Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w ramach RPO WO 2007-2013 Opole, listopad 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w ramach RPO WO 2007-2013 Opole, listopad 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w ramach RPO WO 2007-2013 Opole, listopad 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych

2 Zakres prezentacji zagospodarowania terenów zdegradowanych 1.Możliwości wsparcia zagospodarowania terenów zdegradowanych w ramach RPO WO 2007-2013. 2.Cel powstania Vademecum dla beneficjentów. 3.Układ i zawartość Vademecum. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych. 4.Kryteria wyboru projektów w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.

3  Oś Priorytetowa 6  Oś Priorytetowa 6 – Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych.  Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.  Działanie 6.2 – Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.

4  Cel działania: - Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym dla zwiększenia ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia na tych terenach. - Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym dla zwiększenia ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia na tych terenach.

5 Rodzaje projektów: 1. Zagospodarowanie obiektów znajdujących się na obszarze zdegradowanym w celu przystosowania ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem, przyczyniających się do utrzymania lub powstawania nowych miejsc pracy. 2. Adaptacja obiektów ujętych w rejestrze zabytków lub budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, ujętych w ewidencji zabytków na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniające się do utrzymania lub utworzenia miejsc pracy.

6 Rodzaje projektów cd. 3.Przygotowanie terenu pod działalność gospodarczą lub społeczną, jedynie jako elementów wpisujących się w koncepcję zagospodarowania terenu zawartą w studium wykonalności, w zakresie: -rekultywacji gruntów, usuwania niebezpiecznych materiałów będących pozostałością działalności przemysłowej lub wojskowej na cele użytkowe, z wyłączeniem rekultywacji na cele przyrodnicze; -budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaniczne, energia uzyskiwana z biomasy i inne);

7 Rodzaje projektów cd. - wyburzania obiektów, które utraciły właściwości użytkowe połączone z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego z obiektem; - infrastruktury drogowej (drogi i ulice obsługujące tereny inwestycyjne, kanalizacja deszczowa, małe obiekty inżynieryjne, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi); - infrastruktury wodno-ściekowej jedynie gdy są realizowane łącznie z co najmniej jednym z rodzajów projektów wymienionych w pkt 3; -sieci ciepłowniczych i energetycznych, jedynie gdy są realizowane łącznie z co najmniej jednym z rodzajów projektów wymienionych w pkt 3;

8 - jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, - związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - szkoły wyższe, - podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa,  Beneficjenci:

9  Beneficjenci c.d.: ­ podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno -prywatnego), ­ pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych,

10 Beneficjenci c.d.: - organizacja pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania - Kościoły i związki wyznaniowe

11 Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania: od 190 tys. do 5 mln PLN

12 1. Terenem zdegradowanym nazywamy wyodrębniony teren, do którego beneficjent ma prawo użytkowania i który utracił swoje dotychczasowe funkcje: - mieszkaniowe; - rekreacyjne; - produkcyjne (w tym produkcji rolnej); - usługowe (w tym usługi publiczne); - na rzecz obronności kraju; - transportowe; oraz na którym przeważają obiekty nie użytkowane. Warunki szczegółowe:

13 Warunki szczegółowe cd.: 2. Z dofinansowania wykluczone są projekty zlokalizowane w obrębie obszarów miejskich wyznaczonych w LPR (wymaganych w ramach działania 6.1). 3. Dla terenu zdegradowanego należy opracować Koncepcję Zagospodarowania Terenów Zdegradowanych [KZTZ]. Wytyczne w zakresie opracowania KZTZ zostały ujęte w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013.

14 Warunki szczegółowe cd.: 4. Dla projektów lub elementów projektów, które mogą być objęte wsparciem w ramach innych Osi priorytetowych/działań muszą być spełnione zasady kwalifikowalności wydatków określone dla właściwej Osi priorytetowej/działania. 5. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu. 6. Projekty objęte pomocą publiczną powinny spełniać definicję nowej inwestycji.

