Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.1 UM-OECD Art.23 A ust.1 UM-OECD Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.1 UM-OECD Art.23 A ust.1 UM-OECD Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe

2 Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.1 UM-OECD Art.23 A ust.1 UM-OECD Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w drugim umawiającym się państwie, wówczas pierwsze państwo zwolni taki dochód lub majątek od podatku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w drugim umawiającym się państwie, wówczas pierwsze państwo zwolni taki dochód lub majątek od podatku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

3 Metoda Wyłączenia Wyłączenie pełne Wyłączenie pełne Wyłączenie z progresją Wyłączenie z progresją

4 Metoda Wyłączenia 3. Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Konwencji, dochód osiągnięty lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony od opodatkowania w tym państwie, to jednak państwo to przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby może wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód lub majątek. Wyłączenie z progresją 3. Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Konwencji, dochód osiągnięty lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony od opodatkowania w tym państwie, to jednak państwo to przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby może wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód lub majątek. Wyłączenie z progresją

5 Metoda Wyłączenia Wyłączenie z progresją Wyłączenie z progresją 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu dodaje się dochody zagraniczne zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali progresywnej 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu dodaje się dochody zagraniczne zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali progresywnej

6 Metoda Wyłączenia 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów 3. ustaloną stopę procentową stosuje do dochodu podlegającego opodatkowaniu w kraju 3. ustaloną stopę procentową stosuje do dochodu podlegającego opodatkowaniu w kraju

7 Metoda Wyłączenia Przykład Przykład Podatnik osiągnął dochody: Podatnik osiągnął dochody: na terytorium Polski15 000 zł na terytorium Polski15 000 zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) 19 000 zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) 19 000 zł razem34 000 zł razem34 000 zł Podatek od sumy dochodów, obliczony według skali podatku dochodowego, wynosi: Podatek od sumy dochodów, obliczony według skali podatku dochodowego, wynosi: 34 000 zł × 18% – 556,02 zł = 5.563,98 zł 34 000 zł × 18% – 556,02 zł = 5.563,98 zł Stopa procentowa tego podatku w odniesieniu do łącznego dochodu wynosi: Stopa procentowa tego podatku w odniesieniu do łącznego dochodu wynosi: 5.563,98 zł : 34. 000 zł × 100% = 16,36% 5.563,98 zł : 34. 000 zł × 100% = 16,36% Od dochodu uzyskanego w Polsce podatnik zapłaci zatem podatek dochodowy w wysokości: Od dochodu uzyskanego w Polsce podatnik zapłaci zatem podatek dochodowy w wysokości: 15 000 zł × 16,36% = 2 454,0 zł 15 000 zł × 16,36% = 2 454,0 zł

8 Metoda Wyłączenia Dlaczego stosowana jest metoda wyłączenia z progresją ? Dlaczego stosowana jest metoda wyłączenia z progresją ?

9 Metoda Wyłączenia Przy metodzie wyłączenia - problem nieuwzględniania strat poniesionych w państwie źródła Przy metodzie wyłączenia - problem nieuwzględniania strat poniesionych w państwie źródła

10 Metoda Wyłączenia Do jakich dochodów stosuje się najczęściej metodę wyłączenia ? Do jakich dochodów stosuje się najczęściej metodę wyłączenia ?

11 Metoda Wyłączenia Są to dochody, które państwo źródła może opodatkować bez żadnych ograniczeń kwotowych Są to dochody, które państwo źródła może opodatkować bez żadnych ograniczeń kwotowych Dywidendy, odsetki – metoda kredytu podatkowego (art.23 A ust.2) Dywidendy, odsetki – metoda kredytu podatkowego (art.23 A ust.2) Wyjątek : participation exemption Wyjątek : participation exemption

12 Słowniczek MPP Zwolnienie partycypacyjne : reżim podatkowy polegający na tym że dywidendy uzyskane od zagranicznej zależnej są w państwie rezydencji spółki dominującej otrzymującej te dywidendy zwolnione od opodatkowania, jeśli spółka dominująca ma w spółce zależnej określony udział kapitałowy. Zwolnienie partycypacyjne : reżim podatkowy polegający na tym że dywidendy uzyskane od zagranicznej zależnej są w państwie rezydencji spółki dominującej otrzymującej te dywidendy zwolnione od opodatkowania, jeśli spółka dominująca ma w spółce zależnej określony udział kapitałowy.

