Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CIT w Europie (podatek dochodowy od osób prawnych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CIT w Europie (podatek dochodowy od osób prawnych)"— Zapis prezentacji:

1 CIT w Europie (podatek dochodowy od osób prawnych)
Podatki w państwach UE PUE (06) CIT UE

2 Corporate Income Tax – cechy i zasady
Podatek dochodowy Podatek bezpośredni Podatek gospodarczy Podatek roczny Podatek państwowy Powszechność opodatkowania Równość opodatkowania Stawka liniowa PUE (06) CIT UE

3 Podstawowe stawki CIT w państwach UE - 2012 (za: Taxation Trends in the EU, Eurostat)
PUE (06) CIT UE

4 Podstawowe stawki CIT w państwach UE - 2015 (za: Deloitte Corporate Tax Rates)
PUE (06) CIT UE

5 Inne przykłady stawek CIT (za: Deloitte Corporate Tax Rates)
National Rate Local Rate Branch Rate BAHRAIN 0% Corporate tax levied on oil companies – 46% BRAZIL 34% In addition to statutory CIT, a surtax for companies which net profit exceeds BRL at 10% rate. Additional social contribution tax at 9% or 15% rate CANADA 15% 10% - 16% 15% - 25% Federal rate is 15%. Provincial rate varies from 10% to 16%. Branch profit tax is also levied. GERMANY 14% - 17% Solidarity surcharge is levied at 5.5% rate. Municipal trade tax with rates determined by municipalites ranges from 14% to 17%. Combined rate up to 33% UKRAINE 18% 15% - 18% Certain types of business (e.g. agriculture) taxed at lower rate. Tax authorities may impose 15% tax on profits if there is no tax treaty with the country of the head office of a company. USA 35% Varies 30% - 35% Additional 30% tax rate on foreign companies engaged in US trade or business. Federal CIT rate at 35% PUE (06) CIT UE

6 CIT: obowiązek podatkowy
REZYDENT NIEREZYDENT Siedziba podatnika Polska Poza terytorium RP Obowiązek podatkowy NIEOGRANICZONY OGRANICZONY CIT obliczany… ….od sumy dochodów krajowych i zagranicznych z zastosowaniem unikania podwójnego opodatkowania ….tylko od dochodów uzyskanych w Polsce PUE (06) CIT UE

7 CIT: zjawisko podwójnego opodatkowania
Podwójne opodatkowanie ma miejsce gdy: ten sam przedmiot opodatkowania ......jest w tym samym czasie ......objęty podatkiem tego samego typu ......na terenie jurysdykcji podatkowej dwóch państw Aby uniknąć podwójnego opodatkowania stosujemy przepisy bilateralnych umów międzynarodowych – o tyle, o ile przewidują korzystniejsze stawki lub metody odliczania podatków - a w innych wypadkach wdrażamy ustawową metodę proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą ( inne nazwy: metoda zaliczenia/ metoda kredytu podatkowego) Art ustawy o CIT . Jeżeli REZYDENCI osiągają również dochody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, dochody te łączy się z dochodami osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. PUE (06) CIT UE

8 Unikanie podwójnego opodatkowania – schemat obliczeń
Dodać dochód krajowy do zagranicznego = podstawa opodatkowania B Podstawa opodatkowania x stawka krajowa = CIT rezydualny C [ Udział dochodu zagranicznego / podstawa opodatkowania ] x CIT rezydualny = limit podatku zagranicznego do odjęcia D CIT rezydualny minus limit (C) = CIT Jeśli faktycznie zapłacony za granicą CIT jest niższy niż limit (c), wówczas odejmuję podatek w faktycznie zapłaconej za granicą kwocie PUE (06) CIT UE

9 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
1. Przepisy umów międzynarodowych mogą wprowadzać odmienne zasady opodatkowania podmiotów zagranicznych; zgodnie z Konstytucją RP ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, jeśli ich treść nie da się pogodzić z przepisami umów;   2. Według ogólnych, najczęściej powtarzających się zasad tychże umów: oddziały lub przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, zlokalizowane w POL traktuje się jak podmioty krajowe, o ile są one w POL prowadzone w formie „zakładu”, czyli stałej, samodzielnej i wyodrębnionej placówki ( np. biuro, inne miejsce zarządzania, filia spółki, kopalnia, fabryka, magazyny, warsztaty), służącej prowadzeniu przedsiębiorstwa lub zawierającej umowy na rzecz tego zagranicznego przedsiębiorstwa dochody z nieruchomości – co do zasady opodatkowane są w państwie położenia nieruchomości (”u źródła”) dochody z ruchomości – odwrotnie, objęte są podatkiem obowiązującym w państwie siedziby podmiotu uzyskującego te dochody ( z wyjątkiem sytuacji, gdy te dochody są uzyskiwane przez zakład podmiotu zagranicznego, znajdujący się w POL) dochody z należności licencyjnych, dochody z odsetek i dochody z dywidend – mogą być opodatkowane zarówno w kraju wypłaty dywidendy (” u źródła”), jak też w kraju, w którym siedzibę ma podmiot uzyskujący te dochody; przy dywidendach częste w umowach są przepisy o tym, że stawka podatku CIT nie może przekraczać oznaczonego poziomu, najczęściej wyznaczanego relacją udziałów beneficjenta dywidendy w kapitale spółki wypłacających dywidendę PUE (06) CIT UE

