Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 32 209 53 12 lub 14 Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 32 209 53 12 lub 14 Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 32 209 53 12 lub 14 www.metis.pl e-mail: metis@metis.pl Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

2 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Staż – Karta Nauczyciela art. 9d Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. - art. 9d ust. 4 KN Staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni, na wniosek nauczyciela, skierowany do dyrektora szkoły. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy - (tak jak u kontraktowego),

3 Uwaga! Nie ma opiekuna stażu. (Art. 9c ust. 4 KN) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

4 Obowiązki nauczyciela w czasie stażu Nauczyciel zobowiązany jest do napisania planu rozwoju zawodowego, którego projekt przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu (staż się rozpoczyna z chwilą rozpoczęcia zajęć) (stażysta miał 20 dni na złożenie projektu planu rozwoju zawodowego) Plan powinien odzwierciedlać dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie nauczyciela. Dyrektor szkoły zatwierdza plan w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

5 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Powinności nauczyciela w trakcie stażu. Podczas stażu nauczyciel w szczególności powinien: podejmować działania mające na celu doskonalenie swojego warsztatu i metody pracy, w tym doskonalić umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiać posiadaną wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi i podnoszeniu jakości pracy szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której odbywa staż

6 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego I.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły propozycja i zaangażowanie w organizację konkursów, kół zainteresowań - działania powinny znaleźć odzwierciedlenie w wynikach uczniów.

7 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego II. Wykorzystywanie w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. dla sprawniejszego przeprowadzania zajęć, nauczyciel powinien być pomysłodawcą i autorem pomocy dydaktycznych, prowadzić lekcje z wykorzystaniem programów mulitemntialnych, warto uczestniczyć w kursie komputerowym- online, w warsztatach specjalistycznych z zakresu technologii itp. prowadzić szkolenia z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, stworzenie i prowadzenie strony internetowej szkoły,

8 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, & 8 ust.2 Rozp. MEN III.Posiadanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. aktywna praca w zespole przedmiotowym, wychowawczym lub problemowym, pełnienie funkcji opiekuna stażu, prowadzenie lekcji otwartych, prowadzenie, debat z rodzicami i nauczycielami na tematy istotnych problemów wychowawczych, opiniowanie programów, Publikowanie materiałów edukacyjnych

9 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego IV. Realizację co najmniej trzech z następujących zadań: 1.opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich, (np. z uczniem zdolnym, z trudnościami, programu integracyjnego, itd.). 2. wykonywanie zadań doradcy metodycznego, eksperta ds. awansu zawodowego, rzeczoznawcy ds. programów nauczania, podręczników lub środków dydaktycznych,

10 3. poszerzenia zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych: organizacja konkursów, imprez, festynów o zasięgu międzyszkolnym,, klubu turystycznego, teatrzyku szkolnego, klubu europejskiego, oferta działalności pozalekcyjnym, współpraca szkół o tym samym imieniu, innowacje, eksperymenty Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

11 4. uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym: publikacje obcojęzyczne, realizacja projektów międzynarodowych, wymiana młodzieży, wymiana doświadczeń z nauczycielami danego obszaru językowego, prowadzenie koła językowego

12 5. wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami: wolontariat, organizowanie akcji charytatywnych, promocja szkoły, prowadzenie świetlicy środowiskowej, pełnienie funkcji kuratora sądowego dla nieletnich. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

13 6. uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej: nagrody dyrektora szkoły, wójta, burmistrza, prezydenta, kuratora, ministra, medale, …innne odznaczenia i wyróżnienia, wysokie lokaty i wyróżnienia uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych o zasięgu co najmniej regionalnym. Uwaga! ważne aby nie ograniczyć się do opisu i analizy tylko 3 wymagań z tzw. „zadań do wyboru” - na wypadek gdyby komisja uznała że 1 jednak nie został spełniony !! Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

14 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel pracuje: może dotyczyć rozwiązań strukturalno-systemowych (programowych, organizacyjnych), problemów pojedynczych uczniów, klasy, grupy uczniów, przyczyn niepowodzeń szkolnych, rozwój zainteresowań ucznia zdolnego, uczeń nowy w klasie, konflikty uczniowskie problemy nauczyciela z uczniem/ uczniami, współpracy z rodzicem/rodzicami, integracja rodziców w realizację działań na rzecz szkoły, funkcjonowanie zespołu nauczycielskiego lub konflikty w gronie pedagogicznym,

15 A więc: Problem ma być realny, czyli taki który rzeczywiście występuje/występował w szkole. Praca nad problematycznym przypadkiem powinna być usystematyzowana, bo to daje szanse na poradzenie sobie z nim. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

