Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER OŚWIATY MGR KATARZYNA SZCZAWIŃSKA-KAMELSKA Przygotowanie projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER OŚWIATY MGR KATARZYNA SZCZAWIŃSKA-KAMELSKA Przygotowanie projektów."— Zapis prezentacji:

1 POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER OŚWIATY MGR KATARZYNA SZCZAWIŃSKA-KAMELSKA Przygotowanie projektów

2 PROJEKT CIĄG POWIĄZANYCH ZE SOBĄ ZADAŃ, ZMIERZAJĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONEGO CELU I ADRESOWANY DO KONKRETNEJ GRUPY ODBIORCÓW. PROJEKT MA OZNACZONY POCZĄTEK I KONIEC. MA WPROWADZIĆ OKREŚLONĄ ZMIANĘ W ZASTANĄ RZECZYWEISTOŚĆ.

3 1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 2. Analiza celu gł ó wnego i cel ó w szczeg ó łowych i określenie wskaźnik ó w pomiaru cel ó w 3. Opis grup docelowych 4. Opis zadań i produkt ó w, kt ó re będą wytworzone w trakcie realizacji w kontekście cel ó w 5. Analiza ryzyka nieosiągnięcia załoŜeń projektu 6. Opis oddziaływania projektu 7. Opis potencjału i doświadczenia projektodawcy 8. Opis sposobu zarządzania projektem

4 PROJEKT PROJEKT ODPOWIADA NA KONKRETNĄ POTRZEBĘ PRZYCZYNIA SIĘ DO ROZWIĄZANIA JAKIEGOŚ PROBLEMU. BRAK PROBLEMU TO BRAK PROJEKTU

5 ANALIZA problemów – identyfikacja kluczowych trudności, ich przyczyn i skutków Identyfikacja i charakterystyka głównych odbiorców uczestników projektu z uwzględnieniem ich sytuacji problemowej KIM SĄ ODBIORCY? KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO WSPARCIA? DLACZEGO? SKĄD TO WIEMY? BRAK problemu - BRAK projektu! ANALIZA INTERESARIUSZY osób/ instytucji, które mogą –POŚREDNIO LUB BEZPOŚRDENIO – wpływać lub podlegać wpływowi projektu Jaki jest problem? - IDENTYFIKACJA

6 DRZEWO PROBLEMÓW

7 Opis sytuacji problemowej - sytuacji, do której odnosi się projekt z uwzględnieniem FAKTÓW, danych statystycznych odnoszących się do obszaru realizacji projektu CZEGO DOTYCZY problem? KOGO DOTYCZY problem? PRZYCZYNY SKUTKI SPOSOBY ROZWIĄZANIA PROBLEMU/ PROBLEMÓW

8  Przezwyciężamy wyznaczone problemy  Doprowadzamy do pożądanej sytuacji  To nasze postulaty  Opis sytuacji, która zaistnieje, jeśli coś będzie poprawione, naprawione, skonstruowane itd

9

10 CEL PROJEKTU CEL GŁÓWNY ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU CELE POWINNY BYĆ SCHARAKTERYZOWANE CECHAMI ZGODNYMI Z KONCEPCJĄ SMART: S – SPECIFIC –SZCZEGÓŁOWO I JEDNOZNACZNIE ZW. Z KONKRETNYMI PROBLEMAMI; M – MEASURABLE – MIERZALNE –SFORMUŁOWANE TAK BY MOŻLIWE BYŁO USTALENIE WSKAŹNIKA/ÓW ICH POMIARU; A – ACCEPTABLE/ACCURATE – AKCEPTOWALNE/TRAFNE –UWZGLĘDNIAJĄCE OTOCZENIE SPOŁECZNE, TRAFNIE ZW. ZE ZDIAGNOZOWANYMI W PUNKCIE 3.1.1 W. PROBLEMEM/AMI R – REALISTIC – REALISTYCZNE – MOŻLIWE DO OSIĄGNIĘCIA POPRZEZ REALIZACJĘ PROJEKTU (NIE MOGĄ SIĘ ODNOSIĆ DO ZADAŃ I OBSZARÓW, KTÓRE NIE BĘDĄ OBJĘTE PROJEKTEM) T – TIME-BOUND – OKREŚLONE W CZASIE

11 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW DO NAJCZĘSTSZYCH ŹRÓDEŁ WERYFIKACJI WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW NALEŻĄ M.IN.: LISTA OBECNOŚCI; DZIENNIK ZAJĘĆ; UZYSKANE DYPLOMY/CERTYFIKATY; DEKLARACJE UCZESTNICTWA; WYWIADY Z UCZESTNIKAMI; TESTY PSYCHOMETRYCZNE; ANKIETY WŚRÓD UCZESTNIKÓW PROJEKTU BĄDŹ ICH PRACODAWCÓW; DANE STATYSTYCZNEPUP, GUS (NP. BANK DANYCH LOKALNYCH), STATYSTYKI KURATORIÓW OŚWIATY, INNE DANE ADMINISTRACYJNE, ITD.

