Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 30 maja 2016 Uczę matematyki z sukcesem Opracowanie: Dariusz Borowski

3 30 maja 2016 Moduł I Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne

4 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Temat 2. Prezentacja zewnętrznego systemu oceniania.

5 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Trudno przecenić rolę wewnątrzszkolnych systemów oceniania. Trzeba jednak zauważyć, że ze względu na to, iż każdy z takich systemów jest specyficzny dla szkoły, w której obowiązuje, nie jest w stanie dostarczyć informacji umożliwiających szersze porównywanie osiągnięć uczniów i pracy szkół. Temat 2 - Prezentacja zewnętrznego systemu oceniania

6 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Takich informacji dostarcza jednolity w całym kraju system oceniania zewnętrznego. W celu przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych Minister Edukacji Narodowej powołał osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych i koordynującą ich działalność Centralną Komisję Egzaminacyjną. Temat 2 - Prezentacja zewnętrznego systemu oceniania

7 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Takich informacji dostarcza jednolity w całym kraju system oceniania zewnętrznego. W celu przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych Minister Edukacji Narodowej powołał osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych i koordynującą ich działalność Centralną Komisję Egzaminacyjną. Temat 2 - Prezentacja zewnętrznego systemu oceniania

8 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Za prawidłową organizację i przebieg egzaminów w danej szkole odpowiedzialny jest przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) wraz ze szkolnym zespołem egzaminacyjnym (nauczycielami). Temat 2 - Prezentacja zewnętrznego systemu oceniania

9 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Aby zapewnić porównywalność wyników nauczania, w systemie oceniania zewnętrznego określono standardy wymagań dla wszystkich uczniów kończących dany etap edukacyjny, czyli ustalono jednolite wymagania egzaminacyjne. Temat 2 - Prezentacja zewnętrznego systemu oceniania

10 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Dostarczając zobiektywizowane i porównywalne informacje o spełnieniu tychże wymagań, system oceniania zewnętrznego wspomaga diagnozę wybranych osiągnięć uczniów. Jest ona istotna m.in. dla procesu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Temat 2 - Prezentacja zewnętrznego systemu oceniania

11 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Odpowiednio wykorzystane wyniki sprawdzianu/egzaminów w dużym stopniu wpływają na proces nauczania, pozytywnie oddziałując na jakość polskiej szkoły. Temat 2 - Prezentacja zewnętrznego systemu oceniania

12 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Dyskusja Niezbędne właściwości egzaminowania Jakie warunki musi spełniać egzamin zewnętrzny, aby jego wyniki były porównywalne ?

13 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 1 – Niezbędne właściwości egzaminowania RZETELNOŚĆ powtarzalność egzaminu w określonych warunkach (brak przypadkowości wyników)

14 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 1 – Niezbędne właściwości egzaminowania BEZSTRONOŚĆ SYTUACJI EGZAMINACYJNEJ jednakowo sprzyjające warunki dla egzaminowania sprawiające, że na wynik ma wpływ stan wiedzy i umiejętności ucznia, a nie czynniki zewnętrzne

15 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 1 – Niezbędne właściwości egzaminowania TRAFNOŚĆ użyteczność, możliwość wykorzystania wyników do określonego celu

16 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 1 – Niezbędne właściwości egzaminowania OBIEKTYWIZM stan, w którym wyniki egzaminu są wyznaczone tylko wymaganiami egzaminacyjnymi i osiągnięciami ucznia (bez zniekształcającego wpływu czynników zewnętrznych)

17 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 2 – Podstawy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów SprawdzianEgzamin gimnazjalnyEgzamin maturalnyEgzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

18 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 3 – Rodzaje egzaminów w systemie oceniania zewnętrznego Sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ponadprzed miotowych Egzamin gimnazjalny ocena poziomu umiejętności i wiadomości z zakresu przedm. humanist. i matem.-przyrodn. Egzamin maturalnyEgzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe OCENIANIE ZEWNĘTRZNE Szkoła podstawowa uczniowie klas szóstych Gimnazjum uczniowie klas trzecich Szkoły ponadgimnazjalne absolwenci

19 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 4 – Odpowiedzialni za przeprowadzenie sprawdzianu/egzaminów OKE OKE Gdańsk OKE OKE Jaworzno OKE OKE Kraków OKE OKE Poznań OKE OKE Łódź CKE OKE OKE Warszawa OKE OKE Wrocław OKE OKE Łomża Szkolne zespoły egzaminacyjne Zespoły egzaminatorów

20 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 4 – cd.

21 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Zadanie 4 1.Na oddzielnych kartkach wypiszcie czynniki zapewniające niezbędne właściwości egzaminowania. 2.Przyporządkujcie je do czterech niezbędnych właściwości egzaminowania: - obiektywizmu, - trafności, - rzetelności, - bezstronność sytuacji egzaminacyjnej. 3.Jeśli zauważycie, że inna grupa wywiesiła już nazwę takiego samego czynnika, to naklejcie kartkę pod jej kartką.

22 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 5

23 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 5

24 30 maja 2016 Informatory Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje (we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi) i ogłasza informatory: do sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin gimnazjalny do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu maturalnego nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzane są egzaminy.

25 30 maja 2016 Informatory Informatory pozwalają wszystkim zainteresowanym zapoznać się: ze standardami wymagań egzaminacyjnych, z podstawami prawnymi sprawdzianu i egzaminów, ze strukturą i formą sprawdzianu i egzaminów, z przykładowymi zestawami zadań wraz z modelem odpowiedzi i kryteriami oceniania.

26 30 maja 2016 Rodzaje informatorów Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła zawodowa Szkoła średnia Sprawdzian klasa szósta SP wraz z aneksem dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Egzamin klasa trzecia G wraz z aneksem dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Informatory z danych zawodów Informatory z danych przedmiotów Informatory dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi: -z trudnościami w uczeniu się -słabo widzących -niewidomych -niesłyszących i słabo słyszących

27 30 maja 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Zadanie 5 1.Przeglądając informator zwróćcie uwagę na jego strukturę. Najpierw zastanówcie się, jakie informacje są istotne dla odbiorcy, którego będziecie reprezentowali. Następnie ustalcie, w jaki sposób wykorzystacie informator. 2.Po zaplanowaniu pracy z informatorem wybierzcie jednego przedstawiciela, który zaprezentuje wykonane zadanie, utożsamiając się z określonym odbiorcą. ODBIORCY: uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrektor

28 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google