Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Pojęcie Pojęcie Kontrowersje wokół pojęcia międzynarodowego prawa podatkowego Kontrowersje wokół pojęcia międzynarodowego.

Коpie: 2
Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział II – definicje;

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Materiały do egzaminu Wykład ( prezentacje z wykładu) Wykład ( prezentacje z wykładu) H.Hamaekers, K.Holmes, J.Głuchowski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Pojęcie Pojęcie Kontrowersje wokół pojęcia międzynarodowego prawa podatkowego Kontrowersje wokół pojęcia międzynarodowego."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe

2 Pojęcie Pojęcie Kontrowersje wokół pojęcia międzynarodowego prawa podatkowego Kontrowersje wokół pojęcia międzynarodowego prawa podatkowego

3 Pojęcie Pojęcie Międzynarodowe prawo podatkowe Międzynarodowe prawo podatkowe jest to ogół norm prawnych, których przedmiotem są międzynarodowe podatkowe stany faktyczne, w szczególności transgraniczne. jest to ogół norm prawnych, których przedmiotem są międzynarodowe podatkowe stany faktyczne, w szczególności transgraniczne.

4 Pojęcie Pojęcie Przykłady międzynarodowych podatkowych stanów faktycznych Przykłady międzynarodowych podatkowych stanów faktycznych

5 Państwo X Państwo y Spółka A Spółka B wypłata odsetek

6 Państwo X Polska Spółka X1 Spółka RP udziały wypłata dywidendy

7 Pracownicy transgraniczni Pracownicy transgraniczni Państwo X Polska Państwo X Polska Jan Kowalski uzyskuje dochód z tytułu zatrudnienia Anna Kowalska

8 Państwo X Polska Spółka X1 Zagraniczny zakład spółki X1 poprzez który X1 prowadzi działalność gospodarczą

9 Państwo X Polska Spółka X1 (matka) Spółka RP (córka) Świadczenie usług zarządczych, marketingowych Zapłata za usługi

10 Państwo X Polska Czasowo studiuje i otrzymuje stypendium Student UW

11 Państwo X Polska Rezydent Państwa X Czasowo wykonuje pracę w spółce RP

12 Państwo Y Państwo X Polska Spółka A S półka B zakład Spółki A dywidenda

13 Państwo X Państwo Y Polska spółka A spółka B zakład spółki A należności licencyjne know-how

14 Transgraniczne Wniesienie zakładu Państwo X Państwo Z Spółka B Zakład spółki A Spółka A Państwo Y

15 Transgraniczne wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Państwo XPaństwo Y Spółka A Zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki A Spółka B

16 Pojęcie Pojęcie Międzynarodowe Prawo Podatkowe Międzynarodowe Prawo Podatkowe - normy mające na celu unikanie podwójnego opodatkowania (normy rozgraniczające ) - normy mające na celu unikanie podwójnego opodatkowania (normy rozgraniczające ) - pozostałe normy (normy przeciwko przerzucaniu dochodów pomiędzy państwami) - pozostałe normy (normy przeciwko przerzucaniu dochodów pomiędzy państwami)

17 Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania nałożenie podatku przez różne jurysdykcje podatkowe; nałożenie podatku przez różne jurysdykcje podatkowe; identyczność (tożsamość) podmiotu podatku; identyczność (tożsamość) podmiotu podatku; identyczność (tożsamość) przedmiotu opodatkowania; identyczność (tożsamość) przedmiotu opodatkowania; identyczność okresu opodatkowania; identyczność okresu opodatkowania; materialne podobieństwo podatków. materialne podobieństwo podatków.

18 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem Nieograniczony obowiązek podatkowy (world-wide income taxation) Nieograniczony obowiązek podatkowy (world-wide income taxation) Ograniczony obowiązek podatkowy Ograniczony obowiązek podatkowy

19 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem Rezydent (podatkowy) ang.Resident Rezydent (podatkowy) ang.Resident Nie-rezydent (podatkowy) ang. Nonresident Nie-rezydent (podatkowy) ang. Nonresident Państwo źródła ( ang.Source State) Państwo źródła ( ang.Source State) Państwo rezydencji (ang. Residence State) Państwo rezydencji (ang. Residence State)

20 Słowniczek MPP Rezydent – osoba, która ma wystarczająco ścisłe powiązania z danym państwem, aby była w nim opodatkowana od swojego dochodu światowego (aby była objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) Rezydent – osoba, która ma wystarczająco ścisłe powiązania z danym państwem, aby była w nim opodatkowana od swojego dochodu światowego (aby była objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) Państwo rezydencji - państwo, w którym właściciel zagranicznego dochodu jest rezydentem dla celów podatku dochodowego Państwo rezydencji - państwo, w którym właściciel zagranicznego dochodu jest rezydentem dla celów podatku dochodowego