16 Struktura Opisu i Analizy Przypadku 1.Identyfikacja problemu: nazwij problem czy zjawisko którym się zająłeś i podaj podstawowe dane o uczniu, grupie, zdarzeniu, którego dotyczy, wymień główne objawy wskazujące na istnienie problemu, uzasadnij dlaczego zwróciłeś uwagę na to zjawisko i danego ucznia Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

17 2. Geneza i dynamika zjawiska: opisz historię powstania zjawiska, powołując się na dane z obserwacji, wywiadu, analizy dokumentów, opisz rozwój zjawiska - jak długo trwa, jak przebiegało, przedstaw wnioski dotyczące problemu, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

18 3. Znaczenie problemu: powołując się na wybraną teorię i także własne - ewentualnie - doświadczenia opisz znaczenie jakie ma dane zjawisko/problem dla funkcjonowania ucznia/szkoły 4. Prognoza: przedstaw cele, zadania jakie sobie postawiłeś, przedstaw plan oddziaływań Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

19 5. Propozycje rozwiązania: przedstaw przewidywania co do skuteczności własnych oddziaływań i te: - pozytywne – czyli stan jaki oczekujesz po wdrożeniu zaplanowanych działań - negatywne – czyli stan jaki oczekujesz w przypadku zaniechania wdrożenia zaplanowanych działań 6. Wdrażanie działań- opis podjętych działań: w sposób zwięzły opisz i scharakteryzuj wszystkie podjęte działania wraz z ich uzasadnieniem Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

20 7. Efekty odziaływań – wyniki i wnioski: przedstaw krótko wyniki podejmowanych działań oraz zaprezentuj w sposób syntetyczny wnioski wynikające z zajmowania się danym problem (dla ucznia, nauczyciela, szkoły), przedstaw zamierzone i niezamierzone skutki oddziaływań, porównaj prognozę pozytywną z uzyskanymi efektami, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

21 Opis i analiza działań ( realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów) Można: poprzedzić krótkim wstępem gdzie przedstawimy siebie i szkołę, w której pracujemy, analizę swojej pracy motywy podjęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

22 Opis i analiza działania powinny zawierać następujące elementy: 1.Analizę sytuacji – której dotyczy podjęte działanie, 2.Opis przebiegu działania- ze wskazaniem celu realizowanego działań, założeń projektu, charakteru działania, sposobu realizacji, terminów, uczestników spodziewanych efektów, zastosowanych narzędzi, wyników ewaluacji, Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

23 3. Analizę uzyskanych efektów – w tym informacje o wpływie efektów na podniesienie jakości pracy szkoły, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, rozwój kompetencji i umiejętności uczniów a także własne refleksje, wnioski i rekomendacje na przyszłość. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

24 Należy pamiętać ! nauczyciel dyplomowany to MISTRZ w swoim zawodzie Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

25 Plan rozwoju zawodowego Plan najlepiej jest sporządzić w formie tabelarycznej i określać: cele; zadania; formy realizacji; osoby i instytucje wspólpracujące; spodziewane efekty; sposób dokumentowania; termin realizacji

26 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Przykład Cel: wzrost wyników na egzaminie gimnazjalnym z zakresu matematyki Zadanie: - analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z ostatnich 3 lat pod kątem umiejętności rozwiązywania zadań poszczególnych typów, - badanie na wejściu klasy I w obszarze rozwiązywanie zadań z matematyki - analiza wyników klasy I na sprawdzianie w tym zakresie, Forma realizacji: planowanie form pracy z grupą nowych uczniów klasy I, Osoby i instytucje współpracujące : opiekun stażu, wychowaca klasy/klas Spodziewane efekty: podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego w obszarze rozwiązywanie zadań poszczególnych typów z matematyki, Sposób dokumentowania: analizy wyników, wykresy, wyniki sprawdzianów Termin: cały okres stażu (można podzielić na poszczególne lata stażu)

27 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedstawić go dyrektorowi szkoły.

28 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Przedłużenie stażu Staż ulega przedłużeniu w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole z powodu czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, zwolnienia z obowiązku swiadczenia pracy, urlopu innego niż urlop wypoczynkowy – trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. W przypadku nieobcności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu. Nauczyciel może przerwać staż z innych przyczyn na swój wniosek w każdym czasie (dotyczy to tylko nauczyciela kontraktowego i mianowanego). Rozpoczynając ponownie – odbywa go w pełnym wymiarze.

29 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Zmiana miejsca pracy w czasie stażu. Nauczycielowi, który zmienił miejsce zatrudnienia w czasie trwania stażu – zalicza się dotychczas odbyty staż jeśli: 1. podjął zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy, 2. za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. UWAGA! Okres pomiędzy ustaniem poprzedniego stosunku pracy a nawiązaniem nowego nie wlicza się do stażu.

