Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Rola Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Rola Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Rola Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 Projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy realizowane w ramach Działania 8.1 RPO WD 2014-2020 nabór 2015 r. Wrocław, 15 czerwca 2015 r.

2 Nabór wniosków przeprowadzany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy 2

3 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU 3

4 Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2015 r. : 36 324 200,00 PLN (zgodnie z podziałem środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2015 r. na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020) 4

5 Grupa docelowa Projekty realizowane w ramach Działania 8.1 RPO WD muszą być skierowane do osób od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych, należących do I lub II grupy oddalenia od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 5

6 Formy wsparcia W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.  Obligatoryjnym elementem każdego projektu są instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej: -identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działań, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, -kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 6

7 Formy wsparcia c.d. Pozostałe formy wsparcia możliwe do zastosowania w projektach:  instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: -nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne), -nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy, - bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej. 7

8 Formy wsparcia c.d.  instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe, - wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), -granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. UWAGA: w związku ze stanowiskiem MPiPS, iż nie ma możliwości realizowania przez PUP wsparcia w postaci wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem - doposażenie stanowiska pracy nie będzie realizowane w projektach PUP finansowanych ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020 w roku 2015. 8

9 Formy wsparcia c.d.  instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej: -wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, - wsparcie mobilności geograficznej dla osób u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie. 9

10 Formy wsparcia c.d.  instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: - niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 10

11 Formy wsparcia c.d. przykładowe różnice między POWER a RPO WD 2014-2020 POWERRPO WD 2014-2020 kontynuacja nauki dla osób młodych nauka aktywnego poszukiwania pracy możliwość współpracy z siecią EURES wyodrębnienie współpracy z siecią EURES w ramach odrębnego Działania 11

12 Finansowanie projektu Projekty PUP są finansowane ze środków FP przeznaczonych – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie – na: aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – w części limitu będącego w dyspozycji samorządu województwa i części limitu będącego w dyspozycji samorządu powiatu oraz inne fakultatywne zadania – w części limitu będącego w dyspozycji samorządu powiatu, przy czym dotyczy to wyłącznie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowanymi z EFS do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków FP będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych z EFS i FP (zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 12

13 Środki w ramach zadań fakultatywnych przeznaczone mogą zostać w szczególności na koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nowozatrudnionych w powiatowych urzędach pracy do obsługi projektów współfinansowanych z EFS. Koszty zarządzania, o których mowa powyżej, stanowią – zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – wyłącznie koszty pośrednie rozliczane ryczałtem. W ramach projektu PUP nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego. W projektach PUP nie są również wykazywane żadne środki prywatne angażowane w związku z udzielanym wsparciem w ramach realizowanego projektu. 13

14 KRYTERIA DOSTĘPU W RAMACH NABORU 14

15 1.Projekt zakłada: - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%, - dla osób w wieku powyżej 50 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, - dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%, - dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%, - dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 20%. 15 Kryteria dostępu

16 Uzasadnienie: Projekty przewidujące, że jednym z rezultatów będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej określony powyżej odsetek uczestników projektu, przyczynią się do zwiększenia skuteczności realizowanego wsparcia. Ponadto kryterium pozytywnie wpłynie na trwałość osiąganych rezultatów i przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców regionu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 16 Kryteria dostępu – efektywność zatrudnieniowa

17 Instytucja Pośrednicząca, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej, zdecydowała o obniżeniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 punktów procentowych (pp) w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż średnia województwa. 17 Kryteria dostępu – efektywność zatrudnieniowa

18 18

19 19 Wymiar czasu pracy → co najmniej ¼ etatu Okres zatrudnienia → łącznie co najmniej 3 miesiące Inne warunki → co do zasady jedna umowa, jednak dopuszcza się krótsze umowy na łączny okres 3 miesięcy Podjęcie pracy na podstawie stosunku pracy Kryteria dostępu – efektywność zatrudnieniowa

20 20 Podjęcie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej Wartość umowy równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę Umowa zawarta na minimum 3 miesiące W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę Kryteria dostępu – efektywność zatrudnieniowa

21 Udokumentowany fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Istotna jest data rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nie sam moment dokonania rejestracji firmy Wyłączenie osób, które podjęły samozatrudnienie w wyniku otrzymania bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS (zarówno z osób, które podjęły pracę jak i zakończyły udział w projekcie) 21 Samozatrudnienie Kryteria dostępu – efektywność zatrudnieniowa

22 22 Uwaga! Jeżeli jeden uczestnik projektu kwalifikuje się do kilku grup docelowych, wówczas jest on wykazywany we wszystkich kategoriach, do których należy (np. długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność). Kryteria dostępu – efektywność zatrudnieniowa

23 2. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia bez względu na profil pomocy (według stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego dzień wezwania do złożenia wniosku). Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wskaźników produktów w ramach projektów oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 23 Kryteria dostępu – c.d.

24 3. Projekt jest skierowany do osób długotrwale bezrobotnych w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia bez względu na profil pomocy (według stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego dzień wezwania do złożenia wniosku). Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wskaźników produktów w ramach projektów oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 24 Kryteria dostępu – c.d.

