Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspó ł praca naszego Wolontariatu z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarz ą dowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspó ł praca naszego Wolontariatu z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarz ą dowych."— Zapis prezentacji:

1

2 Wspó ł praca naszego Wolontariatu z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarz ą dowych

3 W co my, jako m ł odzi wolontariusze mo ż emy si ę w łą czy ć !!!

4 Projekt Szkolni Liderzy Wolontariatu fot Liliana Haduch

5 Spotkania poruszaj ą nast ę puj ą ce tematy: - warsztat na temat wolontariatu - praca metod ą projektu, motywowanie zespo ł u, komunikacja w grupie - dotacje na projekty m ł odzie ż owe - tworzenie mapy potrzeb i zasobów ś rodowiska lokalnego - pedagogika zabawy – praca z dzieckiem - specyfika pracy z osob ą starsz ą, chor ą - kontakt z mediami - inne, zale ż nie od potrzeb grupy. Liderzy fot Liliana Haduch

6 Katarzyna Samiec (inspektor GCOP) o projekcie: Inspiracj ę do projektu Liderzy Szkolnych Klubów prowadzonego przez Centrum Wolontariatu przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarz ą dowych stanowi ł zorganizowany przez nas w maju 2010 roku konkurs z okazji Dnia Dobrych Uczynków. Relacje z przeprowadzonych przez m ł odzie ż dzia ł a ń pokaza ł y, ż e Szkolne Kluby Wolontariatu to realna warto ść zarówno dla szko ł y, m ł odzie ż y, jak i spo ł eczno ś ci lokalnej. W ramach projektu stworzyli ś my grup ę Liderów – uczniów gliwickich szkó ł gimnazjalnych i ś rednich, którzy raz w miesi ą cu bior ą udzia ł w bezp ł atnych warsztatach i szkoleniach dotycz ą cych takich zagadnie ń jak: dotacje na realizacj ę projektów m ł odzie ż owych, praca metod ą projektu, motywowanie zespo ł u, komunikacja w grupie, pedagogika zabawy i wiele innych. Wierzymy, ż e wiedza i umiej ę tno ś ci, które zdobywaj ą uczestnicy projektu, pozwol ą na realizacj ę nowych, ciekawych inicjatyw w ramach dzia ł alno ś ci Szkolnych Klubów Wolontariatu.

7 Dzia ł alno ść Wolontariatu III LO przedstawiona na stronie GCOPu

8 Centrum Wolontariatu umo ż liwia m ł odzie ż y (nie tylko pe ł noletniej )uczestnictwo w akcjach takich jak: Taneczny wolontariat, Nauka obs ł uga komputera Nauka obs ł uga komputera Nauka angielskiego:, Nauka angielskiego Szlachetna Paczka(Akcja organizowana przed ś wi ę tami, mo ż e by ć przeprowadzona w formie zbiórki np. przez ca łą szko łę. Jest to forma prezentu dla potrzebuj ą cej rodziny.)

9 Dzie ń dobrych uczynków 19 maja

10 Wyj ą tkowe polskie ś wi ę to organizowane przez Fundacje ARKA, które w Gliwicach, jest patronowane przez samego prezydenta naszego miasta Zygmunta Frankiewicza. W łą czaj ą si ę w to ludzie w ca ł ej Polsce, tak ż e Szkolne Kluby Wolontariatu oraz inne instytucje. Jest to dzie ń spe ł niania dobrych uczynków, takich jak sadzenie drzew, sprz ą tanie ulic czy zwyczajna pomoc drugiemu cz ł owiekowi.

11 W naszym mie ś cie owoce naszej pracy s ą oceniane przez koordynatorów tego dnia, a najlepsze pomys ł y s ą doceniane przez patronatów tej imprezy. Jest to wspania ł a motywacja dla m ł odego cz ł owieka, która zach ę ca do robienia codziennych „dobrych uczynków”.


Pobierz ppt "Wspó ł praca naszego Wolontariatu z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarz ą dowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google