Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej NOWY EGZAMIN Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej NOWY EGZAMIN Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej NOWY EGZAMIN Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej NOWY EGZAMIN Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016

2 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, będzie obejmował zakresem tematycznym jedną kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach w praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie, umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji. umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po uzyskaniu świadectw ze wszystkich kwalifikacji oraz świadectwa ukończenia szkoły.

3 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej WYODRĘBNIONE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 333107 technik logistyk A30 - organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A31 - zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A32 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 331403 technik ekonomista A35 - planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A36 - prowadzenie rachunkowości 512001 kucharz T6 - sporządzanie potraw i napojów 522301 sprzedawca A18 - prowadzenie sprzedaży

4 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej EGZAMIN ZAWODOWY JEST PRZEPROWADZANY DLA uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników

5 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej WYMAGANIA, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO Jeśli jesteś uczniem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś: wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzamin zawodowego, która zawiera: imię i nazwisko ucznia (słuchacza), absolwenta; datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania; nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne; złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

6 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej WYMAGANIA, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO – cd. Jeśli będziesz absolwentem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś: wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego, złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego.

7 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej STRUKTURA I FORMA EGZAMINU Cześć pisemna test pisemny 40 zadań wielokrotnego wyboru z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi czas 60 min. Część praktyczna test praktyczny – jedno zadanie polega na wykonaniu zadania praktycznego, które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstaw programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin. czas 120 min. lub 150 min. lub 180 min

8 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej MIEJSCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Część pisemna egzaminu uczeń i absolwent technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przystępuje w szkole, do której uczęszcza (-ł) Część praktyczna egzaminu uczeń i absolwent technikum przystępuje w szkole, do której uczęszcza (-ł) uczeń i absolwent zasadniczej szkoły zawodowej przystępuje w szkole, do której uczęszczał lub w szkole/placówce/ wskazanym przez dyrektor Szczegółowych informacji o miejscu i terminie egzaminu zawodowego udziela dyrektor szkoły i okręgowa komisja egzaminacyjna

9 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH sesja3 maj- lipiec Symbol cyfrowy zwodu Nazwa zawodukwalifi kacji Nazwa kwalifikacji Klasa/ilość uczniów przystęp Termin egzaminu Cz. pisemna 17.06.2016 piątek sala model Cz. Praktycznasala model Wydanie świadectw 26.08.2016 333107technik logistyk A30Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 2TL/2760 min. godz.10 aula Wydrukowane arkusze i karty odpowiedzi 23.06.2016 czwartek 120 min. godz.16 aulaD A31Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 3TL/2960 min. godz. 12aula 23.06.2016 czwartek 120 min. godz.9 aulaD 331403technik ekonomista A35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 3TE/1660 min. godz.10302 20.06.2016 poniedziałek 180 min. godz. 9 i 15 201DK 512001kucharzT6Sporządzanie potraw i napojów3G/160 min. godz.10aula czas 120 min godz. 8/12/16 PZSP2W 522301sprzedawcaA18Prowadzenie sprzedaży3G/660 min. godz.10aulaczas 150 min godz.8/12/16 CKU Legnic a W

10 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza OKE. wynik ustalony przez OKE jest ostateczny.

11 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZDANIE EGZAMINU W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

12 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Osoby, które nie zdały jednej lub obu części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie, przerwały egzamin mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części, z tym że: uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego, osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki (absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, które przystąpiły do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych za granicą, po dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub jego część na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego. po upływie trzech lat od dnia, w którym Zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

13 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej INFORMACJE O ZAWODZIE - ZADANIA ZAWODOWE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; zarządzania zapasami; organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; zarządzania gospodarką odpadami; planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

14 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej INFORMACJE O ZAWODZIE - ZADANIA ZAWODOWE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; obliczania podatków; prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; prowadzenia rachunkowości; wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

15 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Przewodniczący ZE /dyrektor szkoły/ lub przewodniczący ZNCP może unieważnić odpowiednią cześć egzaminu w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej miejsca przeprowadzania egzaminu urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE,  korzystania przez zdającego podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów,  zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

16 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej ORGANIZACJA I PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU PRZEPROWADZANEJ Z WYKORZYSTANIEM WYDRUKOWANYCH ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić kalkulatorów oraz innych niedozwolonych materiałów i przyborów, ani korzystać z nich w tej sali Każdy zdający po wejściu na salę zajmuje przy osobny stolik. Zdający sprawdzają, czy wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są kompletne i czytelne, w razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu, zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. wpisują na karcie odpowiedzi: datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której jest przeprowadzany egzamin, zaznaczają wersję arkusza oraz zamieszczają numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, przyklejają naklejki z numerem PESEL zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN,

17 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU KTÓREGO REZULTATEM KOŃCOWYM WYKONANIA JEST DOKUMENTACJA Zadania zdających: zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem potwierdzają tożsamość i obecność na egzaminie - konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem, przystępują do losowania stanowiska egzaminacyjnego i odbierają naklejki z numerem PESEL i identyfikatory z numerem wylosowanego stanowiska, przedstawiciele zdających są obecni w czasie wydawania przez KOE arkuszy egzaminacyjnych, materiałów do wykonania zadania, kart oceny. po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego zapoznają się z Instrukcją na pierwszej stronie arkusza, sprawdza jego kompletność, ewentualne braki lub usterki zgłasza PZNCP i otrzymuje kompletny arkusz egzaminacyjny. umieszczają na pierwszej stronie arkusza:  numer PESEL i naklejkę z numerem PESEL i kodem ośrodka egzaminacyjnego, w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,  na karcie oceny symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji, numer zadania, numer stanowiska, numer PESEL, w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i przekazuje ją PZNCP. nie podpisują kart odpowiedzi.

18 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU KTÓREGO REZULTATEM KOŃCOWYM WYKONANIA JEST DOKUMENTACJA W czasie trwania egzaminu zdający: wykonują samodzielnie zadanie egzaminacyjne, przestrzegają przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zgłaszają, przez podniesienie ręki, wcześniejsze zakończenie wykonania zadania lub rezygnację ze zdawania egzaminu, pozostawiają na stanowisku egzaminacyjnym arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania w formie dokumentacji i kartę oceny następnie opuszczają salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody ZNCP, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

19 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej

20 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej SUPLEMENT

21 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Powodzenia !!!


Pobierz ppt "Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej NOWY EGZAMIN Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im."

Podobne prezentacje


Reklamy Google