Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Źródła finansowania w turystyce w nowej perspektywie finansowej fundusze dla samorządów WARSZAWA_23.11.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Źródła finansowania w turystyce w nowej perspektywie finansowej fundusze dla samorządów WARSZAWA_23.11.2015 r."— Zapis prezentacji:

1

2 „Źródła finansowania w turystyce w nowej perspektywie finansowej fundusze dla samorządów WARSZAWA_23.11.2015 r.

3 Projekt: LUDZIE DLA TURYSTYKI – ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI Dofinansowanie: środki Ministerstwa Sportu i Turystyki Czas realizacji: 01.04.2015-31.12.2015 Cel główny: Celem głównym realizacji zadania jest wzmocnienie i poprawa jakości funkcjonowania kadr działających na rzecz rozwoju turystyki poprzez organizację spotkań szkoleniowo-warsztatowych. Działanie jest ukierunkowane na wspieranie rozwoju kwalifikacji oraz podniesienie kompetencji zasobów ludzkich. LUDZIE DLA TURYSTYKI – ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR NA RZEZCZ ROZWOJU GOSPODARKI

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY Wsparciem objęte będą kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Przewiduje się również realizację projektów dotyczących rozwoju zasobów kultury jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez poprawę standardów funkcjonowania instytucji kultury, pełniących rolę kulturotwórczą i rolę ośrodków życia kulturalnego w wielu miastach Polski. Wspierane będą również nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury. Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące infrastruktury małej skali, dla których maksymalna wartość wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych; w przypadku projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego znajdujących się na liście UNESCO próg ten wynosi 10 mln euro.

5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY Możliwa jest realizacja zintegrowanych działań łączących w sobie kilka elementów infrastruktury małej skali oraz możliwe są również działania komplementarne w zakresie inwestycji produkcyjnych (np. dotyczących przemysłów kultury i kreatywnych realizowanych przez MŚP, promowania rozwiązań innowacyjnych dla zachowania dziedzictwa kulturowego). W ramach inwestycji odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego wspierane będą projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, zabytkowych obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji (w przypadkach kiedy została ujęta jako element projektu). W ramach przedsięwzięć odnoszących się do rozwoju zasobów kultury realizowane będą działania dotyczące zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez podnoszenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. W ramach VIII osi priorytetowej wparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE Beneficjentami w ramach priorytetu inwestycyjnego będą instytucje kultury, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO. Wsparcie będą mogły uzyskać również partnerstwa projektowe zawiązane przez uprawnionych beneficjentów.

7 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie wspierać następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

8 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. OŚ II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI W ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji realizowane będą działania dotyczące wdrożenia reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform. Z uwagi na powyższe oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dotyczy wszystkich czterech celów tematycznych wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W osi priorytetowej II zostały zatem skupione działania dotyczące: promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników, promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją, inwestowania w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie oraz wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.

9 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU W ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa mazowieckiego) oraz przejściowych (województwo mazowieckie). Zasięg oddziaływania uczelni ma charakter ponadregionalny. Działalność dydaktyczna uczelni nie jest ograniczona wyłącznie do terytorium regionu, w którym mają one siedzibę. Uczelnie mogą prowadzić działania na dowolnym obszarze i kierować swoją ofertę dydaktyczną do osób spoza danego regionu oraz do cudzoziemców. W konsekwencji skala oddziaływania tych przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i nie jest zasadne wyodrębnienie specyficznych działań ze względu na kategorię regionu. OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Celem projektów innowacyjnych i przedsięwzięć ponadnarodowych jest wypracowanie nowych rozwiązań, których zastosowanie i wykorzystanie dotyczy całego kraju. Ten rodzaj przedsięwzięć stanowi narzędzie realizacji różnych polityk publicznych – w przypadku Polski potrzeba wypracowania nowych rozwiązań w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych, a także zwiększenia mobilności ponadnarodowej i wymiany doświadczeń.

