Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Schemat przygotowywania wniosku o dofinansowanie zgodnie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu Metodyka Zarządzania Cyklem Projektu pozwala.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Schemat przygotowywania wniosku o dofinansowanie zgodnie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu Metodyka Zarządzania Cyklem Projektu pozwala."— Zapis prezentacji:

1 Określanie wskaźników pomiaru celów i produktów oraz efektów realizacji PO KL

2 Schemat przygotowywania wniosku o dofinansowanie zgodnie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu Metodyka Zarządzania Cyklem Projektu pozwala przejrzyście sprecyzować cele i zadania projektu oraz wytworzone w ramach poszczególnych zadań produkty. Przygotowanie wniosku zgodnie z metodyką PCM ułatwia projektodawcy realizację projektu zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem oraz wypracowanie zaplanowanych produktów. Nacisk położony jest na spójność osiągniętych produktów z przewidzianymi do realizacji zadaniami oraz celami szczegółowymi i celem głównym. Przygotowując wniosek zgodnie z założeniami metodyki PCM projektodawca stwarza ramy, w których identyfikowane i analizowane są istniejące problemy oraz określane są wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektu. Następnie dokonywana jest analiza celów (celu głównego i celów szczegółowych), dla których obligatoryjnie ustalane są mierzalne wskaźniki pomiaru. Kolejnym elementem jest uzasadnienie wyboru i opis grupy docelowej, który obejmuje m.in. wskazanie sposobu rekrutacji oraz potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu. Następnie projektodawca opisuje zadania realizowane w projekcie i planowane do wypracowania w ich ramach produkty oraz dokonuje analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (do wartości projektu równej lub powyżej 2 mln. zł). Ważną częścią wniosku jest opisanie, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiagnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL.

3 Plan prezentacji Określanie wskaźników pomiaru celów
Określenie wskaźników produktu Opis efektu realizacji PO KL Reguła proporcjonalności

4 Określenie wskaźników pomiaru celów
Główna funkcja wskaźników Ścisłe powiązanie wskaźników z celami Wskaźnik pomiaru celu ~ rezultat projektu Wskaźniki pomiaru celów powinny być zgodne z regułą SMART 1) Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że problem został rozwiązany (złagodzony), a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu. 2) Tak jak cele projektu muszą wynikać ze zdiagnozowanego problemu, tak zaplanowane wskaźniki muszą wynikać z zaplanowanych celów i przyczyniać się do ich realizacji 3) Rezultat przyczynia się do realizacji celu projektu jest to zmiana która zachodzi w wyniku realizacji projektu 4) Wskaźniki pomiaru celów powinny być zgodne z regułą SMART: Konkretne - szczegółowo opisane i powiązane z konkretnymi problemami oraz prosto skonstruowane; Mierzalne - możliwe do pomiaru przy użyciu odpowiednich do tego narzędzi; Dostępne - informacje potrzebne do pomiaru wskaźnika są lub będą dostępne podczas realizacji projektu po akceptowalnym koszcie; Realistyczne - możliwe do wykonania lub urzeczywistnienia przy dostępnych zasobach; Określone w czasie - powinien zostać określony termin, w jakim zostanie osiągnięta podana we wniosku aplikacyjnym wartość wskaźnika jak i częstotliwość pomiaru

5 Określenie wskaźników pomiaru celów – c.d.
Wyboru wskaźnika pomiaru celów dokonuje się poprzez wskazanie go z listy rozwijającej się w GWA – obowiązkowe wskaźniki wskazane każdorazowo w dokumentacji konkursowej Projektodawca może również określić własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu Określenie wartości obecnej i docelowej dla każdego wskaźnika Dla każdego celu należy określić co najmniej jeden (maksymalnie pięć) podstawowy i mierzalny wskaźnik, który w sposób precyzyjny umożliwi weryfikację stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Ogólne wskaźniki dla Działań PO KL, które należy wykazać we wniosku są każdorazowo wskazywane w dokumentacji konkursowej: W są to: 1. Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich; 2. Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu. W 9.1.2: Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały programy rozwojowe w ramach projektu, w podziale na obszary miejskie i wiejskie. 2) Projektodawca może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu Można do tego wykorzystać Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników wg Poddziałań zamieszczone w Podręczniku wskaźników PO KL lub też zaplanować swoje - Max 150 znaków. Wartość obecna i docelowa w rozbiciu na Kobiety i Mężczyzn – jeśli jest to możliwe 3) Każdy uczestnik projektu wykazywany jest jednokrotnie W przypadku instytucji – wypełniamy jedynie wartość ogółem