30 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Zakończenie stażu W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przyjęcie sprawozdania należy opatrzyć datą wpływu !.

31 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Sprawozdanie Sprawozdanie – to meldunek zawierający informacje o wykonaniu albo częściowym wykonaniu zadania. Sprawozdanie stanowi przygotowanie do oceny lub kontroli funkcjonowania pracownika. Sprawozdanie jest zabiegiem nieskomplikowanym, jeżeli plan miał dobrze określone cele i zadania a realizator planu w odpowiedni sposób i na bieżąco dokumentował najistotniejsze zdarzenia, rezultaty i problemy związane z realizacją planowanych przez siebie czynności. Dokumentacja: notatki, dokumenty, potwierdzenia formalne, zaświadczenia, dyplomy, stanowi wystarczający dowód realizacji celów i zadań przyjętych w planie rozwoju.

32 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Przykład sprawozdania Sprawozdanie może być opracowane w formie opisu osiągniętych celów i zrealizowanych zadań lub w formie tabeli. Przykład zapisów w sprawozdaniu ujętym w formie tabeli Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego Ocena stopnia realizacji zadańCo potwierdza realizację zadań Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na dyplomowanego Opracuję program ścieżki edukacyjnej Edukacja regionalna –dziedzictwo kulturalne w regionie Pełna realizacjaPozytywna recenzja programu. Decyzja Dyrektora o włączeniu programu do szkolnego zestawu programów Pozytywny wynik ewaluacji programu przez jego realizatorów (protokół posiedzenia komisji RP) Ukończę studia podyplomoweKońcowa ocena studiów podyplomowych „dobry plus” Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

33 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego i po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Ocenę wydaje w ciągu 21 dni. Rada rodziców przedstawia swoja opinię w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. (nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela)

34 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Ocena dorobku zawodowego Ocena dorobku zawodowego nauczyciela powinna zawierać w szczególności: 1. pieczęć placówki, 2. datę sporządzenia oceny, 3. dane dotyczące nauczyciela i stażu, 4. realizowany przez nauczyciela wymiar godzin, 5. nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, 6. ocenę – pozytywną lub negatywną, 7. uzasadnienie, 8. pouczenie o możliwości odwołania

35 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Odwołanie od oceny dorobku zawodowego Od oceny dorobku zawodowego służy nauczycielowi odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie musi być rozpatrzone w terminie 21 dni, a w razie niedotrzymania tego terminu nauczyciel jest dopuszczony do egzaminu

36 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Ocena dorobku zawodowego ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.  W przypadku, gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu, w wymiarze 9 miesięcy, z tym że:

37 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji, przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy ! (Art. 9g KN ust. 8)

38 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Wnisek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nauczyciel mianowany składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do organu nadzoru pedagogicznego. Wniosek musi być złożony w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu ( po raz pierwszy jest 3 lata i tylko dla tego stopnia awansu - na dyplomowanego) W przypadku niedotrzymania tego terminu nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze W przypadku niedotrzymania tego terminu nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze

39 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Dokumentacja dołączana do wniosku 1.Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje - poświadczone kopie. 2. Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego -poświadczoną kopię).

40 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o: - wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu - w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach w wymiarze łącznym co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół z okresu stażu, - dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, - dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu, - uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania - w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez nauczyciela w okresie stażu, także informacje o ocenie dorobku zawodowego z poprzedniego miejsca zatrudnienia 4. Opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia, szczególnie ze wskazaniem uzyskanych efektów (w przypadku realizacji zad. z § 8 ust.2 pkt 4 lit. d – poświadczone kopie) Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

41 Postępowanie kwalifikacyjne Komisję kwalifikacyjną powołuje organ nadzoru pedagogicznego W skład komisji wchodzą : - przewodniczący – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego - przedstawiciel organu prowadzącego - dyrektor szkoły, - trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra ds. oświaty i wychowania - na wniosek nauczyciela przedstawiciel związku zawodowego

42 Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej złożonego wniosku. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co namniej 2/3 członków. Oceny członków komisji – od 1 do 10 punktów. Akceptację komisji uzyskuje się jeśli średnia arytmetyczna przyznanych punktów wynosi 7.

43 Rozmowa kwalifikacyjna W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja: analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego na podstawie przedłożonej dokumentacji, oraz przeprowadza rozmowę, w której nauczyciel odpowiada na pytania dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela a mających wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, w której odbywał staż. Tytuł i opracowanie do zmiany w Widok -> Nagłowek i stopka

44 Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego wydaje Kurator Oświaty lub inny organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W przypadku decyzji odmownej, nauczyciel może odwołać się do Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Pobierz ppt "Ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 32 209 53 12 lub 14 Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google