Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania turystyczno-krajoznawcze w edukacji ekologicznej na przykładzie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania turystyczno-krajoznawcze w edukacji ekologicznej na przykładzie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu."— Zapis prezentacji:

1 Działania turystyczno-krajoznawcze w edukacji ekologicznej na przykładzie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku ul. Parkowa 12 19-300 Ełk Tel/fax 87 610 16 24 E-mail: biuro@cee.elk.pl

2 Statut CEE § 6.1. (…) 2) Rozwijanie zainteresowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki, 3) Rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku, 4) Organizowanie wypoczynku i rekreacji, (…). Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

3 Turystyka a krajoznawstwo Słowo turystyka pochodzi od francuskiego poj ę cia „tour”, które oznacza wycieczk ę, podró ż ko ń cz ą c ą si ę powrotem do miejsca sk ą d nast ą pił wyjazd. Krajoznawstwo(dawniej krajopisarstwo, krainopisarstwo, ziemiopisarstwo) – szeroko poj ę ty zbiór wszelkich – nie tylko geograficznych – wiadomo ś ci o danym kraju, a tak ż e gromadzenie wiadomo ś ci z zakresu geologii, meteorologii, ś wiata ro ś linnego i zwierz ę cego. Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

4 Krajoznawstwo Ruch społeczny zmierzaj ą cy do: szerzenia w ś ród społecze ń stwa dorosłego, dzieci i młodzie ż y znawstwa przyrody i kultury (zarówno tej materialnej, jak i duchowej) kraju rodzinnego przez wszechstronne poznawanie ś rodowisk, regionów i krain, zaprawiania do samodzielnych bada ń i współpracy naukowej w tym zakresie, zachowania rodzimych odr ę bno ś ci przyrody i kultury kraju, rozwijania przywi ą zania do stron rodzinnych, oraz pogł ę biania czynnej roli obywatela do pracy zawodowo- społecznej, zwi ą zanej z człowiekiem i ziemi ą, przede wszystkim w ś ród najbli ż szego otoczenia (wie ś, miasto, gmina, powiat). Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

5 Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna (element edukacji ś rodowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społecze ń stwa w duchu poszanowania ś rodowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „my ś le ć globalnie – działa ć lokalnie”. Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

6 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju W „Narodowej Strategii Edukacji. Przez edukacj ę do zrównowa ż onego rozwoju” sformułowano nast ę puj ą ce jej cele w nast ę puj ą cy sposób: Kształtowanie pełnej ś wiadomo ś ci i budzenie zainteresowania społecze ń stwa wzajemnie powi ą zanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi. Umo ż liwienie ka ż demu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiej ę tno ś ci niezb ę dnych dla poprawy stanu ś rodowiska. Tworzenie nowych wzorców zachowa ń, kształtowanie postaw, warto ś ci i przekona ń jednostek, grup i społecze ń stw, uwzgl ę dniaj ą cych trosk ę o jako ść ś rodowiska. Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

7 Rola Centrum Otaczaj ą ce nas ś rodowisko jest doskonałym naturalnym laboratorium do prowadzenia edukacji ekologicznej Centrum Edukacji Ekologicznej jest atrakcj ą turystyczn ą oraz o ś rodkiem stymuluj ą cym ruch turystyczny w regionie Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

8 Rola Centrum Wa ż n ą rol ę w rozwoju i obsłudze ruchu turystycznego spełniaj ą tzw. stanice, miejsca w których tury ś ci mog ą zrobi ć przerw ę w swoich w ę drówkach, odpocz ąć, załatwi ć podstawowe potrzeby, sp ę dzi ć ciekawie czas, w ko ń cu zdoby ć informacje wa ż ne dla wakacyjnych w ę drówek dotycz ą ce szlaków turystycznych, pól biwakowych, bazy hotelowej czy gastronomicznej. Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

