Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.pl Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach RPO WZ 2014-2020 w 2016 r. Szczecin, dnia 15.02.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.pl Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach RPO WZ 2014-2020 w 2016 r. Szczecin, dnia 15.02.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach RPO WZ w 2016 r. Szczecin, dnia r.

2 Cel Tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukującym pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

3 Oś priorytetowa VI Rynek Pracy Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

4 Środki Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z EFS w 2016 roku ,08 PLN Limit środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z EFS przyjęty na 2016 r. W ramach RPO WZ ,00 PLN Limit środków Funduszu Pracy, jaki może być wydatkowany w 2016 r. przez PUP w ramach RPO WZ pomniejszony o wartość środków zaangażowanych na realizację projektów z 2015 r.

5 Typ projektu/Formy wsparcia Typ projektu: 1. Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących form wsparcia: a) instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, b) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m. in. poprzez staże i praktyki, wsparcie zatrudnienia osoby bezrobotnej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m. in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,

6 Typ projektu/Formy wsparcia cd. d) instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności na rynku pracy: wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie. wsparcie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES. e) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. f) instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób bezrobotnych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

7 Typ beneficjenta/Grupa docelowa Typ beneficjenta: Powiatowe Urzędy Pracy województwa zachodniopomorskiego Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: Osoby powyżej 29 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane), dla których, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, określono pierwszy lub drugi profil pomocy.

8 Tytuł projektu/Okres realizacji projektu Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie X (w miejsce X należy wprowadzić odpowiedni powiat) II (cyfra rzymska określa kolejny nr projektu realizowanego w danym powiecie). Okres realizacji projektu: r. – r.

9 Informacja o zasadach realizacji projektów W ramach projektów Powiatowych Urzędów Pracy nie przewiduje się możliwości ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu oraz wydatków na środki trwałe. W ramach projektów Powiatowych Urzędów Pracy nie przewiduje się możliwości ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu oraz wydatków na środki trwałe. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata oraz Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata , jedyną uproszczoną formą rozliczania wydatków jaka może być stosowana przez Powiatowe Urzędy Pracy jest stawka ryczałtowa, która zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosi nie więcej niż 3%. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata oraz Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata , jedyną uproszczoną formą rozliczania wydatków jaka może być stosowana przez Powiatowe Urzędy Pracy jest stawka ryczałtowa, która zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosi nie więcej niż 3%. W ramach projektów PUP nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego. W projektach PUP nie są również wykazywane żadne środki prywatne angażowane w związku z udzielanym wsparciem w ramach realizowanego projektu. W ramach projektów PUP nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego. W projektach PUP nie są również wykazywane żadne środki prywatne angażowane w związku z udzielanym wsparciem w ramach realizowanego projektu.

10 Kryteria wyboru projektów Kryteria dopuszczalności L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryterium 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WZ oraz koresponduje ze wskaźnikami dla danego Działania/typu projektu. 2. Zgodność z typem projektu Projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym w Regulaminie naboru oraz uwarunkowaniami wynikającymi z zapisów SOOP RPO WZ dla danego typu projektów. Charakter przewidywanych działań, wskaźniki produktu i rezultatu, wydatki kwalifikowalne dają pewność, że mamy do czynienia z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach Działania Zgodność z wymogami pomocy publicznej. Projekt jest zgodny regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi. Projekt jest zgodny z: 1. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum, 2. właściwymi politykami i zasadami wspólnotowym w tym z: - zasadą równych szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, - koncepcją zrównoważonego rozwoju.

11 Kryteria wyboru projektów cd. Kryteria dopuszczalności cd. 5. Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych. Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy), zgodnie z SOOP RPO WZ , jest/są podmiotem/ami uprawnionym/i do ubiegania się o dofinansowanie w ramach typu projektów, w którym ogłoszony został konkurs. Kryteria dopuszczalności szczegółowe 1. Zgodność wsparcia. 1. W ramach projektu do wszystkich jego uczestników zostaną skierowane instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, tj.: a) identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 2. Projekt zakłada osiągnięcie kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie określonym w Regulaminie naboru dla: - osób w wieku 50 lat i więcej; - kobiet; - osób z niepełnosprawnościami; - osób długotrwale bezrobotnych; - osób o niskich kwalifikacjach.

12 Kryteria wyboru projektów cd. Kryteria wykonalności 1. Zgodność prawnaProjekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdolność organizacyjno- operacyjna Beneficjent gwarantuje zdolność organizacyjną do realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku. Beneficjent dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć. Beneficjent zapewni do realizacji projektu odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, zarówno do jego obsługi jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych. Beneficjent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zdolność finansowa Kondycja finansowa Beneficjenta gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem finansowym i w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zapewnia środki finansowe do utrzymywania projektu w okresie trwałości (jeśli dotyczy). Kryteria administracyjności 1. Kompletność wniosku Wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz z Regulaminem naboru. Wszystkie pola we wniosku są wypełnione w języku polskim i w taki sposób, że dają możliwość oceny merytorycznej wniosku. 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków. Wydatki w projekcie są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania oraz Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem została wyliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu.