21 Słowniczek MPP Państwo źródła – państwo usytuowania zagranicznej inwestycji lub gdzie uzyskiwany jest zagraniczny dochód. Państwo źródła – państwo usytuowania zagranicznej inwestycji lub gdzie uzyskiwany jest zagraniczny dochód. Nie-rezydent – osoba, która nie ma wystarczającego powiązania z danym państwem, aby była w nim opodatkowana od swojego dochodu światowego i która jest opodatkowana tylko od dochodu ze źródeł usytuowanych w tym państwie Nie-rezydent – osoba, która nie ma wystarczającego powiązania z danym państwem, aby była w nim opodatkowana od swojego dochodu światowego i która jest opodatkowana tylko od dochodu ze źródeł usytuowanych w tym państwie

22 Słowniczek MPP Nieograniczony obowiązek podatkowy – zasada opodatkowania zgodnie z którą cały dochód uzyskany przez rezydenta danego państwa, niezależnie od położenia jego źródła, podlega opodatkowaniu w tym państwie. Nieograniczony obowiązek podatkowy – zasada opodatkowania zgodnie z którą cały dochód uzyskany przez rezydenta danego państwa, niezależnie od położenia jego źródła, podlega opodatkowaniu w tym państwie.

23 Słowniczek MPP Ograniczony obowiązek podatkowy – zasada opodatkowania zgodnie z którą dochód uzyskany zarówno przez rezydentów, jak i nierezydentów na terytorium danego państwa podlega opodatkowaniu w tym państwie ( zasada terytorialności) Ograniczony obowiązek podatkowy – zasada opodatkowania zgodnie z którą dochód uzyskany zarówno przez rezydentów, jak i nierezydentów na terytorium danego państwa podlega opodatkowaniu w tym państwie ( zasada terytorialności)

24 Niemcy Polska źródła dochodu Jana Kowalskiego: praca najemna Miejsce zamieszkania Jana Kowalskiego źródła dochodu: wynajem nieruchomości, prawa autorskie

25 Słowacja Polska źródła dochodu spółki A: dywidendy, odsetki należności licencyjne działalność gospodarcza prowadzona poprzez zagraniczny zakład Spółka A źródła dochodu : działalność gospodarcza

26 Słowniczek MPP Zagraniczny Zakład – stała placówka poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium drugiego państwa (np. oddział, biuro, fabryka) Zagraniczny Zakład – stała placówka poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium drugiego państwa (np. oddział, biuro, fabryka)

27 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem Jak prawo polskie definiuje pojęcie rezydenta polskiego ? Jak prawo polskie definiuje pojęcie rezydenta polskiego ?

28 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem Osoba fizyczna, która: Osoba fizyczna, która: 1)posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 1)posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2)przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym., 2)przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym., (art.3 ust. 1 a) (art.3 ust. 1 a)

29 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem Osoba prawna, która ma na terytorium Polski siedzibę lub zarząd Osoba prawna, która ma na terytorium Polski siedzibę lub zarząd

30 Słowniczek MPP CIN – Capital Import Neutrality CIN – Capital Import Neutrality Sytuacja, w której rezydenci innych państw inwestujący w państwie źródła ponoszą taki sam ciężar podatkowy jak rezydenci tego państwa Sytuacja, w której rezydenci innych państw inwestujący w państwie źródła ponoszą taki sam ciężar podatkowy jak rezydenci tego państwa

31 Słowniczek MPP CEN – Capital Export Neutrality CEN – Capital Export Neutrality Sytuacja, w której inwestorzy będący rezydentami danego państwa ponoszą taki sam ciężar podatkowy bez względu na to, czy inwestują w kraju czy zagranicą Sytuacja, w której inwestorzy będący rezydentami danego państwa ponoszą taki sam ciężar podatkowy bez względu na to, czy inwestują w kraju czy zagranicą

32 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania Zgodnie z prawem wewnętrznym państw A i B podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium obu tych państw (nałożenie dwóch nieograniczonych obowiązków podatkowych) Zgodnie z prawem wewnętrznym państw A i B podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium obu tych państw (nałożenie dwóch nieograniczonych obowiązków podatkowych) Residence-residence conflict Residence-residence conflict

33 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania Podatnik ma siedzibę na terytorium państwa A, natomiast źródła jego dochodów znajdują się na terytorium państwa B (nałożenie się nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego) Podatnik ma siedzibę na terytorium państwa A, natomiast źródła jego dochodów znajdują się na terytorium państwa B (nałożenie się nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego) Residence-source conflict Residence-source conflict

34 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania Prawa wewnętrzne państw A i B, na których terytorium podatnik nie ma miejsca zamieszkania, uznają, że dochód podatnika powstał na ich terytorium (nałożenie się dwóch ograniczonych obowiązków podatkowych) Prawa wewnętrzne państw A i B, na których terytorium podatnik nie ma miejsca zamieszkania, uznają, że dochód podatnika powstał na ich terytorium (nałożenie się dwóch ograniczonych obowiązków podatkowych) Source-source conflict Source-source conflict

