Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN Cechy: 1.Zawodowy charakter 2.Powtarzalność 3.Racjonalne gospodarowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN Cechy: 1.Zawodowy charakter 2.Powtarzalność 3.Racjonalne gospodarowanie."— Zapis prezentacji:

1 Pojęcie działalności gospodarczej

2 Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN Cechy: 1.Zawodowy charakter 2.Powtarzalność 3.Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4.Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

3 Art. 2. u.s.d.g. Działalnością gospodarczą Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

4 przedmiotowypodmiotowy o Charakter przedmiotowy czy podmiotowy? innych aktach o Jak interpretować pojęcie działalności gospodarczej w innych aktach prawnych? o Jakie są wady i zalety tej definicji?

5 Wyznaczniki działalności gospodarczej. 1.Działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa + poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż 2.Działalność zawodowa 3.Zarobkowy charakter 4.Zorganizowany charakter 5.Ciągłość

6 zawężająco rozszeżajaco Czy klasyfikacja działalności ma być interpretowana zawężająco czy rozszeżajaco?

7 I Działalność wytwórcza Czy efektem działalności wytwórczej jest powstanie produktu materialnego czy niematerialnego?

8 II Działalność budowlana Czy działalność budowlana polega tylko na budowaniu? Jaka ustawa reguluje działalność budowlaną? Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

9 Do jakiego rodzaju działalności można zaliczyć „projektowanie robót”?

10 III Działalność handlowa Na czym polega działalność handlowa? Jaki zasięg może mieć działalność handlowa? Polska Klasyfikacja towarów i usług (klasyfikacja nicejska).

11 IV Działalność usługowa Czy prawo UE zalicza działalność usługową do działalności gospodarczej? Jaka jest różnica między działalnością gospodarczą a świadczeniem usług? faktycznie wykonana Czy usługa musi być faktycznie wykonana?

12 Ustawa o świadczeniu usług. Określa sposób prowadzenia działalności usługowej. Czasowe świadczenie Czasowe świadczenie usług przez usługodawcę z państwa UE.

13 Art. 4. 1. Usługodawca z innego państwa członkowskiego może czasowo świadczyć usługi na zasadach określonych w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską albo w postanowieniach umów regulujących swobodę świadczenia usług bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej. 2. Czasowe świadczenie usług przez usługodawcę, o którym mowa w ust. 1, może wiązać się z obowiązkiem uzyskania certyfikatu, koncesji, licencji, zezwolenia, zgody, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub innego właściwego rejestru, o ile przepisy odrębnych ustaw nakładają taki obowiązek ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne lub ochronę środowiska naturalnego.

14 Art. 5. 1. Właściwy organ nie może nakładać na usługobiorcę wymogów, które ograniczają korzystanie z usług świadczonych przez usługodawcę, w szczególności: 1) obowiązku uzyskania zezwolenia na korzystanie z usługi; 2) ograniczeń wprowadzających dyskryminację w zakresie przyznawania pomocy finansowej. 2. Właściwy organ nie może nakładać na usługobiorcę wymogów dyskryminujących ze względu na pochodzenie lub miejsce zamieszkania.

15 V Poszukiwanie, rozpoznawanie wydobywanie kopalin Czy wyróżnienie tej kategorii ma sens? Czy każdy przedsiębiorca może prowadzić taką działalność?

16 Działalność zawodowa o Kto wykonuje działalność zawodową? o Czy każdy może wykonywać tę działalność?

17 Jak dzielimy zawody? Jakie są cechy wolnych zawodów? Jakie są cechy zawodów zaufania publicznego? Czy przedstawicieli wolnych zawodów i zwodów zaufania publicznego powinno się zaliczać do przedsiębiorców?

18 Działalność zawodowa Istota zawodów zaufania publicznego. adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego Art. 88 k.s.h. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

19 Kiedy działalność zawodowa uznawana jest za działalność gospodarczą?

20 Zarobkowy charakter zysk o Czym jest zysk? o Czy zarobkowy charakter oznacza, że musi wystąpić zysk? rezultatcel o Co jest ważniejsze – rezultat czy cel działalności? o Kiedy zysk ma pokrywać głównie „koszty własne”?

21 Zarobkowy charakter o Czym różni się działalność zarobkowa od zysku? staje się przedsiębiorcą? o Czy podmiot prowadzący działalność niezarobkową, który osiągnął zysk staje się przedsiębiorcą?