13 Kryteria wyboru projektów cd. Kryteria administracyjności cd. Intensywność wsparciaWnioskowana kwotai poziom wsparcia są zgodne z zapisami Regulaminu naboru. Spójność wniosku i załączników Opisy we wniosku oraz w załącznikach (jeśli dotyczy) są ze sobą spójne, nie zawierają sprzecznych ze sobą kwestii.

14 Wymagane rezultaty WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w 2016 r. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C) 45% uczestników projektu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) 31% uczestników projektu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej [szt.] 555

15 Wymagane rezultaty WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźników do zrealizowania w 2016 r. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) [osoby] Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) [osoby] Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) [osoby] 200 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby] Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby] 500

16 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej Zakładane do osiągnięcia w ramach projektu wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej: a) dla osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie co najmniej 33%; b) dla kobiet na poziomie co najmniej 39%; c) dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 33%; d) dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 30%; e) dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 38%.

17 Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p.PowiatŁącznie* (PLN)EFS (PLN) Krajowy wkład publiczny (PLN) 1.Białogard , , ,00 2.Choszczno , , ,92 3.Drawsko Pomorskie , , ,85 4.Goleniów , , ,00 5.Gryfice , , ,95 6.Gryfino , , ,28 7.Kamień Pomorski , , ,05 8.Kołobrzeg , , ,00 9.Koszalin , , ,00

18 Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p.PowiatŁącznie*(PLN)EFS (PLN) Krajowy wkład publiczny (PLN) 10.Łobez , , ,00 11.Myślibórz , , ,00 12.Police , , ,00 13.Pyrzyce , , ,75 14.Sławno , , ,17 15.Stargard Szczeciński , , ,50 16.Szczecin , , ,00 17.Szczecinek , , ,50 18.Świdwin , , ,00 19.Świnoujście , , ,00

19 Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p.PowiatŁącznie*(PLN)EFS (PLN) Krajowy wkład publiczny (PLN) 20.Wałcz , , ,35 Razem: , , ,32 *Limit środków Funduszu Pracy na 2016 r. w ramach naboru nr RPZP IP P01/16 RPO WZ, w przypadku PUP, które realizują projekty do dnia 31 marca 2016 r. w ramach naboru RPZP IP P01/15 został odpowiednio pomniejszony o wartość środków zaangażowanych na realizację ww. projektów. Kwoty podziału środków ujętych w tabeli nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po ustaleniu limitu środków FP przez MRPiPS na 2016 r.

20 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie 1.Czy i jakie załączniki wymagane są na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu? Odp. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie zgodnie z zapisami pkt Regulaminu naboru wymagane są następujące załączniki: -Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki organizacyjnej do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem do realizacji projektu. Uchwała powinna być przyjęta najpóźniej w dniu złożenia wniosku do WUP w Szczecinie; -Pełnomocnictwo do reprezentowania projektodawcy – możliwe jest udzielenie przez dyrektora jednostki pełnomocnictwa wyznaczonemu pracownikowi jednostki do czynności związanych z realizacją projektu. Pełnomocnictwo musi wskazywać szczegółowo do jakich czynności osoba jest upoważniona. Jeżeli Dyrektor udzieli pełnomocnictwa również do podpisania wniosku o dofinansowanie, musi ono zostać udzielone najpóźniej w dniu złożenia wniosku do WUP w Szczecinie (jeżeli dotyczy). -We wniosku o dofinansowanie należy oznaczyć odpowiednie pola w sekcji J. W przypadku zaznaczenia pola „TAK” w kolumnie PLIKI pojawia się zakładka, która daje możliwość załączenia dokumentu.

21 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie cd. 2. Czy we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć wszystkie wskaźniki specyficzne dla projektu, czy wystarczy wskazać tylko wskaźniki określone w Regulaminie naboru w pkt. 3.4? Odp. Wnioskodawca w ramach wniosku o dofinansowanie projektu wybiera wszystkie adekwatne dla danego typu projektu i grupy docelowej wskaźniki z listy rozwijanej (zarówno wskaźniki kluczowe, jak i specyficzne dla projektu). 3. Jak należy określić wartość bazową dla danego wskaźnika? Odp. Wartość bazowa stanowi punkt wyjścia do określenia sytuacji danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada danych dotyczących wartości wskaźnika przed rozpoczęciem realizacji projektu np.: grupa docelowa zostanie dopiero zrekrutowana, wówczas wartość ta wynosi Czy wypełniając wniosek o dofinansowanie projektu w pkt. A.4.2 Projekt realizowany na terenie całego kraju należy wybrać tylko powiat czy również gminy? Odp. Wypełniając wniosek Wnioskodawca w pkt. A.4.2 wybiera opcję „NIE”. W przypadku, gdy projekt realizowany jest na obszarze całego powiatu należy tylko dokonać właściwego wyboru w pkt. A.4.4 (dotyczy to sytuacji w której projekt realizowany jest na terenie wszystkich gmin określonego powiatu). Oznacza to, iż nie ma konieczności wybrania pozostałych opcji np: w pkt. A.4.5.

