Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytety polskiej polityki kosmicznej Otylia Trzaskalska-Stroińska Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu „Polska w kosmosie wczoraj,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytety polskiej polityki kosmicznej Otylia Trzaskalska-Stroińska Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu „Polska w kosmosie wczoraj,"— Zapis prezentacji:

1 Priorytety polskiej polityki kosmicznej Otylia Trzaskalska-Stroińska Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu „Polska w kosmosie wczoraj, dziś, jutro” 13 listopada 2014 r.

2 2 Polityka kosmiczna Unii Europejskiej Najważniejsze programy kosmiczne UE (kontynuowane) -Galileo: budowa własnego, niezależnego systemu nawigacji satelitarnej obejmującego segment kosmiczny i infrastrukturę naziemną -Copernicus: globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa -Badania i rozwój technologiczny (priorytet space w programie Horyzont 2020) Nowa inicjatywa -ramy wsparcia SST (Space Surveillance and Tracking Support Framework)

3 3 Polityka kosmiczna Unii Europejskiej Relacje UE-ESA – jeden z trzech głównych tematów (obok ISS i systemu wynoszenia) najbliższej Rady Ministerialnej ESA (Luksemburg, 2 grudnia br.) W nowej Komisji Europejskiej za obszar kosmosu będzie odpowiadała pani Elżbieta Bieńkowska, Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

4 4 Europejska Agencja Kosmiczna Europejska Agencja Kosmiczna została utworzona na mocy Konwencji podpisanej 30 maja 1975 r. w Paryżu. 20 państw członkowskich (plus Kanada jako członek stowarzyszony). ESA realizuje dwa rodzaje program ó w: Programy obowiązkowe – wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do udziału; finansowane ze składek, których wielkość jest proporcjonalna do dochodu narodowego poszczeg ó lnych krajów Programy opcjonalne – finansowane tylko przez państwa w nich uczestniczące, udział poszczególnych krajów jest ustalany w drodze negocjacji odrębnie dla każdego programu Okres przejściowy dla Polski: Przez 5 pierwszych lat członkostwa w ESA 45% składki obowiązkowej Polski przeznaczane jest na mechanizm wsparcia polskiego przemysłu, zarządzany przez Zespół Zadaniowy Polska-ESA (Task Force)

5 5 Rządowy „Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce” Główne cele: 1. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój zaawansowanych technologii (technik satelitarnych i technologii kosmicznych) oraz wspieranie współpracy pomiędzy sektorem badawczo- rozwojowym i przedsiębiorstwami, 2. Zwiększanie sprawności i efektywności działania administracji publicznej poprzez rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na technikach satelitarnych, umożliwiających bardziej efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów i infrastruktury, 3. Zaspokajanie potrzeb obronności i bezpieczeństwa narodowego poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów i rozwój autonomicznego potencjału w wybranych obszarach.

6 6 Rządowy „Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce” Cele operacyjne: 1. Rozwój współpracy Polski z Europejską Agencją Kosmiczną, w tym w szczególności pełne członkostwo Polski w ESA, 2. Udział Polski w programach unijnych, w tym w projektach Europejskiej Agencji Obrony, 3. Powołanie struktury organizacyjnej koordynującej polską działalność kosmiczną, 4. Rozwinięcie i wdrożenie krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego.

7 7 Polska w programach opcjonalnych Obserwacja Ziemi  EO Envelope Programme 4  GMES Space Component  MetOp Second GenerationNawigacja  European GNSS Evolution Programme (EGEP) Telekomunikacja i zintegrowane aplikacje  ARTES 1  Integrated Applications Promotion (IAP) Loty załogowe i eksploracja  Mars Robotic Exploration Programme 2 (MREP-2) Space Situational Awareness (SSA) General Support Technology Programme (GSTP) PRODEX

8 8 Zaakceptowane propozycje w I konkursie Programu wsparcia polskiego przemysłu (2013 r.) wg typów projektów

9 9 Zaakceptowane propozycje w II konkursie Programu wsparcia polskiego przemysłu (2014 r.) wg typów projektów

10 10 Zaakceptowane propozycje w I konkursie Programu wsparcia polskiego przemysłu (2013 r.) wg obszarów działalności kosmicznej

11 11 Zaakceptowane propozycje w II konkursie Programu wsparcia polskiego przemysłu (2014 r.) wg obszarów działalności kosmicznej

12 12 Główne zadania dla polskiej administracji Zapewnienie efektywnej pracy Zespołu Zadaniowego (Task Force) PL-ESA na lata 2013-2017 Przygotowanie Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego Reprezentowanie interesów Polski w pracach komitetów i rad programowych ESA oraz grup roboczych i doradczych Unii Europejskiej dot. polityki kosmicznej Wspieranie zaangażowania polskich podmiotów w programy kosmiczne UE i ESA

13 13 Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2012r. Skład: sekretarze i podsekretarze stanu z ministerstw: Administracji i Cyfryzacji Edukacji Narodowej Finansów Infrastruktury i Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego Obrony Narodowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Wewnętrznych Spraw Zagranicznych Środowiska oraz Wiceprezes w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przewodnicząca: Przewodnicząca: Pani Minister Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w MG

14 14 Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej Podstawowe zadania: Koordynowanie działań związanych z członkostwem Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej; Udział w formułowaniu założeń polskiej polityki kosmicznej i krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego; Rekomendowanie odpowiednich zapisów budżetowych na kolejny rok w odniesieniu do wysokości składki opcjonalnej do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej z dnia 26 września 2014r.

15 15 Założenia do projektu ustawy Prawo kosmiczne Główne cele: Wykonanie przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z wiążących ją umów międzynarodowych, w szczególności:  Konwencji w sprawie rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną z 14 stycznia 1975 r. (Dz.U. Nr 5 poz. 22, załącznik, z 30 marca 1979 r.)  Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 29 marca 1972 r. (Dz. U. Nr. 27 poz. 154, załącznik, z 30 czerwca 1973 r.). Regulacja następujących kwestii: Zasady wyrażania zgody na działalność w przestrzeni kosmicznej przez podmioty krajowe, Wyznaczenie organu odpowiedzialnego za nadzór tego rodzaju działalności, Zasady prowadzenia krajowego rejestru obiektów kosmicznych, Zagadnienia dotyczące odpowiedzialności państwa oraz odszkodowawcze.

16 Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel. +48 22 693 50 00 Fax. +48 22 693 40 46 Email. mg@mg.gov.pl Web www.mg.gov.pl Dziękuję za uwagę Departament Innowacji i Przemysłu


Pobierz ppt "Priorytety polskiej polityki kosmicznej Otylia Trzaskalska-Stroińska Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu „Polska w kosmosie wczoraj,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google