Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny: 21.04.2015 r. godz. 9.00 historia, wos 21.04.2015 r. godz. 11.00 j. polski 22.04.2015 r. godz. 9.00 przedmioty przyrodnicze 22.04.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny: 21.04.2015 r. godz. 9.00 historia, wos 21.04.2015 r. godz. 11.00 j. polski 22.04.2015 r. godz. 9.00 przedmioty przyrodnicze 22.04.2015."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny: r. godz historia, wos r. godz j. polski r. godz przedmioty przyrodnicze r. godz matematyka r. godz j. angielski p. podstawowy r. godz j. angielski p. rozszerzony

2 Od 20 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. do godz – logowanie składanie wniosków do wybranych szkół. Od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. 3 lipca 2015 r. godz – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.

3 Od 3 do 7 lipca 2015 r. do godz potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej. 8 lipca 2015 r. do godz ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły Rekrutacja uzupełniająca od 9 lipca do 28 sierpnia 2015 na wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach sposobem tradycyjnym. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

4 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu gimnazjalnego. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzaminy 80 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkoły ponadgimnazjalne. 20 pkt – za szczególne osiągnięcia – konkursy, świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia sportowe, artystyczne. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący – 20 pkt. bardzo dobry – 18 pkt. dobry – 15 pkt. dostateczny – 10 pkt. dopuszczający – 2 pkt.

5 Wyniki egzaminu Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) język polski, 2) historia i wiedza o społeczeństwie, 3) matematyka, 4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), 5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów - jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu. Za każdą część egzaminu można zdobyć 20 punktów. Np. język polski 65% 65 x 0,2 = 13 punktów

6 Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. w tym:  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.  za osiągnięcia w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym: finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 10 pkt. finalista konkursu wojewódzkiego - 8 pkt laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez kuratora oświaty otrzymują:  laureaci konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt.  laureaci konkursu wojewódzkiego - 10 pkt.  za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 6 pkt. Np. Wolontariat - 3 pkt., praca na rzecz szkoły – 1pkt., osiągnięcia sportowe, artystyczne do 6 pktów. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, zgodnie z ust. 4, pkt. 2 i 3, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

7 W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia określonym zawodzie. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej kolejności.

8 Przyznane punkty →1 punkt2 punkty3 punkty4 punkty5 punktów6 punktów Osiągnięcia sportowe II – III miejsce w etapie powiatowy m I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim I – III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim II – III miejsce etap ogólnopolski I miejsce etap ogólnopolski Reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach, w których biorą udział reprezentacje narodowe Osiągnięcia artystyczne II – III miejsce w etapie powiatowy m I miejsce lub laureat konkursu powiatowego I – III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkieg o II – III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskieg o I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskieg o Osiągnięcia (zawody wiedzy, konkursy niewymienione w zarządzeniu MKO, organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły) II – III miejsce w etapie powiatowy m I miejsce lub laureat konkursu powiatowego I – III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkieg o II – III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskieg o I – III miejsce lub laureat etapu ogólnopolskieg o Osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego1 punkt Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) Od 1 do 3 punktów:  jednorazowa akcja – 1 punkt,  roczna działalność – 2 punkty,  dłuższa działalność (ponad rok) – 3 punkty.

9 Zarządzenie nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego 2015 r. Strona do logowania:


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny: 21.04.2015 r. godz. 9.00 historia, wos 21.04.2015 r. godz. 11.00 j. polski 22.04.2015 r. godz. 9.00 przedmioty przyrodnicze 22.04.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google