9 Położenie Centrum Szlak kajakowy - Ła ź na Struga-rzeka Ełk - Jez. Ełckie Szlaki piesze  Ełk- Szel ą gi - Miluki – Oracze  Ełk - Płociczno - Kleszczewo - Wierzbowe  Ełk - Klusy - Skomack Wielki – Orzysz  Ełk - Ostrykół-rzeka Ełk - Prostki-Bogusze  Czerwony Dwór - Ełk-Bargłów Ko ś cielny-Augustów Trasy rowerowe Pojezierza Ełckiego  Szlak Tatarski  "Wokół Jeziora Selm ę t Wielki" Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

10 Działania 2015 Kursy Instruktorskie Kurs Instruktora Nordic Walking – 5-7 maja Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej specjalno ść : Turystyka Kajakowa – 27-28 czerwca Kurs Instruktora Znakowania Szlaków Turystycznych – 21-22 listopada Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

11 Działania 2015 Relacja z podró ż y Czechy, W ę gry, Austria, Słowacja – Kupiec - 21 lutego, Wyprawa rowerowa szlakami Sahary - 20 wrze ś nia, Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo – Wdecki Park Krajobrazowy 29 - 30 pa ź dziernika Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

12 Działania 2015 Spływy kajakowe Wiosenny spływ kajakowy ( 21 maja ) Wielkanocny spływ kajakowy ( 6 kwietnia ) Majowy spływ kajakowy ( 31 maja ) Spływ kajakowy poł ą czony z rajdem rowerowym ( 13-14 czerwca ) Bo ż onarodzeniowy spływ kajakowy ( 26 grudnia ) Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

13 Działania 2015 Czyste powietrze to Twój ruch – rajd rowerowy (11) Wyjazd rowerowo-terenowy - 12 kwietnia, Rajd rowerowy do Zapomnianych Wsi - 10 maja, Rajd rowerowy Szlakiem Papieskim - 7 czerwca, Rajd rowerowy 2 dniowy (Połom) - 13-14 czerwca, Przyrodniczy Rajd Rowerowy - 12 lipca, II Ogólnopolski zlot Rowerzystów - 25 – 26 lipca, Rajd rowerowy Kraina Wielkich Jezior Mazurskich - 23 sierpnia, Rajd rowerowy - Frutti di Lago - 30 sierpnia, Nocny Rajd Rowerowy - 19 wrze ś nia, Nocny Rajd Rowerowy - 24 pa ź dziernika, Mikołajkowy Rajd Rowerowy - 6 grudnia Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

14 Działania 2015 W ę drówka piesza po bezdro ż ach obrze ż ami Ełku (7) Dzienna zimowa w ę drówka po bezdro ż ach ( 31 stycznia ) Nocna zimowa w ę drówka po bezdro ż ach ( 7 lutego ) W ę drówka piesza po bezdro ż ach do daglezjowego lasu ( 22 marca ) "Such ą stop ą przez olsy, bagienne bory, brzeziny i moczary" ( 26 kwietnia) W ę drówka po bezdro ż ach obrze ż ami Ełku ( 21 czerwca ) Noc Perseid – nocna w ę drówka po bezdro ż ach ( 12 sierpnia ) Dzikie Konieczki ( 18 pa ź dziernika ) Przyrodniczy marsz na orientacj ę ( 28 maja ) Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

15 Działania 2015 Wyjazdy edukacyjno-turystyczne do Parków Wigierski Park Narodowy – 1 czerwca Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej – 18 czerwca Wigierski Park Narodowy – 16 wrze ś nia Suwalski Park Krajobrazowy – 15 pa ź dziernika Suwalski Park Krajobrazowy – 16 pa ź dziernika Biebrza ń ski Park Narodowy – 20 listopada Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

16 Działania 2015 Spacery krajoznawczo - turystyczne po Ełku (15) 28 lutego, 25 marca, 15 maja, 25 maja, 1 czerwca, 29 czerwca, 7 lipca,12 sierpnia, 2 wrze ś nia, 14 wrze ś nia, 16 wrze ś nia, 18 wrze ś nia, 29 wrze ś nia, 5 pa ź dziernika, 7 pa ź dziernika. Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

