Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW"— Zapis prezentacji:

1 RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
WYKŁAD NR 1 mgr Izabela Kalita-Białkowska

2 FORMY PRAWNE prowadzenia działalności gospodarczej
Kodeks spółek handlowych (spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego) – Ustawa z 15 września 2000 r. Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm. Kodeks cywilny (spółka cywilna, indywidualny przedsiębiorca) - Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

3 PODMIOTY GOSPODARCZE prowadzące działalność w Polsce można podzielić na:
osoby fizyczne (indywidualni przedsiębiorcy oraz wspólnicy spółek cywilnych), osoby prawne (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, inne podmioty mające osobowość prawną), jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, utworzone w tym celu zgodnie z przepisami prawa (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)

4 OSOBY PRAWNE prowadzące działalność gospodarczą ze względu na cel powołania można podzielić na:
osoby prawne powołane wyłącznie w celu prowadzenia własnej działalności osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą ubocznie obok działalności statutowej

5 OSOBY PRAWNE powołane wyłącznie w celu prowadzenia własnej działalności
spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe przedsiębiorstwa komunalne

6 OSOBY PRAWNE prowadzące działalność gospodarczą ubocznie obok działalności statutowej
stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, organizacje związkowe, organizacje pozarządowe i polityczne, izby gospodarcze, organizacje pracodawców

7 PODMIOTY GOSPODARCZE objęte przepisami o rachunkowości (Ustawa z 29 września 1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz z późn. zm. Art. 2) Ust. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8 PODMIOTY GOSPODARCZE objęte przepisami o rachunkowości (Ustawa z 29 września 1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz z późn. zm. Art. 2) 1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego

9 PODMIOTY GOSPODARCZE objęte przepisami o rachunkowości (Ustawa z 29 września 1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz z późn. zm. Art. 2) 2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej euro

10 PODMIOTY GOSPODARCZE objęte przepisami o rachunkowości (Ustawa z 29 września 1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz z późn. zm. Art. 2) 3. jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów

11 PODMIOTY GOSPODARCZE objęte przepisami o rachunkowości (Ustawa z 29 września 1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz z późn. zm. Art. 2) 4. gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich: a) jednostek budżetowych, b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, c) zakładów budżetowych, d) funduszy celowych niemających osobowości prawnej

12 PODMIOTY GOSPODARCZE objęte przepisami o rachunkowości (Ustawa z 29 września 1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz z późn. zm. Art. 2) 5. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2

13 PODMIOTY GOSPODARCZE objęte przepisami o rachunkowości (Ustawa z 29 września 1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz z późn. zm. Art. 2) 6. zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników - w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów

14 PODMIOTY GOSPODARCZE objęte przepisami o rachunkowości (Ustawa z 29 września 1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz z późn. zm. Art. 2) 7. jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane

15 PODMIOTY GOSPODARCZE objęte przepisami o rachunkowości (Ustawa z 29 września 1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz z późn. zm. Art. 2) Ust. 2 Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

16 PODMIOTY GOSPODARCZE objęte przepisami o rachunkowości (Ustawa z 29 września 1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz z późn. zm. Art. 2) Ust. 3 Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

17 FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) z działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek cywilnych osób fizycznych skala podatkowa podatek liniowy zasady ogólne uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

18 FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) z działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek cywilnych osób fizycznych ryczałt od przychodów ewidencjonowanych karta podatkowa Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930; ost. zm. w Dz. U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588).

19 ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ)
FORMY OPODATKOWANIA KARTA PODATKOWA RYCZAŁT EWIDENCYJNY ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ) KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODOW KSIĘGI RACHUNKOWE Ewidencja zatrudnienia Karty wynagrodzeń pracowników Ewidencja wartości sprzedaży Ewidencja przychodów

20 ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ)
FORMY OPODATKOWANIA KARTA PODATKOWA RYCZAŁT EWIDENCYJNY ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ) KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODOW KSIĘGI RACHUNKOWE Przechowywanie wystawionych rachunków z tytułu sprzedaży Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja zakupów Ewidencja wyposażenia Ewidencja wydatków (kosztów)

21 ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ)
FORMY OPODATKOWANIA KARTA PODATKOWA RYCZAŁT EWIDENCYJNY ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ) KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODOW KSIĘGI RACHUNKOWE Ewidencja dla potrzeb podatku VAT Ewidencja ilościowo-wartościowa i zużycia (amortyzacji) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

22 ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ)
FORMY OPODATKOWANIA KARTA PODATKOWA RYCZAŁT EWIDENCYJNY ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ) KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODOW KSIĘGI RACHUNKOWE Gromadzenie i przechowywanie wystawionych rachunków z tytułu sprzedaży oraz dowodów zakupu towarów, materiałów Dodatkowe ewidencje:- wyposażenia- przebiegu pojazdu- pożyczek i zastawionych rzeczy- kupna i sprzedaży wartości dewizowych Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

23 ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ)
FORMY OPODATKOWANIA KARTA PODATKOWA RYCZAŁT EWIDENCYJNY ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ) KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODOW KSIĘGI RACHUNKOWE Ewidencja dla potrzeb podatku VAT Ewidencja środków pieniężnych Gromadzenie i przechowywanie wystawionych rachunków z tytułu sprzedaży oraz dowodów zakupu towarów, materiałów Dodatkowe ewidencje:- wyposażenia- przebiegu pojazdu

24 ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ)
FORMY OPODATKOWANIA KARTA PODATKOWA RYCZAŁT EWIDENCYJNY ZASADY OGOLNE (WG STAWEK PROGRESYWNYCH LUB STAWKI LINIOWEJ) KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODOW KSIĘGI RACHUNKOWE Ewidencja dla potrzeb podatku VAT Gromadzenie i przechowywanie wystawionych rachunków z tytułu sprzedaży oraz dowodów zakupu towarów, materiałów

25 RODZAJ PROWADZONEJ EWIDENCJI PODATKOWEJ ZALEŻY OD:
formy opodatkowania wielkości osiąganego przychodu

26 SPOSÓB ROZLICZANIA SIĘ Z BUDŻETEM forma opodatkowania
zryczałtowanej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa) na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy)

27 WIELKOŚĆ OSIĄGANEGO PRZYCHODU decyduje o sposobie ewidencji
Ewidencję przychodów Książkę przychodów i rozchodów Księgi rachunkowe

28 DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google