Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.pl Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach RPO WZ 2014-2020 w 2016 r. Szczecin, dnia 15.02.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.pl Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach RPO WZ 2014-2020 w 2016 r. Szczecin, dnia 15.02.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach RPO WZ 2014-2020 w 2016 r. Szczecin, dnia 15.02.2016 r.

2 www.wup.pl Cel Tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukującym pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

3 www.wup.pl Oś priorytetowa VI Rynek Pracy Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

4 www.wup.pl Środki Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z EFS w 2016 roku 25 732 873,08 PLN Limit środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z EFS przyjęty na 2016 r. W ramach RPO WZ 28 729 051,00 PLN Limit środków Funduszu Pracy, jaki może być wydatkowany w 2016 r. przez PUP w ramach RPO WZ pomniejszony o wartość środków zaangażowanych na realizację projektów z 2015 r.

5 www.wup.pl Typ projektu/Formy wsparcia Typ projektu: 1. Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących form wsparcia: a) instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, b) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m. in. poprzez staże i praktyki, wsparcie zatrudnienia osoby bezrobotnej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m. in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,

6 www.wup.pl Typ projektu/Formy wsparcia cd. d) instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności na rynku pracy: wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie. wsparcie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES. e) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. f) instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób bezrobotnych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

7 www.wup.pl Typ beneficjenta/Grupa docelowa Typ beneficjenta: Powiatowe Urzędy Pracy województwa zachodniopomorskiego Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: Osoby powyżej 29 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane), dla których, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, określono pierwszy lub drugi profil pomocy.

8 www.wup.pl Tytuł projektu/Okres realizacji projektu Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie X (w miejsce X należy wprowadzić odpowiedni powiat) II (cyfra rzymska określa kolejny nr projektu realizowanego w danym powiecie). Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

9 www.wup.pl Informacja o zasadach realizacji projektów W ramach projektów Powiatowych Urzędów Pracy nie przewiduje się możliwości ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu oraz wydatków na środki trwałe. W ramach projektów Powiatowych Urzędów Pracy nie przewiduje się możliwości ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu oraz wydatków na środki trwałe. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, jedyną uproszczoną formą rozliczania wydatków jaka może być stosowana przez Powiatowe Urzędy Pracy jest stawka ryczałtowa, która zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosi nie więcej niż 3%. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, jedyną uproszczoną formą rozliczania wydatków jaka może być stosowana przez Powiatowe Urzędy Pracy jest stawka ryczałtowa, która zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosi nie więcej niż 3%. W ramach projektów PUP nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego. W projektach PUP nie są również wykazywane żadne środki prywatne angażowane w związku z udzielanym wsparciem w ramach realizowanego projektu. W ramach projektów PUP nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego. W projektach PUP nie są również wykazywane żadne środki prywatne angażowane w związku z udzielanym wsparciem w ramach realizowanego projektu.

10 www.wup.pl Kryteria wyboru projektów Kryteria dopuszczalności L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020 oraz koresponduje ze wskaźnikami dla danego Działania/typu projektu. 2. Zgodność z typem projektu Projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym w Regulaminie naboru oraz uwarunkowaniami wynikającymi z zapisów SOOP RPO WZ 2014- 2020 dla danego typu projektów. Charakter przewidywanych działań, wskaźniki produktu i rezultatu, wydatki kwalifikowalne dają pewność, że mamy do czynienia z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach Działania 6.5. 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej. Projekt jest zgodny regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi. Projekt jest zgodny z: 1. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum, 2. właściwymi politykami i zasadami wspólnotowym w tym z: - zasadą równych szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, - koncepcją zrównoważonego rozwoju.

11 www.wup.pl Kryteria wyboru projektów cd. Kryteria dopuszczalności cd. 5. Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych. Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy), zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020, jest/są podmiotem/ami uprawnionym/i do ubiegania się o dofinansowanie w ramach typu projektów, w którym ogłoszony został konkurs. Kryteria dopuszczalności szczegółowe 1. Zgodność wsparcia. 1. W ramach projektu do wszystkich jego uczestników zostaną skierowane instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, tj.: a) identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 2. Projekt zakłada osiągnięcie kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie określonym w Regulaminie naboru dla: - osób w wieku 50 lat i więcej; - kobiet; - osób z niepełnosprawnościami; - osób długotrwale bezrobotnych; - osób o niskich kwalifikacjach.

