Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Interwencji Kryzysowej jako realizator zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Interwencji Kryzysowej jako realizator zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Interwencji Kryzysowej jako realizator zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

2 Struktura organizacyjna MOPR Toruń MOPR Pion Administracyjny Pion Rehabilitacji Społecznej Pion Świadczeń Socjalnych Pion Wsparcia Rodziny i Dziecka Pion Usług Społecznych Zespół Interwencji Kryzysowej Piecza zastępcza rodzinna Zespół Poradnictwa Specjalistycznego Piecza zastępcza instytucjonalna Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

3 Siedziba Zespołu Interwencji Kryzysowej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Toruniu oraz siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego

4 Zadania Zespołu Interwencji Kryzysowej cz.1 podejmowanie interwencji kryzysowej, w tym w szczególności wobec osób i rodzin dotkniętych przemocą; w sytuacjach koniecznych zabezpieczenie miejsca „krótkiego bezpiecznego pobytu – prowadzenie Hostelu; prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej; organizowanie spotkań mediacyjnych; opracowywanie i wdrażanie programów i projektów socjalnych; prowadzenie pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym; udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym w szczególności: pedagogicznego, psychologicznego, prawnego;

5 Zadania Zespołu Interwencji Kryzysowej cz.2 gromadzenie i dysponowanie bazą danych o instytucjach pomocowych na terenie Torunia; prowadzenie dokumentacji podopiecznych zgłaszających się do Zespołu, zawierających pełne dane o środowisku oraz formach udzielonej pomocy; udzielanie schronienia osobom i rodzinom dotkniętych kryzysem, w tym osobom bezdomnym. prowadzenie działań na rzecz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ; prowadzenie działań na rzecz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ;

6 Pracownicy Zespół Interwencji Kryzysowej Kadrę Zespołu stanowi 13 pracowników w tym:  8 pracowników socjalnych – członków Zespołu Interdyscyplinarnego  2 psychologów  prawnik  lekarz psychiatra  pracownik administracyjny Zespół prowadzi pracę całodobowo 7 dni w tygodniu

7 Podejmowane działania ZIK w liczbach (wybrane) Sytuacja problemowa Liczba środowiskLiczba osób w środowiskach Liczba środowiskLiczba osób w środowiskach Przemoc domowa w tym: problem alkoholowy1768 Alkoholizm Narkomania Przemoc seksualna Problemy materialne Problemy rodzinne w tym opiekuńczo wychowawcze Problemy prawne Inne

8 Hostel W 2014r. W hostelu przebywały osoby: 26 doświadczających przemocy, w tym 12 dzieci 23 bezdomne kobiety i 18 dzieci 31 ofiar klęsk żywiołowych Łącznie 98 osób

9 Pokój w Hostelu

10 Formy pracy Działania w zw. ze zgłaszanymi sytuacjami kryzysowymi Konsultacje prawne Konsultacje psychologiczne Łączna liczba środowisk korzystających z poradnictwa

11 Programy i projekty realizowane przez ZIK Projekty dofinansowane ze środków Gminy Miasta Torunia w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień” Telefon zaufania Program dla osób doznających przemocy domowej Program edukacyjno-korekcyjny dla osób nieradzących sobie ze złością

12 Telefon zaufania Program funkcjonuje od 1 sierpnia 1999r. Wsparcie główne ze względu na uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, konflikty rodzinne, problemy socjalno-prane, problemy zdrowotne, myśli i zamiary samobójcze, poczucie osamotnienia Telefon czynny w dni powszednie w godz W 2014r. objętą 163 osoby tą formą pomocy

13 Program dla osób doznających przemocy domowej Obejmuje działania o charakterze wspierającym: psychologicznym, psychiatrycznym, prawnym, terapeutycznym, edukacyjnym Formy wsparcia: grupa wsparcia (19 osób), dyżury psychologa (90 porad, 42 osoby), dyżury psychiatry (33 osoby)

14 Program edukacyjno-korekcyjny dla osób nieradzących sobie ze złością Celem programu jest powstrzymanie i zmniejszenie przemocy domowej, głównie mężczyzn-sprawców przemocy Wypracowano techniki obniżenia agresywnego napięcia, umiejętności rozwiązywania sporów bez użycia agresji, tworzenie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy Projekt realizowany jest od 2013r., do tej pory uczestniczyło w nim 48 osób Dzięki współpracy z Sądem Rejonowym i kuratorami sądowymi liczba zainteresowanych wzrasta

15 Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu Dnia 28 grudnia 2011 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu,

