Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolnictwo ponadgimnazjalne ale jakie? „ Rozwój zawodowy (...) jest osią życia człowieka, wokół której koncentrują się, myśli, przeżycia, działania” K.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolnictwo ponadgimnazjalne ale jakie? „ Rozwój zawodowy (...) jest osią życia człowieka, wokół której koncentrują się, myśli, przeżycia, działania” K."— Zapis prezentacji:

1 Szkolnictwo ponadgimnazjalne ale jakie? „ Rozwój zawodowy (...) jest osią życia człowieka, wokół której koncentrują się, myśli, przeżycia, działania” K. Czarnecki. Szkolnictwo ponadgimnazjalne ale jakie? SZKOLNICTWO ZAWODOWE

2 Szkolnictwo ponadgimnazjalne Absolwent gimnazjum może podjąć naukę w: trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej i zdobyć zawód czteroletnim technikum i zdobyć zawód oraz uzyskać świadectwo dojrzałości umożliwiające podjęcia nauki na wyższej uczelni trzyletnim liceum ogólnokształcącym i uzyskać świadectwo dojrzałości umożliwiające podjęcia nauki na wyższej uczelni

3 NAUKA W ZASADNICZEJ SZKOLE ZWODOWEJ Absolwent gimnazjum Uczeń Kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne – w szkole; Kształcenie zawodowe praktyczne - w szkole (na warsztatach, w pracowniach, CKPiU) Uczeń ma dni wolne przewidziane w organizacji pracy szkoły - ferie, wakacje, dni wolne zaplanowane przez dyrektora szkoły i zatwierdzone przez radę pedagogiczną Pracownik młodociany Kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne – w szkole lub na kursach; Kształcenie zawodowe praktyczne - u pracodawcy Ucznia obowiązuje kodeks pracy. Pracodawca oddelegowuje młodocianego pracownika do szkoły na kształcenie ogólne oraz do szkoły lub na kurs na kształcenie zawodowe teoretyczne. Pracownik młodociany pobiera wynagrodzenie oraz ma odprowadzane składki do ZUS. Nieobecność w szkole jest traktowana jak nieobecność w pracy.

4 NAUKA W TECHNIKUM Absolwent gimnazjum Uczeń technikum Kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne – w szkole; Kształcenie zawodowe praktyczne - w szkole (na warsztatach, w pracowniach, CKPiU) Uczeń ma dni wolne przewidziane w organizacji pracy szkoły - ferie, wakacje, dni wolne zaplanowane przez dyrektora szkoły i zatwierdzone przez radę pedagogiczną

5 ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA ZSZ I TECHNIKUM Uczniowie i młodociani pracownicy zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniowie technikum po ukończeniu nauki otrzymują świadectwa ukończenia szkoły bez wskazania zawodu, w którym się kształcili. Po nazwach przedmiotów zawodowych na świadectwie można domyślać się w jakim zawodzie się kształcili.

6 WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE Jakie są procedury uzyskania wykształcenia zawodowego?

7 Młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy: zrzeszonego w CECHU Rzemiosł Różnych po zakończeniu nauki w szkole przystępuje do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej po zdaniu egzaminu otrzymuje tytuł czeladnika nie zrzeszonego w CECH Rzemiosł Różnych w trakcie nauki mają możliwość zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych przez OKE

8 Jakie są procedury uzyskania wykształcenia zawodowego? Egzamin czeladniczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1117) przeprowadzany w Izbach Rzemieślniczych § 12. 1. Egzamin przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. 2. Kolejność zdawania etapów egzaminu ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z izbą rzemieślniczą. 3. Etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. 4. Etap teoretyczny egzaminu przeprowadza się w części pisemnej i części ustnej;

9 Jakie są procedury uzyskania wykształcenia zawodowego? Egzamin czeladniczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1117) przeprowadzany w Izbach Rzemieślniczych § 13. 1. Zadania egzaminacyjne do etapu praktycznego egzaminu i pytania do części pisemnej oraz części ustnej etapu teoretycznego egzaminu, a także zestawy tych pytań przygotowują członkowie zespołu egzaminacyjnego w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, z uwzględnieniem odpowiednio standardów wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy, i podstawy programowej kształcenia w zawodach, o której mowa w art. 3 ust. 3b ustawy. 2. W przypadku zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zadania egzaminacyjne i pytania dotyczą wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7).

