Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego"— Zapis prezentacji:

1 Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

2 Staż – Karta Nauczyciela art. 9d
Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. - art. 9d ust. 4 KN Staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni, na wniosek nauczyciela, skierowany do dyrektora szkoły. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy - (tak jak u kontraktowego), Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

3 Uwaga! Nie ma opiekuna stażu. (Art. 9c ust. 4 KN)
Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

4 Obowiązki nauczyciela w czasie stażu
Nauczyciel zobowiązany jest do napisania planu rozwoju zawodowego, którego projekt przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu (staż się rozpoczyna z chwilą rozpoczęcia zajęć) (stażysta miał 20 dni na złożenie projektu planu rozwoju zawodowego) Plan powinien odzwierciedlać dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie nauczyciela. Dyrektor szkoły zatwierdza plan w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

5 Powinności nauczyciela w trakcie stażu.
Podczas stażu nauczyciel w szczególności powinien: podejmować działania mające na celu doskonalenie swojego warsztatu i metody pracy, w tym doskonalić umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiać posiadaną wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi i podnoszeniu jakości pracy szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której odbywa staż Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

6 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły propozycja i zaangażowanie w organizację konkursów, kół zainteresowań - działania powinny znaleźć odzwierciedlenie w wynikach uczniów. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

7 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
II. Wykorzystywanie w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. dla sprawniejszego przeprowadzania zajęć, nauczyciel powinien być pomysłodawcą i autorem pomocy dydaktycznych, prowadzić lekcje z wykorzystaniem programów mulitemntialnych, warto uczestniczyć w kursie komputerowym- online, w warsztatach specjalistycznych z zakresu technologii itp. prowadzić szkolenia z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, stworzenie i prowadzenie strony internetowej szkoły, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

8 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, & 8 ust.2 Rozp. MEN
III.Posiadanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. aktywna praca w zespole przedmiotowym, wychowawczym lub problemowym, pełnienie funkcji opiekuna stażu, prowadzenie lekcji otwartych, prowadzenie, debat z rodzicami i nauczycielami na tematy istotnych problemów wychowawczych, opiniowanie programów, Publikowanie materiałów edukacyjnych Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

9 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
IV. Realizację co najmniej trzech z następujących zadań: opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,(np. z uczniem zdolnym, z trudnościami, programu integracyjnego, itd.). 2. wykonywanie zadań doradcy metodycznego, eksperta ds. awansu zawodowego, rzeczoznawcy ds. programów nauczania, podręczników lub środków dydaktycznych, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

10 oferta działalności pozalekcyjnym,
3. poszerzenia zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych: organizacja konkursów, imprez, festynów o zasięgu międzyszkolnym,, klubu turystycznego, teatrzyku szkolnego , klubu europejskiego, oferta działalności pozalekcyjnym, współpraca szkół o tym samym imieniu, innowacje, eksperymenty Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

11 publikacje obcojęzyczne, realizacja projektów międzynarodowych,
4. uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym: publikacje obcojęzyczne, realizacja projektów międzynarodowych, wymiana młodzieży, wymiana doświadczeń z nauczycielami danego obszaru językowego, prowadzenie koła językowego Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

12 organizowanie akcji charytatywnych, promocja szkoły,
5. wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami: wolontariat, organizowanie akcji charytatywnych, promocja szkoły, prowadzenie świetlicy środowiskowej, pełnienie funkcji kuratora sądowego dla nieletnich . Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

13 6. uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej:
nagrody dyrektora szkoły, wójta, burmistrza, prezydenta, kuratora, ministra, medale, …innne odznaczenia i wyróżnienia, wysokie lokaty i wyróżnienia uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych o zasięgu co najmniej regionalnym. Uwaga! ważne aby nie ograniczyć się do opisu i analizy tylko 3 wymagań z tzw. „zadań do wyboru” - na wypadek gdyby komisja uznała że 1 jednak nie został spełniony !! Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

14 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel pracuje: może dotyczyć rozwiązań strukturalno-systemowych (programowych, organizacyjnych), problemów pojedynczych uczniów, klasy, grupy uczniów, przyczyn niepowodzeń szkolnych, rozwój zainteresowań ucznia zdolnego, uczeń nowy w klasie, konflikty uczniowskie problemy nauczyciela z uczniem/ uczniami, współpracy z rodzicem/rodzicami, integracja rodziców w realizację działań na rzecz szkoły, funkcjonowanie zespołu nauczycielskiego lub konflikty w gronie pedagogicznym, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

15 A więc: Problem ma być realny, czyli taki który rzeczywiście występuje/występował w szkole. Praca nad problematycznym przypadkiem powinna być usystematyzowana, bo to daje szanse na poradzenie sobie z nim. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

