Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY REKRUTACJI DO SZKO Ł Y PONADGIMNAZJLNEJ. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych są regulowane zarządzeniem nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY REKRUTACJI DO SZKO Ł Y PONADGIMNAZJLNEJ. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych są regulowane zarządzeniem nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY REKRUTACJI DO SZKO Ł Y PONADGIMNAZJLNEJ

2 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych są regulowane zarządzeniem nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2014 r.

3 11 maja 2015r. zostanie uruchomiony portal służący do elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych. www.konin.edu.com.pl

4 Do prawidłowego przebiegu logowania na portalu niezbędne będą: - numer pesel ucznia, -adres e-mail ucznia, - dane osobowe i adres zamieszkania ucznia oraz jego rodziców/prawnych opiekunów.

5 Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych. Ofertę szkół na rok szkolny 2015/2016 dostępna na stronie internetowej http://kopoznan.sm.pl/I/index.php http://kopoznan.sm.pl/I/index.php oraz na www.katalog.szkolnictwa.plwww.katalog.szkolnictwa.pl

6

7

8 Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole, w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały (klasy). Uczeń, wybierając klasy, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.

9 Bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego.

10

11

12 Niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół oraz wyżej określonych zasad przyjmowany jest do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej: -laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów, publikowanych na stronie http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/postepowanie- rekrutacyjne-na-rok-szkolny-2014-2015.html -laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt. 6 tabeli, - laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.

13 Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów poświadczających wyżej wymienione osiągnięcia. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.

14 TERMINARZ REKRUTACJI

15 Od 11 maja do 2 czerwca (do godz.15.00) - uczeń składa dokumenty do max 3 wybranych szkół (może wskazać dowolną ilość oddziałów – klas w szkołach) !!! JEŚLI KANDYDAT SKŁADA PODANIE DO SZKÓŁ W JEDNYM ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE NABORU NP. KONIN to wymagane dokumenty oraz KARTĘ POMOCNICZĄ składa się wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, bez potwierdzania w pozostałych szkołach. !!! JEŚLI KANDYDAT SKŁADA PODANIE DO SZKÓŁ W KILKU ELEKTRONICZNYCH SYSTEMACH NABORU NP. KONINSKIM, SŁUPECKIM to wymagane dokumenty oraz KARTĘ POMOCNICZĄ składa rozpoczynając od szkoły trzeciego wyboru, a kończąc na szkole pierwszego wyboru.

16 KARTA POMOCNICZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM (pieczęć podłużna gimnazjum) 11 maja – 2 czerwca 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. (wypełnia się w przypadku zmiany wyboru)......................................... (imię)......................................... (nazwisko)............................................. (nr PESEL kandydata) nazwa wybranej szkoły (wypełnia kandydat) potwierdzenie przyjęcia przez daną szkołę dokumentów (pieczęć szkoły, data, podpis osoby przyjmującej dokumenty) nazwa wybranej szkoły (wypełnia kandydat) potwierdzenie przyjęcia przez daną szkołę dokumentów (pieczęć szkoły, data, podpis osoby przyjmującej dokumenty) szkoła pierwszego wyboru szkoła drugiego wyboru szkoła trzeciego wyboru

17 Do 24 czerwca 2015 r. (do godz.15.00) Uczeń może dokonać ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i wtedy przenieść dokumenty do szkół zgodnie z nową hierarchią wyboru.

18 26 czerwca 2015 r. Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum oraz kopię lub kopie (zależnie od liczby wybieranych szkół uczestniczących w jednolitym systemie elektronicznej rekrutacji) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

19 Do 30 czerwca (do godz.15.00) Uczeń dostarcza kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły I wyboru (jeśli wszystkie 3 wybrane przez niego szkoły uczestniczą w systemie elektronicznego naboru).

20 Do 3 lipca 2015 r. (do godz.13.00) Szkoły ogłaszają listę kandydatów przyjętych. Do 7 lipca 2015 r. (do godz.13.00) Uczeń potwierdza wolę nauki w danej szkole dostarczając oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

21 Do 8 lipca 2015 r. (do godz.13.00) Szkoły ogłaszają listę przyjętych (w wyniku potwierdzenia przez uczniów woli nauki w danej szkole).

22 8 lipca 2015 r. (do godz.15.00) REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (II NABÓR) Kuratorium Oświaty umieszcza na swojej stronie internetowej www.ko.poznan.pl informacje:  o liczbie wolnych miejsc w oddziałach w poszczególnych szkołach lub  o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów.

23 Do 11 lipca 2015 r. (do godz.13.00) Uczeń nieprzyjęty do wybranej szkoły składa dokumenty do szkół, które posiadają wolne miejsca. Do 11 lipca 2015 r. (do godz.14.00) Szkoły ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej.

24 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły Uczeń ma możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Na takie uzasadnienie czeka do 5 dni. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia Uczeń ma możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

25 do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

26 od 9 lipca do 28 sierpnia 2015 r. postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu rekrutacji dysponują wolnymi miejscami od 9 lipca do 28 sierpnia 2015 r. (do godz.15.00) Kuratorium w Poznaniu umieszcza na stronie internetowej informacje o liczbie wolnych miejsc w oddziałach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów

27 Powodzenia


Pobierz ppt "ZASADY REKRUTACJI DO SZKO Ł Y PONADGIMNAZJLNEJ. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych są regulowane zarządzeniem nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google