Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła wspomaga wychowanie Wychowanie jest spotkaniem osób, mistrza i ucznia, przed którymi otwiera się horyzont wartości, dzięki którym człowiek staje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła wspomaga wychowanie Wychowanie jest spotkaniem osób, mistrza i ucznia, przed którymi otwiera się horyzont wartości, dzięki którym człowiek staje."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła wspomaga wychowanie Wychowanie jest spotkaniem osób, mistrza i ucznia, przed którymi otwiera się horyzont wartości, dzięki którym człowiek staje się człowiekiem. Mieczysław Gogacz, Podstawy wychowania

2 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Obecnie dyrektor szkoły może oddziaływać na proces wychowania poprzez: własną postawę; uwarunkowania szkolne; współpracę z rodzicami; współpracę z różnymi instytucjami; czynniki prawne.

3 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Oddziaływania dyrektora wspierające proces wychowania Postawa dyrektora szkoły Dyrektor szkoły może wpływać na proces wychowania poprzez: Przykład własny jako wzorzec do naśladowania zachowań i systemu wartości. Własny autorytet. Własne umiejętności. Pełne zaangażowanie. Wolę wspomagania innych (nauczycieli, rodziców, uczniów).

4 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Oddziaływania dyrektora wspierające proces wychowania Uwarunkowania wewnątrzszkolne Do działań podejmowanych przez dyrektora na terenie szkoły należą: Kierowanie pracą wychowawczą nauczycieli poprzez szkolenie nauczycieli w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych ( w celu przygotowania nauczycieli do roli nauczyciela- wychowawcy i wychowawcy klasy). Współpracę dyrektora z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Aktywizację samorządu uczniowskiego. Organizowanie różnorodnych imprez szkolnych i zajęć wspierających proces wychowania ( z zaangażowaniem nauczycieli, uczniów i rodziców). Rozwiązywanie problemów wychowawczych wspólnie z samorządem uczniowskim i rodzicami. Promocję szkoły.

5 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Oddziaływania dyrektora wspierające proces wychowania Współpraca dyrektora z rodzicami i instytucjami Dyrektor może wzmocnić proces wychowania poprzez: Spotkania z rodzicami. Ustalenie wspólnych celów wychowawczych szkoły i rodziców. Organizację wspomagania rodziców w wychowaniu poprzez zawiązanie na terenie szkoły forum typu Szkoła rodziców. Organizację pomocy pedagogiczno- psychologicznej dla rodziców. Organizowanie spotkań z instytucjami wspierającymi zadania wychowawcze szkoły. Współpracę z rzemiosłem w przypadku szkół zawodowych.

6 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Oddziaływania dyrektora wspierające proces wychowania Czynniki prawne W procesie wychowania dyrektorowi pomagają : Dokumenty prawa szkolnego z określeniem konkretnych działań wychowawczych. Przestrzeganie realizacji obowiązujących przepisów prawnych (formalizm prawny). Programy wychowawcze, profilaktyczne i innowacje pedagogiczne opracowane dla szkoły i poszczególnych klas. Tworzenie i realizacja przez nauczycieli własnych programów i projektów wychowawczych.

7 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Podsumowanie Oczekiwania dyrektorów można pogrupować jako odpowiedzi na następujące pytania: Co należy zmienić w prawie oświatowym ? Czego oczekujemy od szkoły i nauczycieli ? Czego oczekujemy od rodziców ? Czego oczekujemy od instytucji wspomagających wychowanie? Czego oczekujemy od organów prowadzących i nadzorujących? Czego oczekujemy od wyższych uczelni ?

8 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Czynniki utrudniające działania dyrektora szkoły w procesie wychowania Czynniki prawne Oddziaływania rodziców Oddziaływania szkoły Oddziaływania pozaszkolne (wpływ środowiska i inne)

9 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Czynniki utrudniające działania dyrektora szkoły w procesie wychowania Czynniki prawne 1.Brak spójności i wielość przepisów prawnych. 2.Wielość czynności administracyjnych - biurokracja procesu wychowania. 3.Brak ściśle określonych praw dla uczniów dorosłych uczących się w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 4.Ograniczenia prawne dot. możliwości ingerencji szkoły w przypadku ucznia zaniedbanego i trudnego wychowawczo. 5.Podważanie pracy wychowawczej szkoły na zakończenie roku szkolnego (gdy uczeń przestaje chodzić do szkoły po powiadomieniu go o ocenach końcowych).

10 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Czynniki utrudniające działania dyrektora szkoły w procesie wychowania Oddziaływania rodziców 1.Przerzucanie procesu wychowawczego na szkołę. 2.Podważanie działań wychowawczych stosowanych przez szkołę. 3.Brak pełnej informacji przekazywanej do szkoły przez rodziców n/t dziecka. 4.Bierność rodziców lub ich nadmierne postawy roszczeniowe. 5.Nieobecność rodziców na zebraniach i spotkaniach z nauczycielami. 6.Możliwość usprawiedliwiania nieobecności. 7.Model rodziny.

11 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Czynniki utrudniające działania dyrektora szkoły w procesie wychowania Oddziaływania szkoły 1.Przerost dokumentacji. 2.Mały wpływ dyrektora na jakość pracy i możliwość oddziaływań wychowawczych podległych jemu pracowników. 3.Brak etatów: psychologa, terapeuty, nauczyciela wspomagającego i innych. 4.Niewystarczające środki finansowe. 5.Liczebność klas. 6.Nauczyciel nieprzygotowany do roli wychowawcy klasy. 7.Brak wspólnego i jednolitego oddziaływania nauczycieli na proces wychowawczy.