10 Problem opodatkowania dywidend (1): dla rezydenta od nierezydenta
Dywidendy „wypłacane z obszaru UE” Dywidendy „wypłacane spoza UE” Wypłacający Udział w kapitale > 10 % Dywidenda Odbiorca Nierezydent z UE / EOG Rezydent Efekt: Zwolnienie dywidendy od podatku CIT Dodatkowym warunkiem uprawniającym do zwolnienia jest fakt posiadania tego 10% udziału ( w spółkach SUI – 25 %) nieprzerwanie przez okres 2 lat Wypłacający Udział w kapitale > 75% Odbiorca Nierezydent spoza UE / EOG Dywidenda Rezydent Efekt A: UPO ( proporcjonalne odliczenie podatku od dywidend zapłaconego za granicą) Efekt B: odliczenie części podatku CIT zapłaconego przez zagraniczną spółkę w jej kraju (część tę wyznacza udział spółki – rezydenta w kapitale nierezydenta) PUE (06) CIT UE

11 Problem opodatkowania dywidend (2): od rezydenta….
…..dla rezydenta (+ UE/+ EOG) …dla nierezydenta (k3) Tak samo jak na poprzednim slajdzie: zwolnienie od podatku CIT, jeśli udział w spółce – rezydencie wynosi co najmniej 10% od co najmniej 2 lat Odbiorca dywidendy NIE JEST ZWOLNIONY od CIT, bez względu na źródła jego dochodów Certyfikat rezydencji – zaświadczenie uprawniające do zwolnienia Brak zwolnień. Podatek od przychodów (dochodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu ( o ile przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej) PUE (06) CIT UE

12 Jak obliczyć ten podatek?
Nowe przepisy w 2015 r. Opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej Stan faktyczny: ZSK = spółka zarejestrowana w państwie, z którym ani PL, ani UE nie podpisała umowy międzynarodowej (UPO) ZSK co najmniej połowę swoich przychodów osiąga z dywidend, odsetek, poręczeń, handlu instrumentami finansowymi ZSK nie jest opodatkowana w swym kraju ojczystym lub stawka podatku CIT od co najmniej jednego z przychodów jest tam niższa o więcej niż ¼ niż stawka PL Podatnik (REZYDENT) ma w tej spółce przez co najmniej 30 dni co najmniej ¼ udziałów, głosów lub dywidendy Jak obliczyć ten podatek? Podstawa opodatkowania = dochód ZSK w okresie, w którym udziałowcem był REZYDENT, w proporcji do jego udziałów Stawka = 19% Ulga od podatku = CIT ZSK x ( dochód ZSK w okresie, gdy udziałowcem był REZYDENT / dochód roczny ZSK) Formalności: REZYDENT musi prowadzić rejestr i ewidencję zdarzeń w ZSK, składać zeznanie podatkowe do nUS, wpłacać odrębny CIT w terminie do końca 9 miesiąca następnego roku podatkowego Podatku nie pobiera się, gdy roczne przychody ZSK < euro, lub gdy ZSK prowadzi w UE / EOG rzeczywistą działalność gospodarczą PUE (06) CIT UE

13 Harmonizacja CIT Opodatkowanie dywidend 1
Różnice w zasadach opodatkowania dochodu, szczególnie przedsiębiorców, stają się coraz poważniejszą barierą dla pełniejszego wykorzystania gospodarczych swobód rynku wewnętrznego Brak wspólnych przepisów w dziedzinie podatków dochodowych utrudnia, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, tworzenie transgranicznych struktur gospodarczych, a także międzynarodową kooperację przedsiębiorców z różnych państw UE 1 Opodatkowanie dywidend 2 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych 3 Opodatkowanie w sytuacji restrukturyzacji spółek (fuzja, podział, przeniesienie siedziby) PUE (06) CIT UE

14 CIT w Europie: Wielka Brytania (za: Worldwide Tax Guide, 2015)
A UK resident company is liable to corporation tax on all its sources of income and capital gains, wherever arising. A company is deemed resident in the UK if it is incorporated in the UK or has its central management and control located in the UK. A non-resident company carrying on a trade in the UK through a permanent establishment located in the UK is liable to corporation tax on all income and gains attributable to that establishment. Corporation tax rates are fixed for each financial year ended 31 March. If the company’s accounting period does not coincide with the financial year, its profits must be timeapportioned and the corporation tax rate is applied accordingly. (Tax base) (Tax rate) Revenue minus costs = INCOME Standard rate: 20% Exploitation of patents 12% Profits from gas and oil exploitation 30% PAYMENT: For smaller companies, corporation tax is payable nine months and one day after the end of the accounting period to which it relates (i.e. before the return must be filed). For larger companies and groups, a system of quarterly payments on account (based on estimated profits) is in place, with the first payment being due in the seventh month of the accounting period concerned. PUE (06) CIT UE