35 Pozostałe normy międzynarodowego prawa podatkowego Normy przeciwko przerzucaniu dochodów Normy przeciwko przerzucaniu dochodów

36 Międzynarodowe planowanie podatkowe Cele międzynarodowego prawa podatkowego Cele międzynarodowego prawa podatkowego Istota i rola międzynarodowego planowania podatkowego Istota i rola międzynarodowego planowania podatkowego

37 Słowniczek MPP Portfolio investment – inwestycje w akcje lub finansowanie długiem, które nie daje inwestorowi znacznego wpływu na zarządzanie spółką. Posiadanie mniej niż 10 % kapitału spółki jest najczęściej kwalifikowane jako portfolio investment. Portfolio investment – inwestycje w akcje lub finansowanie długiem, które nie daje inwestorowi znacznego wpływu na zarządzanie spółką. Posiadanie mniej niż 10 % kapitału spółki jest najczęściej kwalifikowane jako portfolio investment.

38 Słowniczek MPP Inwestycja bezpośrednia - inwestycja w kapitał spółki, która daje inwestorowi znaczny wpływ na zarządzanie spółką. Posiadanie 50 % akcji spółki jest zawsze uznawane za inwestycję bezpośrednią, ale wiele państw ustanawia ten limit w wysokości 10 % i więcej. Inwestycja bezpośrednia - inwestycja w kapitał spółki, która daje inwestorowi znaczny wpływ na zarządzanie spółką. Posiadanie 50 % akcji spółki jest zawsze uznawane za inwestycję bezpośrednią, ale wiele państw ustanawia ten limit w wysokości 10 % i więcej.

39 Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego Umowy międzynarodowe (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bilateralne i multilateralne) Umowy międzynarodowe (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bilateralne i multilateralne)

40 Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego Prawo międzynarodowe a prawo europejskie Prawo międzynarodowe a prawo europejskie

41 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) jako swoiste ogniwo wiążące pomiędzy systemami dwóch lub więcej państw Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) jako swoiste ogniwo wiążące pomiędzy systemami dwóch lub więcej państw

42 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania W ramach UPO państwa umawiają się w jakim zakresie swoje roszczenia podatkowe zachowują, a w jakim je tracą W ramach UPO państwa umawiają się w jakim zakresie swoje roszczenia podatkowe zachowują, a w jakim je tracą

43 Umowy modelowe Umowa modelowa Ligii Narodów -1943 (wersja meksykańska ) i 1946 (wersja londyńska) Umowa modelowa Ligii Narodów -1943 (wersja meksykańska ) i 1946 (wersja londyńska) Umowa Modelowa OECD (UM-OECD) Umowa Modelowa OECD (UM-OECD) Umowa modelowa Rady Społeczno- gospodarczej ONZ -1980 Umowa modelowa Rady Społeczno- gospodarczej ONZ -1980 Umowa modelowa stosowana przez Stany Zjednoczone Umowa modelowa stosowana przez Stany Zjednoczone

44 Umowy modelowe Umowa Modelowa Umowa Modelowa Komentarz Komentarz Spostrzeżenia (uwagi) państw (ang.Observations) Spostrzeżenia (uwagi) państw (ang.Observations) Zastrzeżenia państw (ang.Reservations) Zastrzeżenia państw (ang.Reservations)

45 Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział II – definicje; rozdział II – definicje; rozdział III – opodatkowanie dochodu; rozdział III – opodatkowanie dochodu; rozdział IV – opodatkowanie majątku; rozdział IV – opodatkowanie majątku; rozdział V – metody unikania podwójnego opodatkowania; rozdział V – metody unikania podwójnego opodatkowania; rozdział VI – przepisy szczególne; rozdział VI – przepisy szczególne; rozdział VII – postanowienia końcowe. rozdział VII – postanowienia końcowe.

46 Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy rozdział I – zakres stosowania umowy

47 Struktura UM-OECD Rozdział II – definicje Rozdział II – definicje

48 Pojęcia Ogólne osoba (person) osoba (person) spółka (company) spółka (company) przedsiębiorstwo (enterprise) przedsiębiorstwo (enterprise) działalność gospodarcza (business) działalność gospodarcza (business)

49 Pojęcia Ogólne przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ( enterprise of a Contracting State) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ( enterprise of a Contracting State) transport międzynarodowy (international traffic) transport międzynarodowy (international traffic) właściwa władza (competent authority ) właściwa władza (competent authority ) obywatel (national) obywatel (national)

50 Pojęcia szczególne rezydent (resident ) rezydent (resident ) zakład (Permanent Establishment) zakład (Permanent Establishment)

51 Rezydent Rezydent (polski termin :osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie Rezydent (polski termin :osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie

