Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej.
Przygotowanie projektów ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER OŚWIATY mgr Katarzyna Szczawińska-Kamelska

2 PROJEKT CIĄG POWIĄZANYCH ZE SOBĄ ZADAŃ,
ZMIERZAJĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONEGO CELU I ADRESOWANY DO KONKRETNEJ GRUPY ODBIORCÓW. PROJEKT MA OZNACZONY POCZĄTEK I KONIEC. MA WPROWADZIĆ OKREŚLONĄ ZMIANĘ W ZASTANĄ RZECZYWEISTOŚĆ.

3

4 PROJEKT PROJEKT ODPOWIADA NA KONKRETNĄ POTRZEBĘ PRZYCZYNIA SIĘ DO ROZWIĄZANIA JAKIEGOŚ PROBLEMU. BRAK PROBLEMU TO BRAK PROJEKTU

5 BRAK problemu - BRAK projektu!
Jaki jest problem? - IDENTYFIKACJA ANALIZA problemów – identyfikacja kluczowych trudności, ich przyczyn i skutków Identyfikacja i charakterystyka głównych odbiorców uczestników projektu z uwzględnieniem ich sytuacji problemowej KIM SĄ ODBIORCY? KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO WSPARCIA? DLACZEGO? SKĄD TO WIEMY? ANALIZA INTERESARIUSZY osób/ instytucji, które mogą –POŚREDNIO LUB BEZPOŚRDENIO – wpływać lub podlegać wpływowi projektu

6 DRZEWO PROBLEMÓW

7 PROBLEM Opis sytuacji problemowej - sytuacji, do której odnosi się projekt z uwzględnieniem FAKTÓW, danych statystycznych odnoszących się do obszaru realizacji projektu CZEGO DOTYCZY problem? KOGO DOTYCZY problem? PRZYCZYNY SKUTKI SPOSOBY ROZWIĄZANIA PROBLEMU/ PROBLEMÓW

8 CEL PROJEKTU ZROBILIŚMY ANALIZĘ SYTUACJI…. ZNAMY PROBLEM DANEJ GRUPY …
CEL PROJEKTU ZROBILIŚMY ANALIZĘ SYTUACJI….. ZNAMY PROBLEM DANEJ GRUPY ….. OCENA NEGATYWNA Z DIAGNOZY PROBLEMU POWINIEN WYNIKAC NAM CEL ….. OCENA POZYTYWNA Przezwyciężamy wyznaczone problemy Doprowadzamy do pożądanej sytuacji To nasze postulaty Opis sytuacji, która zaistnieje, jeśli coś będzie poprawione, naprawione, skonstruowane itd

9 CEL PROJEKTU CEL, czyli PROBLEM, czyli Właściwe sformułowanie celu ,
często wymaga jedynie przekształcenia problemu w cel PROBLEM, czyli Niski poziom aktywności zawodowej wśród absolwentów kierunków humanistycznych Niski poziom wiedzy nt. ICT wśród osób 60+ Mały dostęp dzieci w wieku 3-5 z terenów wiejskich do edukacji przedszkolnej CEL, czyli Wzrost poziom aktywności zawodowej wśród absolwentów kierunków humanistycznych (ilu?, do kiedy) Wzrost poziomu wiedzy nt. ICT w grupie 50 osób 60+ do końca 20… roku Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 70 dzieci z terenów wiejskich do końca 20…r.

10 CEL PROJEKTU cel główny oraz cele szczegółowe projektu
Cele powinny być scharakteryzowane cechami zgodnymi z koncepcją SMART: S – specific –szczegółowo i jednoznacznie zw. z konkretnymi problemami; M – measurable – mierzalne –sformułowane tak by możliwe było ustalenie wskaźnika/ów ich pomiaru; A – acceptable/accurate – akceptowalne/trafne –uwzględniające otoczenie społeczne, trafnie zw. ze zdiagnozowanymi w punkcie w. problemem/ami R – realistic – realistyczne – możliwe do osiągnięcia poprzez realizację projektu (nie mogą się odnosić do zadań i obszarów, które nie będą objęte projektem) T – time-bound – określone w czasie

11 Wskaźniki pomiaru celów
Do najczęstszych źródeł weryfikacji wartości wskaźników należą m.in.: lista obecności; dziennik zajęć; uzyskane dyplomy/certyfikaty; deklaracje uczestnictwa; wywiady z uczestnikami; testy psychometryczne; ankiety wśród uczestników projektu bądź ich pracodawców; dane statystycznePUP, GUS (np. Bank Danych Lokalnych), statystyki kuratoriów oświaty, inne dane administracyjne, itd.

