Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 12 lutego 2015 roku Kierunki zmian w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 12 lutego 2015 roku Kierunki zmian w wojewódzkim planie gospodarki odpadami."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 12 lutego 2015 roku Kierunki zmian w wojewódzkim planie gospodarki odpadami

2 Aktualizacja PGO WP 2018 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – nałożyła obowiązek aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz utworzenia planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Do 30 czerwca 2016 r. sejmik województwa aktualizuje i uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami, wraz z planem inwestycyjnym oraz podejmuje uchwałę w sprawie wykonania WPGO.

3 Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w zakresie zapobiegania powstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gospodarowania tymi odpadami, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym. Plan inwestycyjny stanowi załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Projekt planu inwestycyjnego podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska. Plan inwestycyjny zawiera w szczególności: wskazanie planowanych inwestycji (wraz z mocami przerobowymi); oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania; harmonogram realizacji planowanych inwestycji. Plan inwestycyjny

4 Wrzesień 2015 – Luty 2016 – opracowanie projektu WPGO wraz z planem inwestycyjnym. Październik 2015 – uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko aktualizowanego PGO WP 2018 z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Styczeń 2016 – wyłonienie wykonawcy Prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu. Marzec 2016 – przyjecie przez zarząd województwa projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Marzec – Kwiecień 2016 – opiniowanie projektu WPGO przez gminy, związki gmin, RZGW, RDOŚ, PPWIS, udział społeczeństwa. Maj 2016 - opiniowanie projektu WPGO przez Ministra Środowiska oraz uzgodnienie zapisów planu inwestycyjnego. Czerwiec 2016 – przyjęcie przez zarząd województwa ostatecznego projektu WPGO. 27 czerwca 2016 – przyjęcie przez sejmik województwa WPGO oraz uchwały wykonawczej. Harmonogram aktualizacji PGO WP 2018

5 10 RIPOK – zapewniających mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych; zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów; składowanie pozostałości po MBP oraz sortowaniu odpadów komunalnych. 4 RIPOK – zapewniających zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów. 1 RIPOK – zapewniający składowanie pozostałości po MBP oraz sortowaniu odpadów komunalnych. Istniejąca sieć RIPOK

6

7 Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w istniejących RIPOK, których moce przerobowe są wystarczające do przetworzenia wytwarzanych w województwie pomorskim odpadów komunalnych. Brak planów budowy nowych (dużych) RIPOK. Plany modernizacji i doposażenia istniejących RIPOK. Uzupełnieniem funkcjonującego systemu gospodarki odpadami w województwie ma być instalacja TPO energetycznej frakcji odpadów komunalnych.

8 Cele w zakresie gospodarki odpadami Uzyskanie do 31 grudnia 2020 r. określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych: 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło; 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i innych metod odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne. Ograniczenie do 16 lipca 2020 r. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

9 Nowe cele w zakresie gospodarki odpadami (1) Cele wynikające z aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2014, w związku z projektowanymi zmianami przepisów UE: Dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym - zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki, gdzie wartość produktów, materiałów i zasobów jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów ograniczone do minimum. Zapewnienie selektywnego zbierania bioodpadów. Zwiększenie do 60 % celu w zakresie przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu do 2025 r. Zwiększenie do 65 % celu w zakresie przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu do 2030 r. Stopniowe ograniczenie odsetka składowanych odpadów komunalnych do 10 % do 2030 r. Termiczne przekształcanie nie więcej niż 30% wytworzonych odpadów komunalnych.

10 Do dnia 31 grudnia 2030 r. co najmniej 75 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi, w odniesieniu do następujących określonych materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych: 75 % drewna; 85 % metali żelaznych; 85 % aluminium; 85 % szkła; 85 % papieru i tektury. Nowe cele w zakresie gospodarki odpadami (2)

11 Dziękuję za uwagę Krzysztof Trawicki


Pobierz ppt "Gdańsk, 12 lutego 2015 roku Kierunki zmian w wojewódzkim planie gospodarki odpadami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google