Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016. ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA OPŁACA SIĘ !!! Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016. ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA OPŁACA SIĘ !!! Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016

2 ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA OPŁACA SIĘ !!! Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego Powyższe Rozporządzenie zostało ogłoszone 24 listopada 2015 r. i weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3 ROZPORZĄDZENIE W/W OKREŚLA: - sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w ustawie z dn. 7 września 1991r o systemie oświaty; - sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; - skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów.

4 Rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitych, obowiązujących na terenie całego kraju, zasad ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

5 Ustalając podział punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie przyjęto, że może to być maksymalnie 100 pkt. W tym 4/5 tych punktów stanowią punkty możliwe do uzyskania za cztery oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie, a 1/5 stanowią punkty za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie.

6 § 4. W PRZYPADKU PRZELICZENIA NA PUNKTY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO: 1) wynik przedstawiony w % z: - języka polskiego, historii i WOS, matematyki, przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2.

7 Przepisy przejściowe Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2014/2015–2017/2018 do szkoły ponadgimnazjalnej wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie mogą być uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnymi do ww. szkół. Zgodnie z powyższym rozporządzenie przewiduje przepis przejściowy określający sposób przeliczania na punkty wyniku z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przyjmując, że wynik z języka obcego nowożytnego w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2016/2017 i 2017/2018 na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2 (§ 17 rozporządzenia).

8 § 5. W PRZYPADKU PRZELICZANIA NA PUNKTY OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, WYMIENIONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM: za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – 20 punktów, 2) bardzo dobrym –16 punktów, 3) dobrym – 12 punktów, 4) dostatecznym – 8 punktów, 5) dopuszczającym – 2 punkty.

9 § 6 ZA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM: przyznaje się 5 pkt.

10 §7.1 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

11 §7.1 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

12 §7.1 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w, zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – 4 pkt, b) krajowym – 3 pkt, c) wojewódzkim – 2 pkt, d) powiatowym – 1 pkt,

13 §7.2 W PRZYPADKU GDY KANDYDAT MA WIĘCEJ NIŻ JEDNO SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIE W ZAWODACH WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH: maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

14 § 8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 2 pkt.

15 ZARZĄDZENIE NR 10 /2016 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 18 LUTEGO 2016 ROKU zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół dla dorosłych w województwie podlaskim

16 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 11.04 – 24.06.2016 r. do godz. 15:00 25.07 – 26.07.2016 r. do godz. 15:00

17 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w publicznej szkole ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkole ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziale sportowym w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej), o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy 16.05 – 25.05.2016 r. do godz. 15:00 27.07.2016 r. do godz. 15:00

18 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 3.Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (w publicznej szkole ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziale dwujęzycznym w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej), o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy 20.05 – 24.05.2016 r. do godz. 15:00 27.07.2016 r. do godz. 15:00

19 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy 31.05.2016 r. o godz. 15:00 28.07.2016 r. o godz. 12:00

20 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy 31.05.2016 r. o godz. 15:00 28.07.2016 r. o godz. 12:00

21 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 6.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 24.06 – 28.06.2016 r. do godz. 12:00 X

22 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 7.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 29.06.2016 r.do 29.07.2016 r.

23 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 01.07.2016 r. o godz. 10:00 11.08.2016 r. o godz. 10:00

24 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 9.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły 04.07 – 05.07.2016 r. do godz. 15:00 11.08.2016 r. do godz. 15:00

25 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 06.07 – 14.07.2016 r. do godz. 15:00 12.08 – 17.08.2016 r. do godz. 15:00

26 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 11.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.07.2016 r. o godz. 12:00 18.08.2016 r. o godz. 12:00

27 L.p.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 12.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 18.07.2016 r. do godz. 15:00 19.08.2016 r. do godz. 15:00

28 Jeden z warunków przyjęcia kandydata do technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

29 W roku 2016 badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zawodowych będą przeprowadzane bezpłatnie Potrzebne są: skierowanie w oryginale (kserokopie nie będą uwzględniane), dowód tożsamości (legitymacja szkolna), wyniki badań dodatkowych (jeżeli były wykonywane w ciągu ostatnich 6 miesięcy), karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią, zaświadczenie z poradni specjalistycznej (np. kardiologicznej, okulistycznej, neurologicznej), jeżeli kandydat jest tam leczony, bilans ucznia wraz z jego kserokopią.

30 W roku 2016 badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zawodowych będą przeprowadzane bezpłatnie Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań. Kandydat do szkoły będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych wyłącznie na podstawie trzech skierowań

31 Adresy jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów w roku 2016 w Łomży Nazwa podstawowej jednostki służby medycyny pracy Miejsce przeprowadzania badania Dni i godziny przyjęć Kontakt telefoniczny do rejestracji Przyzakładowa Przychodnia Lekarska przy Zakładach Spożywczych,,BONA” Sp. z o. o. 18 – 400 Łomża ul. Fabryczna 9A poniedziałek 8:00 – 10:00 wtorek 14:00 – 16:00 środa 14:00 – 16:00 czwartek 13:00 – 16:00 piątek 8:00 – 10:00 86 / 216-02-48 Specjalistyczne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne przy,,Polskiej Grupie Farmaceutycznej” Sp. z o. o. 18 – 400 Łomża ul. Piłsudskiego 82 poniedziałek – piątek 10:00 – 16:00 86 / 215-27-55 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Poradnia Medycyny Pracy 18 – 404 Łomża Al. Piłsudskiego 11 poniedziałek – piątek 7:00 – 13:00 86 / 473-36-11

32 W przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają przy przyjmowaniu do szkół:  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,  kandydaci o udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualnych program lub tok nauczania,  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej

33 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Łomży prowadzona jest elektronicznie https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

34 Prezentacja będzie dostępna na stronie internetowej gimnazjum: www.gimpiat.hg.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016. ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA OPŁACA SIĘ !!! Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google