52 Rezydent Kryteria rezydencji : miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedziba zarządu Kryteria rezydencji : miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedziba zarządu Kryteria rozstrzygające konflikt rezydencji : Kryteria rozstrzygające konflikt rezydencji : stałe ognisko domowe ( permanent home ) ; stałe ognisko domowe ( permanent home ) ; ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych – center of vital interests); ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych – center of vital interests); miejsce, gdzie osoba zazwyczaj przebywa (habitual abode); miejsce, gdzie osoba zazwyczaj przebywa (habitual abode); Obywatelstwo; Obywatelstwo; wzajemne porozumienie Umawiających się Państw wzajemne porozumienie Umawiających się Państw

53 Rezydent Osoba prawna – konflikt rezydencji Osoba prawna – konflikt rezydencji Jeżeli zgodnie z prawem Umawiających się Państw osoba prawna ma siedzibę w obu państwach rozstrzyga Jeżeli zgodnie z prawem Umawiających się Państw osoba prawna ma siedzibę w obu państwach rozstrzyga miejsce faktycznego zarządu miejsce faktycznego zarządu

54 Słowniczek MPP Tie-breaker rules – zasady w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które rozstrzygają konflikt rezydencji dla celów umowy, Tie-breaker rules – zasady w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które rozstrzygają konflikt rezydencji dla celów umowy, inaczej : określają rezydencję podatnika na gruncie umowy w przypadku podwójnej rezydencji inaczej : określają rezydencję podatnika na gruncie umowy w przypadku podwójnej rezydencji

55 Wykładnia umów Wykładnia językowa i funkcjonalna postanowień umowy Wykładnia językowa i funkcjonalna postanowień umowy Definicje przyjęte w prawie podatkowym Definicje przyjęte w prawie podatkowym Definicje przyjęte w innych dziedzinach prawa Definicje przyjęte w innych dziedzinach prawa

56 Struktura UM-OECD rozdział III – opodatkowanie dochodu; rozdział III – opodatkowanie dochodu; rozdział IV – opodatkowanie majątku; rozdział IV – opodatkowanie majątku; Obejmują normy rozgraniczające, które stanowią istotę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Obejmują normy rozgraniczające, które stanowią istotę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

57 Rodzaje norm rozgraniczających Normy nakazujące opodatkowanie określonych rodzajów dochodów tylko w jednym umawiającym się państwie Normy nakazujące opodatkowanie określonych rodzajów dochodów tylko w jednym umawiającym się państwie

58 Rodzaje norm rozgraniczających normy przyzwalające na opodatkowanie określonych rodzajów dochodów w obu umawiających się państwach, czyli żadnemu z nich nie przyznają wyłączności normy przyzwalające na opodatkowanie określonych rodzajów dochodów w obu umawiających się państwach, czyli żadnemu z nich nie przyznają wyłączności

59 Rodzaje norm rozgraniczających specyficzna redakcja językowa. specyficzna redakcja językowa. określone dochody,,mogą być opodatkowane w (may be taxed in) określone dochody,,mogą być opodatkowane w (may be taxed in) określone dochody,,podlegają opodatkowaniu tylko w (shall be taxable only in) określone dochody,,podlegają opodatkowaniu tylko w (shall be taxable only in)

60 Literatura Materiał obowiązujący do egzaminu – wykład Materiał obowiązujący do egzaminu – wykład Literatura uzupełniająca : Literatura uzupełniająca :

61 Literatura H.Litwińczuk, P.Karwat Prawo podatkowe przedsiębiorców pod red. H.Litwińczuk Warszawa 2008 Wolter Kluwers tom 1 Rozdział VI H.Litwińczuk, P.Karwat Prawo podatkowe przedsiębiorców pod red. H.Litwińczuk Warszawa 2008 Wolter Kluwers tom 1 Rozdział VI H.Hamaekers, K.Holmes, J.Głuchowski, T.Kardach, W.Nykiel Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego Warszawa 2006 H.Hamaekers, K.Holmes, J.Głuchowski, T.Kardach, W.Nykiel Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego Warszawa 2006 J.Tkaczyk, M.Zdyb Międzynarodowe Prawo Podatkowe J.Tkaczyk, M.Zdyb Międzynarodowe Prawo Podatkowe Difin Warszawa 2006 Difin Warszawa 2006

62 Struktura UM-OECD rozdział V – metody unikania podwójnego opodatkowania; rozdział V – metody unikania podwójnego opodatkowania; Metoda wyłączenia ( exemption method) Metoda wyłączenia ( exemption method) Metoda kredytu podatkowego (Tax credit method) Metoda kredytu podatkowego (Tax credit method)

63 Metody Unikania Podwójnego Opodatkowania Metoda wyłączenia – państwo rezydencji podatnika zwalnia od opodatkowania dochody, które uzyskał on w państwie źródła Metoda wyłączenia – państwo rezydencji podatnika zwalnia od opodatkowania dochody, które uzyskał on w państwie źródła