10 Jakie są procedury uzyskania wykształcenia zawodowego? § 19. (….) 2. Oceny ustala zespół egzaminacyjny, w stopniach według następującej skali: 1) stopień celujący – 6; 2) stopień bardzo dobry – 5; 3) stopień dobry – 4; 4) stopień dostateczny – 3; 5) stopień niedostateczny – 2. (…) § 20. Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu uzyskał co najmniej oceny dostateczne.

11 Jakie są procedury uzyskania wykształcenia zawodowego?

12 Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum oraz pracownicy młodociani, których pracodawcy nie są zrzeszeni w CECHU Rzemiosł Różnych w trakcie nauki mają możliwość zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych przez OKE w Łomży

13 Jakie są procedury uzyskania wykształcenia zawodowego? Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. 1) Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 2) Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego (tzw. dokument lub wykonanie)

14 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), i 2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

15 Kwalifikacje zawodowe W celu uzyskania pełnych kwalifikacji zawodowych, (w zależności od zawodu) należy zdać od jednej do trzech kwalifikacji. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7)

16 ZAWÓD Technik pojazdów samochodowych 311513 K1 - M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K2 – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych K3 – M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

17 ZAWÓD Mechanik pojazdow samochodowych K1 - M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych K1 - M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

18 ABSOLWENT TECHNIKUM Absolwent technikum otrzymuje: - świadectwo ukończenia szkoły (bez wskazania zawodu); - świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (do trzech świadectw); - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe; - świadectwo dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego)

19 ABSOLWENT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje: - świadectwo ukończenia szkoły (bez wskazania zawodu); - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie (do trzech świadectw); - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

20 ABSOLWENT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, może: - ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaczyna naukę od drugiej klasy ; przedmioty ogólnokształcące z zasadniczej szkoły zawodowej - oprócz j. polskiego, j. obcego i matematyki - są przepisywane na świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego); - ukończyć kwalifikacyjne kursy zawodowe na kwalifikacje wymagane w technikum kształcącym w zawodzie pokrewnym; - zdać egzaminy na kwalifikacje po ukończeniu kursów. Po spełnieniu tych trzech warunków absolwent otrzymuje dyplom w zawodzie technika

21 Kształcenie ustawiczne Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum mogą ukończyć kwalifikacyjny kurs lub kursy zawodowe i po zdaniu egzaminów organizowanych przez OKE uzyskać świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie Absolwenci posiadający wykształcenie średnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie uzyskują tytuł technika w zawodzie.

22 Dostosowanie warunków egzaminu zawodowego Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego (na podstawie ‎‎ odpowiednich dokumentów) przysługuje osobom: ‎ niesłyszącym słabosłyszącym niewidomym słabowidzącym ‎ z upośledzeniem umysłowym ‎ z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

23 SZKOŁY ZAWODOWE Zespó ł Szkó ł Technicznych ul. Grottgera 71, tel. 55 625 65 40 http://zst.elblag.pl/ Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Rycerska 2, tel. 55 6256502 www.zsit.elblag.pl Zespó ł Szkó ł Zawodowych nr 1 ul. Zamkowa 16 A, tel. 556256401 www.zszeel.pl Centrum Kszta ł cenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Saperów 14 C, tel. 55 625 67 00 www.cku.elblag.pl

24 SZKOŁY ZAWODOWE Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Technikum ul. Gen. Bema 50, tel. 55 625 89 82 www.elblag.edu.pl Zespół Szkół Gospodarczych ul. Królewiecka 128, tel.55 625 88 61 www.zsg.republika.pl Zespół Szkół Mechanicznych ul. Komeńskiego 39, tel. 55 625 64 60 www.zsm.elblag.pl Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług ul. Obr. Pokoju 44, tel. 55 625 64 81 www.zsosiu.elblag.com.pl Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Szkoła Zawodowa ul. Mikołaja Kopernika 27, tel. 55 625 83 41 soswnr1eg@wp.pl

25 Bardzo dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkolnictwo ponadgimnazjalne ale jakie? „ Rozwój zawodowy (...) jest osią życia człowieka, wokół której koncentrują się, myśli, przeżycia, działania” K."

Podobne prezentacje


Reklamy Google