Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NOWĄ FORMĄ ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Opracowanie: Luiza Monika Truchel ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Ruszkowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NOWĄ FORMĄ ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Opracowanie: Luiza Monika Truchel ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Ruszkowskiego."— Zapis prezentacji:

1 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NOWĄ FORMĄ ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Opracowanie: Luiza Monika Truchel ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Ruszkowskiego 06-100 Pułtusk ul. Tysiąclecia 12 tel. sekretariat, faks ( 0-23 ) 6920641 centrala ( 0-23 ) 6925201

2 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - KKZ Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. 2

3 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - KKZ Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są ofertą kształcenia zawodowego dla osób dorosłych (ukończone 18 lat), które są absolwentami co najmniej szkoły podstawowej (także wcześniejszej 8-letniej szkoły podstawowej). Jest to oferta edukacyjna także dla osób, które ukończyły:  gimnazjum,  zasadniczą szkołę zawodową,  technikum,  liceum ogólnokształcące,  szkołę policealną,  wyższą uczelnię. 3

4 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - KKZ Oferują absolwentom zasadniczych szkół zawodowych:  dalszą naukę w zakresie kwalifikacji, co daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technikum, gdy osoba uzyska świadectwo ukończenia szkoły średniej,  krótszy okres kształcenia w nowym zawodzie, dalsza nauka w kwalifikacjach z zawodów pokrewnych, gdy potwierdzone już kwalifikacje (zasadnicza szkoła zawodowa) są wspólne dla innego zawodu/innych zawodów. 4

5 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - KKZ Oferują absolwentom technikum:  zdobycie w krótszym czasie nowego zawodu w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach pokrewnych, gdy potwierdzone wcześniej kwalifikacje są wspólne dla tego zawodu/tych zawodów. 5

6 Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość:  uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych,  zdobycia nowego zawodu,  zwiększa szanse przy poszukiwaniu zatrudnienia,  rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 6

7 Forma kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych  Kształcenie stacjonarne - (co najmniej przez trzy dni w tygodniu)  Kształcenie zaoczne - (co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni).  Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być także organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych. 7

8 Uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zda ten egzamin,  jeżeli uzyska: z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz  z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Osoba, która zdała obie części egzaminu otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. 8

9 Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje osoba, która:  uzyskała świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz  ma udokumentowany poziomu wykształcenia ogólnego wymagany dla danego zawodu. 9

10 KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego Informacje o Kursie:  Kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej „kursem”, jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, której kurs dotyczy.  Kurs prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.  Organizatorem kursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.  Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.  W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku prowadzony jest kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie zgodnym ze szkolną ofertą kształcenia, tzn. w zawodzie: stolarz 752205 – kwalifikacja A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 10

11 Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest zorganizowany w formie zaocznej. 2. Zajęcia na kursie odbywają się raz na dwa tygodnie – w soboty i niedziele. Zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.00. 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 4. Zajęcia praktyczne, laboratoryjne i praktyki zawodowe organizowane są w blokach od 3 do 8 godzin. 5. Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach kształcenia zawodowego oraz u pracodawcy – Firma „MARDOM”. 6. Teoretyczne zajęcia zawodowe odbywają się w salach dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego 11

12 Termin rozpoczęcia i zakończenia kursu:  Czas trwania kursu – 3 semestry (lub 2 semestry wg ustaleń z pracodawcą)  Termin rozpoczęcia kursu – wrzesień 2016 r.  Termin zakończenia kursu – styczeń 2018 r. Liczba godzin:  liczba godzin przeznaczona na kształcenie umiejętności wspólnych dla wszystkich zawodów oraz PKZ – 165 godz.  liczba godzin przeznaczona na kształcenie właściwe dla kwalifikacji A.13 – 520 godz. KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego 12

13 KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego Lp.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 1 Złożenie podania o podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym 1 czerwca - 28 czerwca 2016 r. 14 – 18 lipca 2016 r. 2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kurs. do 1 lipca 2016 r.do 21 lipca 2016 r. 3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 lipca 2016 r.9 sierpnia 2016 r. 4 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 12 lipca 2016 r.do 17 sierpnia 2016 r Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy 13

14 Warunki zaliczenia kursu  Podstawą klasyfikowania słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego są oceny końcowe, wystawiane z ocen cząstkowych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.  Słuchacz, który otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych pozytywne oceny oraz uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na konsultacje z każdego przedmiotu, kończy kurs i otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.  Słuchacz, który nie otrzyma ocen pozytywnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie otrzymuje świadectwa ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego i nie może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego 14

15 Powiązanie zawodu Stolarz z innymi zawodami KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego Kwalifikacja Symbol zawodu NazwaElementy wspólne A.13.Wytwarzanie wyrobów stolarskich 752205Stolarz PKZ(A.g) 711501Cieśla 753402Tapicer 731702Koszykarz-plecionkarz A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 311922Technik technologii drewna Stolarz może podnosić swoje kwalifikacje, uzupełniając kwalifikację A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz wykształcenie średnie i uzyskując dyplom technika technologii drewna 15

16 Szczegółowe cele kształcenia: Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie stolarz kwalifikacja A.13 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,  wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń, stosowanych w stolarstwie,  wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie stolarz:  efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ);  efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno- usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.g);  efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Wytwarzanie wyrobów stolarskich (A.13.). KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego 16

17 Plan nauczania dla zawodu KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego Lp.Efekty kształcenia z podstawy programowejBlok tematyczny Liczba godzin SEMESTR IIIIII 1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ); (60h) Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG) 2010 - 2Podstawy BHP2010 - 3Język obcy zawodowy w przemyśle drzewnym2010 - 4 Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.g) (105 h) Rysunek zawodowy w stolarstwie352015- 5Materiałoznawstwo drzewne7035 - Razem liczba godzin przeznaczona na kształcenie umiejętności wspólnych dla wszystkich zawodów oraz PKZ1658580- 6 Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.13 (520h) Kształcenie teoretyczne Technologia wyrobów stolarskich 18050 80 7 Kształcenie praktyczne Wytwarzanie wyrobów stolarskich 340100 140 Razem liczba godzin przeznaczona na kształcenie właściwe dla kwalifikacji A.13520150 220 Łączna liczba godzin kwalifikacyjnego kursu zawodowego685235230220 17

18 Przydatne linki:  http://www.zszpultusk.edu.pl/  https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie- doroslych  http://www.koweziu.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy- zawodowe  http://www.cke.edu.pl/  http://oke.waw.pl/ 18

19 Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego 06 – 100 Pułtusk, ul. Tysiąclecia 12 tel. (023) 692 06 41 Sekretariat czynny w godzinach: 8. 00 - 16. 00 Wszelkie pytania proszę kierować pod adres e-mail. zszrusz@wp.pl Dzi ę kuj ę za uwag ę 19


Pobierz ppt "KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NOWĄ FORMĄ ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Opracowanie: Luiza Monika Truchel ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Ruszkowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google