Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie na lata szkolne 2015 – 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie na lata szkolne 2015 – 2020."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie na lata szkolne 2015 – 2020

2 WIZJA I MISJA PLACÓWKI Naszą misją jest wszechstronny rozwój dziecka/ucznia i przygotowanie wychowanków do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, społeczności szkolnej oraz życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie. „Dzisiaj wiem, jakim człowiekiem chcę być jutro” – taka jest myśl przewodnia Szkolnego Programu Wychowawczego

3 Dobra placówka oświatowa jest: bezpieczna – zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, pomagająca w indywidualnych problemach; przyjazna – dostosowująca wymagania programowe do możliwości konkretnego wychowanka; radosna – budująca optymizm, wyzwalająca radość i pogodę ducha; twórcza – inspirująca do twórczego rozwoju uczniów, wychowanków, nauczycieli, rodziców i środowisko w różnych aspektach życia; integrująca – zachęcająca i wciągająca całe środowisko placówki do współdecydowania, współdziałania i współodpowiedzialności; otwarta – reagująca na potrzeby otoczenia, współpracująca z rodzicami i środowiskiem; nowoczesna – skomputeryzowana, bez barier architektonicznych, ekologiczna; polska – odwołująca się do tradycji, budująca poczucie dumy narodowej; europejska – wzmacniająca poczucie bycia Europejczykiem.

4 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Szkoła i przedszkole dobrze zorganizowane to taki Zespół edukacyjno-wychowawczy, w którym zrobiono wszystko co możliwe, aby stworzyć optymalne warunki rozwoju każdemu wychowankowi i uczniowi. Zespół dobrze zorganizowany to taki układ relacji interpersonalnych, w których szanowane są uprawnienia, ale także egzekwowane obowiązki i odpowiedzialność każdego z osobna.

5 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA umiejętne kierowanie Zespołem, zarówno bieżące jak i strategiczne, długofalowe; ustawiczna profesjonalizacja zespołu realizującego nakreśloną koncepcję pracy placówki; korzystanie z dotychczasowej wiedzy i doświadczeń Rady Pedagogicznej; zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych; zaangażowanie wszystkich nauczycieli w realizację wspólnych celów działania; powierzanie odpowiedzialności za wykonanie zadań członkom Rady Pedagogicznej, stosownie do posiadanych przez nich predyspozycji i kompetencji; doskonalenie organizacji i rozwój placówki dokonujący się od wewnątrz;

6 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA tworzenie doraźnych zespołów realizujących zadania z zakresu zapewniania jakości pracy szkoły i jej mierzenie; przestrzeganie wypracowanych norm i zasad podejmowania decyzji, reagowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, dbanie o poprawne relacje międzyludzkie; usprawnianie obiegu informacji, zapewnienie dobrej komunikacji w Radzie Pedagogicznej, na linii dyrektor – rada oraz dyrektor – pracownicy Zespołu; wspólne szukanie rozwiązań w trudnych sytuacjach; umiejętne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;

7 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA szanowanie odmiennego stanowiska, poszukiwanie podobieństw mimo różnic zdań; połączenie programu rozwoju szkoły z planami rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez stworzenie takich warunków, w których te dwa aspekty są ze sobą silnie powiązane (rozwój zawodowy nauczyciela wpływa na rozwój Zespołu, rozwój placówki wymusza rozwój zawodowy nauczyciela); materialne i niematerialne bodźce motywujące do pracy; budowanie skutecznych mechanizmów porozumiewania się ze środowiskiem zewnętrznym: jednostką samorządu terytorialnego, organem nadzoru pedagogicznego, administracją rządową;

8 PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Dobra placówka to taka, która wspiera wzbogaca rozwój każdego wychowanka i ucznia. W takiej dorośli i dzieci zaangażowani są w kształcenie ustawiczne, a praca podporządkowana jest rozwojowi jednostki i realizacji jej potencjału. Posłużą temu następujące działania:

9 wspieranie doskonalenia nauczycieli, aby dysponowali bogatym i nowoczesnym repertuarem metod i form pracy z dzieckiem; rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki o innowacje pedagogiczne, autorskie programy oraz nowe koła zainteresowań; wspieranie nauczycieli w wyborze nowoczesnych programów nauczania; zaspakajanie potrzeb uczniów/wychowanków o różnych stylach uczenia się i oddziaływanie na wszystkie rodzaje inteligencji (indywidualizacja procesu nauczania); propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerowa; doskonalenie komunikowania się wychowanków i uczniów, na poziomie podstawowym, w języku obcym; Udział wychowanków i uczniów w różnego rodzaju konkursach; dalsze otoczenie szczególną opieką wychowanków przedszkola i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wspieranie ich rodziców;