10 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA – 135 000 000 EUR Typy inwestycji: 1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Grupy beneficjentów: organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, jak również partnerstwa organizacji pozarządowych z JST. 2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Grupy beneficjentów: organizacje pozarządowe, partnerstwa powyższych z JST, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe. 3. e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych. Typy inwestycji: Realizacja projektu e-Pionier zakłada wsparcie pomysłów rozwiązujących konkretne problemy społeczno-gospodarcze zgłoszone przede wszystkim przez administrację publiczną, najlepiej w formule zamówień przedkomercyjnych. Dużym atutem proponowanego instrumentu będzie wsparcie w postaci wiedzy i doświadczenia partnerów prywatnych wyspecjalizowanych we wspieraniu młodych przedsiębiorców.

11 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA – 135 000 000 EUR W ramach projektu zakłada się udzielenie wsparcia beneficjentom polegające m.in. na: – zapewnieniu odpowiedniej grupy interdyscyplinarnej (matching) oraz objęcia jej opieką w trakcie wypracowywania pomysłu, – weryfikacji pomysłów w fazie proof of concept, zapewnieniu usług business development, polegających na opracowaniu strategii i analiz rynku, – świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu rozwoju technologii, designu wypracowanego produktu, doradztwa w zakresie praw własności intelektualnej, w zakresie prawa korporacyjnego czy w zakresie controllingu i finansów przez wyspecjalizowany podmiot (Akcelerator), – prowadzenie przez Akcelerator weryfikacji technologicznej i biznesowej proponowanych rozwiązań. Grupy beneficjentów: Państwowa jednostka organizacyjna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Planowane dofinansowanie: 84,62% 4. Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych Grupy beneficjentów: beneficjent projektu pozakonkursowego – jednostka administracji publicznej, której zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki kampanii edukacyjnoinformacyjnych oraz wybór najbardziej efektywnej koncepcji ich realizacji przez wykonawcę lub wykonawców (np. domy mediowe, agencje reklamowe) wybranych w procedurze konkurencyjnej, opartej o przejrzyste i obiektywne kryteria.

12 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. PROW 2014 – 2020 będzie realizował wszystkie z sześciu priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Są to: 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych; 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie; 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa; 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym; 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

13 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA Szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności Cel: Działania szkoleniowe organizowane w ramach tego poddziałania służą rozwojowi umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów. Beneficjenci jednostki naukowe i uczelnie; publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze; JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego; podmioty prowadzące działalność szkoleniową; konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty. Kwoty i wielkość wsparcia Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP – Poddziałanie 3.2.2 modele biznesowe Wsparcie w ramach Działania 3.2 ukierunkowane będzie na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą regionu. Wzmocnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych oraz wypromowanie województwa mazowieckiego zarówno w kraju, jak i za granicą można osiągnąć dzięki intensyfikacji działań związanych z promocją inwestycyjną i gospodarczą regionu. W ramach Działania zaplanowano wsparcie inwestycji związanych z: - promocją przedsiębiorstw w kraju oraz na rynkach międzynarodowych, - promocją gospodarczą regionu w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej. Interwencja będzie polegała w głównej mierze na współfinansowaniu kosztów udziału przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach itp. Odbywać się to będzie w wyniku wdrożenia nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw poprzez wsparcie na poszczególnych etapach internacjonalizacji - od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej, po rozszerzanie i udoskonalanie tej działalności. Wzrost poziomu umiędzynarodowienia mazowieckich przedsiębiorstw nastąpi także poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców dostępu do wysokiej jakości nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami Polski. Typy beneficjentów: MŚP; jednostki naukowe; spółki celowe; powiązania kooperacyjne; JST, ich związki i stowarzyszenia; organizacje pozarządowe; samorząd gospodarczy.

