Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny: 21.04.2015 r. godz. 9.00 historia, wos 21.04.2015 r. godz. 11.00 j. polski 22.04.2015 r. godz. 9.00 przedmioty przyrodnicze 22.04.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny: 21.04.2015 r. godz. 9.00 historia, wos 21.04.2015 r. godz. 11.00 j. polski 22.04.2015 r. godz. 9.00 przedmioty przyrodnicze 22.04.2015."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny: 21.04.2015 r. godz. 9.00 historia, wos 21.04.2015 r. godz. 11.00 j. polski 22.04.2015 r. godz. 9.00 przedmioty przyrodnicze 22.04.2015 r. godz. 11.00 matematyka 23.04.2015 r. godz. 9.00 j. angielski p. podstawowy 23.04.2015 r. godz.11.00 j. angielski p. rozszerzony

2 Od 20 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 – logowanie składanie wniosków do wybranych szkół. Od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. 3 lipca 2015 r. godz. 11.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.

3 Od 3 do 7 lipca 2015 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej. 8 lipca 2015 r. do godz. 10.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły Rekrutacja uzupełniająca od 9 lipca do 28 sierpnia 2015 na wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach sposobem tradycyjnym. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

4 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu gimnazjalnego. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzaminy 80 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkoły ponadgimnazjalne. 20 pkt – za szczególne osiągnięcia – konkursy, świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia sportowe, artystyczne. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący – 20 pkt. bardzo dobry – 18 pkt. dobry – 15 pkt. dostateczny – 10 pkt. dopuszczający – 2 pkt.

5 Wyniki egzaminu Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) język polski, 2) historia i wiedza o społeczeństwie, 3) matematyka, 4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), 5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów - jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu. Za każdą część egzaminu można zdobyć 20 punktów. Np. język polski 65% 65 x 0,2 = 13 punktów

6 Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. w tym:  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.  za osiągnięcia w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym: finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 10 pkt. finalista konkursu wojewódzkiego - 8 pkt laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez kuratora oświaty otrzymują:  laureaci konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt.  laureaci konkursu wojewódzkiego - 10 pkt.  za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 6 pkt. Np. Wolontariat - 3 pkt., praca na rzecz szkoły – 1pkt., osiągnięcia sportowe, artystyczne do 6 pktów. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, zgodnie z ust. 4, pkt. 2 i 3, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

7 W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia określonym zawodzie. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej kolejności.

8 Przyznane punkty →1 punkt2 punkty3 punkty4 punkty5 punktów6 punktów Osiągnięcia sportowe II – III miejsce w etapie powiatowy m I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim I – III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim II – III miejsce etap ogólnopolski I miejsce etap ogólnopolski Reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach, w których biorą udział reprezentacje narodowe Osiągnięcia artystyczne II – III miejsce w etapie powiatowy m I miejsce lub laureat konkursu powiatowego I – III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkieg o II – III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskieg o I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskieg o Osiągnięcia (zawody wiedzy, konkursy niewymienione w zarządzeniu MKO, organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły) II – III miejsce w etapie powiatowy m I miejsce lub laureat konkursu powiatowego I – III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkieg o II – III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskieg o I – III miejsce lub laureat etapu ogólnopolskieg o Osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego1 punkt Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) Od 1 do 3 punktów:  jednorazowa akcja – 1 punkt,  roczna działalność – 2 punkty,  dłuższa działalność (ponad rok) – 3 punkty.

9 http://gimnazjumryglice.pl Zarządzenie nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego 2015 r. Strona do logowania: www.malopolska.edu.com.pl


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny: 21.04.2015 r. godz. 9.00 historia, wos 21.04.2015 r. godz. 11.00 j. polski 22.04.2015 r. godz. 9.00 przedmioty przyrodnicze 22.04.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google