25 Uwaga! Mając na uwadze definicję osoby bezrobotnej, należy podkreślić, iż do okresu bezrobocia zaliczamy również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie. W związku z powyższym, powiatowe urzędy pracy powinny pozyskiwać od uczestnika oświadczenie, w którym osoba w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu określa jak długo pozostaje bez zatrudnienia. Na podstawie tych danych beneficjent ma możliwość precyzyjnego określenia statusu uczestnika. 25

26 CELE DO OSIĄGNIĘCIA W 2015 R. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 RPO WD 2014-2020 26

27 Typy wskaźników wskaźniki produktu – wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. wskaźniki rezultatu – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekt (zmiana jakościowa) zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. Wskaźnik rezultatu nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników/ podmiotów, która nie otrzymała wsparcia. wskaźniki rezultatu bezpośredniego – odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia wskaźniki rezultatu długoterminowego – dotyczą efektów wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia 27

28 Typy wskaźników a moment pomiaru Wskaźniki produktu - dane uczestnika zbierane w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego - efekty bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, mierzone do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Wskaźniki rezultatu długoterminowego - efekty osiągnięte w dłuższym okresie po opuszczeniu interwencji przez uczestnika, np. w okresie 6 miesięcy. Dane do wskaźników długoterminowych wyliczane przy pomocy ewaluacji/analiz zamawianych przez IZ i IP na reprezentatywnej próbie uczestników projektów lub na podstawie danych administracyjnych. W przypadku wspólnych wskaźników rezultatu długoterminowego zmiana, którą mierzy wskaźnik, może mieć miejsce w dowolnym czasie od opuszczenia projektu przez uczestnika do upływu 6 miesięcy, jednak musi być utrzymana w momencie upływu terminu, którego dotyczy wskaźnik. Tym samym, pomiar wskaźnika obejmuje sytuację uczestnika w 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia. 28

29 W ramach projektów powiatowych urzędów pracy z województwa dolnośląskiego, przewidzianych do realizacji w 2015 r., skierowanych do osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP (zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy) planuje się osiągnięcie następujących celów ilościowych: 29

30 Wskaźniki produktu: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie : 3 772 osoby; Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 1 759 osób; Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 240 osób; Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 1 480 osób; Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 536 osób; Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 1 002 osoby. 30

31 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego*: (obliczane w stosunku do liczby osób, które zakończą udział w projekcie) 1.Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 69%; 2.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 30%; 3.Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 63%; 4.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 40%; 31

32 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego* c.d. (obliczane w stosunku do liczby osób, które zakończą udział w projekcie) 5.Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 58%; 6.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 16%; 7.Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 3 247 * Wartość docelowa do osiągnięcia do roku 2023. 32

33 Sposób weryfikacji faktu np. podjęcia pracy beneficjent we wniosku o dofinansowanie uwzględnił wskaźniki rezultatu bezpośredniego - zgodnie ze stanowiskiem KE, weryfikacja czy np. uczestnik podjął pracę musi zostać potwierdzona zaświadczeniem lub innym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję beneficjent nie wskazał we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego – wystarczające jest oświadczenie uczestnika, ponieważ nieosiągnięcie wskaźnika przez beneficjenta nie będzie wiązało się z konsekwencjami finansowymi 33

34 Główne zasady dot. monitorowania wskaźników rezultatu bezpośredniego wskaźniki rezultatu bezpośredniego należy monitorować wśród wszystkich uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie – nie należy wykluczać osób ze względu na rodzaj formy wsparcia (np. dotacje na założenie działalności gospodarczej) monitorowane w okresie do czterech tygodni od momentu opuszczenia projektu w przypadku wskaźników dot. kwalifikacji – wyłącznie kwalifikacje potwierdzone np. egzaminem, zaświadczenie o ukończeniu kursu nie stanowi o uzyskaniu kwalifikacji przez uczestnika rezultaty bezpośrednie informują o sytuacji uczestnika po opuszczeniu projektu – za wyjątkiem kwalifikacji, które mogą zostać uzyskane w trakcie udziału w projekcie 34

35 Pomiar wskaźników w projekcie  Dane uczestnika zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie - przedwczesne zakończenie uczestnictwa nie rzutuje na wskaźniki produktu  Uczestnik może być wykazany w kilku wskaźnikach (produktu i rezultatu) w projekcie, w zależności od jego cech i udzielanej formy wsparcia oraz osiągniętych rezultatów  Dane dla wskaźników dot. osób fizycznych monitorowane są w podziale na płeć  Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia wsparcia 35

36  Należy pamiętać o obowiązku aktualizacji danych nt. rezultatów bezpośrednich dotyczących uczestników (np. podjęcie pracy) w sytuacji powrotu uczestnika do projektu  Istnieje możliwość wprowadzenia niekompletnych danych wrażliwych uczestnika (tj. osoby z niepełnosprawnościami; migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej) pod warunkiem udokumentowania, iż działania w celu zebrania tych danych zostały podjęte  Niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza niekwalifikowalności danego uczestnika  beneficjent musi być w stanie zapewnić wystarczające dowody, że dana osoba spełnia kryteria kwalifikowalności określone dla projektu  Uznanie wydatków dotyczących uczestnika za niekwalifikowalne nie powoduje pomniejszenia wartości wskaźników, chyba że powodem niekwalifikowalności była niekwalifikowalność uczestnika. 36 Pomiar wskaźników w projekcie – c.d.

37 Uwaga! Uczestnika projektu należy zobowiązać do przekazania po zakończeniu projektu informacji potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym. 37

38 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 38

39 Nabór wniosków prowadzony jest od 8 do 19 czerwca 2015 r. Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP składany jest: - w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza Excel (dostosowanego do potrzeb naboru w ramach Działania 8.1) na płycie CD lub DVD (w formacie pliku PDF oraz Excel) oraz - w formie papierowej (w jednym egzemplarzu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie i opisać w sposób umożliwiający identyfikację projektu realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WD. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru zamieszczone zostały na stronie www.rpo.dwup.pl 39

40 Dziękuję za uwagę Ewa Grzebieniak Wicedyrektor ds. Wdrażania EFS 40


Pobierz ppt "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Rola Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google