16 Struktura Opisu i Analizy Przypadku
Identyfikacja problemu: nazwij problem czy zjawisko którym się zająłeś i podaj podstawowe dane o uczniu, grupie, zdarzeniu, którego dotyczy, wymień główne objawy wskazujące na istnienie problemu, uzasadnij dlaczego zwróciłeś uwagę na to zjawisko i danego ucznia Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

17 2. Geneza i dynamika zjawiska:
opisz historię powstania zjawiska, powołując się na dane z obserwacji, wywiadu, analizy dokumentów, opisz rozwój zjawiska - jak długo trwa, jak przebiegało, przedstaw wnioski dotyczące problemu, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

18 3. Znaczenie problemu: 4. Prognoza:
powołując się na wybraną teorię i także własne - ewentualnie -doświadczenia opisz znaczenie jakie ma dane zjawisko/problem dla funkcjonowania ucznia/szkoły 4. Prognoza: przedstaw cele, zadania jakie sobie postawiłeś, przedstaw plan oddziaływań Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

19 5. Propozycje rozwiązania:
przedstaw przewidywania co do skuteczności własnych oddziaływań i te: - pozytywne – czyli stan jaki oczekujesz po wdrożeniu zaplanowanych działań - negatywne – czyli stan jaki oczekujesz w przypadku zaniechania wdrożenia zaplanowanych działań 6. Wdrażanie działań- opis podjętych działań: w sposób zwięzły opisz i scharakteryzuj wszystkie podjęte działania wraz z ich uzasadnieniem Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

20 7. Efekty odziaływań – wyniki i wnioski:
przedstaw krótko wyniki podejmowanych działań oraz zaprezentuj w sposób syntetyczny wnioski wynikające z zajmowania się danym problem (dla ucznia, nauczyciela, szkoły), przedstaw zamierzone i niezamierzone skutki oddziaływań, porównaj prognozę pozytywną z uzyskanymi efektami, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

21 Opis i analiza działań ( realizacji wymagań określonych w § 8 ust
Opis i analiza działań ( realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów) Można: poprzedzić krótkim wstępem gdzie przedstawimy siebie i szkołę, w której pracujemy, analizę swojej pracy motywy podjęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

22 Opis i analiza działania powinny zawierać następujące elementy:
Analizę sytuacji – której dotyczy podjęte działanie, Opis przebiegu działania- ze wskazaniem celu realizowanego działań , założeń projektu, charakteru działania, sposobu realizacji, terminów, uczestników spodziewanych efektów, zastosowanych narzędzi, wyników ewaluacji, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

23 3. Analizę uzyskanych efektów – w tym informacje o wpływie efektów na podniesienie jakości pracy szkoły, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, rozwój kompetencji i umiejętności uczniów a także własne refleksje, wnioski i rekomendacje na przyszłość. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

24 nauczyciel dyplomowany to MISTRZ w swoim zawodzie
Należy pamiętać ! nauczyciel dyplomowany to MISTRZ w swoim zawodzie Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

25 Plan rozwoju zawodowego
Plan najlepiej jest sporządzić w formie tabelarycznej i określać: cele; zadania; formy realizacji; osoby i instytucje wspólpracujące; spodziewane efekty; sposób dokumentowania; termin realizacji Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

26 Cel: wzrost wyników na egzaminie gimnazjalnym z zakresu matematyki
Przykład Cel: wzrost wyników na egzaminie gimnazjalnym z zakresu matematyki Zadanie: - analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z ostatnich 3 lat pod kątem umiejętności rozwiązywania zadań poszczególnych typów, - badanie na wejściu klasy I w obszarze rozwiązywanie zadań z matematyki - analiza wyników klasy I na sprawdzianie w tym zakresie, Forma realizacji: planowanie form pracy z grupą nowych uczniów klasy I, Osoby i instytucje współpracujące : opiekun stażu, wychowaca klasy/klas Spodziewane efekty: podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego w obszarze rozwiązywanie zadań poszczególnych typów z matematyki, Sposób dokumentowania: analizy wyników, wykresy, wyniki sprawdzianów Termin: cały okres stażu (można podzielić na poszczególne lata stażu) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

27 Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedstawić go dyrektorowi szkoły. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

28 Przedłużenie stażu Staż ulega przedłużeniu w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole z powodu czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, zwolnienia z obowiązku swiadczenia pracy, urlopu innego niż urlop wypoczynkowy – trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. W przypadku nieobcności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu. Nauczyciel może przerwać staż z innych przyczyn na swój wniosek w każdym czasie (dotyczy to tylko nauczyciela kontraktowego i mianowanego). Rozpoczynając ponownie – odbywa go w pełnym wymiarze. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

