Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Określanie wskaźników pomiaru celów i produktów oraz efektów realizacji PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Określanie wskaźników pomiaru celów i produktów oraz efektów realizacji PO KL."— Zapis prezentacji:

1 Określanie wskaźników pomiaru celów i produktów oraz efektów realizacji PO KL

2 Schemat przygotowywania wniosku o dofinansowanie zgodnie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu 1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 2. Analiza celu głównego i celów szczegółowych i określenie wskaźników pomiaru celów 3. Opis grup docelowych 4. Opis zadań i produktów, które będą wytworzone w ramach ich realizacji w kontekście celów szczegółowych 5. Analiza ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu 6. Opis oddziaływania projektu 7. Opis potencjału i doświadczenia projektodawcy 8. Opis sposobu zarządzania projektem

3 Plan prezentacji Określanie wskaźników pomiaru celów Określanie wskaźników pomiaru celów Określenie wskaźników produktu Określenie wskaźników produktu Opis efektu realizacji PO KL Opis efektu realizacji PO KL Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności

4 Określenie wskaźników pomiaru celów Główna funkcja wskaźników Główna funkcja wskaźników Ścisłe powiązanie wskaźników z celami Ścisłe powiązanie wskaźników z celami Wskaźnik pomiaru celu ~ rezultat projektu Wskaźnik pomiaru celu ~ rezultat projektu Wskaźniki pomiaru celów powinny być zgodne z regułą SMART Wskaźniki pomiaru celów powinny być zgodne z regułą SMART

5 Określenie wskaźników pomiaru celów – c.d. Wyboru wskaźnika pomiaru celów dokonuje się poprzez wskazanie go z listy rozwijającej się w GWA – obowiązkowe wskaźniki wskazane każdorazowo w dokumentacji konkursowej Wyboru wskaźnika pomiaru celów dokonuje się poprzez wskazanie go z listy rozwijającej się w GWA – obowiązkowe wskaźniki wskazane każdorazowo w dokumentacji konkursowej Projektodawca może również określić własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu Projektodawca może również określić własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu Określenie wartości obecnej i docelowej dla każdego wskaźnika Określenie wartości obecnej i docelowej dla każdego wskaźnika

6 Określenie wskaźników pomiaru celów Wskaźnik powinien zawierać informacje dotyczące: Wskaźnik powinien zawierać informacje dotyczące: Ilości – określić ilość osób, bądź instytucji Ilości – określić ilość osób, bądź instytucji Jakości – określić zmiany jakościowe, które zajdą w wyniku realizacji projektu Jakości – określić zmiany jakościowe, które zajdą w wyniku realizacji projektu Grupy docelowej – wskaźnik powinien być powiązany z grupą docelową określoną we wniosku Grupy docelowej – wskaźnik powinien być powiązany z grupą docelową określoną we wniosku

7 Określenie wskaźników pomiaru celów – sposób pomiaru Ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika (ankiety monitorujące, testy, dane statystyczne, uzyskane certyfikaty, etc.) Ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika (ankiety monitorujące, testy, dane statystyczne, uzyskane certyfikaty, etc.) Ustalenie częstotliwości pomiaru (na początku, na końcu realizacji projektu, co miesiąc, miesiąc po zakończeniu udziału w szkoleniu, etc.) Ustalenie częstotliwości pomiaru (na początku, na końcu realizacji projektu, co miesiąc, miesiąc po zakończeniu udziału w szkoleniu, etc.) Informacja na temat terminu w jakim wskaźniki pomiaru celów (rezultaty) projektu zostaną utrzymane Informacja na temat terminu w jakim wskaźniki pomiaru celów (rezultaty) projektu zostaną utrzymane

8 Produkty w projektach PO KL Wskaźnik pomiaru celu Produkt Wskaźnik pomiaru celu Produkt Produkt - to wytworzone wyniku realizacji planowanych zadań dobro/wykonana usługa mająca na celu osiągnięcie rezultatu Produkt - to wytworzone wyniku realizacji planowanych zadań dobro/wykonana usługa mająca na celu osiągnięcie rezultatu Produkty oraz wskaźniki służące ich pomiarowi zgodne z regułą SMART Produkty oraz wskaźniki służące ich pomiarowi zgodne z regułą SMART

9 Określanie wskaźników produktu we WND Określenie najważniejszych produktów oraz odpowiednie wskaźniki produktów mierzących stopień osiągnięcia wskazanych produktów Określenie najważniejszych produktów oraz odpowiednie wskaźniki produktów mierzących stopień osiągnięcia wskazanych produktów Ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika (dzienniki zajęć, listy obecności, umowy cywilnoprawne, deklaracje uczestnictwa, etc.) Ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika (dzienniki zajęć, listy obecności, umowy cywilnoprawne, deklaracje uczestnictwa, etc.) Ustalenie częstotliwości pomiaru (co tydzień, co miesiąc, na początek i koniec realizacji projektu, etc.) Ustalenie częstotliwości pomiaru (co tydzień, co miesiąc, na początek i koniec realizacji projektu, etc.)

10 Przykładowe wskaźniki produktu w Priorytecie IX 50 godzin zajęć z języka angielskiego 50 godzin zajęć z języka angielskiego 6 artykułów w prasie lokalnej 6 artykułów w prasie lokalnej 2 audycje wyemitowane w szkolnym radiowęźle 2 audycje wyemitowane w szkolnym radiowęźle 20 spotkań koła teatralnego 20 spotkań koła teatralnego 3 spotkania z rodzicami 3 spotkania z rodzicami Realizacja 8 przedstawień teatralnych Realizacja 8 przedstawień teatralnych 60 godzin zajęć praktycznych u pracodawcy 60 godzin zajęć praktycznych u pracodawcy

11 Oddziaływanie projektu – część 3.5 WND Wpływ osiągniętych rezultatów projektu na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL Wpływ osiągniętych rezultatów projektu na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL Wybór z listy oczekiwanego efektu realizacji PO KL w danym Priorytecie – określone każdorazowo w dokumentacji konkursowej Wybór z listy oczekiwanego efektu realizacji PO KL w danym Priorytecie – określone każdorazowo w dokumentacji konkursowej Wskazanie wartości dodanej – dodatkowe wskaźniki lub produkty, nie wynikające bezpośrednio celów projektu Wskazanie wartości dodanej – dodatkowe wskaźniki lub produkty, nie wynikające bezpośrednio celów projektu

12 Rozliczanie projektów Reguła Proporcjonalności: Rozliczenie projektu pod względem finansowym zależne jest od realizacji projektu pod względem merytorycznym Rozliczenie projektu pod względem finansowym zależne jest od realizacji projektu pod względem merytorycznym Weryfikacja przy końcowym wniosku o płatność – czy został zrealizowany cel, wyrażony wskaźnikami Weryfikacja przy końcowym wniosku o płatność – czy został zrealizowany cel, wyrażony wskaźnikami

13 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę! Punkt Informacyjny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1 www.efs.warmia.mazury.pl www.pigulkaefs.warmia.mazury.pl efs@warmia.mazury.pl tel. (89) 521 97 21 (20)


Pobierz ppt "Określanie wskaźników pomiaru celów i produktów oraz efektów realizacji PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google