17 Działania 2015 Spacery Nordic Walking (15) 16 lipca, 30 lipca, 9 sierpnia, 13 sierpnia, 20 sierpnia, 10 wrze ś nia, 17 wrze ś nia, 24 wrze ś nia, 1 pa ź dziernika, 8 pa ź dziernika, 11 pa ź dziernika, 15 pa ź dziernika,29 pa ź dziernika, 11 listopada, 17 listopada Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

18 Działania 2015 Spacery ornitologiczne: 18.01.2015 X Liczenie Ptaków Wodnych zimuj ą cych w Ełku 24.01.2015 XI Zimowe Ptakoliczenie 28.03.2015 Spacer ornitologiczny 23.05.2015 Majowy spacer ornitologiczny 6-8.06.2015 Obóz obr ą czkowania ptaków - Mrozy Wielkie 19.09.2015 Jesienny spacer ornitologiczny 07.11.2015 Spacer ornitologiczny "W poszukiwaniu perkozów i nurów" Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

19 Działania 2015 Wyjazdy do parków narodowych i rezerwatów przyrody: 14.03.2015 Obserwacje g ę si - wyjazd do Biebrza ń skiego Parku Narodowego 18.04.2015 Wyjazd do Biebrza ń skiego Parku Narodowego na obserwacje ptaków wodnych 02.10.2015 Europejskie Dni Ptaków - wyjazd terenowy na polder S ą topy Samulewo Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

20 Działania 2015 Prezentacje Przyrodnicze: 14.02.2015 Co mówi ą ptasie obr ą czki - czyli o systemie POLRING słów kilka" 21.02.2015 Prezentacja PTOP – „G ę si w Kotlinie Biebrza ń skiej 21.03.2015 Prezentacja PTOP "Ochrona rybitw w woj. warm-maz." 11.04.2015 Prezentacja "Ciekawe ornitologicznie miejsca w Ełku i okolicy” 09.05.2015 Prezentacja "Ptaki Ełku (dla pocz ą tkuj ą cych)” 20.05.2015 Spotkania z Filmem Przyrodniczym – filmy prezentowane prze przyrodnika Pawła Ś wi ą tkiewicza 21.05.2015 Relacja z podró ż y Katarzyny D ą bkowskiej - "Mi ę dzy Ś wiatami - Arktyka" 24.10.2015 Prezentacja „Nasze skrzydlate drapie ż niki. Ptaki szponiaste” 28.10.2015 Spotkanie z Filmem Przyrodniczym – filmy prezentowane przez przyrodnika Piotra Tałałaja 28.11.2015 Prezentacja "Ochrona cietrzewi w Puszczy knyszy ń skiej" (10) Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

21 Frekwencja – 2662 osoby Relacja z podró ż y – uczestniczyło 41 osób Spływy kajakowe – uczestniczyły 93 osoby Czyste powietrze to Twój ruch – rajd rowerowy - uczestniczyły – 253 osoby W ę drówka piesza po bezdro ż ach obrze ż ami Ełku - uczestniczyło – 158 osób Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo – Wdecki Park Krajobrazowy – uczestniczyło 309 osób Przyrodniczy marsz na orientacj ę – uczestniczyły 53 osoby Wyjazdy edukacyjno-turystyczne do Parków - uczestniczyło 265 osób Spacery krajoznawczo - turystyczne po Ełk - uczestniczyły 352 osoby Spacery Nordic Walking - uczestniczyło 140 osób Kursy Instruktorskie - uczestniczyło 60 osób Spacery ornitologiczne – 141 osób Wyjazdy do parków narodowych i krajobrazowych – 67 osób Prezentacje przyrodnicze 730 osób Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu

22 Dziękuję za uwagę Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu


Pobierz ppt "Działania turystyczno-krajoznawcze w edukacji ekologicznej na przykładzie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku Wspieramy rozwój zrównowa ż ony Ełku i regionu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google