6 Określenie wskaźników pomiaru celów
Wskaźnik powinien zawierać informacje dotyczące: Ilości – określić ilość osób, bądź instytucji Jakości – określić zmiany jakościowe, które zajdą w wyniku realizacji projektu Grupy docelowej – wskaźnik powinien być powiązany z grupą docelową określoną we wniosku Ilość np.: liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdroŜyły programy rozwojowe – wartość docelowa na zakończenie projektu – 100; liczba pracowników przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych – wartość docelowa wg stanu na koniec 2010 r. – 250. Jakość np.: kluczowych pracowników PSZ, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje; liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach projektu; liczba szkół i placówek, które wdrożyły programy rozwojowe. Grupa docelowa np.: liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach projektu; liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach.

7 Określenie wskaźników pomiaru celów – sposób pomiaru
Ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika (ankiety monitorujące, testy, dane statystyczne, uzyskane certyfikaty, etc.) Ustalenie częstotliwości pomiaru (na początku, na końcu realizacji projektu, co miesiąc, miesiąc po zakończeniu udziału w szkoleniu, etc.) Informacja na temat terminu w jakim wskaźniki pomiaru celów (rezultaty) projektu zostaną utrzymane 1) Techniki i metody mierzenia osiągnięcia celów powinny zostać opisane, o ile to możliwe, dla każdego celu osobno. W przypadku, gdy charakter kilku celów umożliwi jednolity sposób pozyskiwania informacji na temat wskaźników ich pomiaru należy opisać go tylko przy pierwszym z celów natomiast przy pozostałych należy wskazać, że sposób jest tożsamy ze sposobem opisanym wcześniej. 2) częstotliwość pomiaru wskaźnika – w zależności od jego specyfiki – można podawać w jednostkach czasu (np. co tydzień, co miesiąc) lub można określić ją w odniesieniu do terminu zakończenia danego działania (np. dwa dni po przeprowadzeniu szkolenia). 3) Co do zasady charakter fakultatywny - W związku z powyższym, obowiązek zachowania w projektach trwałości rezultatów dotyczy projektów, w których mamy do czynienia z pomocą publiczną. W przypadku pozostałych projektów informacje dot. zachowania trwałości rezultatów mają charakter fakultatywny. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie może zobowiązać się np. do utrzymania ze środków własnych punktu przedszkolnego w okresie 4 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

8 Produkty w projektach PO KL
Wskaźnik pomiaru celu ≠ Produkt Produkt - to wytworzone wyniku realizacji planowanych zadań dobro/wykonana usługa mająca na celu osiągnięcie rezultatu Produkty oraz wskaźniki służące ich pomiarowi zgodne z regułą SMART Różnica miedzy produktami i rezultatami Rezultaty - odzwierciedlają efekty, które powstaną w wyniku podjętych działań w ramach projektu. Główna funkcją rezultatów jest zmierzenie na ile cel ogólny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane. Produkty - określają „dobra i usługi”, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu. Podstawową funkcją produktów jest określenie bieżących efektów projektu, powstających w toku jego realizacji, które następnie przyczynią się do osiągania rezultatów i celów projektu.