22 Zorganizowany charakter szerokim Na czym polega „zorganizowanie” w znaczeniu szerokim? wąskim Na czym polega „zorganizowanie” w znaczeniu wąskim?

23 Zorganizowany charakter Czy działalność gospodarcza zawsze prowadzona jest z wykorzystaniem przedsiębiorstwa? Zawody zorganizowane i niezorganizowane. Zawody niezorganizowane też mogą być poddane prawu.

24 Ciągłość Zorganizowanie i ciągłość są charakterystyczne dla jakiego typu działalności? sezonowy Czy działalność gospodarcza może mieć charakter sezonowy?

25 Aspekty ciągłości 1.Czasowy 2.Celowy 3.Podstawy utrzymania się Czy „uliczni artyści” prowadzą działalność gospodarczą?

26 Art. 3. u.s.d.g. Nieaktualne!!! Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

27 Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104);art. 17 ust. 3 4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). art. 20 ust. 1c

28 Art.. 20 ust.1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli: 1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej; 2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze; 3) sprzedaż następuje wyłącznie: a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach; 4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e; 5) podatnik nie uzyskał innych przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

29 Działalność w sferze użyteczności publicznej. Działalność w sferze użyteczności działalność komercyjna. Działalność w sferze użyteczności a działalność komercyjna.

30 Przedsiębiorca i Przedsiębiorstwo

31 Przedsiębiorca w u.s.d.g. we własnym imieniu Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. spółki cywilnej 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

32 Działalność gospodarcza we własnym imieniu Na czym polega samodzielność? Czy wszystkie czynności muszą być dokonywane samodzielnie? użytkownicy właściciele Czy działalność we własnym imieniu mogą wykonywać użytkownicy przedsiębiorstwa czy tylko jego właściciele?

33 Działalność gospodarcza na własny rachunek Co to znaczy prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek? Czy działalność gospodarcza musi być wykonywana na własny rachunek?

34 Osoba fizyczna Czy osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być przedsiębiorcą? Czy małoletni przedsiębiorca może uzyskać koncesję?

35 Osoba prawna Osoby fundacyjne i korporacyjne. Czy podmioty tworzące osobę prawną odpowiadają za jej zobowiązania?

36 Ułomne osoby prawne Przyznanie zdolności prawnej przez odrębne ustawy. Przykłady?

37 Wspólnicy spółki cywilnej Czym jest spółka cywilna? Umowa w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Kto odpowiada za zobowiązania spółki?

38 Przedsiębiorca w k.c. lub zawodową Art. 43 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

39 Przedsiębiorca w u.z.n.k. chociażby ubocznie Art. 2. Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej.

40 Przedsiębiorca w u.o.k.k. 1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: usługi o charakterze użyteczności publicznej a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zawód b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

41 posiada kontrolę c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

42 Przedsiębiorstwo w 3 znaczeniach 1.Znaczenie funkcjonalne 2.Znaczenie podmiotowe 3.Znaczenie przedmiotowe

43 Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym niematerialnych materialnych Art. 55 1. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. sytuacje faktyczne Czy zaliczamy tu „sytuacje faktyczne”?

44 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

45 Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym element wszystkie jego elementy Czy można zbyć element przedsiębiorstwa czy musimy sprzedać wszystkie jego elementy?

46 Oddziały Przedstawicielstwa Oddziały i Przedstawicielstwa

47 Oddziałwyodrębnionasamodzielna poza Oddział - wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. oddziałów zagranicznych Czy powyższa definicja dotyczy tylko oddziałów zagranicznych?

48 Osoba zagraniczna Osoba zagraniczna: a) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, b) osoba prawna z siedzibą za granicą, c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

49 Przedsiębiorca zagraniczny Przedsiębiorca zagraniczny: Osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą.

50 Oddział / Przedstawicielstwo Kto może utworzyć oddział? Na jakiej zasadzie tworzy się oddział? Czy oddział posiada osobowość prawną? W czyim imieniu i na czyją rzecz prowadzi się oddział?

51 Jaką działalność może prowadzić oddział? Kogo musi ustanowić przedsiębiorca zagraniczny? Jak ma być prowadzona rachunkowość? Jakie są wymogi odnośnie nazwy? Gdzie należy uzyskać wpis? Co jest podstawą likwidacji oddziału / przedstawicielstwa?


Pobierz ppt "Pojęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN Cechy: 1.Zawodowy charakter 2.Powtarzalność 3.Racjonalne gospodarowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google