64 Metody Unikania Podwójnego Opodatkowania Metoda kredytu podatkowego – państwo rezydencji opodatkowuje dochody uzyskane przez podatnika w państwie źródła, ale zezwala na odliczenie podatku zapłaconego w państwie źródła do wysokości podatku krajowego Metoda kredytu podatkowego – państwo rezydencji opodatkowuje dochody uzyskane przez podatnika w państwie źródła, ale zezwala na odliczenie podatku zapłaconego w państwie źródła do wysokości podatku krajowego

65 Struktura UM-OECD rozdział VI – przepisy szczególne rozdział VI – przepisy szczególne Równe traktowanie Równe traktowanie Procedury wzajemnego porozumiewania się Procedury wzajemnego porozumiewania się Wymiana informacji Wymiana informacji Pomoc w poborze podatków ( fakult.) Pomoc w poborze podatków ( fakult.) Członkowie misji dyplomatycznych lub stałych przedstawicielstw i urzędów konsularnych Członkowie misji dyplomatycznych lub stałych przedstawicielstw i urzędów konsularnych

66 Struktura UM-OECD rozdział VII – postanowienia końcowe rozdział VII – postanowienia końcowe Wejście w życie Wejście w życie Wypowiedzenie Wypowiedzenie

67 Słowniczek MPP Withholding tax (WHT) – podatek pobierany w państwie źródła Withholding tax (WHT) – podatek pobierany w państwie źródła Podatek pobierany przez państwo źródła według stawki proporcjonalnej od kwoty brutto dywidend, należności licencyjnych, odsetek lub innych płatności dokonywanych przez rezydenta na rzecz nierezydenta. Płatnikiem tego podatku do właściwego organu podatkowego jest rezydent dokonujący wypłaty. Podatek pobierany przez państwo źródła według stawki proporcjonalnej od kwoty brutto dywidend, należności licencyjnych, odsetek lub innych płatności dokonywanych przez rezydenta na rzecz nierezydenta. Płatnikiem tego podatku do właściwego organu podatkowego jest rezydent dokonujący wypłaty.

68 Klasyfikacja norm rozgraniczających Dochody, które mogą być opodatkowane bez ograniczeń w państwie źródła Dochody, które mogą być opodatkowane bez ograniczeń w państwie źródła Dochody, które mogą być przedmiotem ograniczonego opodatkowania w państwie źródła Dochody, które mogą być przedmiotem ograniczonego opodatkowania w państwie źródła Dochody, które podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji Dochody, które podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji

69 Dochody, które mogą być opodatkowane bez ograniczeń w państwie źródła dochody z majątku nieruchomego położonego w danym państwie i z przeniesienia własności tego majątku dochody z majątku nieruchomego położonego w danym państwie i z przeniesienia własności tego majątku zyski zakładu położonego w danym państwie i z przeniesienia własności ruchomości zakładu zyski zakładu położonego w danym państwie i z przeniesienia własności ruchomości zakładu dochód artystów i sportowców z działalności wykonywanej w danym państwie dochód artystów i sportowców z działalności wykonywanej w danym państwie

70 Dochody, które mogą być opodatkowane bez ograniczeń w państwie źródła wynagrodzenia dyrektorów płacone przez spółkę mającą siedzibę w danym państwie wynagrodzenia dyrektorów płacone przez spółkę mającą siedzibę w danym państwie wynagrodzenia i emerytury wypłacane z tytułu służby państwowej wynagrodzenia i emerytury wypłacane z tytułu służby państwowej

71 Dochody, które mogą być opodatkowane bez ograniczeń w państwie źródła wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w sektorze prywatnym (nie są spełnione warunki do ich opodatkowania w państwie rezydencji ) wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w sektorze prywatnym (nie są spełnione warunki do ich opodatkowania w państwie rezydencji )

72 Dochody, które mogą być przedmiotem ograniczonego opodatkowania w państwie źródła dywidendy (do wysokości 5 lub 15 % dywidendy) dywidendy (do wysokości 5 lub 15 % dywidendy) odsetki (do wysokości 10 % odsetek ) odsetki (do wysokości 10 % odsetek )

73 Dochody, które podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji należności licencyjne należności licencyjne dochody ze zbycia udziałów (akcji) z pewnymi wyjątkami ( klauzule nieruchomościowe !) dochody ze zbycia udziałów (akcji) z pewnymi wyjątkami ( klauzule nieruchomościowe !) emerytury (z wyjątkiem z tytułu służby emerytury (z wyjątkiem z tytułu służby państwowej) państwowej)