9 Określanie wskaźników produktu we WND
Określenie najważniejszych produktów oraz odpowiednie wskaźniki produktów mierzących stopień osiągnięcia wskazanych produktów Ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika (dzienniki zajęć, listy obecności, umowy cywilnoprawne, deklaracje uczestnictwa, etc.) Ustalenie częstotliwości pomiaru (co tydzień, co miesiąc, na początek i koniec realizacji projektu, etc.) 1) Wskaźniki produktów projektu należy określić na podstawie Mapy wskaźników monitorowania projektów PO KL zawartej w Podręczniku Wskaźników PO KL Mapa ta zawiera de facto wskaźniki ogólne monitorowane na poziomie Działania, więc jeśli zostały one wykazane w częśći lub nie jest zasadne wykazywanie ich w 3.3 Dodatkowo należy określić samodzielnie wskaźniki zgodne ze specyfiką projektu. Produkty opisują co zostanie zrealizowane w ramach poszczególnych zadań w trakcie realizacji projektu np. liczba godzin zajęć, liczba szkoleń, liczba wycieczek, liczba godzin spotkań, liczba publikacji wytworzonych w ramach projektu, liczba udzielonych porad, liczba osób, które otrzymały wsparcie. 3 i 4) Należy również wskazać, w jaki sposób i z jaką częstotliwością wskaźniki produktu będą mierzone przez projektodawcę. Techniki i metody mierzenia wskaźników produktów powinny zostać szczegółowo opisane, o ile to możliwe dla każdego wskaźnika osobno, chyba że charakter kilku wskaźników umożliwi jednolity sposób pozyskiwania informacji na temat ich osiągnięcia.

10 Przykładowe wskaźniki produktu w Priorytecie IX
50 godzin zajęć z języka angielskiego 6 artykułów w prasie lokalnej 2 audycje wyemitowane w szkolnym radiowęźle 20 spotkań koła teatralnego 3 spotkania z rodzicami Realizacja 8 przedstawień teatralnych 60 godzin zajęć praktycznych u pracodawcy

11 Oddziaływanie projektu – część 3.5 WND
Wpływ osiągniętych rezultatów projektu na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL Wybór z listy oczekiwanego efektu realizacji PO KL w danym Priorytecie – określone każdorazowo w dokumentacji konkursowej Wskazanie wartości dodanej – dodatkowe wskaźniki lub produkty, nie wynikające bezpośrednio celów projektu 1) Wprowadzenie tego elementu WND przyczynić się ma do: Lepsze planowania wsparcia, które w większym stopniu będzie się przyczyniać do osiągania efektów PO KL. Zwiększenie świadomości Beneficjentów nt. roli projektów realizowanych w PO KL Potwierdzenie zasadności realizacji Projektów PO KL Odejście od deklaratywnego stwierdzania zgodności z PO KL (Opis zawarty w kolumnie drugiej pkt. 3.5 nie może być tożsamy z zapisami SzOP PO KL na rzecz wykazania rzeczywistej zgodności efektów 2) Wybór odpowiedniego oczekiwanego efektu realizacji zależny od Działania/Poddziałania PO KL i jest określany każdorazowo w Dokumentacji PO KL 3) WD zazwyczaj związana jest z osiągnięciem dodatkowych wskaźników lub produktów, nie wynikających bezpośrednio z celów projektu i z realizowanych w jego ramach zadań. Wartość dodana powinna wiązać się z osiągnięciem zakładanych efektów realizacji PO KL NP.:utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy, dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS (nie uwzględnionych w dotychczas oferowanych w ramach środków publicznych),

12 Rozliczanie projektów
Reguła Proporcjonalności: Rozliczenie projektu pod względem finansowym zależne jest od realizacji projektu pod względem merytorycznym Weryfikacja przy końcowym wniosku o płatność – czy został zrealizowany cel, wyrażony wskaźnikami Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym na etapie końcowego rozliczenia projektu, tj. przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność, IP/IP2 (weryfikuje, czy w ramach projektu: - zostały spełnione kryteria dostępu warunkujące otrzymanie przez beneficjenta dofinansowania; - zostały spełnione kryteria strategiczne określone przez beneficjenta dla projektu; - został zrealizowany jego cel, wyrażony wskaźnikami produktu lub rezultatu wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celu projektu - wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

13 Dziękuję za uwagę! Punkt Informacyjny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1 tel. (89) (20)


Pobierz ppt "Schemat przygotowywania wniosku o dofinansowanie zgodnie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu Metodyka Zarządzania Cyklem Projektu pozwala."

Podobne prezentacje


Reklamy Google