Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Ewaluacja w projekcie mobilności instytucjonalnej 14 kwietnia 2014

2 Ewaluacja w projekcie Ewaluacja – jest integralną częścią projektu.
Celem ewaluacji jest określenie skuteczności i efektywności ewaluowanego projektu – w odniesieniu do celów. Dzięki ewaluacji: mierzymy postępy w realizacji projektu planujemy zmiany efektywniej wykorzystujemy środki finansowe poprawiamy zarządzanie dostosowujemy plany upowszechniania rezultatów

3 Ewaluacja w projekcie Ewaluacja jest narzędziem pomagającym w:
zaplanowaniu projektu monitorowaniu projektu identyfikowaniu słabych i mocnych stron projektu opracowaniu raportów (zwłaszcza końcowego) wykorzystaniu rezultatów planowaniu przyszłych projektów planowaniu strategii upowszechniania wyników

4 Ewaluacja w projekcie Trafność – czy przyjęte cele projektu odpowiadają rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom uczestnikom Efektywność – czy partnerzy wykonują zadania zgodnie z ich rolą i kompetencjami, ocena działań w odniesieniu do nakładu pracy i środków Skuteczność – czy zostały osiągnięte zakładane cele projektu, rola partnerów w osiąganiu celów

5 Ewaluacja w projekcie Oddziaływanie/wpływ – czy realizacja projektu będzie oddziaływać na otoczenie i wywoływać w nim zmiany Trwałość efektów – czy współpraca partnerów będzie kontynuowana po zakończeniu projektu, czy udział w projekcie przyniesie uczestnikom rezultat w postaci trwałej zmiany

6 Ewaluacja w projekcie Etapy procesu ewaluacyjnego: Planowanie
Projektowanie Realizacja Raportowanie Wykorzystanie wyników

7 Ewaluacja w projekcie - planowanie
Wniosek o dofinansowanie Sekcja F.6. Ewaluacja/Ocena projektu „Ewaluacja będzie prowadzona systematycznie i będzie polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat wdrażania projektu. (…) Ewaluacja będzie przebiegać na poziomie uczestnika projektu i na poziomie projektu jako całości. Dzięki temu otrzymamy ocenę postępów z prowadzonych działań oraz porównamy je z założonym planem i celami. (…) Ponadto wnioski z realizacji całego projektu (…) zostaną wykorzystane w planowaniu przyszłych projektów europejskich. (…) Narzędzia (…) to: analiza dokumentów, wywiady indywidualne, ankieta, obserwacja, wywiad kwestionariuszowy, test językowy, test kompetencji ICT” Fragment z wniosku

8 Ewaluacja w projekcie - planowanie
Wniosek o dofinansowanie Sekcja F.6. Ewaluacja/Ocena projektu (…)„ Narzędzia ewaluacji to w zależności od obszaru i celu: wywiad, ankieta, obserwacja uczestnicząca, karta monitoringu, analiza dokumentacji. Ocena projektu i kontrola zgodności realizacji programu z założeniami projektu będzie dokonywana na bieżąco, przez wyłonionego lidera grupy (…). Oceny zgodności założeń projektu z realizacją oraz ewaluacji projektu dokona zarząd (…). Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne, które będą szczegółowo analizowane z przedstawicielami organizacji przyjmującej. (…) Ewaluacja na poziomie projektu będzie dotyczyć następujących obszarów: harmonogram działań, zgodność wydatków z zaplanowanym budżetem, stopień realizacji celów, dokumentacja projektu. (…)” Fragment z wniosku

9 Ewaluacja w projekcie - projektowanie
Projektowanie ewaluacji: zdefiniowanie celów ewaluacji (po co to robimy?) identyfikacja zasobów (czasowych, ludzkich) określenie przedmiotu ewaluacji (jakie obszary?) sformułowanie listy pytań badawczych określenie kryteriów ewaluacji dobór metod badawczych harmonogram zaprojektowanie raportu Konceptualizacja badania: sprecyzowanie oczekiwań, postawienie szczegółowych pytań ewaluacyjnych, określenie wymagań i podział zadań

10 Ewaluacja w projekcie - realizacja
Realizacja ewaluacji: zbieranie danych (dostępne dokumenty, badania ankietowe, analiza potrzeb, dokumenty programowe) analiza – interpretacja danych, zestawienie i porównanie danych ocena – analiza stopnia osiągnięcia celów, analiza kosztów-korzyści sformułowanie wniosków, rekomendacji

11 Ewaluacja w projekcie - raportowanie
Raport z ewaluacji i wykorzystanie wyników: jakość raportu sposoby rozpowszechniania wyników ewaluacji (raportu) forma raportu grupy odbiorców wykorzystanie wyników do planowania przyszłych działań (projektów ponadnarodowych)

12 Ewaluacja w projekcie Osiągnięcie zamierzonych celów Jednym z celów ewaluacji jest zbadanie czy zostały osiągnięte cele projektu i w jakim zakresie. Ewaluacja pozwala określić czy cele projektu są zgodne z celami projektu systemowego. działania – produkty – rezultaty - cele projektu – cele projektu systemowego

13 Ewaluacja szkolenia Przykładowe pytania umieszczane w ankietach:
w jakim stopniu program szkolenia odpowiadał potrzebom uczestników? czy szkolenie prowadziła wykwalifikowana kadra? czy podczas szkolenia wykorzystywane były efektywne metody szkoleniowe? czy szkolenie przeprowadzono w odpowiednim miejscu? czy plan zajęć odpowiadał uczestnikom projektu? czy program szkolenia był dobrze koordynowany? jak poprawić efektywność programu szkoleniowego w kolejnych projektach?

14 Ewaluacja szkolenia Celem ewaluacji szkolenia jest zbadanie:
czy efektywnie wykorzystano środki na realizację programu szkolenia jaki jest poziom satysfakcji uczestników szkolenia w jakim stopniu program realizował cele projektu systemowego w jakim stopniu uczestnicy podnieśli kompetencje zawodowe i poprawili umiejętności językowe (cele projektu) jak oceniono organizację szkolenia jak uczestnicy planują wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenia

15 Monitoring ≠ Ewaluacja
Ewaluacja w projekcie Monitoring ≠ Ewaluacja Monitoring jest ciągłym procesem systematycznego zbierania i analizowania danych na temat prawidłowości realizacji projektu. Monitoring służy do zbierania informacji na temat: - aktualnego stanu i przebiegu realizacji projektu, postępu w realizacji planu merytorycznego, wykorzystania środków finansowych, przygotowania prognozy na najbliższy okres.


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google