12 www.wup.pl Kryteria wyboru projektów cd. Kryteria wykonalności 1. Zgodność prawnaProjekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdolność organizacyjno- operacyjna Beneficjent gwarantuje zdolność organizacyjną do realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku. Beneficjent dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć. Beneficjent zapewni do realizacji projektu odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, zarówno do jego obsługi jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych. Beneficjent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zdolność finansowa Kondycja finansowa Beneficjenta gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem finansowym i w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zapewnia środki finansowe do utrzymywania projektu w okresie trwałości (jeśli dotyczy). Kryteria administracyjności 1. Kompletność wniosku Wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz z Regulaminem naboru. Wszystkie pola we wniosku są wypełnione w języku polskim i w taki sposób, że dają możliwość oceny merytorycznej wniosku. 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków. Wydatki w projekcie są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem została wyliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu.

13 www.wup.pl Kryteria wyboru projektów cd. Kryteria administracyjności cd. Intensywność wsparciaWnioskowana kwotai poziom wsparcia są zgodne z zapisami Regulaminu naboru. Spójność wniosku i załączników Opisy we wniosku oraz w załącznikach (jeśli dotyczy) są ze sobą spójne, nie zawierają sprzecznych ze sobą kwestii.

14 www.wup.pl Wymagane rezultaty WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w 2016 r. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C) 45% uczestników projektu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) 31% uczestników projektu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej [szt.] 555

15 www.wup.pl Wymagane rezultaty WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźników do zrealizowania w 2016 r. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) [osoby] 4 000 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) [osoby] 2 200 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) [osoby] 200 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] 1 120 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby] 1 760 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby] 500

16 www.wup.pl Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej Zakładane do osiągnięcia w ramach projektu wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej: a) dla osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie co najmniej 33%; b) dla kobiet na poziomie co najmniej 39%; c) dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 33%; d) dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 30%; e) dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 38%.

17 www.wup.pl Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p.PowiatŁącznie* (PLN)EFS (PLN) Krajowy wkład publiczny (PLN) 1.Białogard 1 404 093,001 193 479,00210 614,00 2.Choszczno 1 169 499,12994 074,20175 424,92 3.Drawsko Pomorskie 1 285 840,001 092 964,15192 875,85 4.Goleniów 980 899,33833 764,33147 135,00 5.Gryfice 1 323 837,001 125 261,05198 575,95 6.Gryfino 1 322 204,501 123 874,22198 330,28 7.Kamień Pomorski 970 214,99824 682,94145 532,05 8.Kołobrzeg 889 280,00755 888,00133 392,00 9.Koszalin 2 743 132,002 331 662,00411 470,00

18 www.wup.pl Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p.PowiatŁącznie*(PLN)EFS (PLN) Krajowy wkład publiczny (PLN) 10.Łobez 1 075 333,00914 033,00161 300,00 11.Myślibórz 1 069 409,00908 998,00160 411,00 12.Police 848 666,00721 366,00127 300,00 13.Pyrzyce 966 784,00821 766,25145 017,75 14.Sławno 1 251 076,801 063 415,63187 661,17 15.Stargard Szczeciński 1 715 889,001 458 505,50257 383,50 16.Szczecin 2 674 311,002 273 164,00401 147,00 17.Szczecinek 1 704 118,341 448 500,84255 617,50 18.Świdwin 1 082 633,00920 238,00162 395,00 19.Świnoujście 352 445,00299 578,0052 867,00

19 www.wup.pl Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p.PowiatŁącznie*(PLN)EFS (PLN) Krajowy wkład publiczny (PLN) 20.Wałcz 903 208,00767 726,65135 481,35 Razem: 25 732 873,0821 872 941,763 859 931,32 *Limit środków Funduszu Pracy na 2016 r. w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16 RPO WZ, w przypadku PUP, które realizują projekty do dnia 31 marca 2016 r. w ramach naboru RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/15 został odpowiednio pomniejszony o wartość środków zaangażowanych na realizację ww. projektów. Kwoty podziału środków ujętych w tabeli nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po ustaleniu limitu środków FP przez MRPiPS na 2016 r.