13 Metoda Wyłączenia Art.23 ust.2 UM-OECD Art.23 ust.2 UM-OECD Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami ust.10 i 11 może być opodatkowany w drugim Umawiającym się państwie, wówczas pierwsze państwo zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w tym drugim państwie. Jednak takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia, i która odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta z tego drugiego państwa. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami ust.10 i 11 może być opodatkowany w drugim Umawiającym się państwie, wówczas pierwsze państwo zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w tym drugim państwie. Jednak takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia, i która odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta z tego drugiego państwa.

14 Metoda Wyłączenia Co się dzieje, gdy UPO przewiduje dla danego dochodu metodę wyłączenia, a państwo źródła nie opodatkowuje tego dochodu ? Co się dzieje, gdy UPO przewiduje dla danego dochodu metodę wyłączenia, a państwo źródła nie opodatkowuje tego dochodu ? Podwójne nieopodatkowanie ? Podwójne nieopodatkowanie ?

15 Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.4 Art.23 A ust.4 Postanowienie ust.1 nie powinno być stosowane do dochodu uzyskiwanego przez rezydenta Umawiającego się państwa, jeśli drugie Umawiające się Państwo stosuje postanowienia tej konwencji w celu zwolnienia takiego dochodu z opodatkowania lub stosuje do takiego dochodu postanowienia par 2 art.10 lub 11. Postanowienie ust.1 nie powinno być stosowane do dochodu uzyskiwanego przez rezydenta Umawiającego się państwa, jeśli drugie Umawiające się Państwo stosuje postanowienia tej konwencji w celu zwolnienia takiego dochodu z opodatkowania lub stosuje do takiego dochodu postanowienia par 2 art.10 lub 11.

16 Metoda Wyłączenia Klauzule pozwalające na rezygnację z metody wyłączenia : Klauzule pozwalające na rezygnację z metody wyłączenia : Subject-to-tax clause Subject-to-tax clause Switch-over- clause Switch-over- clause

17 Metoda Wyłączenia Metoda wyłączenia – Zasada Neutralności Importu Kapitału ( Capital Import Neutrality – CIN ) Metoda wyłączenia – Zasada Neutralności Importu Kapitału ( Capital Import Neutrality – CIN )

18 Słowniczek MPP CIN – sytuacja, w której rezydenci danego państwa inwestujący w państwie źródła są opodatkowani wyłącznie według zasad przewidzianych w państwie źródła. Ponoszą zatem taki sam ciężar podatkowy jak rezydenci tego państwa. CIN – sytuacja, w której rezydenci danego państwa inwestujący w państwie źródła są opodatkowani wyłącznie według zasad przewidzianych w państwie źródła. Ponoszą zatem taki sam ciężar podatkowy jak rezydenci tego państwa.

19 Państwo X Państwo Y Spółka B (spółka zależna spółki A) (Zagraniczny zakład spółki A) CIT 10% Spółka A Rezydent państwa X CIT 19 %

20 Metoda kredytu podatkowego Państwo rezydencji nakłada podatek zarówno na dochody ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, a następnie od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w państwie Państwo rezydencji nakłada podatek zarówno na dochody ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, a następnie od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w państwie źródła, ale do wysokości limitu. źródła, ale do wysokości limitu.