15 CIT w Europie : Wielka Brytania (za: Worldwide Tax Guide, 2015)
Annual investment allowance: All businesses, regardless of size, can claim an annual investment allowance of 100% on the first GBP 500,000 tranche per annum of capital expenditure incurred on or before 31 December 2015 of most qualifying expenditure. Research and development (R&D) incentives: A deduction currently equal to 130% of the qualifying expenditure on R&D can also be claimed by large companies. For small and medium companies, as defined, a deduction equal to 225% of the qualifying expenditure on R&D is given in the year in which it is incurred by companies that are trading at a loss or have not yet started to trade. A deduction equal to 150% of the qualifying expenditure on the remediation of contaminated or derelict land is given in the year incurred by companies that are trading at a loss. There are special tax reliefs available for certain expenditure on UK film production, high-end television, animation, video games, and proposals for additional deductions and tax credits for certain theatre sector activities. PUE (06) CIT UE

16 CIT w Europie: Francja (za: Worldwide Tax Guide, 2015)
Companies are subject to French corporate tax on profits of any business carried on in France. A company is said to be carrying on a business in France if it has a permanent establishment, a dependent agent or a ‘complete commercial cycle’ in France. The fiscal year usually ends on 31 December although each company can choose its fiscal year end. The company tax rate is currently %. There is a special lower rate of 15% for SMEs (turnover under EUR 7,630,000 and at least 75% owned by individuals). The first EUR 38,120 is taxed at the lower amount and the rest is taxed at %. Companies whose turnover exceeds EUR 7,630,000 also have to pay 3.3% social security contributions. Temporary CIT surcharge: A CIT surcharge of 10.7% assessed on the CIT amount is due by companies whose turnover exceeds EUR 250 million. Tax is payable in four instalments, the due dates being respectively 15 March, 15 June, 15 September and 15 December for accounting years ending 31 December. The balance must be paid by the 15th of the fourth month after the accounting year end. Instalments amount to 8.33% of the fiscal profits of the last complete accounting period. PUE (06) CIT UE

17 CIT w Europie: Niemcy (za: Worldwide Tax Guide, 2015)
Federal Tax Trade Tax German-resident companies are subject to tax on their worldwide income. Nonresident companies are required to pay tax in various forms on income derived from German sources. Resident companies are those that are incorporated in Germany or have their place of management and control in Germany. The corporation tax rate is 15%. In addition, a surcharge is levied at the rate of 5.5% of the corporation tax. The tax year in Germany is the calendar year. Companies are required to make quarterly prepayments of tax based on the previous year’s income. Corporation tax returns should be submitted by 31 May of the following year. An automatic extension of seven months (31 December) is granted for returns prepared by a tax consultant. The effective rate of trade tax varies by location from a minimum of 7%, which is the legal minimum and applies in a few small villages in depressed areas, to the Munich rate of 17.1%. The local rates in most cities range between 14% and 16%, while those in small towns can be as low as 12% Charitable contributions in CIT Donations to recognised charities in cash or in kind are deductible, up to the higher of 20% of otherwise net taxable income or 0.4% of the total of sales revenue and wages and salaries paid during the year. Donations to charities registered in other EU/EEA member states also qualify for deduction if the recipient charity meets the German requirements for recognition. PUE (06) CIT UE

18 CIT w Europie: Cypr (za: Worldwide Tax Guide, 2015)
A Cyprus resident company is subject to corporation tax on its worldwide income. Non-resident companies are subject to corporation tax only on profits derived in the Republic. Resident companies are those companies whose management and control is exercised from Cyprus. The corporation tax rate is 12,5 %. Taxes are paid by three instalments in advance based on a provisional assessment, which should be at least 75% of the final tax charge. A fiscal year is the calendar year. Dividends received from other Cyprus companies are excluded from all taxes unless they are indirectly declared after the lapse of four years from the end of the year in which the profits were generated, in which case they may become taxable to tax at 17%. Dividends earned from foreign investments are exempt from CIT in Cyprus. Such foreign dividend income is also exempt from tax unless: • more than 50% of the foreign paying company’s activities result directly or indirectly in investment income and • the foreign tax is significantly lower than the tax burden in Cyprus (i.e. an effective tax rate of less than 6.25%). PUE (06) CIT UE


Pobierz ppt "CIT w Europie (podatek dochodowy od osób prawnych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google