20 www.wup.pl Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie 1.Czy i jakie załączniki wymagane są na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu? Odp. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie zgodnie z zapisami pkt. 3.2.4 Regulaminu naboru wymagane są następujące załączniki: -Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki organizacyjnej do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem do realizacji projektu. Uchwała powinna być przyjęta najpóźniej w dniu złożenia wniosku do WUP w Szczecinie; -Pełnomocnictwo do reprezentowania projektodawcy – możliwe jest udzielenie przez dyrektora jednostki pełnomocnictwa wyznaczonemu pracownikowi jednostki do czynności związanych z realizacją projektu. Pełnomocnictwo musi wskazywać szczegółowo do jakich czynności osoba jest upoważniona. Jeżeli Dyrektor udzieli pełnomocnictwa również do podpisania wniosku o dofinansowanie, musi ono zostać udzielone najpóźniej w dniu złożenia wniosku do WUP w Szczecinie (jeżeli dotyczy). -We wniosku o dofinansowanie należy oznaczyć odpowiednie pola w sekcji J. W przypadku zaznaczenia pola „TAK” w kolumnie PLIKI pojawia się zakładka, która daje możliwość załączenia dokumentu.

21 www.wup.pl Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie cd. 2. Czy we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć wszystkie wskaźniki specyficzne dla projektu, czy wystarczy wskazać tylko wskaźniki określone w Regulaminie naboru w pkt. 3.4? Odp. Wnioskodawca w ramach wniosku o dofinansowanie projektu wybiera wszystkie adekwatne dla danego typu projektu i grupy docelowej wskaźniki z listy rozwijanej (zarówno wskaźniki kluczowe, jak i specyficzne dla projektu). 3. Jak należy określić wartość bazową dla danego wskaźnika? Odp. Wartość bazowa stanowi punkt wyjścia do określenia sytuacji danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada danych dotyczących wartości wskaźnika przed rozpoczęciem realizacji projektu np.: grupa docelowa zostanie dopiero zrekrutowana, wówczas wartość ta wynosi 0. 4. Czy wypełniając wniosek o dofinansowanie projektu w pkt. A.4.2 Projekt realizowany na terenie całego kraju należy wybrać tylko powiat czy również gminy? Odp. Wypełniając wniosek Wnioskodawca w pkt. A.4.2 wybiera opcję „NIE”. W przypadku, gdy projekt realizowany jest na obszarze całego powiatu należy tylko dokonać właściwego wyboru w pkt. A.4.4 (dotyczy to sytuacji w której projekt realizowany jest na terenie wszystkich gmin określonego powiatu). Oznacza to, iż nie ma konieczności wybrania pozostałych opcji np: w pkt. A.4.5.

22 www.wup.pl Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie cd. 5. Czy we wniosku o dofinansowanie w pkt B.1.5 Adres do korespondencji wnioskodawcy, należy wpisać adres powiatu? Odp. W przypadku, gdy adres do korespondencji jest tożsamy z adresem siedziby Wnioskodawcy pkt. B.1.5 należy zaznaczyć opcję jak wyżej. W przypadku, gdy korespondencja pomiędzy IP a Wnioskodawcą kierowana będzie na inny niż wskazany w pkt. B.1.4 adres wówczas we wniosku o dofinansowanie w pkt. B.1.5 należy wskazać właściwy adres np.: adres siedziby PUP. 6. Czy dane PUP powinny być zawarte w pkt. C.4 Realizator projektu? Odp. W związku z faktem, iż Powiatowe Urzędy Pracy są realizatorem projektów systemowych w sekcji C.4 należy wpisać dane właściwego PUP. 7. Czy we wniosku w pkt. 3.4 Rodzaj działalności gospodarczej należy wybrać opcję Administracja publiczna? Odp. Tak. W polu 3.4 należy wybrać opcję Administracja publiczna. 8. Czy koszty w zadaniach muszą być uszczegółowione (np.: w zadaniu STAŻ: osobno koszty stypendium, osobno, dojazdy, osobno badania) czy można je napisać łącznie jako 1 pozycja (np. koszty realizacji stażu dla osoby bezrobotnej tj.: stypendia, dojazdy, badania)? Odp. Budżet projektu należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego tj.: jedno zadanie powinno stanowić jedną pozycję budżetową.