29 Zmiana miejsca pracy w czasie stażu.
Nauczycielowi, który zmienił miejsce zatrudnienia w czasie trwania stażu – zalicza się dotychczas odbyty staż jeśli: 1. podjął zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy, 2. za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. UWAGA! Okres pomiędzy ustaniem poprzedniego stosunku pracy a nawiązaniem nowego nie wlicza się do stażu. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

30 Zakończenie stażu W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przyjęcie sprawozdania należy opatrzyć datą wpływu !. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

31 Sprawozdanie Sprawozdanie – to meldunek zawierający informacje o wykonaniu albo częściowym wykonaniu zadania. Sprawozdanie stanowi przygotowanie do oceny lub kontroli funkcjonowania pracownika. Sprawozdanie jest zabiegiem nieskomplikowanym, jeżeli plan miał dobrze określone cele i zadania a realizator planu w odpowiedni sposób i na bieżąco dokumentował najistotniejsze zdarzenia, rezultaty i problemy związane z realizacją planowanych przez siebie czynności. Dokumentacja: notatki, dokumenty, potwierdzenia formalne, zaświadczenia, dyplomy, stanowi wystarczający dowód realizacji celów i zadań przyjętych w planie rozwoju. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

32 Przykład sprawozdania
Sprawozdanie może być opracowane w formie opisu osiągniętych celów i zrealizowanych zadań lub w formie tabeli. Przykład zapisów w sprawozdaniu ujętym w formie tabeli Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego Ocena stopnia realizacji zadań Co potwierdza realizację zadań Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na dyplomowanego Opracuję program ścieżki edukacyjnej Edukacja regionalna –dziedzictwo kulturalne w regionie Pełna realizacja Pozytywna recenzja programu. Decyzja Dyrektora o włączeniu programu do szkolnego zestawu programów Pozytywny wynik ewaluacji programu przez jego realizatorów (protokół posiedzenia komisji RP) Ukończę studia podyplomowe Końcowa ocena studiów podyplomowych „dobry plus” Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

33 Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego
Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego i po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Ocenę wydaje w ciągu 21 dni. Rada rodziców przedstawia swoja opinię w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. (nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

34 Ocena dorobku zawodowego
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela powinna zawierać w szczególności: 1. pieczęć placówki, 2. datę sporządzenia oceny, 3. dane dotyczące nauczyciela i stażu, 4. realizowany przez nauczyciela wymiar godzin, 5. nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, 6. ocenę – pozytywną lub negatywną, 7. uzasadnienie, 8. pouczenie o możliwości odwołania Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

35 Odwołanie od oceny dorobku zawodowego
Od oceny dorobku zawodowego służy nauczycielowi odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie musi być rozpatrzone w terminie 21 dni, a w razie niedotrzymania tego terminu nauczyciel jest dopuszczony do egzaminu Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

36 Ocena dorobku zawodowego ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
W przypadku, gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu, w wymiarze 9 miesięcy, z tym że: Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

37 Nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji, przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy ! (Art. 9g KN ust. 8) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

38 Wnisek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
Nauczyciel mianowany składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do organu nadzoru pedagogicznego. Wniosek musi być złożony w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (po raz pierwszy jest 3 lata i tylko dla tego stopnia awansu - na dyplomowanego) W przypadku niedotrzymania tego terminu nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

39 Dokumentacja dołączana do wniosku
Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje - poświadczone kopie. Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego -poświadczoną kopię). Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

40 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o:
- wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu - w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach w wymiarze łącznym co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół z okresu stażu, - dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, - dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu, - uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania - w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez nauczyciela w okresie stażu, także informacje o ocenie dorobku zawodowego z poprzedniego miejsca zatrudnienia 4. Opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia, szczególnie ze wskazaniem uzyskanych efektów (w przypadku realizacji zad. z § 8 ust.2 pkt 4 lit. d – poświadczone kopie) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

41 Postępowanie kwalifikacyjne
Komisję kwalifikacyjną powołuje organ nadzoru pedagogicznego W skład komisji wchodzą : - przewodniczący – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego - przedstawiciel organu prowadzącego - dyrektor szkoły, - trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra ds. oświaty i wychowania - na wniosek nauczyciela przedstawiciel związku zawodowego Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

42 Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co namniej 2/3 członków.
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej złożonego wniosku. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co namniej 2/3 członków. Oceny członków komisji – od 1 do 10 punktów. Akceptację komisji uzyskuje się jeśli średnia arytmetyczna przyznanych punktów wynosi 7. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

43 Rozmowa kwalifikacyjna
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja: analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego na podstawie przedłożonej dokumentacji, oraz przeprowadza rozmowę, w której nauczyciel odpowiada na pytania dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela a mających wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, w której odbywał staż. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

44 Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego wydaje Kurator Oświaty lub inny organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W przypadku decyzji odmownej, nauczyciel może odwołać się do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka


Pobierz ppt "Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google