74 Dochody, które podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji płatności otrzymywane przez studentów na studia lub szkolenie płatności otrzymywane przez studentów na studia lub szkolenie zyski z eksploatacji statków morskich lub powietrznych używanych w transporcie międzynarodowym i przeniesienia własności takich statków zyski z eksploatacji statków morskich lub powietrznych używanych w transporcie międzynarodowym i przeniesienia własności takich statków

75 Dochody, które podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji zyski przedsiębiorstw (jeśli nie są przypisane do zakładu) zyski przedsiębiorstw (jeśli nie są przypisane do zakładu) wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w sektorze prywatnym (nie są spełnione warunki do ich opodatkowania w państwie źródła) wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w sektorze prywatnym (nie są spełnione warunki do ich opodatkowania w państwie źródła) wszystkie pozostałe (jeśli nie stanowią zysków zakładu) wszystkie pozostałe (jeśli nie stanowią zysków zakładu)

76 Słowniczek MPP Metoda wyłączenia – zwolnienie od podatku krajowego pewnych lub wszystkich zagranicznych przychodów uzyskiwanych przez rezydenta Metoda wyłączenia – zwolnienie od podatku krajowego pewnych lub wszystkich zagranicznych przychodów uzyskiwanych przez rezydenta Metoda wyłączenia z progresją – metoda zwolnienia, zgodnie z którą pewne dochody zagraniczne są zwolnione od podatku ale brane są pod uwagę przy ustalaniu stawki podatkowej stosowanej do innych dochodów. Metoda wyłączenia z progresją – metoda zwolnienia, zgodnie z którą pewne dochody zagraniczne są zwolnione od podatku ale brane są pod uwagę przy ustalaniu stawki podatkowej stosowanej do innych dochodów.

77 Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.1 UM-OECD Art.23 A ust.1 UM-OECD Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w drugim umawiającym się państwie, wówczas pierwsze państwo zwolni taki dochód lub majątek od podatku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w drugim umawiającym się państwie, wówczas pierwsze państwo zwolni taki dochód lub majątek od podatku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

78 Metoda Wyłączenia Wyłączenie pełne Wyłączenie pełne Wyłączenie z progresją Wyłączenie z progresją

79 Metoda Wyłączenia 3. Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Konwencji, dochód osiągnięty lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony od opodatkowania w tym państwie, to jednak państwo to przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby może wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód lub majątek. Wyłączenie z progresją 3. Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Konwencji, dochód osiągnięty lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony od opodatkowania w tym państwie, to jednak państwo to przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby może wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód lub majątek. Wyłączenie z progresją

80 Metoda Wyłączenia Wyłączenie z progresją Wyłączenie z progresją 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu dodaje się dochody zagraniczne zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali progresywnej 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu dodaje się dochody zagraniczne zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali progresywnej

81 Metoda Wyłączenia 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów 3. ustaloną stopę procentową stosuje do dochodu podlegającego opodatkowaniu w kraju 3. ustaloną stopę procentową stosuje do dochodu podlegającego opodatkowaniu w kraju

82 Metoda Wyłączenia Przykład Przykład Podatnik osiągnął dochody: Podatnik osiągnął dochody: na terytorium Polski15 000 zł na terytorium Polski15 000 zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) 19 000 zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) 19 000 zł razem34 000 zł razem34 000 zł Podatek od sumy dochodów, obliczony według skali podatku dochodowego, wynosi: Podatek od sumy dochodów, obliczony według skali podatku dochodowego, wynosi: 34 000 zł × 18% – 556,02 zł = 5.563,98 zł 34 000 zł × 18% – 556,02 zł = 5.563,98 zł Stopa procentowa tego podatku w odniesieniu do łącznego dochodu wynosi: Stopa procentowa tego podatku w odniesieniu do łącznego dochodu wynosi: 5.563,98 zł : 34. 000 zł × 100% = 16,36% 5.563,98 zł : 34. 000 zł × 100% = 16,36% Od dochodu uzyskanego w Polsce podatnik zapłaci zatem podatek dochodowy w wysokości: Od dochodu uzyskanego w Polsce podatnik zapłaci zatem podatek dochodowy w wysokości: 15 000 zł × 16,36% = 2 454,0 zł 15 000 zł × 16,36% = 2 454,0 zł

83 Metoda Wyłączenia Dlaczego stosowana jest metoda wyłączenia z progresją ? Dlaczego stosowana jest metoda wyłączenia z progresją ?

84 Metoda Wyłączenia Przy metodzie wyłączenia - problem nieuwzględniania strat poniesionych w państwie źródła Przy metodzie wyłączenia - problem nieuwzględniania strat poniesionych w państwie źródła

85 Metoda Wyłączenia Do jakich dochodów stosuje się najczęściej metodę wyłączenia ? Do jakich dochodów stosuje się najczęściej metodę wyłączenia ?