12

13 PROJEKT PROBLEM -- CELE -- DZIAŁANIE -- REZULTATY --EFEKTY ZADANIA – które zostaną zrealizowane w projekcie po to by osiągnąć wyznaczone cele (pomiar przez osiągnięcie wyznaczonych wskaźników)

14 ZADANIA OPIS ZADAŃ POWINIEN BYĆ MOŻLIWIE SZCZEGÓŁOWY, Z UWZGLĘDNIENIEM : - RODZAJU I CHARAKTERU UDZIELANEGO WSPARCIA, - LICZBY OSÓB JAKIE OTRZYMAJĄ WSPARCIE, - TERMINÓW I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZADANIA. CZĘSTO W OPISIE ZADAŃ NALEŻY WSKAZAĆ PRODUKTY, WYTWORZONE W WYNIKU REALIZACJI TYCH ZADAŃ, NP. LICZBA PUBLIKACJI WYTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU, LICZBA UDZIELONYCH PORAD, LICZBA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE, LICZBA GODZIN SZKOLENIA PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO UCZESTNIKA, CZY LICZBA BADAŃ I ANALIZ OPRACOWANYCH W RAMACH PROJEKTU. NALEŻY OKREŚLIĆ TECHNIKI, METODY I CZĘSTOTLIWOŚĆ MIERZENIA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA WW. PRODUKTÓW. - O ILE TO MOŻLIWE DLA KAŻDEGO WSKAŹNIKA OSOBNO, CHYBA ŻE CHARAKTER KILKU WSKAŹNIKÓW UMOŻLIWI JEDNOLITY SPOSÓB POZYSKIWANIA INFORMACJI NA TEMAT ICH OSIĄGNIĘCIA.

15 REZULTATY /EFEKTY TWARDE MIEKKIE PRODUKTY EFEKTY

16 PROJEKT A SPOSÓB/STRATEGIA WDRAŻANIA Zarządzanie projektem - - zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i szcz. w oznaczonym czasie. Zarządzanie projektem - - stosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań określonych w projekcie w celu realizacji jego celów.

17 PROJEKT A SPOSÓB/STRATEGIA WDRAŻANIA Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i szcz. w oznaczonym czasie. Zawiera się w nim m.in.: planowanie, harmonogramowanieharmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.projektu Zarządzanie związane jest z ludźmi. Oni są podmiotem działania. Nawet jeśli celem projektu jest wyprodukowanie nowego przedmiotu celem nadrzędnym jest dobro ludzi-jego odbiorców. Zarządzanie to proces dziejący się miedzy ludźmi.

18

19 Podstawowy komponent systemu zarządzania projektem: czynnik ludzki oraz umiejętności i kwalifikacje. Zastosowanie najlepszych narzędzi i technik nie przyniesie spodziewanego efektu, jeżeli osoby je wykorzystujące nie są do tego odpowiednio przygotowane. Kluczowa rola kierownika projektu (umiejętność podejmowania decyzji, komunikowania, budowania zespołu, motywowania). Monitorowanie - - ciągłe śledzenie postępów (lub ich braku) w procesie działań na rzecz przyjętych celów. Monitorowanie zaplanowanych czynności i zadań - - niezbędne bo zakończenie doprowadzi do powstania produktów założonych w planie projektu. Nieukończenie pewnych zadań może zagrozić powstaniu produktów w określonych ramach czasowych i kosztowych. Kiedy to konieczne, niezbędne są działania naprawcze w celu zapewnienia terminowej realizacji odpowiedniej jakości produktów.

20 PROJEKT A SPOSÓB/STRATEGIA WDRAŻANIA WŁASNYMI SIŁAMI + ZAKUP USŁUGI TJ. CATERING, WYNAJEM SALI, DRUK MATERIAŁÓW ITP.. Z wykorzystaniem wykonawców- zlecanie zadań merytorycznych lub ich części Z wykorzystaniem partnera lub partnerów - Projekty partnerskie

21 Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje beneficjent. W operacyjnym zarządzaniu projektem uczestniczy kierownik projektu, asystent kierownika, specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu, obsługa księgowa. Zadania merytoryczne w poszczególnych obszarach problemowych wykonują: kierownik projektu, asystent kierownika projektu, nauczyciele, psycholog, doradca W skład zespołu bezpośrednio zarządzającego projektem wchodzą: Kierownik projektu, Asystent kierownika projektu, Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu Obsługa księgowa, SCHEMAT ORGANIZACYJNY W organizacji projektu uwzględnia się: ogólny nadzór nad realizacją projektu, operacyjne zarządzanie projektem, prace w poszczególnych obszarach problemowych.