21 Metoda kredytu podatkowego odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada bądź na dochód, jaki może być opodatkowany w tym drugim państwie odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada bądź na dochód, jaki może być opodatkowany w tym drugim państwie

22 Metoda kredytu Podatkowego Limit podatku = Limit podatku = dochód zagraniczny dochód zagraniczny Podatek X _________________ Podatek X _________________ dochód całkowity dochód całkowity

23 Metoda kredytu podatkowego Rezydent (osoba fizyczna) osiągnął dochody: Rezydent (osoba fizyczna) osiągnął dochody: na terytorium Polski 37000 zł na terytorium Polski 37000 zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) 45000 zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) 45000 zł razem 92000 zł razem 92000 zł Podatek dochodowy od sumy dochodów wynosi: Podatek dochodowy od sumy dochodów wynosi: {(92 000 zł – 85 528) × 32%} + 14.839,02 zł = 16 910,06 zł {(92 000 zł – 85 528) × 32%} + 14.839,02 zł = 16 910,06 zł

24 Metoda kredytu podatkowego Podatnik zapłacił za granicą podatek w wysokości 7000 zł (po przeliczeniu na walutę polską). Obliczenie limitu podatku : Podatnik zapłacił za granicą podatek w wysokości 7000 zł (po przeliczeniu na walutę polską). Obliczenie limitu podatku : 16 910,06 zł × (45 000 zł : 92 000 zł) = 8271,23 zł 16 910,06 zł × (45 000 zł : 92 000 zł) = 8271,23 zł Podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu w całości, ponieważ nie przekracza kwoty 8271,23 zł Podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu w całości, ponieważ nie przekracza kwoty 8271,23 zł Należny podatek do zapłacenia w Polsce: Należny podatek do zapłacenia w Polsce: 16 910,06 zł – 7000 zł = 9910,06 w zaokrągleniu 9910,00 zł 16 910,06 zł – 7000 zł = 9910,06 w zaokrągleniu 9910,00 zł

25 Metoda kredytu podatkowego Dlaczego metoda kredytu podatkowego jest mniej korzystna niż metoda zwolnienia ? Dlaczego metoda kredytu podatkowego jest mniej korzystna niż metoda zwolnienia ? Jakie są konsekwencje gdy rezydent osiąga wyłącznie dochody w państwie źródła ? Jakie są konsekwencje gdy rezydent osiąga wyłącznie dochody w państwie źródła ?

26 Metoda kredytu podatkowego W 2006 r. Pani A. będąca polskim rezydentem uzyskała wyłącznie dochody z pracy w WB W 2006 r. Pani A. będąca polskim rezydentem uzyskała wyłącznie dochody z pracy w WB Dochody ( w przeliczeniu na zł) 60 000 Dochody ( w przeliczeniu na zł) 60 000 Podatek dochodowy zapłacony w WB ( w przeliczeniu na zł) 11 000 zł Podatek dochodowy zapłacony w WB ( w przeliczeniu na zł) 11 000 zł Podatek dochodowy od dochodu brytyjskiego obliczony według skali obowiązującej w Polsce w 2006 r. : Podatek dochodowy od dochodu brytyjskiego obliczony według skali obowiązującej w Polsce w 2006 r. : (60 000 – 37 024 zł) x 30 % + 6.504 zł 48 gr = 13 397 zł 28 gr (60 000 – 37 024 zł) x 30 % + 6.504 zł 48 gr = 13 397 zł 28 gr Podatek do zapłaty w Polsce Podatek do zapłaty w Polsce 13.397 zł 28 gr – 11 000 zł =2.397 zł 28 gr 13.397 zł 28 gr – 11 000 zł =2.397 zł 28 gr

27 Metoda kredytu podatkowego Co zmieniło się po wejściu w życie zmienionej umowy polsko-brytyjskiej od 2007 r. ? Co zmieniło się po wejściu w życie zmienionej umowy polsko-brytyjskiej od 2007 r. ?