15 Warunki szczegółowe cd.: 7. Wsparcia nie uzyskają projekty, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach innych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje na temat demarkacji określone są w „Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”, zatwierdzonej przez Komitet Koordynacyjny NSRO.

16 Minimalny wkład własny beneficjenta: ­ projekty nie objęte pomocą publiczną - 15% kosztów kwalifikowanych, ­ projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną - 50% kosztów kwalifikowanych, ­ pomoc na szkolenia – 75% kosztów kwalifikowanych, ­ dla projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki podległe minimalny wkład własny pochodzący ze środków własnych lub pożyczek musi wynosić 1% kwalifikowanego wkładu własnego beneficjenta, ­ dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 0%.

17 Warunki naboru: - Planowany termin naboru: 01 – 15 marca 2010 r. - Planowany termin podpisania umowy: czerwiec 2010 r. - Szacunkowa kwota alokacji w ramach naboru: 10 227 767,55 Euro

18 Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, wersja nr 8 przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3962/2009 i nr 3963/2009 z dnia 9 października 2009 r.

19  Vademecum jest dokumentem pomocnym potencjalnym beneficjentom w: - przygotowaniu projektu, - rozliczeniu projektu, - przygotowaniu projektu do kontroli. Celowość Vademecum

20  Vademecum skierowane jest do wszystkich beneficjentów tj.: - przedsiębiorców, - jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych, - pozostałych instytucji. Celowość Vademecum c.d.

21 1. Tom I – Informacje ogólne 2. Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 3. Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 Układ Vademecum

22 Tom I – Informacje ogólne zawiera m.in.  Informacje na temat podstawowych dokumentów niezbędnych do przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013,  Podstawowe zasady realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Układ Vademecum c.d.

23 Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera m.in.:  Informacje na temat poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie,  Informacje dotyczące procesu wyboru projektów,  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją jego wypełniania. Układ Vademecum c.d.

24 Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera m.in.  Wzory pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie, z podziałem na: -wzory dokumentów dla przedsiębiorstw (m.in. biznes plan, oświadczenie beneficjenta o otrzymanej pomocy publicznej), -wzory dokumentów dla pozostałych beneficjentów, np. JST (m.in. studium wykonalności, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT). Układ Vademecum c.d.

25 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera m.in.:  Zasady realizacji płatności w ramach projektów,  Zasady kontroli realizacji projektów,  Zasady promocji projektów finansowanych z EFRR. Układ Vademecum c.d.

26 Wniosek o dofinansowanie projektu

27  Formularz wniosku dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej w systemie informatycznym SEZaM, który posiada funkcje generatora wniosków. www.rpo.opolskie.pl www.rpo.opolskie.pl  Aktualna wersja formularza wraz z instrukcją wypełniania wniosku i załączników jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl www.rpo.opolskie.pl

28  Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do formatu wniosku o dofinansowanie projektu, załączonej do niego instrukcji oraz przestrzegać kolejności stron.  Każdy wniosek oznaczony jest sumą kontrolną, stanowiącą odpowiednią liczbę znaków: Jeśli sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są zgodne, oznacza to, że obie wersje mają identyczną zawartość.

29  Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, wymagane dla danego rodzaju projektu, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania załączników.  Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy przygotować w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (dotyczy formularza wniosku o dofinansowanie projektu, analizy finansowo- ekonomicznej do SWI oraz Biznes Planu).

30  Oryginał formularza wniosku na ostatniej stronie powinien zostać opatrzony pieczęcią nagłówkową instytucji, datą, czytelnym podpisem lub pieczątką imienną i parafką osób upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz osobę odpowiedzialną za finanse w instytucji, i tak np. w przypadku gminy wymagany jest podpis wójta, burmistrza, bądź prezydenta oraz kontrasygnata skarbnika.  Kopia formularza wniosku musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

31 Elementy wniosku, na które należy zwrócić szczególną uwagę

32 Harmonogram realizacji projektu (pkt. 3.4 wniosku):  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych za planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej należy uznać datę (miesiąc/rok) publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym.  W przypadku, gdy beneficjent (np. przedsiębiorca) nie jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zaznacza pole,,nie dotyczy” (N/D).