16 Skład Zespołu Interdyscyplinarnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu – 10 osób Straż Miejska w Toruniu – 1 osoba Zespół Kuratorskie Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Toruniu – 1 osoba Toruńskie Centrum „Caritas” – 1 osoba Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Tormed” – 1 osoba Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód w Toruniu – 1 osoba Komenda Miejska Policji w Toruniu – 1 osoba Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia – 1 osoba Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu – 1 osoba

17 STATYSTYKA dotycząca wszczętych i zakończonych procedur w Toruniu w latach W 2014r. Do Zespołu wpłynęło 160 Niebieskich Kart, były one rozpatrywane w 8 grupach roboczych. 141 przypadków zostało zakończonych zgodnie z § 18 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U ), a 19 jest kontynuowanych ROKwszczęte proceduryzakończone procedury (I-VI) 9681

18 Dobre praktyki Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego znajduje się w siedzibie Zespołu Interwencji Kryzysowej Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku Daje to możliwość skrócenia do minimum terminu wpływu Niebieskiej Karty bezpośrednio do Przewodniczącej Zespołu i natychmiastową kontynuację działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół Interwencji Kryzysowej działa całodobowo 7 dni w tygodniu, także w święta; podobnie jak i Policja, dlatego, też współpraca służb i działania mogą odbywać się natychmiastowo w różnych godzinach Zespół Interwencji Kryzysowej prowadzi hostel, który udziela całodobowej pomocy w formie schronienia dla 32 osób, w tym także dla osób i rodzin, które doświadczyły przemocy w rodzinie. W razie konieczności jest możliwość udzielenia bezzwłocznie bezpiecznego schronienia i objęcie specjalistyczną pomocą

19 Dobre praktyki Pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej są jednocześnie członkami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz koordynatorami procedur Niebieskiej Karty i specjalistami w pracy z problemem przemocy domowej. Tak więc są bezpośrednio zaangażowani i odpowiedzialni za konkretną prowadzoną procedurę „Niebieska Karta” w rodzinie od początku do końca, znają sytuację rodziny, prowadzą dokumentację i koordynują pracą grupy roboczej Od września 2015 roku w ZIK objęto dodatkowo pomocą dzieci, będące w wieku szkolnym, doświadczające przemocy w rodzinie. Członek Zespołu wraz z psychologiem ZIK prowadzą autorski program „Grupy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci w wieku lat” w ujęciu systemowym. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, przebywające w hostelu Zespołu Interwencji Kryzysowej. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w godzinach

20 Osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty (zarówno „ofiary” jak i „sprawcy”), jak i osoby i rodziny po zamknięciu procedury mogą korzystać z pomocy oferowanej przez ZIK. Dodatkowo powyżsi specjaliści są wsparciem dla członków grup roboczych. Istotnym jest fakt, że w kilku przypadkach dzięki pomocy psychiatry udało się w krótkim czasie zdiagnozować chorobę psychiczną zarówno u osób które były podejrzane, że doświadczają przemocy jak i że ją stosują i udzielić im pomocy medycznej. Raz w miesiącu odbywają się zebrania wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego, gdzie dyskutowane są Niebieskie Karty sprawiające trudności oraz Niebieskie Karty delegowane do zakończenia. Wymiana doświadczeń przyczynia się do wzrostu skuteczności podejmowanych działań. Dobre praktyki

21 Członkowie Zespołu uczestniczą w różnych szkoleniach i podnoszą kwalifikacje – Certyfikowani specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – certyfikat PARPA 2 osoby – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 6 osób – Podstawowy Kurs z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Rodzin i Grupowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) 1 osoba – szkolenie z zakresu „Praca ze sprawcami wg modelu Duluth” 2 osoby – „Przemoc w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 9 osób Dobre praktyki

22 Ścisła współpraca z pozostałymi członkami zespołu, w szczególności z Policją. Członkowie Zespołu otrzymują dodatkowe informacje o środowiskach zagrożonych przemocą. Przygotowana jest mapa przemocy z podziałem na poszczególne dzielnice Torunia (diagnoza przemocy w rodzinie). Uzyskane informacje wykorzystywane są do przygotowywania i wdrażania różnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Toruniu (stworzenie ulotki informacyjno-edukacyjnej, programy edukacyjno- profilaktyczne, pogadanki w szkołach, itp). Dobre praktyki

23 Dziękuję za uwagę Jarosław Bochenek


Pobierz ppt "Zespół Interwencji Kryzysowej jako realizator zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google