Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Omówienie założeń konkursu Nr I/POKL/6.1.2/2012 Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Omówienie założeń konkursu Nr I/POKL/6.1.2/2012 Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Omówienie założeń konkursu Nr I/POKL/6.1.2/2012 Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie Informacyjne Olsztyn, 03 lutego 2012 r.

2 2 Konkurs Nr I/POKL/6.1.2/2012 Konkurs zamknięty; Konkurs zamknięty; Dostępne środki: 2 000 000 PLN; Dostępne środki: 2 000 000 PLN; Nabór wniosków: 30.01 – 28.02.2012 r.; Nabór wniosków: 30.01 – 28.02.2012 r.; Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN. Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

3 3 Typ projektów możliwy do realizacji Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia obejmujące upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy; Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia obejmujące upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy;

4 4 Beneficjenci Powiatowe urzędy pracy woj. warmińsko-mazurskiego

5 5 Beneficjenci – podmioty wykluczone Podmioty określone w art. 207 ustawy o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się: wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur, pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

6 6 Grupa docelowa Projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.1.2 muszą być skierowane bezpośrednio do: powiatowych urzędów pracy; pracowników powiatowych urzędów pracy.

7 7 Wymagania finansowe Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% jego wartości; Ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 15% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu; O źródle finansowania wymaganego wkładu własnego (FP lub/i JST) decyduje Beneficjent, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w części dotyczącej Funduszu Pracy.

8 8 Przygotowanie wniosku i zasady realizacji wsparcia WUP w Olsztynie zaleca, aby projekty kończyły się nie później niż w I kwartale 2015 r.; Nie przewiduje się możliwości realizacji projektów partnerskich, innowacyjnych czy współpracy ponadnarodowej; Nie należy dołączać do wniosku żadnych załączników; Ocenie nie będą podlegały dodatkowe zapisy znajdujące się w uzasadnieniu kosztów, wykraczające w swej treści poza wymagania stawiane przez Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie.

9 9 Przygotowanie wniosku i zasady realizacji wsparcia Przykład prawidłowo sformułowanego celu ogólnego projektu w Poddziałaniu 6.1.2: Podniesienie efektywności i jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie powiatu X w okresie realizacji projektu poprzez zatrudnienie... pośredników pracy/doradców zawodowych.Podniesienie efektywności i jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie powiatu X w okresie realizacji projektu poprzez zatrudnienie... pośredników pracy/doradców zawodowych. W każdym wniosku należy uwzględnić alternatywny wskaźnik dla Poddziałania 6.1.2: Liczba zatrudnionych przez publiczne służby zatrudnienia pracowników.Liczba zatrudnionych przez publiczne służby zatrudnienia pracowników.

10 10 Kryteria dostępu 1.Projekt skierowany jest do powiatowych urzędów pracy z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego (posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego). 2.Projekt przewiduje wyłącznie dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy.

11 11 Interpretacje IZ PO KL Nie jest dopuszczalna sytuacja polegająca na finansowaniu ze środków EFS bieżącego zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych, które nie prowadziłoby do zwiększenia poziomu zatrudnienia w ramach danego urzędu, a jedynie uzupełniało wakaty powstałe w okresie poprzedzającym początek realizacji projektu.

12 12 Interpretacje IZ PO KL Mając na uwadze indywidualną sytuację poszczególnych urzędów pracy, w tym zwłaszcza problemy z osiągnięciem, a także z utrzymaniem standardów zatrudnieniowych oraz pozyskiwaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, w ramach Poddziałania 6.1.2 dopuszczalne jest: dofinansowanie zatrudnienia pośrednika pracy lub doradcy zawodowego, który do momentu rozpoczęcia udziału w projekcie był pracownikiem PUP zatrudnionym na innym stanowisku pracy oraz spełnia warunki określone w art.. 92 i 94 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; dofinansowanie w ramach projektu stanowisk pracy pośredników pracy i doradców zawodowych zatrudnionych w okresie do 6 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji projektu pod warunkiem, że Beneficjent wykaże jednoznacznie związek powyższego zatrudnienia z realizowanym projektem.

13 13 Interpretacje IZ PO KL Badanie przyrostu zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych powinno odbywać się w odniesieniu do poziomu zatrudnienia w danym urzędzie aktualnego na dzień 1 stycznia 2008r. (poziom referencyjny); Spadek liczby etatów finansowanych w ramach projektu nie wpływa na prawidłowość jego realizacji oraz nie narusza reguły przyrostu netto zatrudnienia, o ile w okresie wdrażania projektu nie nastąpił spadek globalnego poziomu zatrudnienia określony na początku realizacji wsparcia (tzw. poziom referencyjny); Finansowanie kosztów wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych jest możliwe do końca okresu kwalifikowalności wydatków (31.12.2015r.), pod warunkiem zapewnienia dostępności środków na ten cel w ramach realizowanego projektu. WUP zaleca by projekty kończyły się najpóźniej w I kwartale 2015 r.

14 14 Interpretacje IZ PO KL Utrzymanie przyrostu netto liczby stanowisk pracy w danym urzędzie wymagane jest jedynie w okresie realizacji projektu, tj. w okresie finansowania etatów pośredników pracy i doradców zawodowych ze środków EFS. Instytucja Zarządzająca zaleca jednak, aby urząd pracy w swoim budżecie na kolejne lata zaplanował środki, które pozwolą na utrzymanie trwałości rezultatów projektu oraz zapewnienie dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na dotychczasowym poziomie.

15 15 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "Omówienie założeń konkursu Nr I/POKL/6.1.2/2012 Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google