Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 1 grudnia 2011 r. Spotkanie dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego Nowe regiony gospodarki odpadami w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 1 grudnia 2011 r. Spotkanie dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego Nowe regiony gospodarki odpadami w województwie."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 1 grudnia 2011 r. Spotkanie dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego Nowe regiony gospodarki odpadami w województwie pomorskim Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

2 Adresaci spotkania Zarządzający zakładami zagospodarowania odpadów Gminy wiodące (największy udziałowiec) ZZO Władze gmin, na terenie których zlokalizowane są ZZO Zarządzający składowiskami, które mogą pełnić rolę instalacji zastępczych Władze gmin, na których terenie zlokalizowane są składowiska mogące pełnić rolę instalacji zastępczych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

3 Plany gospodarki odpadami od 1 stycznia 2012 r. Plany gospodarki odpadami opracowywane będą na poziomie krajowym i wojewódzkim Brak potrzeby wykonania planów gospodarki odpadami na szczeblu powiatowym i gminnym Plany gospodarki odpadami podlegać będą aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat Termin uchwalenia WPGO do 30 czerwca 2012 r.

4 Ranga nowych Planów Gospodarki Odpadami Wojewódzki plan gospodarki odpadami, w części realizacyjnej, aktem prawa miejscowego Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania- Uchwała jest aktem prawa miejscowego. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określać będzie: podział na regiony gospodarki odpadami wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu; regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych instalacje do zastępczej obsługi regionów ( instalacje regionalne lub składowiska spełniające wymagania ochrony środowiska, w tym posiadające wymagane decyzje)

5 Region gospodarki odpadami Region gospodarki odpadami komunalnymi: Obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców Obszar gminy liczącej powyżej 500 000 mieszkańców W ramach Regionu wyznaczonego w WPGO, zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji regionalnych stanowi obowiązkowe zadanie własne gminy (art. 3 ust.1 i 2 pkt 2 uouczip)

6 Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych: Zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania opadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców zapewniający termiczne przekształcenie odpadów lub: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzanie zebranych selektywnie odpadów zielonych i innych bioodpadów, składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz pozostałości z sortowania przez okres nie krótszy niż 15 lat

7 Obowiązki - podmioty odbierające odpady komunalne Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do czasu jej wybudowania do instalacji zastępczej w regionie Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

8 Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi. Obowiązki – podmioty prowadzące regionalną instalację

9 Kary- podmioty odbierające odpady komunalne Brak wpisu do rejestru działalności regulowanej- 5 000 zł za pierwszy miesiąc, 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc Mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami zmieszanym- - 10 000 zł - 50 000 zł Nie przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych- 500 zł - 2 000 zł za pierwszy ujawniony przypadek Nierzetelne sprawozdanie- 500 zł - 5 000 zł Sprawozdanie po terminie- 100 zł/dzień opóźnienia

10 Kary- podmioty prowadzące instalację wskazaną w uchwale w sprawie wykonania WPGO Odbiera od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, spoza regionu gospodarki odpadami- 500 zł za każdy Mg odebranych odpadów Nie zawiera umowy na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który wykonuje swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami- - 10 000 zł Nie odbiera zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotu przekazującego odpady komunalne do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w uchwale w sprawie wykonania WPGO- 10 000 zł

11 Obowiązki gmin Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50% do 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.

12 Kary- gminy Gmina, która nie wykonuje obowiązku osiągnięcia określonych poziomów recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów oraz nie wykonuje obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu. Karę pieniężną oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Stawka opłaty za 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych w 2012 r.- 110,65 zł

13 Przykład obliczenia kary Gmina Miejska Tczew: Masa odpadów komunalnych wytworzonych w 2010 r. - 21 030 Mg Masa odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 2010 r. - 14 393,4 Mg Masa odpadów dopuszczonych do składowania w 2013 r. – 4 697,7 Mg Masa odpadów biodegradowalnych zeskładowanych w 2010 r. - 13 302,7 Mg Masa odpadów biodegradowalnych zagospodarowanych w 2010 r. innymi sposobami niż składowanie- 1 090,7 Mg Masa odpadów wymagająca zagospodarowania innymi sposobami niż składowanie 13 302,7- 4 697,7= 8 605 Mg Kara pieniężna obliczona w przypadku nie ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania- 8605 Mg x 110,65 zł = 952 143 zł

14 Obowiązek sprawozdawczy Podmiot odbierający odpady do gminy – kwartalne, do końca miesiąca następującego po kwartale Wójt, burmistrz, prezydent miasta do marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – roczne, do 31 marca następującego roku Marszałek województwa do ministra właściwego do spraw środowiska – roczne, do 15 lipca następującego roku Obowiązek sprawozdawczy będzie obejmował w szczególności osiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu i ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