28 Metoda kredytu podatkowego Stawki podatku za granicą są niższe niż krajowe : podatnik musi w Polsce dopłacić Stawki podatku za granicą są niższe niż krajowe : podatnik musi w Polsce dopłacić Stawki podatku za granicą są wyższe niż w Polsce : podatnik nie może odliczyć całego podatku zagranicznego Stawki podatku za granicą są wyższe niż w Polsce : podatnik nie może odliczyć całego podatku zagranicznego

29 Metoda kredytu podatkowego Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Zagraniczny podatek (15 %) - 150 j.p. Zagraniczny podatek (15 %) - 150 j.p. Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Podatek należny w Polsce - 1000 j.p. x 19 % = 190 j.p. Podatek należny w Polsce - 1000 j.p. x 19 % = 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 150 j.p. =40 j.p. Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 150 j.p. =40 j.p.

30 Metoda kredytu podatkowego Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Zagraniczny podatek (25 %) - 250 j.p. Zagraniczny podatek (25 %) - 250 j.p. Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Podatek należny w Polsce - 1000 j.p. x 19 % = 190 j.p. Podatek należny w Polsce - 1000 j.p. x 19 % = 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 250 j.p. = - 60 j.p. (60 j.p. zagranicznego podatku nie zostanie zwrócone) Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 250 j.p. = - 60 j.p. (60 j.p. zagranicznego podatku nie zostanie zwrócone)

31 Metoda kredytu podatkowego Metoda kredytu Podatkowego – Zasada Neutralności Eksportu Kapitału (Capital Export Neutrality – CEN ) Metoda kredytu Podatkowego – Zasada Neutralności Eksportu Kapitału (Capital Export Neutrality – CEN )

32 Metoda kredytu podatkowego CEN- Sytuacja, w której rezydenci ponoszą identyczny ciężar podatkowy, niezależnie od tego, czy inwestują w kraju czy zagranicą. Opodatkowanie zagraniczne zostaje wyrównane do poziomu krajowego CEN- Sytuacja, w której rezydenci ponoszą identyczny ciężar podatkowy, niezależnie od tego, czy inwestują w kraju czy zagranicą. Opodatkowanie zagraniczne zostaje wyrównane do poziomu krajowego

33 Zastosowanie metod do dochodu z pracy najemnej Metoda wyłączenia z progresją, np.. : Niemcy, Czechy, Słowacja, Kanada, Belgia, Francja, Włochy, Portugalia, WB, Austria Metoda wyłączenia z progresją, np.. : Niemcy, Czechy, Słowacja, Kanada, Belgia, Francja, Włochy, Portugalia, WB, Austria Metoda kredytu np. : USA, Holandia, Australia, Metoda kredytu np. : USA, Holandia, Australia,

34 Metoda kredytu podatkowego Czy limit kredytu jest obliczany oddzielnie dla każdego państwa ( per country limitation) ? Czy limit kredytu jest obliczany oddzielnie dla każdego państwa ( per country limitation) ? Sumuje się dochody ze źródeł zagranicznych, jeśli pochodzą z jednego państwa i ustala się limit dla podatku zapłaconego w tym jednym państwie Sumuje się dochody ze źródeł zagranicznych, jeśli pochodzą z jednego państwa i ustala się limit dla podatku zapłaconego w tym jednym państwie Czy limit kredytu jest obliczany przy uwzględnieniu całego dochodu zagranicznego pochodzącego z różnych państw (overall limitation) ? Czy limit kredytu jest obliczany przy uwzględnieniu całego dochodu zagranicznego pochodzącego z różnych państw (overall limitation) ? Sumuje się wszystkie dochody i wszystkie podatki zapłacone za granicą Sumuje się wszystkie dochody i wszystkie podatki zapłacone za granicą

35 Metoda kredytu Podatkowego Aspekty czasowe kredytu podatkowego Aspekty czasowe kredytu podatkowego Okres podatkowy, w którym zagraniczny kredyt jest przyznawany w państwie rezydencji zależy od tego, kiedy dochód zagraniczny został osiągnięty przez podatnika zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie rezydencji. Okres podatkowy, w którym zagraniczny kredyt jest przyznawany w państwie rezydencji zależy od tego, kiedy dochód zagraniczny został osiągnięty przez podatnika zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie rezydencji.