86 Metoda Wyłączenia Są to dochody, które państwo źródła może opodatkować bez żadnych ograniczeń kwotowych Są to dochody, które państwo źródła może opodatkować bez żadnych ograniczeń kwotowych Dywidendy, odsetki – metoda kredytu podatkowego Dywidendy, odsetki – metoda kredytu podatkowego Wyjątek : participation exemption Wyjątek : participation exemption

87 Słowniczek MPP Participation Exemption (zwolnienie partycypacyjne) – reżim podatkowy, zgodnie z którym dywidendy uzyskane od zagranicznych spółek przez spółkę krajową Participation Exemption (zwolnienie partycypacyjne) – reżim podatkowy, zgodnie z którym dywidendy uzyskane od zagranicznych spółek przez spółkę krajową są zwolnione w państwie rezydencji, jeśli spółka krajowa posiada co najmniej pewne minimum udziałów w spółce zagranicznej są zwolnione w państwie rezydencji, jeśli spółka krajowa posiada co najmniej pewne minimum udziałów w spółce zagranicznej

88 Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.2 UM-OECD Art.23 A ust.2 UM-OECD Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami ust.10 i 11 może być opodatkowany w drugim Umawiającym się państwie, wówczas pierwsze państwo zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w tym drugim państwie. Jednak takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia, i która odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta z tego drugiego państwa. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami ust.10 i 11 może być opodatkowany w drugim Umawiającym się państwie, wówczas pierwsze państwo zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w tym drugim państwie. Jednak takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia, i która odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta z tego drugiego państwa.

89 Metoda Wyłączenia Art. 23 A ust.2 – komentarz Art. 23 A ust.2 – komentarz Jeżeli stosowana jest co do zasady metoda wyłączenia, to mogą być od niej przewidziane wyjątki dla dochodów korzystających z preferencyjnego opodatkowania w państwie źródła, czyli do wysokości limitu ( dywidendy, odsetki ) Jeżeli stosowana jest co do zasady metoda wyłączenia, to mogą być od niej przewidziane wyjątki dla dochodów korzystających z preferencyjnego opodatkowania w państwie źródła, czyli do wysokości limitu ( dywidendy, odsetki )

90 Metoda Wyłączenia Co się dzieje, gdy UPO przewiduje dla danego dochodu metodę wyłączenia, a państwo źródła nie opodatkowuje tego dochodu ? Co się dzieje, gdy UPO przewiduje dla danego dochodu metodę wyłączenia, a państwo źródła nie opodatkowuje tego dochodu ? Podwójne nieopodatkowanie ? Podwójne nieopodatkowanie ?

91 Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.4 Art.23 A ust.4 Postanowienie ust.1 nie powinno być stosowane do dochodu uzyskiwanego przez rezydenta Umawiającego się państwa, jeśli drugie Umawiające się Państwo stosuje postanowienia tej konwencji w celu zwolnienia takiego dochodu z opodatkowania lub stosuje do takiego dochodu postanowienia par 2 art.10 lub 11. Postanowienie ust.1 nie powinno być stosowane do dochodu uzyskiwanego przez rezydenta Umawiającego się państwa, jeśli drugie Umawiające się Państwo stosuje postanowienia tej konwencji w celu zwolnienia takiego dochodu z opodatkowania lub stosuje do takiego dochodu postanowienia par 2 art.10 lub 11.

92 Metoda Wyłączenia Klauzule pozwalające na rezygnację z metody wyłączenia : Klauzule pozwalające na rezygnację z metody wyłączenia : Subject-to-tax clause Subject-to-tax clause Switch-over- clause Switch-over- clause

93 Metoda Wyłączenia Metoda wyłączenia – Zasada Neutralności Importu Kapitału ( Capital Import Neutrality – CIN ) Metoda wyłączenia – Zasada Neutralności Importu Kapitału ( Capital Import Neutrality – CIN )

94 Państwo X Państwo Y Spółka B (spółka zależna spółki A) Zagraniczny zakład spółki A CIT 15% Spółka A Rezydent państwa X CIT 19 %

95 Słowniczek MPP Kredyt podatkowy ( zagraniczny kredyt podatkowy) Kredyt podatkowy ( zagraniczny kredyt podatkowy) (Forein tax credit ) (Forein tax credit ) Możliwość pomniejszenia należnego podatku krajowego o podatek zagraniczny zapłacony od zagranicznego przychodu. Możliwość pomniejszenia należnego podatku krajowego o podatek zagraniczny zapłacony od zagranicznego przychodu.

96 Metoda kredytu podatkowego Państwo rezydencji nakłada podatek zarówno na dochody ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, a następnie od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w państwie Państwo rezydencji nakłada podatek zarówno na dochody ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, a następnie od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w państwie źródła, ale do wysokości limitu. źródła, ale do wysokości limitu.

