Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”"— Zapis prezentacji:

1 Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

2 Uczestnicy Związku Międzygminnego GOAP

3 Mieszkańcy i ilość odpadów
- Poznań 553 tys. - 9 gmin Związku 186 tys. Masa odebranych odpadów komunalnych: - Poznań Mg - 9 gmin Mg

4 Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Związek powstał w 2010 roku, został wpisany do Rejestru związków międzygminnych w dniu 30 września 2010 roku. W skład Związku wchodzą gminy: Buk, Oborniki, Suchy Las, Murowana Goślina, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Poznań. Zadania statutowe: do Związku, w ramach jego działalności, należy planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin – Uczestników Związku. Zadania te wynikają bezpośrednio m. in. z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5 Organy Związku Międzygminnego
Zgromadzenie Związku – organ stanowiący i kontrolny, w jego skład wchodzą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast i gmin; każda gmina ma w Związku jeden głos Zgromadzenie liczy 18 członków Liczba głosów Miasta Poznania równa się liczbie głosów pozostałych gmin Zarząd Związku – organ wykonawczy

6 Kompetencje Zgromadzenia
Wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, w szczególności: Podejmowanie uchwał o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań Uchwalanie budżetu Związku i programów działania Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminów wpłacania składek członkowskich Podejmowanie uchwał w sprawach zasad zarządzania majątkiem, jego zbywania i obciążania oraz zaciągania pożyczek Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji zgromadzenia Uchwalanie regulaminów pracy organów Związku Podjęcie uchwały zezwalającej na przyjęcie do Związku nowego uczestnika oraz o usunięciu uczestnika ze Związku

7 Zadania Zarządu Zarząd jest organem wykonawczym Związku, liczy pięciu członków Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania przekazane przez Zgromadzenie Do zadań Zarządu należy w szczególności: -przygotowywanie danych i materiałów do podjęcia uchwał -gospodarowanie mieniem Związku -wykonywanie budżetu -składanie sprawozdań Zgromadzeniu Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku

8 Zmiany w systemie odpadowym
Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów jest gmina Gmina obligatoryjnie wybiera w przetargu podmiot, który uzyska prawo do odbioru odpadów na danym obszarze Obowiązek uzyskania zezwolenia na odbieranie odpadów zostaje zastąpiony wpisem do rejestru Gmina pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi System zagospodarowania odpadów obejmuje: -nieruchomości zamieszkałe - obligatoryjnie -nieruchomości niezamieszkałe - fakultatywnie

9 Obowiązki gmin - I Gminy tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów Gminy obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

10 Obowiązki gmin - II Gminy dokonują corocznej analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Gminy udostępniają informacje o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

11 Ograniczanie masy odpadów komunalnych
Gminy są obowiązane do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (dotychczas wskazywana data to ) do 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (dotychczas wskazywana data to r.)

12 Poziomy recyklingu Gminy są obowiązane do osiągnięcia do roku: poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

13 Działalność GOAP Związek zarejestrowano r. Obecnie nastąpiło dostosowanie Statutu Związku do wymagań ustawy z 1 lipca 2011 Powołanie Zgromadzenia, wybory Zarządu i utworzenie Biura Związku Przygotowanie analiz i materiałów do utworzenia bazy danych oraz określenia sektorów i kosztów systemu odbioru odpadów Wybór siedziby – Poznań, ul. Św. Michała 43 Utworzenie strony internetowej

14 Najważniejsze zadania
Opracowanie jednolitej bazy danych o wytwórcach odpadów komunalnych w gminach Wyznaczenie na obszarze działania GOAP sektorów odbioru odpadów Przyjęcie regulaminów utrzymania porządku i czystości na terenie gmin Określenie stawek opłat za odbiór odpadów, zgodnie z ustawą mogą być naliczane od: -gospodarstwa domowego -powierzchni nieruchomości -zużycia wody -liczby osób

15 Problemy gospodarki odpadami na terenie działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Prace Związku dotyczące tworzenia nowego systemu gospodarki odpadami w ramach Regionu II: a) dostosowanie Statutu Związku do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , b) uchwalenie budżetu na rok 2013, c) podjęcie uchwał dot. metody naliczania opłat, wzoru deklaracji i zakresu usług,

16 Problemy gospodarki odpadami na terenie działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” d) wyznaczenie sektorów na terenie gmin – Uczestników Związku w celu organizacji odbierania odpadów komunalnych oraz wyznaczania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych , e) wybór systemu informatycznego i tworzenie bazy danych, f) przygotowanie systemu poboru opłat, g) przygotowanie SIWZu na odbiór odpadów.

17 Terminy 1 stycznia 2013 – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania porządku i czystości 1 stycznia 2013 – przedsiębiorcy działający na podstawie zezwoleń obowiązani są uzyskać wpis do rejestru 31 marca 2013 – termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa 1 lipca 2013 – nowy system gospodarowania odpadami zaczyna w pełni funkcjonować

18 Zapraszamy do współpracy
Związek Międzygminny GOAP zaprasza do współpracy samorządy gminne, ekspertów, organizacje pozarządowe, organy administracji rządowej i samorządowej, administracje ochrony środowiska. Naszym celem jest stworzenie jednolitego, sprawnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami obejmującego wszystkie gminy związkowe.

19 Dziękujemy! Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Ul. Św. Michała 43 Poznań tel


Pobierz ppt "Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google