23 www.wup.pl Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie cd. 9. Jak należy wypełnić sekcję A.12 Pomoc publiczna? W przypadku projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32- P01/16 pomoc publiczna/pomoc de minimis wystąpić może wyłącznie na drugim poziomie, tj. udzielana będzie przez Beneficjenta, a nie przez IP RPO. W związku z powyższym, we wniosku o dofinansowanie należy: - W pkt. A.12.1 Czy projekt jest objęty pomocą publiczną i/lub de minimis? Należy wybrać opcję „NIE”. Pkt. A.12.2 Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej wypełnione zostało automatycznie. - w sekcji A.12 Wnioskodawca wypełnia pkt. A.12.3 Analiza wstępowania pomocy publicznej, - w sekcji G na karcie wydatków dotyczącej Rodzaju pomocy publicznej i/lub de minimis pole pozostaje nieaktywne. 10. Jakie dane należy ująć w pkt. B.1.3 Nazwa Wnioskodawcy/Projektodawcy? Odp. Zgodnie z pkt. 2.2.2 Regulaminu naboru w pkt. B.1.3 należy wpisać właściwy Powiat lub miasta na prawach powiatu oraz nazwę PUP (np. Powiat Gryfiński/Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie).

24 www.wup.pl Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie cd. 11. Czy IP narzuca procentowy / ilościowy udział poszczególnych grup wśród uczestników projektu (np. osób niepełnosprawnych, osób po 50 r. ż.)? Odp. W ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02_P01/16 kryteria wyboru projektu nie narzucają wnioskodawcy procentowego/ilościowego udziału poszczególnych grup uczestników projektu. 12. Czy w przypadku, gdy siedziba Wnioskodawcy i realizatora projektu nie posiada np.: numeru lokalu to pole B.1.1.4 oraz B.1.5 i C.4. można wypełnić znakiem specjalnym np.: „-„ lub słowo „brak”? Odp. W przypadku nieposiadania przez Wnioskodawcę nr faksu, czy adresu www, e-mail, czy numeru lokalu należy w pole wpisać znak „-„. 13. Czy w sekcji E.2 Wskaźniki rezultatu w pkt. Rok docelowy podany rok może wykraczać poza okres realizacji projektu (dot. wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, który jest mierzony do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika i może odnosić się już do roku 2017)? Odp. Pole dot. Roku docelowego na karcie wydatków w tym m. in. w odniesieniu do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej powinno odnosić się do okresu realizacji projektu. W okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału przez uczestnika projektu Beneficjent jest zobligowany do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji stopnia realizacji założonego we wniosku wskaźnika.

25 www.wup.pl Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie cd. 14. Czy realizacja szkoleń w ramach projektu jest obowiązkowa? Odp. W ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16 forma wsparcia w postaci szkoleń nie jest obligatoryjna w związku z tym, Beneficjent nie jest zobowiązany do jej realizacji. 15. W jaki sposób należy wyliczyć % kosztów pośrednich w projektach realizowanych przez PUP? Odp. Zgodnie z z pkt. 5.1.7 Regulaminu naboru w przypadku projektów finansowanych z Funduszu Pracy realizowanych przez PUP ryczałt kosztów pośrednich wynosi nie więcej niż 3% kosztów bezpośrednich projektu po odjęciu kwot wskazanych jako kwoty w części wkładu krajowego.

26 www.wup.pl Dane kontaktowe Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela: - Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211, tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.pl oraz - Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26, tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

27 www.wup.pl Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "Www.wup.pl Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach RPO WZ 2014-2020 w 2016 r. Szczecin, dnia 15.02.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google