Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do klas pierwszych gimnazjum. Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do klas pierwszych gimnazjum. Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do klas pierwszych gimnazjum

2 Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i tryb odwoławczy dla kandydatów nieprzyjętych ______________________________________________________________________________________ Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów ujętych w art. 20c. 2. Art. 20t. ust. 7. 7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. ______________________________________________________________________________________ Tryb odwoławczy dla kandydatów nieprzyjętych Art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9. 6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

3 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do klasy pierwszej gimnazjum

4 Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych: oddziału sportowego lub oddziału dwujęzycznego w gimnazjum oraz w przypadku wolnych miejsc do gimnazjum ogólnodostępnego dla uczniów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum od 4 do 27 kwietnia 2016 r. Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do: a)gimnazjum sportowego, …., do prób sprawności fizycznej, b)gimnazjum dwujęzycznego, …., do sprawdzianu predyspozycji językowych, c)oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum, do sprawdzianu predyspozycji językowych. od 4 do 31 maja 2016 r. Przeprowadzenie: a)prób sprawności fizycznej, b)sprawdzianu predyspozycji językowych. do 8 czerwca 2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki: a)prób sprawności fizycznej, b)sprawdzianu predyspozycji językowych. od 1 do 23 czerwca 2016 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum, (które dysponuje wolnymi miejscami) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 28 czerwca 2016 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. do 30 czerwca 2016 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 15 lipca 2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (skutek art. 20t. ust. 7. Ustawy o Systemie Oświaty). 18 i 19 lipca 2016 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, …. do 20 lipca 2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 Terminy postępowania uzupełniającego do klas pierwszych: oddziału sportowego lub oddziału dwujęzycznego w gimnazjum oraz w przypadku wolnych miejsc do gimnazjum ogólnodostępnego dla uczniów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum od 21 do 22 lipca 2016 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum, (które dysponuje wolnymi miejscami) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 21 do 22 lipca 2016 r. Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do: a)gimnazjum sportowego, …., do prób sprawności fizycznej, b)gimnazjum dwujęzycznego, …., do sprawdzianu predyspozycji językowych, c)oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum, do sprawdzianu predyspozycji językowych. 25 i 26 lipca 2016 r. Przeprowadzenie: a)prób sprawności fizycznej, b)sprawdzianu predyspozycji językowych. do 27 lipca 2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki: a)prób sprawności fizycznej, b)sprawdzianu predyspozycji językowych. do 28 lipca 2016 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 17 sierpnia 2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (skutek art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 USO). 18-19 sierpnia 2016 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum. 22 sierpnia 2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

6 Kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły UCHWAŁA NR XX/404/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 stycznia 2016 r. W przypadku przeliczania na punkty wyników sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej: a) przedstawiony w procentach wynik części I, b) przedstawiony w procentach wynik części II, mnoży się przez 0,2 W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyrażonych w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 punkty. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 13 punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów oraz w przypadku braku zróżnicowania kandydatów po zastosowaniu kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy, jako dodatkowe kryterium różnicujące kandydatów określa się kolejno: 1) ocenę zachowania; 2) średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

7 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dwujęzycznego W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:  wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,  wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej,  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,  aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.

8 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej publicznego gimnazjum sportowego W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:  wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej,  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,  aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.


Pobierz ppt "Rekrutacja do klas pierwszych gimnazjum. Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google