33 Harmonogram realizacji projektu c.d.:  Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) jest tożsamy z terminem rozpoczęcia prac inwestycyjnych (np. robót budowlanych).  Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) jest tożsamy z datą protokołu ostatecznego odbioru lub wystawienia świadectwa wykonania.

34 Harmonogram realizacji projektu c.d.:  Za termin finansowego zakończenia realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) należy przyjąć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.  Okres pomiędzy planowanym terminem zakończenia rzeczowej realizacji projektu a planowaną datą zakończenia finansowego nie może przekroczyć 60 dni.  Okres realizacji projektu powinien być zgodny z zasadą n+3 (n+2 od 2011 r.), która mówi o maksymalnym okresie wydatkowania środków zakontraktowanych w roku,,n”.

35 Opis problemów wraz z uzasadnieniem realizacji projektu (pkt. 3.5 wniosku):  We wniosku należy opisać, jakiego rodzaju problemy zostaną rozwiązane na skutek realizacji inwestycji oraz w jaki sposób zostaną zaspokojone potrzeby potencjalnych odbiorców projektu.  Beneficjent zobligowany jest do przybliżenia motywów, które skłoniły go do powzięcia decyzji o realizacji projektu.

36 Celowość realizacji projektu i jego wpływ na otoczenie (pkt. 3.6 wniosku): - cel projektu musi odzwierciedlać cel działania/poddziałania w ramach RPO WO 2007-2013. - zdefiniowane cele projektu powinny zawierać odpowiedź na pytanie,,czemu i komu ma służyć realizacja projektu”.

37 Celowość realizacji projektu i jego wpływ na otoczenie (pkt. 3.6 wniosku) c.d.: - opisując celowość realizacji projektu należy przedstawić zakładane rezultaty przedsięwzięcia, mające bezpośredni wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne, takie jak np.: zwiększenie ilości punktów dostępu do Internetu (szt.), skrócenie czasu podróży (min.) - opisując cele, należy pamiętać, że pod tą definicją nie kryją się osiągnięte efekty rzeczowe, tj. zakupiony sprzęt, czy wykonane remonty.

38 Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji (niezbędne do wypełnienia tabel finansowych):  We wniosku należy określić rodzaje kosztów/kategorie wydatków: -kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i nie objętych pomocą publiczną. -kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

39 Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji (niezbędne do wypełnienia tabel finansowych) c.d.: - niekwalifikujących się do wsparcia z EFRR i finansowanych w całości ze środków własnych beneficjenta. Szczegółowe informacje na temat kwalifikowania wydatków w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013.

40 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE:  Ochrona środowiska – należy określić wpływ projektu na stan środowiska naturalnego (przyjazny/obojętny) ochronę obszarów Natura 2000 oraz politykę zrównoważonego rozwoju, polegającą na osiągnięciu przez projekt efektów gospodarczych z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego nie mogą liczyć na wsparcie ze środków EFRR.

41 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE c.d.:  Równość szans (zatrudnienia) – beneficjent zobligowany jest do przedstawienia w jaki sposób, w procesie realizacji projektu i po jego ukończeniu, zostaną uwzględnione interesy kobiet oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i/lub zawodowej: niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, itp. Należy określić wpływ projektu (pozytywny/obojętny) na zapewnienie równości szans w dostępie do rynku pracy, czy korzystaniu z powstałego przedmiotu projektu.

42 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE c.d.:  Społeczeństwo informacyjne – należy przedstawić wpływ projektu (przyjazny/obojętny) na rozwój i wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

43  Informacje zawarte we wniosku i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia nie zostały naruszone w sposób istotny zapisy art. 207 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240).  Wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były, nie są i nie będą finansowane z innych programów unijnych. We wniosku beneficjent oświadcza, że:

44  Zobowiązuje się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów projektu w ciągu pięciu lat od daty zakończenia realizacji inwestycji (MŚP – 3 lata).  Wszelkie zamówienia dokonane w ramach projektu odbędą się na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r.Nr 82, poz. 560).  Projekt jest zgodny z regulacjami prawnymi dot. zasad udzielania pomocy publicznej. We wniosku beneficjent oświadcza, że c.d.:

45  Termin złożenia wniosku nie może przekroczyć daty i godziny określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków.  Wniosek oraz załączniki należy dostarczyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.  Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku musi być zgodna z sumą kontrolną wersji papierowej.  Wniosek powinien być poprawnie zwalidowany (wszystkie pola wniosku zostały uzupełnione). Warunki przyjęcia i zarejestrowania wniosku o dofinansowanie projektu

46 Proces wyboru projektów w ramach procedury konkursowej

47  Wybór projektów do dofinansowania w ramach procedury konkursowej poprzedza ogłoszenie o konkursie, które zamieszczane jest na stronie internetowej: www. rpo.opolskie.pl a także w prasie o zasięgu regionalnym.www. rpo.opolskie.pl

48  Etap I – ocena formalna: - - dokonywana w oparciu o kryteria formalne uniwersalne (tj. zgodności formalnej w zakresie poprawności złożonej dokumentacji projektowej) w systemie TAK/NIE lub 0/1 przez pracowników IZ. - ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 45 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru wniosków. W razie dużej ilości wniosków termin może ulec wydłużeniu, a informacja o przedłużeniu terminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl

49  Etap I – ocena formalna c.d.: - - w przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych odnośnie względnych kryteriów formalnych beneficjent ma możliwość dokonania stosownych poprawek i uzupełnień we wniosku oraz załączonej dokumentacji w terminie określonym przez IZ. - w sytuacji gdy wniosek nie spełnia bezwzględnych kryteriów formalnych, zostaje odrzucony, a beneficjent zostaje o tym fakcie pisemnie powiadomiony.

50  Etap I – ocena formalna c.d.: –projekt, który uzyska pozytywną ocenę formalną zostaje skierowany do oceny merytorycznej I stopnia. –na stronie internetowej: http://rpo.opolskie.pl zamieszczana jest informacja dotycząca liczby projektów ocenionych pozytywnie lub negatywnie.

51  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia: - ocena merytoryczna I stopnia przeprowadzana jest w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia oceny formalnej wszystkich złożonych w naborze wniosków. - ocena merytoryczna służy przeprowadzeniu analizy merytorycznej warstwy wniosku m.in. pod względem: wykonalności i trwałości projektu, realności zakładanych wskaźników, zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej.

52  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia c.d.: - oceny dokonuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą bezstronni i niezależni eksperci. - w przypadku negatywnej oceny wniosku ze względu na braki lub błędy odnośnie względnych kryteriów merytorycznych I stopnia, beneficjenci mają możliwość dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień.

53  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia c.d.: - jeżeli wniosek nie spełnia bezwzględnych kryteriów merytorycznych I stopnia, zostaje odrzucony, a beneficjent pisemnie o tym fakcie powiadomiony. - beneficjent, którego wniosek uzyska pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia zostaje pisemnie poinformowany o wyniku oceny, a wniosek skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

54  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia c.d.: Informacja na temat projektów, które pozytywnie i negatywnie przeszły ocenę merytoryczną I stopnia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://rpo.opolskie.pl

55  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia: - ocena merytoryczna II stopnia przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia oceny merytorycznej I stopnia wszystkich złożonych w naborze wniosków - ocena merytoryczna II stopnia służy ustaleniu społeczno-ekonomicznej wartości projektu, rozumianej, jako wkład w realizację celów RPO WO 2007-2013. - kryteriom merytorycznym II stopnia przyporządkowane są wagi obrazujące ważność danego kryterium dla realizacji celów danego działania/poddziałania.

56  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia c.d.: - wniosek, który w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia uzyska, co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową projektów w ramach danego działania/poddziałania RPO WO 2007-2013.

57  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia c.d.: Informacja na temat projektów znajdujących się na liście rankingowej zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://rpo.opolskie.pl

58  Wybór projektów przez Zarząd Województwa Opolskiego: - lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej II stopnia zostaje przekazana pod obrady ZWO. Zarząd Województwa Opolskiego biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny oraz dostępną alokację podejmuje w formie uchwały ostateczną decyzję o wyborze projektów do dofinansowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2007-2013.