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu Bogate zasoby dziedzictwa kulturalnego stanowią ogromny potencjał rozwojowy Mazowsza. Planowane w ramach interwencji prace modernizacyjne i renowacyjne, przyczynią się do zahamowania procesu degradacji obiektów zabytkowych, nadaniu im nowych funkcji oraz utrwalenia ich historycznych i artystycznych walorów, pozwalając na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Dodatkowo działania w zakresie rozwoju infrastruktury kultury wzmocnią procesy przekształcania instytucji kultury w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i oferty kulturalnej oraz lokalne ośrodki życia społecznego. Realizowane w tym zakresie projekty przyczynią się do zmiany jakościowej w odbiorze kultury, poprawy dostępu do zasobów kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym. Działania te przyczynią się do wzrostu atrakcyjności regionu, będą sprzyjać podnoszeniu regionalnego potencjału turystycznego, co z kolei przełoży się na pobudzenie wzrostu gospodarczego Mazowsza. Preferowane będą: projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy; projekty przyczyniające się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; projekty przyczyniające się do zwiększenia ruchu turystycznego; projekty przynoszące efekty w dłuższej perspektywie czasowej; projekty przyczyniające się do poprawy jakości edukacji kulturalnej; projekty realizowane w partnerstwie będące efektem trwałej współpracy oraz akceptacji społecznej za pośrednictwem NGO, LGD.

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Typy beneficjentów: JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; parki narodowe i krajobrazowe.

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 W okresie 2014-2020 współpraca transgraniczna między Polską, Białorusią i Ukrainą kontynuowana będzie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020. Ze współpracy będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów. Nie zmieni się Instytucja Zarządzająca Programem - w dalszym ciągu funkcję tę sprawować będzie polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Budżet Programu Początkowo KE zaproponowała, by na nową edycję Programu przeznaczyć blisko 176 mln euro. Jednak 30 września 2015 r. KE poinformowała Instytucję Zarządzającą o decyzji przeznaczającej dla Programu dodatkowych środków w wysokości ponad 7 mln euro, co oznacza, że nowy indykatywny budżet Programu przekroczy 183 mln euro. Ponad 165 mln euro z tej kwoty zostanie bezpośrednio wykorzystane na dofinansowanie najbardziej wartościowych inicjatyw transgranicznych między instytucjami z obszaru Programu.

28 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 Tematyczne kierunki wsparcia Programu i obszar Programu Członkowie WKP zdecydowali o wyborze następujących czterech celów tematycznych, które Program będzie realizował: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami.

29 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 Komitet potwierdził także, że obszar geograficzny Programu pozostanie bez większych zmian w stosunku do okresu 2007-2013, drobnej korekcie uległa jedynie definicja obszaru głównego i przyległego: w Polsce: podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), bialski i chełmsko- zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim); podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim); puławski i lubelski (w województwie lubelskim); na Białorusi: obwody główne: grodzieński i brzeski; obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski; na Ukrainie: obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki; obwody przyległe: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

30 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 Duże projekty infrastrukturalne Nowym wymogiem KE jest ograniczenie wydatków na infrastrukturę w pojedynczych projektach do maksymalnie 2,5 mln euro. Każdy program może jednak przeznaczyć do 30% swojego unijnego wkładu na specjalne projekty o większym komponencie infrastrukturalnym - takie działania nazywają się duże projekty infrastrukturalne (Large Infrastructure Project - LIP). WKP zdecydował, że w nowym Programie LIP-y wybierane będą wyłącznie poprzez procedurę pozakonkursową. Lista propozycji dużych projektów infrastrukturalnych została uzgodniona między władzami centralnymi i regionalnymi trzech państw i aktualnie znajduje się w zatwierdzeniu KE. Informacje dodatkowe www.pl-by-ua.eu/pl. www.pl-by-ua.eu/pl

31 MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA pl. Powstańców Warszawy 2 00-030 Warszawa tel. 22/ 877 20 10 www.mrot.pl www.mazowsze.travel DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Źródła finansowania w turystyce w nowej perspektywie finansowej fundusze dla samorządów WARSZAWA_23.11.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google