12 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Czynniki utrudniające działania dyrektora szkoły w procesie wychowania Oddziaływania pozaszkolne 1.Brak wsparcia ze strony mediów. 2.Małe wsparcie dyrektora ze strony władz oświatowych (organów prowadzących i nadzorujących). 3.Brak dobrze zorganizowanej współpracy z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze szkoły (np. z sądem, policją, strażą miejską). 4.Brak jednolitego systemu wychowania (w obrębie gminy, powiatu, województwa, państwa). 5.Podważanie zasadności działań instytucji wychowawczych. 6.Sytuacja polityczna i ekonomiczna państwa.

13 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Czynniki wspierające działania dyrektora szkoły w procesie wychowania Czynniki prawne Oddziaływania wewnątrzszkolne Oddziaływania zewnętrzne

14 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Czynniki wspierające działania dyrektora szkoły w procesie wychowania Czynniki prawne 1.Dokumenty wspierające działania dyrektora (ustawy: o systemie oświaty, Karta Nauczyciela; rozporządzenia MEN; dokumenty szkolne; dokumentacja dyrektora). 2.Szkolne programy wychowawcze i profilaktyczne akceptowane przez nauczycieli i rodziców. 3.Prawo wewnątrzszkolne np. statuty i regulaminy (jasno określone prawa i obowiązki ucznia, rodziców i nauczycieli wraz z systemem odpowiedzialności, kar i nagród).

15 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Czynniki wspierające działania dyrektora szkoły w procesie wychowania Oddziaływania wewnątrzszkolne 1.Opracowanie wspólnego (nauczyciele-rodzice-uczniowie) programu wychowawczego zbieżnego z problemami szkoły. 2.Dobry przepływ informacji w szkole poprzez spotkania dyrektora z uczniami i rodzicami 3.Konsekwentne i zespołowe działanie wychowawcze wszystkich nauczycieli. 4.WDN nastawiony na rozwiązywanie problemów wychowawczych. 5.Właściwe i skuteczne działanie pedagoga i psychologa szkolnego. 6.Dobry system oceniania zachowania uczniów. 7.Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. 8.Działalność różnych organizacji: sportowych, harcerskich i innych. 9.Mała liczba uczniów w klasach.

16 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Czynniki wspierające działania dyrektora szkoły w procesie wychowania Oddziaływania zewnętrzne 1.Organizacja zajęć pozaszkolnych przez różne instytucje. 2.Współpraca szkoły z różnymi instytucjami wraz z opracowaniem sposobu, celów i zakresu współpracy pomiędzy nimi. 3.Pomoc nadzoru pedagogicznego w sytuacjach konfliktowych. 4.System stypendialny i pomoc materialna. 5.Znalezienie dobrych sponsorów i tzw. przyjaciół szkoły. 6.Określenie i wykonywanie konkretnych obowiązków wynikających z polityki oświatowej państwa. 7.Uzyskiwanie funduszy z programów unijnych.

17 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Wnioski – oczekiwania prawne Zdaniem dyrektorów należy: Uporządkować system prawny. Opracować powszechny system wychowawczy i profilaktyczny na terenie gminy/powiatu/ województwa/państwa. Poprawić organizację pracy szkoły poprzez unormowanie uprawnień i obowiązków dyrektora, nauczyciela, wychowawcy i rodziców. Unormować zasady pracy z uczniem wymagającym opieki wychowawczej, opiekuńczej i ekonomicznej

18 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Wnioski – oczekiwania szkoły Zdaniem dyrektorów należy: 1.Wprowadzić zmiany programowe na studiach nauczycielskich i zmiany systemowe w pracy szkolnej. 2.Utworzyć forum dot. wychowania, prowadzące wymianę doświadczeń wychowawczych. 3.Umożliwić wpływ na oddziaływania wychowawcze w przypadku różnych problemów wychowawczych.

19 Szkoła wspomaga wychowanie – zespół dyrektorów Wnioski – oczekiwania wobec instytucji zewnętrznych Zdaniem dyrektorów szkoła powinna: 1.Otrzymać wsparcie ze strony mediów poprzez : a)ukazywanie pozytywnego wizerunku polskiej szkoły i polskiego nauczyciela; b)promocję działań wewnątrzszkolnych podnoszących jakość wychowania w szkole; c)informację o prawach nauczycieli i szkoły; d)informację o obowiązku szkolnym/nauki i odpowiedzialności prawnej rodziców. 2.Doprowadzić do wzrostu świadomości rodziców o wspólnej odpowiedzialności ich i szkoły za proces wychowania. 3.Otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe na stworzenie dodatkowej oferty programowej w zakresie wychowania i działalności specjalistycznej służącej rodzicom i uczniom.

20 Dyrektorzy postulują przeprowadzenie debaty o wychowaniu na poziomie gminy/powiatu z udziałem dyrektorów, nauczycieli, radnych, rodziców i instytucji wspomagających w celu określenia: wspólnych działań wspierających proces wychowania; założeń programu wychowawczo- profilaktycznego realizowanego przez wszystkie podmioty wychowawcze gminy/powiatu.

21 Dziękujemy za uwagę Dyrektorzy


Pobierz ppt "Szkoła wspomaga wychowanie Wychowanie jest spotkaniem osób, mistrza i ucznia, przed którymi otwiera się horyzont wartości, dzięki którym człowiek staje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google