59  Procedura odwoławcza: - I etap – przedsądowy - II etap – postępowanie przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sadem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

60  Tryb odwoławczy: - w procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się jeden środek odwoławczy, tj.: - protest - protest w formie pisemnej wnioskodawca może wnieść po każdym etapie oceny wniosku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach jego odrzucenia. - instytucją odpowiedzialną za rozpatrywanie protestu jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013

61 Rozpatrzenie protestu: - na rozpatrzenie protestu IZ przysługuje 30 dni kalendarzowych licząc od daty jego złożenia do IZ (w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu)

62  Tryb odwoławczy c.d.: - w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji w tym zakresie. - Uwzględnienie skargi skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez IZ, natomiast jej nieuwzględnienie oddaleniem skargi lub umorzeniem postępowania.

63 Tryb odwoławczy c.d.: - Rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi zapada w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. - Kontrola sprawowana przez sądy administracyjne w zakresie działalności administracji publicznej nie będzie obejmować kwestii merytorycznych związanych z wyborem projektów do dofinansowania.

64 Tryb odwoławczy c.d.: - Od wyroku sądu administracyjnego zarówno wnioskodawca, jak również IZ i IP II mogą wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. - skarga rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wzniesienia.

65 Tryb odwoławczy c.d.: Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

66 Kryteria wyboru projektów w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

67 Kryteria formalne – uniwersalne, dla wszystkich działań i typów projektów

68 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Beneficjent uprawniony do składania wniosku BezwzględnyRodzaj potencjalnych beneficjentów określony w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013" Rodzaj projektu możliwy do realizacji w ramach działania / poddziałania / zakresu konkursu BezwzględnyRodzaje dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013„oraz ogłoszeniu o naborze wniosków

69 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Wniosek złożony poprawnie, zgodnie z wytycznymi IZ WzględnyZgodnie z instrukcją składania wniosku oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków Załączniki do wniosku są kompletne, zgodnie z wytycznymi IZ WzględnyZgodnie z instrukcją składania wniosku oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków Załączniki do wniosku są poprawne, zgodnie z wytycznymi IZ WzględnyZgodnie z instrukcją wypełniania załączników oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków

70 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Wniosek spełnia finansowe i szczegółowe warunki brzegowe (m.in. wartość kwotowa i wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania; całkowita wartość projektu) BezwzględnyZgodnie z warunkami brzegowymi dla działania/poddziałania/ rodzaju projektu określonego w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007- 2013„. Wnioskowana intensywność pomocy publicznej jest zgodna z poziomem dozwolonym dla regionu (charakter kryterium bezwzględny, za wyjątkiem błędów technicznych i rachunkowych)

71 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Zabezpieczone źródła finansowania projektu WzględnySprawdza się, czy przedstawione dokumenty potwierdzają zabezpieczenie niezbędnych środków- zgodnie z instrukcjami Instytucji Zarządzającej. Analiza budżetu oraz załączników. W przypadku projektów złożonych (kilku partnerów, PPP, podmioty prywatne) – możliwa jest ekspertyza Kwalifikowalność wydatków Względny Pracownik sprawdza, czy wydatki planowane do współfinansowania są wydatkami kwalifikowanymi określonymi w " Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 " oraz odpowiednich rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego określających zasady udzielania pomocy publicznej

72 Nazwa kryteriumCharakter wyboruUzasadnienie Zgodność z linią demarkacyjną Bezwzględny Zgodnie z "Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej" zatwierdzonej przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013"

73 Kryteria merytoryczne I stopnia – dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2007-2013

74 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Wykonalność projektu WzględnyBada się wykonalność projektu wg planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, wartości, złożoności procedur przetargowych, innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu, wykonalność instytucjonalną. Ponadto bada się zgodność założeń projektu z innymi regulacjami prawnymi. W razie wątpliwości co do pewnych aspektów wykonalności projektu, wnioskodawca jest zobowiązany złożyć dodatkowe wyjaśnienia w zakresie poprawności metodologicznej przeprowadzonych prognoz rynku.