10 stwarzanie możliwości rozwoju uczniom zdolnym ( zajęcia dodatkowe, konsultacje nauczycielskie, udział w konkursach przedmiotowych); kontynuowanie zajęć wyrównawczych z różnych przedmiotów; planowe uczenie wychodzące poza szkołę (zajęcia w bibliotece, zajęcia terenowe, instytucje kulturalne,); dążenie do osiągania wyższych wyników ze sprawdzianu zewnętrznego; wszechstronne przygotowanie absolwentów szkoły do dalszej edukacji;

11 rozwijanie bazy dydaktycznej poprzez: poprawienie bazy sportowej – remont sali gimnastycznej; remont I. piętra budynku w celu modernizacji pomieszczeń na bibliotekę szkolną i zajęcia artystyczne; wymiany lub odnowienia istniejących sprzętów w przedszkolu i szkole;

12 dalszą informatyzację szkoły, odnowienie pracowni komputerowej, zakup nowych komputerów i programów edukacyjnych; wyposażenie klas w komputer i dziennik elektroniczny Systematyczne doposażenie świetlicy, klas i sal przedszkolnych o nowe środki dydaktyczne; zwiększenie ilości tablic multimedialnych, docelowo by każda klasa i przedszkole były w nią wyposażone; utrzymanie odpowiedniego wyposażenia placówki w sprzęt sportowy; utrzymanie wystroju wnętrza budynków Zespołu; dbanie o otoczenie placówki, odnowienie placu apelowego, placu zabaw i parkingu

13 DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE PLACÓWKI Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem. Rola wychowawców sprowadza się do towarzyszenia wychowankowi w tym rozwoju i stwarzania takich warunków, które ten rozwój umożliwiają. Zatem tworzenie porządku i ładu w otoczeniu wychowanka jest głównym zadaniem wychowawców. Szczególnie należy dbać o ład emocjonalny i moralny, ponieważ dzięki nim dokonuje się integracja poszczególnych sfer życia człowieka i jego wszechstronny rozwój.

14 Zostanie to osiągnięte poprzez: wypracowywanie DOBREGO KLIMATU w placówce przejawiającego się w: utożsamianiu się ze szkołą i przedszkolem, dumie z nich (społeczność dobrego Zespołu jest spójna); gościnności (dobre placówki dobrze się prezentują); wysokich oczekiwań wobec wychowanków, uczniów i nauczycieli (dobre placówki spodziewają się najlepszego po każdym); silnym, świadomym zadań kierownictwie (dobre placówki są dobrze zarządzane); pozytywnym podejściu do wychowanków przedszkola i uczniów (dobre placówki motywują wychowanków pochwałami); partnerskiej współpracy z rodzicami i społecznością lokalną (dobre placówki zapraszają wszystkich chętnych do współpracy);

15 integrację działań z zakresu wychowania, opieki i profilaktyki; ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć w przedszkolu i szkole, podczas przerw oraz podczas zajęć poza terenem Zespołu; właściwe zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków i uczniów jako formy zapobiegania agresji i przestępczości – koła, kluby, świetlica, zabawy, dyskoteki, praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego, zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, wycieczki; wprowadzanie programów lub elementów programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem paleniu papierosów, alkoholizmowi, narkomanii, agresji i innym zachowaniom ryzykownym;

16 eliminowanie objawów przemocy fizycznej i psychicznej wśród uczniów; dalsze uświadamianie dzieciom i rodzicom problemu cyberprzemocy, przeciwdziałanie podobnym zachowaniom ; w porozumieniu i we współpracy z GOPS organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników dla uczniów z najuboższych rodzin; otoczenie szczególną opieką uczniów i wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspieranie ich rodziców i wychowawców; dalsze obejmowanie właściwą pomocą psychologiczno-pedagogiczną wszystkich uczniów/wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych; dalsze doskonalenie wraz z wychowankami/uczniami ceremoniału i tradycji Zespołu. przygotowanie wychowanków przedszkola do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;

17 ROZWIJANIE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ W dobrej placówce wychowankowie obdarzają nauczycieli zaufaniem oraz szacunkiem nie ze względu na pełnione przez nich funkcje, lecz z powodu sposobu jak z nimi rozmawiają, jak się do nich zwracają, czy wysłuchują ich opinii i realizują ich propozycje. Taki stan rzeczy można osiągnąć poprzez rozwijanie samorządności uczniowskiej. Rzeczywiście realizowana samorządność to zasada, dzięki której szkoła może stać się dla uczniów ważnym punktem odniesienia

18 Szkoła będzie wspierała i rozwijała samorządność uczniowską, dzięki której można: budować dobre relacje z uczniami; doprowadzić do utożsamiania się uczniów ze swoją klasą i szkołą; eliminować negatywne zjawiska zachodzące wśród uczniów; eliminować ze środowiska toksyczne grupy, które dla uczniów mogłyby stać się atrakcyjne.