15 Ważne terminy 1 stycznia 2012 r. – wejście w życie ustawy 1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestru działalności regulowanej -od tego dnia gmina nie wydaje zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych Do 31 kwietnia 2012 r. - Podmioty odbierające odpady komunalne składają pierwsze sprawozdanie kwartalne Do 30 czerwca 2012 r. - Sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami Do 31 grudnia 2012 r. - dostosowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach do wojewódzkich planów gospodarki odpadami Do 31 grudnia 2012 r.- podjęcie przez gminy uchwał (m.in. opłaty od mieszkańców) Do 31 grudnia 2012 r. - uzyskanie przez przedsiębiorców - działających na podstawie dotychczasowych zezwoleń - wpisu do rejestru działalności regulowanej Do 31 marca 2013 r. – sprawozdania gmin z realizacji zadań do marszałka wojew. Do 30 czerwca 2013 r. - wchodzą w życie uchwały Rad Gmin, gminy zaczynają pobierać opłaty i przejmują obowiązki właścicieli nieruchomości

16 Deklaracje gmin do obszarów obsługi ZZO

17 Nowe regiony gospodarki odpadami

18 Regiony gospodarki odpadami, w których funkcjonują instalacje mogące przetworzyć odpady komunalne z całego regionu: Region Szadółki Region Eko Dolina Region Północno-Zachodni Region Południowy Regiony gospodarki odpadami, w których funkcjonują instalacje NIE mogące przetworzyć odpadów komunalnych z całego regionu: Region Północny Region Południowo-Zachodni Region Wschodni

19 Regiony gospodarki odpadami, w których regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, posiadają zdolności przerobowe wystarczające do przyjęcia i przetworzenia odpadów komunalnych z całego regionu gospodarki odpadami.

20 Region Szadółki ZZO Szadółki Instalacja TPO Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) Planowana instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów 597 490

21 Region Eko Dolina ZZO Eko Dolina Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) 460 527

22 Region Północno-Zachodni Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) Składowisko spełniające wymogi ochrony środowiska, nie przewidziane do zastępczej obsługi regionu Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (zagospodarowanie odpadów zielonych) ZZO Bierkowo Wodociągi Słupsk ZZO Sierzno Obłęże Gatka 264 498

23 Region Południowy Osówek Skarszewy Bietowo Liniewskie Góry Bobrowiec Osiek Gostomie Zblewo ZZO Stary Las Strych Instalacja regionalna (składowanie balastu) Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie balastu) Linowiec Składowisko spełniające wymogi ochrony środowiska, nie przewidziane do zastępczej obsługi regionu 190 944

24 Projekt rekultywacji składowisk Projekt: Rekultywacja składowisk odpadów gmin będących udziałowcami ZUOK Stary Las – dofinansowany z EFRR Zblewo -2012-2013 Skórcz- 2012-2013 Bietowo- 2012-2013 Strych- 2013 Karsin-2013 Liniewskie Góry- 2013-2014 Skarszewy- 2013 Bobrowiec- 2014 Linowiec- 2014 Osiek- 2014 Osówek- 2014

25 Regiony gospodarki odpadami, w których regionalne instalacje do przetwarzania odpadów NIE posiadają zdolności przerobowej wystarczającej do przyjęcia i przetworzenia odpadów komunalnych z całego regionu gospodarki odpadami.

26 Region Północny ZZO Czarnówko Chlewnica Gniewino Rybska Karczma Łebcz Swarzewo Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu (składowanie) Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu (składowanie balastu + MP) Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu (zagospodarowanie odpadów zielonych) 211 234

27 Region Południowo-Zachodni ZZO Nowy Dwór Instalacja regionalna (składowanie balastu) Składowisko w Nowym Dworze Nieżurawa Zielona Huta Przechlewo Nadziejewo Grzymisław Kiełpin Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu, do czasu uruchomienia instalacji regionalnej (składowanie) Instalacja regionalna w trakcie budowy (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) 150 547 Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu (składowanie, zagospodarowanie odpadów zielonych)

28 Projekt rekultywacji składowisk Projekt: Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym– dofinansowany z EFRR skł. w m. Nowy Dwór Chojniczki Ciechocin Gockowice Kosobudy Czersk Nieżurawa Zielona Huta Grzymisław Kiełpin Dębnica Nadziejewo Przechlewo-2 szt. Sąpolno

29 Region Wschodni Nicponia Składowisko w Rokitkach Kommunalservice Ropuchy Gołębiewo Wielkie ZZO Gilwa Mała Minięta Szaleniec Nowa Wieś Sztumska Instalacja regionalna w trakcie budowy (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) ZZO Rokitki Instalacja regionalna (składowanie balastu) Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu, do czasu uruchomienia instalacji regionalnej (składowanie) Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (zagospodarowanie odpadów zielonych) 365 079

30 Projekt rekultywacji składowisk Rekultywacja składowisk w ramach projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew Miłocin Gołębiewo Wielkie Minięta Malbork- 2 składowiska Lisewo Malborskie Mątowy Małe Świerki Szaleniec

31 Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.) od 01. 01. 2013 r. nie będzie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają: Ogólny węgiel organiczny TOC > 5% Strata przy prażeniu > 8% Ciepło spalania > 6 MJ/kg Wymagania dotyczące składowania odpadów komunalnych

32 Dziękuję za uwagę Anna Grapatyn-Korzeniowska Katarzyna Wiśniewska Tadeusz Styn


Pobierz ppt "Gdańsk, 1 grudnia 2011 r. Spotkanie dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego Nowe regiony gospodarki odpadami w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google