75 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Bada się czy wskaźniki wybrane przez wnioskodawcę w pełni opisują charakter projektu, a wartości wskaźników są realne do osiągnięcia. W przypadku wątpliwości, co do realności przyjętych wartości wskaźników, wnioskodawca składa dodatkowe wyjaśnienia. Bada się poprawność przedstawionych analiz finansowych, zasadność planowanych wydatków do realizacji projektu oraz efektywność i wykonalność finansową projektu.

76 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Założenia projektu zgodne z celami działania / poddziałania / rodzaju projektu BezwzględnySprawdza się zgodność założeń projektu z celami działania na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności/biznes planie Projekt spełnia zasady udzielania pomocy publicznej WzględnySprawdza się m.in. czy prawidłowo założono występowanie pomocy publicznej, kwalifikowalność wydatków zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego określającymi zasady udzielania pomocy publicznej.

77 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Trwałość projektu WzględnyBada się trwałość instytucjonalną projektu, według informacji zawartych we wniosku i studium wykonalności/biznes planie. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE BezwzględnyBada się rzeczywisty wpływ projektu na polityki horyzontalne w obszarze ochrony środowiska, równości szans (zatrudnienia) oraz społeczeństwa informacyjnego. Ochrona środowiska to m.in. ochrona zasobów naturalnych i prowadzenie gospodarki tymi zasobami w sposób umożliwiający ich regenerację, uniezależnienie stopnia degradacji środowiska od poziomu wzrostu gospodarczego.

78 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Projekty pozytywne pod względem równości szans to te, które przyczyniają się do likwidacji barier dyskryminujących w dostępie m.in. do zatrudnienia. Zwalczanie nierówności istniejących w społeczeństwie odnosi się nie tylko do kobiet i mężczyzn, ale również do osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprawność formalna złożonej dokumentacji WzględnyBada się, czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej. Jeśli tak, należy przekazać wniosek do ponownej oceny formalnej.

79 Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

80 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Kwalifikowalność " rzeczowa " projektu i obszaru BezwzględnyNależy wykazać, że obiekt teren spełnia wymogi formalne, tj., że pełnił w przeszłości funkcje związane z mieszkalnictwem, rekreacją, produkcją (w tym rolną), obronnością, bezpieczeństwem państwa lub transportem (wypis z rejestru gruntów i budynków) Spójność projektu z dokumentami planistycznymi WzględnySpójność jest tu rozumiana jako zbieżność projektowanej funkcji obiektu/terenu z funkcją terenu/obiektu, ustalona w dokumentach planistycznych (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

81 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Ekspert powinien ocenić na podstawie załączników do wniosku (wypis i wyrys bądź studium) i opisu planowanego przedsięwzięcia, czy przedmiotowa spójność zachodzi. Projekt nie jest zlokalizowany na obszarze miejskim objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji BezwzględnyZgodnie z treścią "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013" Projekt objęty pomocą publiczną spełnia kryteria nowej inwestycji BezwzględnyZgodnie z treścią "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013"

82 Kryteria merytoryczne II stopnia (punktowane) dla działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

83 Nazwa kryterium PunktacjaUzasadnienie Kompleksowość projektu 2 – 4 pkt. (waga 4) Oceniane będzie oddziaływanie projektu zarówno na sferę środowiskowo- przestrzenną, jak i gospodarczą oraz społeczną 4 pkt- projekt oddziałuje na 3 sfery 3 pkt- projekt oddziałuje na 2 sfery 2 pkt- projekt oddziałuje na 1 sferę