19 Współpraca uczniów z nauczycielami będzie możliwa wówczas, kiedy będą oni mogli decydować o sobie i o swoim środowisku. Konieczne są systematyczne spotykania z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunem, wspieranie organizowanych przez nich akcji, wysłuchiwanie ich propozycji oraz opinii dotyczących różnorodnych szkolnych spraw.

20 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ORGANEM PROWADZĄCYM ORAZ ORGANEM NADZORUJĄCYM Dobra placówka utrzymuje dobre relacje z rodzicami i środowiskiem, w którym funkcjonuje. Współpraca placówki z rodzicami nie powinna ograniczać się tylko do tego, by akceptowali oni propozycje szkoły. Dyrekcja pragnie wypracować taki model współpracy, w którym rodzice występowaliby w roli partnerów placówki, inicjatorów przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych oraz ich współwykonawców. Podstawowym jednak warunkiem dobrego współdziałania placówki z rodzicami jest przestrzeganie podstawowych praw rodziców, które dotyczą:

21 przekazywania informacji o zachowaniu i postępach wychowanków przedszkola i uczniów w zachowaniu, nauce; przekazywania informacji o ewentualnych przyczynach trudności wychowanka/ucznia w nauce; zapoznania z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; informowania ich o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych Zespołu; umożliwienia korzystania z porad w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci; kształtowania opinii o pracy Zespołu.

22 Dyrekcja Zespołu będzie odpowiedzialna za zgodność działań Rady Rodziców z jej regulaminem i ze statutem placówki. Będzie również motywowała rodziców do wszechstronnego działania na rzecz naszego Zespołu. Współpraca i zrozumienie dla podejmowanych działań i przedsięwzięć przyniesie wymierne korzyści dla wychowanków/uczniów i dla całego Zespołu.

23 W zakresie współpracy z organem prowadzącym priorytetem jest: jasne i konkretne ustalenie wzajemnych zależności, kompetencji i zakresów odpowiedzialności; wspólne i zdecydowane działanie w celu rozwiązywania problemów oświatowych; współpraca z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych i kulturalnych na terenie Gminy Bobrowice w realizowaniu strategii rozwoju oświaty; wspólne działanie w celu pozyskiwania funduszy pozabudżetowych;

24 W zakresie współpracy z organem nadzorującym najważniejsze są: profesjonalne kontakty, wymiana informacji oraz wsparcie merytoryczne w procesie zarządzania; udzielanie pomocy placówce w realizowaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; przekazywanie aktualnych informacji dotyczących problemów oświatowych oraz przepisów prawa związanych z działalnością szkół i przedszkoli.

25 PROMOCJA PLACÓWKI Promocja Zespołu to bardzo obszerny zakres działań, w którym powinni uczestniczyć wszyscy jej pracownicy. Promocja to kreowanie pozytywnego wizerunku placówki, ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności Zespołu, eksponowanie odrębności placówki. Celem placówki będzie utrwalenie dobrego i pozytywnego jej wizerunku w środowisku lokalnym oraz lokalnych mediach.

26 dbanie o dobrą opinię placówki; dążenie do pozytywnego wyróżniania się na tle innych, porównywalnych placówek; wykorzystywanie potencjału kadry oraz możliwości wychowanków/uczniów i absolwentów; odnoszenie się do wychowanków/uczniów, rodziców i innych odwiedzających szkołę z szacunkiem, kulturalnie i życzliwie; dbałość o estetykę, czystość i ładny wygląd placówki i jej otoczenia; upowszechnianie informacji na temat placówki

27 ciągłe szukanie nowych form promocji, twórcze korzystanie z doświadczeń, zamienianie porażek w sukcesy; wsparcie działalności placówki przez autorytet zewnętrzny (absolwenci placówki, którzy osiągnęli sukces będą doskonałą wizytówka placówki, artyści, znani naukowcy, pisarze). dalsze organizowanie imprez środowiskowych, których celem jest integracja lokalnej społeczności


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie na lata szkolne 2015 – 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google