12 CEL PROJEKTU

13 PROBLEM -- CELE -- DZIAŁANIE
PROJEKT PROBLEM -- CELE -- DZIAŁANIE -- REZULTATY --EFEKTY ZADANIA – które zostaną zrealizowane w projekcie po to by osiągnąć wyznaczone cele (pomiar przez osiągnięcie wyznaczonych wskaźników)

14 Zadania Opis zadań powinien być możliwie szczegółowy, z uwzględnieniem : - rodzaju i charakteru udzielanego wsparcia, - liczby osób jakie otrzymają wsparcie, - terminów i osób odpowiedzialnych za realizację zadania. Często w opisie zadań należy wskazać Produkty, wytworzone w wyniku realizacji tych zadań, np. liczba publikacji wytworzonych w ramach projektu, liczba udzielonych porad, liczba osób, które otrzymały wsparcie, liczba godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika, czy liczba badań i analiz opracowanych w ramach projektu. Należy określić techniki, metody i częstotliwość mierzenia stopnia osiągnięcia ww. produktów. - o ile to możliwe dla każdego wskaźnika osobno, chyba że charakter kilku wskaźników umożliwi jednolity sposób pozyskiwania informacji na temat ich osiągnięcia.

15 Twarde Miekkie Produkty Efekty
Rezultaty /efekty Twarde Miekkie Produkty Efekty

16 Projekt a sposób/strategia wdrażania
Zarządzanie projektem - - zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i szcz. w oznaczonym czasie. Zarządzanie projektem - - stosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań określonych w projekcie w celu realizacji jego celów.

17 Projekt a sposób/strategia wdrażania
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i szcz. w oznaczonym czasie. Zawiera się w nim m.in.: planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu. Zarządzanie związane jest z ludźmi. Oni są podmiotem działania. Nawet jeśli celem projektu jest wyprodukowanie nowego przedmiotu celem nadrzędnym jest dobro ludzi-jego odbiorców. Zarządzanie to proces dziejący się miedzy ludźmi.

18

19 czynnik ludzki oraz umiejętności i kwalifikacje.
Podstawowy komponent systemu zarządzania projektem: czynnik ludzki oraz umiejętności i kwalifikacje. Zastosowanie najlepszych narzędzi i technik nie przyniesie spodziewanego efektu, jeżeli osoby je wykorzystujące nie są do tego odpowiednio przygotowane. Kluczowa rola kierownika projektu (umiejętność podejmowania decyzji, komunikowania, budowania zespołu, motywowania). Monitorowanie - - ciągłe śledzenie postępów (lub ich braku) w procesie działań na rzecz przyjętych celów. Monitorowanie zaplanowanych czynności i zadań - - niezbędne bo zakończenie doprowadzi do powstania produktów założonych w planie projektu. Nieukończenie pewnych zadań może zagrozić powstaniu produktów w określonych ramach czasowych i kosztowych. Kiedy to konieczne, niezbędne są działania naprawcze w celu zapewnienia terminowej realizacji odpowiedniej jakości produktów.