84 Nazwa kryterium PunktacjaUzasadnienie Wpływ projektu na przezwyciężenie zjawisk negatywnych zdefiniowanych w KZTZ 1 – 3 pkt. (waga 4) 3 pkt- projekt o bardzo istotnym wpływie na poprawę niekorzystnych zjawisk lub procesów zachodzących na obszarze zdegradowanym (zachodzi wysoki stopień korelacji miedzy opisem problemów w obszarze wskazanym w KZTZ do rewaloryzacji a zakładanymi efektami realizacji projektu) 2 pkt- projekt o istotnym wpływie na poprawę niekorzystnych zjawisk lub procesów zachodzących na obszarze zdegradowanym 1 pkt- projekt o niewielkim wpływie na poprawę niekorzystnych zjawisk lub procesów zachodzących na obszarze zdegradowanym

85 Nazwa kryterium PunktacjaUzasadnienie Wpływ projektu na rozwój lokalny 1 – 3 pkt. (waga 3) 1-3 pkt- Rankingowanie według deklarowanego wskaźnika – nowe miejsca pracy Zasięg projektu1 – 4 pkt. (waga 3) 4 pkt- projekt poprawia atrakcyjność i wizerunek oraz generuje odbiorców zewnętrznych 3 pkt- projekt poprawia istotnie atrakcyjność i wizerunek obszaru miejskiego, wiejskiego 2 pkt- projekt w małym stopniu wpływa na atrakcyjność obszaru miejskiego, wiejskiego dla zamieszkiwania i inwestowania 1 pkt- projekt ma znaczenie jedynie dla bezpośrednich użytkowników

86 Nazwa kryterium PunktacjaUzasadnienie Skala projektu1, 2 lub 4 pkt (waga 3) 4 pkt- projekt kluczowy ważny dla osiągnięcia celów KZTZ 2 pkt- projekt obejmujący fragment obszaru zdegradowanego 1 pkt- projekt punktowy w skali obszaru zdegradowanego wpływający w niewielkim stopniu na osiągnięcie celów KZTZ Komplementarność projektu 1 – 3 pkt. (waga 1) Oceniana będzie komplementarność z innymi działaniami przyczyniającymi się do osiągnięcia celów KZTZ, zwłaszcza preferowane będzie projekty komplementarne z projektami finansowanymi z innych źródeł zewnętrznych 1 pkt- projekt jest indywidualny 2 pkt- projekt jest komplementarny 3 pkt- projekt ma charakter kompleksowy

87 Nazwa kryterium PunktacjaUzasadnienie Sytuacja na rynku pracy- stopa bezrobocia 1 – 4 pkt (waga 1) 4 pkt- projekt zrealizowany na terenie powiatów, w którym stopa bezrobocia wynosi 15,3% lub więcej 3 pkt- gdzie stopa bezrobocia od 11,6% do 15,2% 2 pkt- gdzie stopa bezrobocia od 7,9% do 11,5% 1 pkt- gdzie stopa bezrobocia poniżej 7,9% Syntetyczna miara rozwoju społeczno- gospodarczeg o 1 – 4 pkt. (waga 2) Syntetyczna miara rozwoju społeczno-gospodarczego (2008) 4 pkt- wartość wskaźnika od 0,075 3 pkt- wskaźnik od 0,076 do 0,151 2 pkt- wskaźnik od 0,152 do 0,226 1 pkt- wskaźnik od 0,227 Wyliczenia na podstawie opracowania „Sytuacja społeczno-ekonomiczna województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin (analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej)”- DRP UMWO

88 Kryteria dodatkowe dotyczące projektów zawierających roboty budowlane Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Nakład jednostkowy: koszt kwalifikowany inwestycji/ ilość zaoszczędzonej energii 1 – 4 pkt (waga 1) Rankingowanie według wartości wskaźnika – zgodnie z wynikami audytu energetycznego

89 Szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 udziela Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich: tel. (+48) 077-541-62-00 tel. (+48) 077-541-62-01

90 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 45-082 Opole, ul. Ostrówek 5-7 tel.: (+48) 077 541 65, 077 541 62 00, 077 541 62 01 fax: (+48) 077 541 65 67 info@umwo.opole.pl info@umwo.opole.pl e-mail: info@umwo.opole.plinfo@umwo.opole.pl

91 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w ramach RPO WO 2007-2013 Opole, listopad 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google