Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Składanie podań przez kandydatów (w przypadku rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego wyboru) od 18. 05. 2015 r. do 05. 06. 2015 r. do godz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Składanie podań przez kandydatów (w przypadku rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego wyboru) od 18. 05. 2015 r. do 05. 06. 2015 r. do godz."— Zapis prezentacji:

1

2 1. Składanie podań przez kandydatów (w przypadku rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego wyboru) od 18. 05. 2015 r. do 05. 06. 2015 r. do godz. 15.00 2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do 12 czerwca 2015 r. 3. Ewentualna zmiana wyboru szkół i preferencji oddziałów od 19. 06. 2015 r. do 23. 06. 2015 r. do godz. 15.00 4. Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną od 26. 06. 2015 r. do 30. 06. 2015 r. do godz. 12.00

3 5. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz list kandydatów niezakwalifikowanych 02. 07. 2015 r. do godz. 10.00 6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 02. 07. 2015 r. do 03. 07. 2015 r. do godz. 13.00 7. Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc 06. 07. 2015 r. do godz. 10.00

4 8. Przeprowadzenie II etapu rekrutacji przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami od 06. 07. 2015 r. do 08. 07. 2015 r. do godz. 12.00 9. Publikacja list uczniów przyjętych w II etapie rekrutacji oraz liczby wolnych miejsc 08. 07. 2015 r. godz. 12.00

5 1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. 2. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające: a) ocenę z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

6 b) osiągnięcia ucznia: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, działalność na rzecz środowiska szkolnego. c) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, d) wyniki sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych.

7 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno –kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów. 4. Za oceny z każdego z czterech przedmiotów na świadectwie ustalonych zgodnie z wymogami, łącznie nie więcej niż 80 punktów, w tym:  20 punktów – ocena: celujący,  18 punktów – ocena: bardzo dobry,  15 punktów – ocena: dobry,  8 punktów – ocena: dostateczny,  2 punkty – ocena: dopuszczający, 5. 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:  świadectwo ukończenia z wyróżnieniem – 4 pkt.,

8  Za potwierdzone osiągnięcia co najmniej na szczeblu wojewódzkim (finaliści olimpiad przedmiotowych) – maks. 10 pkt., (1 konkurs – 4 pkt., 2 konkursy 8 pkt., 3 konkursy i więcej 10 pkt.)  Maksymalnie 4 pkt. (1 osiągnięcie – 2 pkt., 2 i więcej – 4 pkt.) za jedno z poniższych osiągnięć: - zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu powiatowym.

9  2 pkt. za jedno z poniższych osiągnięć zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum: - Działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub - Działalność na rzecz środowiska szkolnego, praca w samorządzie szkolnym, organizacjach młodzieżowych, - Udział w projekcie / programie o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły 6. Za wyniki z egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt.

10 Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: z języka polskiego, z matematyki, z historii oraz wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka,biologia, geografia), z języka obcego (poziom podstawowy) będą mnożone przez 0,2 pkt. Przykład: uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego: język polski – 80% ; matematyka – 65%; historia i WOS – 59%; przedmioty przyrodnicze- 70%; język obcy (poziom podstawowy) – 96% Po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy : 80% x 0,2+ 65% x 0,2+59% x 0,2 +70% x 0,2 + 96% x 0,2 =16 +13 +11,8+ 14 + 19,2 = 74 pkt.

11  Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach,  Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o przyjęcie do których się ubiegają,  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

12 W roku szkolnym 2015/2016, dla cel ó w związanych z obsługą elektronicznego naboru do szk ó ł ponadgimnazjalnych w wojew ó dztwie lubelskim, zostanie uruchomiony serwer danych dla uczniów o następującym adresie: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat


Pobierz ppt "1. Składanie podań przez kandydatów (w przypadku rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego wyboru) od 18. 05. 2015 r. do 05. 06. 2015 r. do godz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google