36 Metoda kredytu Podatkowego Skutki rozbieżności w czasie pomiędzy zapłatą podatku w państwie źródła a opodatkowaniem dochodu zagranicznego w państwie rezydencji Skutki rozbieżności w czasie pomiędzy zapłatą podatku w państwie źródła a opodatkowaniem dochodu zagranicznego w państwie rezydencji

37 Metoda kredytu Podatkowego Sytuacja szczególna : na skutek wysokich strat poniesionych w kraju, wyrównanie strat krajowych z dochodem zagranicznym nadal daje wynik ujemny. Czy kredyt podatkowy od dochodu zagranicznego przepada, skoro nie ma podatku krajowego ? Sytuacja szczególna : na skutek wysokich strat poniesionych w kraju, wyrównanie strat krajowych z dochodem zagranicznym nadal daje wynik ujemny. Czy kredyt podatkowy od dochodu zagranicznego przepada, skoro nie ma podatku krajowego ?

38 Metoda kredytu podatkowego Czy dochód zagraniczny zwolniony od opodatkowania w państwie rezydencji może zwiększyć limit kredytu podatkowego ? Czy dochód zagraniczny zwolniony od opodatkowania w państwie rezydencji może zwiększyć limit kredytu podatkowego ? Art.23 B ust.2 Art.23 B ust.2

39 Metoda kredytu podatkowego Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu i opodatkowuje go, to państwo rezydencji zwalniając ten dochód zagraniczny uwzględnia go dla ustalenia limitu kredytu. Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu i opodatkowuje go, to państwo rezydencji zwalniając ten dochód zagraniczny uwzględnia go dla ustalenia limitu kredytu.

40 Metoda kredytu podatkowego Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu, lecz zwalnia go - państwo rezydencji uwzględnia ten dochód zagraniczny dla ustalenia limitu. Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu, lecz zwalnia go - państwo rezydencji uwzględnia ten dochód zagraniczny dla ustalenia limitu.

41 Klauzula Tax Sparing Credit Tax sparing credit – odliczenie fikcyjne Tax sparing credit – odliczenie fikcyjne Odliczenie w państwie rezydencji podatku u źródła, który nie został pobrany w państwie źródła ( państwo to np. dla wspierania inwestycji zwalnia z podatku u źródła) Odliczenie w państwie rezydencji podatku u źródła, który nie został pobrany w państwie źródła ( państwo to np. dla wspierania inwestycji zwalnia z podatku u źródła)

42 Klauzula Tax Sparing Credit Klauzula tax sparing - na przykład umowy z Maltą i Cyprem Klauzula tax sparing - na przykład umowy z Maltą i Cyprem Przykład : Przykład : Podatek u źródła od dywidend na Cyprze – 10 % Podatek u źródła od dywidend na Cyprze – 10 % Podatnik otrzymał dywidendę od spółki cypryjskiej w wysokości 100 jp. (po przeliczeniu), od której podatek u źródła wyniósłby 10 j.p., ale nie został pobrany. Podatnik otrzymał dywidendę od spółki cypryjskiej w wysokości 100 jp. (po przeliczeniu), od której podatek u źródła wyniósłby 10 j.p., ale nie został pobrany. Polska : 100 j.p. x 19 % = 19 j.p. Polska : 100 j.p. x 19 % = 19 j.p. 19 j.p. – 10 j.p. = 9 j.p. 19 j.p. – 10 j.p. = 9 j.p. Dywidenda cypryjska jest opodatkowana 9 % zamiast 19 % na skutek odliczenia w Polsce podatku u źródła, który nie został zapłacony na Cyprze na skutek zwolnienia Dywidenda cypryjska jest opodatkowana 9 % zamiast 19 % na skutek odliczenia w Polsce podatku u źródła, który nie został zapłacony na Cyprze na skutek zwolnienia


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.1 UM-OECD Art.23 A ust.1 UM-OECD Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google