22 Kierownik projektu, Asystent kierownika projektu, Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu Obsługa księgowa, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM KIEROWNIK PROJEKTU ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU NAUCZYCIELE OBSŁUGA KSIĘGOWA SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PSYCHOLOG, DORADCA

23 PRZYGOTOWANIE PRAWIDŁOWEGO TERMINARZA REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE STANOWI CZĘSTO O SUKCESIE CAŁEGO PROJEKTU. Harmonogram projektu NAZWA ZADANIA I.2014II.2014III.2014IV.2014V.2014VI.2014 ZADANIE NR 1 ETAP1 ETAP2 ZADANIE NR 2 ETAP1 Wykres Gantta

24 BUDŻET PROJEKTU BUDŻET ZADANIOWY, ZGODNY Z REGUŁAMI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH DOFINANSOWANIA Z …. NP. WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

25 Budżet projektu = wykaz wszystkich wydatków niezbędnych do poniesienia celem zrealizowania projektu, z uwzględnieniem: realizacji założeń, zadań, osiągnięcia wszystkich rezultatów (wskaźników, produktów) Koszty *KOSZTY Zakupu produktów i usług *KOSZTY osobowe Wydatek niezbędny dla realizacji Wydatek faktycznie poniesiony Wydatek udokumentowany Data poniesienia KOSZTY BEZPOŚRDNIE KOSZTY POŚREDNIE –ryczałt (koszty administracyjne związane z obsługą projektu) a) 25 % kb– projekt do 1 mln PLN włącznie, b) 20 % kb– projekt od1 do 2 mln PLN c) 15 % kb– projekt od 2 do 5 mln PLN d) 10 % kb– projekt powyżej 5 mln PLN

26 BUDŻET PROJEKTU

27 PERSONEL – OS. osobiście wyk. czynności (stos.pr, um. cyw-pr, ind. dział.gosp., wolontariat) łączne zaangaż. zawod.: 276godz. m-ąc stosunek pracy lub protokół + ewidencja godzin pracy CROSS-FINANCING - zakupu nieruchomości, elementów nieprzenośnych, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń ŚRODKI TRWAŁE 350PLN (kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu) w całości lub w części ŚR. TRWAŁE + CROSS < 10% WARTOSCI PROJEKTU ZADANIA ZLECONE (max 30% wartości projektu) – umowa z wykonawcą, protokół odbioru prac

28 BUDŻET PROJEKTU Wkład własny np. 5% konkurs 10.01.01

29 LITERATURA PRZEDMIOTU:  PROSTO O KONKURSACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH.PORADNIK EFEKTYWNEGO PISANIA, MIR, HTTP://WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL HTTP://WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL  ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI, MRR, WARSZAWA 2012 (HTTP://WWW.EFS.GOV.PL/DZIALANIAPROMOCYJNE/DOCUMENTS/ABC_ZARZADZANIA_PROJEKTAMI_MIEKKIMI_06022 013.PDF)HTTP://WWW.EFS.GOV.PL/DZIALANIAPROMOCYJNE/DOCUMENTS/ABC_ZARZADZANIA_PROJEKTAMI_MIEKKIMI_06022 013.PDF  JANKOWSKA A., KNOPIK R., KIERZKOWSKI T., FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI, C.H.BECK, WARSZAWA 2009  TKACZYŃSKI J.W., WILLA R., ŚWISTAK M., LEKSYKON FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ, C.H.BECK, WARSZAWA 2009  HOŁUB-IWAN J., GURANOWSKI A., FILIPIAK B., DYLEWSKI M., ZARZĄDZANIE FINANSAMI PROJEKTU EUROPEJSKIEGO, C.H.BECK, WARSZAWA 2009  BAJKO Z., JÓŹWIK B., FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN 2008  GŁĄBICKA K., GREWIŃSKI M., EUROPEJSKA POLITYKA REGIONALNA, ELIPSA, WARSZAWA 2003  BRODECKI Z., REGIONY, LEXISNEXIS, WARSZAWA 2005  TROCKI M., ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PWE S.A., WARSZAWA 2003,  PROJEKTY INNOWACYJNE: HTTP://KIW- POKL.ORG.PL/INDEX.PHP?OPTION=COM_K2&VIEW=ITEM&LAYOUT=ITEM&ID=408&ITEMID=275&LANG=PL


Pobierz ppt "POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER OŚWIATY MGR KATARZYNA SZCZAWIŃSKA-KAMELSKA Przygotowanie projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google