22 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie cd. 5. Czy we wniosku o dofinansowanie w pkt B.1.5 Adres do korespondencji wnioskodawcy, należy wpisać adres powiatu? Odp. W przypadku, gdy adres do korespondencji jest tożsamy z adresem siedziby Wnioskodawcy pkt. B.1.5 należy zaznaczyć opcję jak wyżej. W przypadku, gdy korespondencja pomiędzy IP a Wnioskodawcą kierowana będzie na inny niż wskazany w pkt. B.1.4 adres wówczas we wniosku o dofinansowanie w pkt. B.1.5 należy wskazać właściwy adres np.: adres siedziby PUP. 6. Czy dane PUP powinny być zawarte w pkt. C.4 Realizator projektu? Odp. W związku z faktem, iż Powiatowe Urzędy Pracy są realizatorem projektów systemowych w sekcji C.4 należy wpisać dane właściwego PUP. 7. Czy we wniosku w pkt. 3.4 Rodzaj działalności gospodarczej należy wybrać opcję Administracja publiczna? Odp. Tak. W polu 3.4 należy wybrać opcję Administracja publiczna. 8. Czy koszty w zadaniach muszą być uszczegółowione (np.: w zadaniu STAŻ: osobno koszty stypendium, osobno, dojazdy, osobno badania) czy można je napisać łącznie jako 1 pozycja (np. koszty realizacji stażu dla osoby bezrobotnej tj.: stypendia, dojazdy, badania)? Odp. Budżet projektu należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego tj.: jedno zadanie powinno stanowić jedną pozycję budżetową.

23 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie cd. 9. Jak należy wypełnić sekcję A.12 Pomoc publiczna? W przypadku projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach naboru nr RPZP IP P01/16 pomoc publiczna/pomoc de minimis wystąpić może wyłącznie na drugim poziomie, tj. udzielana będzie przez Beneficjenta, a nie przez IP RPO. W związku z powyższym, we wniosku o dofinansowanie należy: - W pkt. A.12.1 Czy projekt jest objęty pomocą publiczną i/lub de minimis? Należy wybrać opcję „NIE”. Pkt. A.12.2 Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej wypełnione zostało automatycznie. - w sekcji A.12 Wnioskodawca wypełnia pkt. A.12.3 Analiza wstępowania pomocy publicznej, - w sekcji G na karcie wydatków dotyczącej Rodzaju pomocy publicznej i/lub de minimis pole pozostaje nieaktywne. 10. Jakie dane należy ująć w pkt. B.1.3 Nazwa Wnioskodawcy/Projektodawcy? Odp. Zgodnie z pkt Regulaminu naboru w pkt. B.1.3 należy wpisać właściwy Powiat lub miasta na prawach powiatu oraz nazwę PUP (np. Powiat Gryfiński/Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie).

24 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie cd. 11. Czy IP narzuca procentowy / ilościowy udział poszczególnych grup wśród uczestników projektu (np. osób niepełnosprawnych, osób po 50 r. ż.)? Odp. W ramach naboru nr RPZP IP.02_P01/16 kryteria wyboru projektu nie narzucają wnioskodawcy procentowego/ilościowego udziału poszczególnych grup uczestników projektu. 12. Czy w przypadku, gdy siedziba Wnioskodawcy i realizatora projektu nie posiada np.: numeru lokalu to pole B oraz B.1.5 i C.4. można wypełnić znakiem specjalnym np.: „-„ lub słowo „brak”? Odp. W przypadku nieposiadania przez Wnioskodawcę nr faksu, czy adresu www, , czy numeru lokalu należy w pole wpisać znak „-„. 13. Czy w sekcji E.2 Wskaźniki rezultatu w pkt. Rok docelowy podany rok może wykraczać poza okres realizacji projektu (dot. wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, który jest mierzony do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika i może odnosić się już do roku 2017)? Odp. Pole dot. Roku docelowego na karcie wydatków w tym m. in. w odniesieniu do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej powinno odnosić się do okresu realizacji projektu. W okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału przez uczestnika projektu Beneficjent jest zobligowany do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji stopnia realizacji założonego we wniosku wskaźnika.

25 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie cd. 14. Czy realizacja szkoleń w ramach projektu jest obowiązkowa? Odp. W ramach naboru nr RPZP IP P01/16 forma wsparcia w postaci szkoleń nie jest obligatoryjna w związku z tym, Beneficjent nie jest zobowiązany do jej realizacji. 15. W jaki sposób należy wyliczyć % kosztów pośrednich w projektach realizowanych przez PUP? Odp. Zgodnie z z pkt Regulaminu naboru w przypadku projektów finansowanych z Funduszu Pracy realizowanych przez PUP ryczałt kosztów pośrednich wynosi nie więcej niż 3% kosztów bezpośrednich projektu po odjęciu kwot wskazanych jako kwoty w części wkładu krajowego.

26 Dane kontaktowe Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela: - Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211, tel , , oraz - Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26, tel , , (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

27 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza Szczecin tel fax


Pobierz ppt "Www.wup.pl Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach RPO WZ 2014-2020 w 2016 r. Szczecin, dnia 15.02.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google