20 Projekt a sposób/strategia wdrażania
Z wykorzystaniem partnera lub partnerów - Projekty partnerskie Własnymi siłami + zakup usługi tj. catering, wynajem sali, druk materiałów itp.. Z wykorzystaniem wykonawców- zlecanie zadań merytorycznych lub ich części

21 SCHEMAT ORGANIZACYJNY
W organizacji projektu uwzględnia się: ogólny nadzór nad realizacją projektu, operacyjne zarządzanie projektem, prace w poszczególnych obszarach problemowych. Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje beneficjent. W operacyjnym zarządzaniu projektem uczestniczy kierownik projektu, asystent kierownika , specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu, obsługa księgowa. Zadania merytoryczne w poszczególnych obszarach problemowych wykonują: kierownik projektu, asystent kierownika projektu, nauczyciele, psycholog, doradca W skład zespołu bezpośrednio zarządzającego projektem wchodzą: Kierownik projektu, Asystent kierownika projektu, Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu Obsługa księgowa,

22 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
KIEROWNIK PROJEKTU ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU NAUCZYCIELE OBSŁUGA KSIĘGOWA SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PSYCHOLOG, DORADCA Kierownik projektu, Asystent kierownika projektu, Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu Obsługa księgowa,

23 Harmonogram projektu Rozkład zadań w czasie.
Przygotowanie prawidłowego terminarza realizacji zadań w projekcie stanowi często o sukcesie całego projektu. Rozkład zadań w czasie. NAZWA ZADANIA I.2014 II.2014 III.2014 IV.2014 V.2014 VI.2014 ZADANIE NR 1 ETAP1 ETAP2 ZADANIE NR 2 Wykres Gantta

24 Budżet projektu BUDŻET ZADANIOWY, ZGODNY Z REGUŁAMI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH DOFINANSOWANIA Z …. NP. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata

25 Budżet projektu = wykaz wszystkich wydatków
niezbędnych do poniesienia celem zrealizowania projektu, z uwzględnieniem: realizacji założeń, zadań, osiągnięcia wszystkich rezultatów (wskaźników, produktów) Koszty *KOSZTY osobowe *KOSZTY Zakupu produktów i usług KOSZTY BEZPOŚRDNIE KOSZTY POŚREDNIE –ryczałt (koszty administracyjne związane z obsługą projektu) a) 25 % kb– projekt do 1 mln PLN włącznie, b) 20 % kb– projekt od1 do 2 mln PLN c) 15 % kb– projekt od 2 do 5 mln PLN d) 10 % kb– projekt powyżej 5 mln PLN Wydatek niezbędny dla realizacji Wydatek faktycznie poniesiony Wydatek udokumentowany Data poniesienia

26 Budżet projektu

27 Budżet projektu ŚR. TRWAŁE + CROSS < 10% WARTOSCI PROJEKTU
PERSONEL – OS. osobiście wyk. czynności (stos.pr, um. cyw-pr, ind. dział.gosp., wolontariat) łączne zaangaż. zawod.: 276godz. m-ąc stosunek pracy lub protokół + ewidencja godzin pracy CROSS-FINANCING - zakupu nieruchomości, elementów nieprzenośnych, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń ŚRODKI TRWAŁE PLN (kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu) w całości lub w części ŚR. TRWAŁE + CROSS < 10% WARTOSCI PROJEKTU ZADANIA ZLECONE (max 30% wartości projektu) – umowa z wykonawcą, protokół odbioru prac

28 Budżet projektu Wkład własny np. 5% konkurs

29 Literatura przedmiotu:
PROSTO O KONKURSACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH.PORADNIK EFEKTYWNEGO PISANIA, mir, ABC zarządzania projektami miękkimi, MRR, Warszawa 2012 (http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/ABC_Zarzadzania_Projektami_Miekkimi_ pdf) Jankowska A., Knopik R., Kierzkowski T., Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, C.H.Beck, Warszawa 2009 Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M., Leksykon funduszy Unii Europejskiej, C.H.Beck, Warszawa 2009 Hołub-Iwan J., Guranowski A., Filipiak B., Dylewski M., Zarządzanie finansami Projektu europejskiego, C.H.Beck, Warszawa 2009 Bajko Z., Jóźwik B., Fundusze strukturalne i fundusz spójności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008   Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003 Brodecki Z., Regiony, LexisNexis, Warszawa 2005 Trocki M., Zarządzanie projektami, PWE S.A., Warszawa 2003, Projekty innowacyjne:


Pobierz ppt "Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google