Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej Projekt Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej Projekt Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej Projekt Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy

2 Podstawowe akty prawne: Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1989 r. Dz.U. z 1991 r. Nr 46. poz. 203 z późn. zm., Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 885 z późn. zm., Ustawa prawo o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm., Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. Dz.U. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm., Ustawy podatkowe tj. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa o podatku od towarów i usług itd., Ustawy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

3 Działalność statutowa i gospodarcza organizacji pozarządowych

4 Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej, Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1989 r. Dz.U. z 1991 r. Nr 46. poz. 203 z późn. zm., Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 885 z późn. zm., Ustawa prawo o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Dz.U. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.

5 Działalność statutowa Działalność statutowa to realizacja celów dla jakich powołana została organizacja. Cele statutowe musza być określone w statucie, Organizacja może prowadzić działalność statutową odpłatną bądź nieodpłatną,

6 Działalność gospodarcza Działalnością gospodarczą jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osoba prawną, której odrębna ustawa nadaje osobowość prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, Podjecie działalności przez organizację powoduje konieczność wprowadzenia zmian w statucie,

7 Rachunkowość organizacji pozarządowych

8 Dokumentacja księgowa Podstawą prowadzenia rachunkowości jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości, Każda jednostka ma prawo wyboru rozwiązań w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i dostosowywania tych rozwiązań do jej potrzeb, wynikających z zakresu i rozmiaru prowadzonej działalności, także rozwiązań jak najprostszych.

9 Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości ponosi kierownik jednostki, Przyjęcie odpowiedzialności przez inna osobę powinno być stwierdzone na piśmie, W przypadku gdy kierownictwo jest wieloosobowe, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

10 Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości Księgi rachunkowe, Dowody księgowe, Miejsce prowadzenie rachunkowości

11 Opis przyjętych zasad rachunkowości powinna określać: Rok obrotowy, Metody wyceny aktywów i pasywów, Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, Opis systemu przetwarzania danych, System ochrony danych

12 Terminy wykonywania obowiązków w zakresie rachunkowości Załącznik

13 Rachunkowości organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej Podstawą prowadzenia rachunkowości w takich organizacjach jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. Dz.U. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.,

14 Rachunkowość organizacji prowadzącej działalność gospodarczą Podstawą prowadzenia rachunkowości w takich organizacjach jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.,

15 Przechowywanie dokumentacji księgowej Księgi rachunkowe co najmniej 5 lat, Karty wynagrodzeń nie krócej niż 5 lat, Dokumentację sposobu prowadzenia rachunkowości nie krócej niż 5 lat od upływu terminu jej ważności, Dokumenty z inwentaryzacji 5 lat, Pozostałe dowody księgowe i dokumenty 5 lat, Dokumentacja płacowa i kadrowa 50 lat

16 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

17 Podstawy prawne: Ustawa z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dz.U. Nr 49 poz. 488 z późn. zm., Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. Zm.

18 Ubezpieczenia obejmują: Ubezpieczenie emerytalne: 19,52% Ubezpieczenie rentowe: 10,00% Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% Ubezpieczenie wypadkowe: 0,40 – 8,12% Ubezpieczenie zdrowotne: 9% FP i FGŚP: 2,55%

19 Zasady podlegania ubezpieczeniom: załącznik

20 Dokumentacja ZUS Dokumenty zgłoszeniowe: ZPA, ZBA, ZAA, ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA, ZWPA Dokumenty rozliczeniowe: DRA, RCA, RZA, RSA, RMUA

21 Obowiązki podatkowe organizacji pozarządowych

22 Podatek dochodowy od osób prawnych Organizacje pozarządowe nie są zwolnione jako podmioty z podatku dochodowego od osób prawnych Przychody podatkowe, Koszty podatkowe Dochody wolne od podatku

23 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody, Koszty uzyskania przychodu, Podstawa obliczenia i wysokość podatku,

24 Podatek od towarów i usług Zakres opodatkowania Zwolnienia z podatku VAT, Stawki podatku, Kasy fiskalne,

25 Rozliczanie przyznanych dotacji Dokumentacja, System księgowy, Wnioski o płatność, Rozliczenia okresowe i końcowe,


Pobierz ppt "Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej Projekt Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google