97 Metoda kredytu podatkowego odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada bądź na dochód, jaki może być opodatkowany w tym drugim państwie odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada bądź na dochód, jaki może być opodatkowany w tym drugim państwie

98 Metoda kredytu Podatkowego Limit podatku = Limit podatku = dochód zagraniczny dochód zagraniczny Podatek X _________________ Podatek X _________________ dochód całkowity dochód całkowity

99 Metoda kredytu podatkowego Rezydent (osoba fizyczna) osiągnął dochody: Rezydent (osoba fizyczna) osiągnął dochody: na terytorium Polski 37000 zł na terytorium Polski 37000 zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) 45000 zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) 45000 zł razem 92000 zł razem 92000 zł Podatek dochodowy od sumy dochodów wynosi: Podatek dochodowy od sumy dochodów wynosi: {(92 000 zł – 85 528) × 32%} + 14.839,02 zł = 16 910,06 zł {(92 000 zł – 85 528) × 32%} + 14.839,02 zł = 16 910,06 zł

100 Metoda kredytu podatkowego Podatnik zapłacił za granicą podatek w wysokości 7000 zł (po przeliczeniu na walutę polską). Obliczenie limitu podatku : Podatnik zapłacił za granicą podatek w wysokości 7000 zł (po przeliczeniu na walutę polską). Obliczenie limitu podatku : 16 910,06 zł × (45 000 zł : 92 000 zł) = 8271,23 zł 16 910,06 zł × (45 000 zł : 92 000 zł) = 8271,23 zł Podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu w całości, ponieważ nie przekracza kwoty 8271,23 zł Podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu w całości, ponieważ nie przekracza kwoty 8271,23 zł Należny podatek do zapłacenia w Polsce: Należny podatek do zapłacenia w Polsce: 16 910,06 zł – 7000 zł = 9910,06 w zaokrągleniu 9910,00 zł 16 910,06 zł – 7000 zł = 9910,06 w zaokrągleniu 9910,00 zł

101 Metoda kredytu podatkowego Dlaczego metoda kredytu podatkowego jest mniej korzystna niż metoda zwolnienia ? Dlaczego metoda kredytu podatkowego jest mniej korzystna niż metoda zwolnienia ? Jakie są konsekwencje gdy rezydent osiąga wyłącznie dochody w państwie źródła ? Jakie są konsekwencje gdy rezydent osiąga wyłącznie dochody w państwie źródła ?

102 Metoda kredytu podatkowego W 2006 r. Pani A. będąca polskim rezydentem uzyskała wyłącznie dochody z pracy w WB W 2006 r. Pani A. będąca polskim rezydentem uzyskała wyłącznie dochody z pracy w WB Dochody ( w przeliczeniu na zł) 60 000 Dochody ( w przeliczeniu na zł) 60 000 Podatek dochodowy zapłacony w WB ( w przeliczeniu na zł) 11 000 zł Podatek dochodowy zapłacony w WB ( w przeliczeniu na zł) 11 000 zł Podatek dochodowy od dochodu brytyjskiego obliczony według skali obowiązującej w Polsce w 2006 r. : Podatek dochodowy od dochodu brytyjskiego obliczony według skali obowiązującej w Polsce w 2006 r. : (60 000 – 37 024 zł) x 30 % + 6.504 zł 48 gr = 13 397 zł 28 gr (60 000 – 37 024 zł) x 30 % + 6.504 zł 48 gr = 13 397 zł 28 gr Podatek do zapłaty w Polsce Podatek do zapłaty w Polsce 13.397 zł 28 gr – 11 000 zł =2.397 zł 28 gr 13.397 zł 28 gr – 11 000 zł =2.397 zł 28 gr

103 Metoda kredytu podatkowego Co zmieniło się po wejściu w życie zmienionej umowy polsko-brytyjskiej od 2007 r. ? Co zmieniło się po wejściu w życie zmienionej umowy polsko-brytyjskiej od 2007 r. ?

104 Metoda kredytu podatkowego Stawki podatku za granicą są niższe niż krajowe : podatnik musi w Polsce dopłacić Stawki podatku za granicą są niższe niż krajowe : podatnik musi w Polsce dopłacić Stawki podatku za granicą są wyższe niż w Polsce : podatnik nie może odliczyć całego podatku zagranicznego Stawki podatku za granicą są wyższe niż w Polsce : podatnik nie może odliczyć całego podatku zagranicznego

105 Metoda kredytu podatkowego Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Zagraniczny podatek (15 %) - 150 j.p. Zagraniczny podatek (15 %) - 150 j.p. Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Podatek należny w Polsce - 1000 j.p. x 19 % = 190 j.p. Podatek należny w Polsce - 1000 j.p. x 19 % = 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 150 j.p. =40 j.p. Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 150 j.p. =40 j.p.

106 Metoda kredytu podatkowego Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Zagraniczny podatek (25 %) - 250 j.p. Zagraniczny podatek (25 %) - 250 j.p. Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Podatek należny w Polsce - 1000 j.p. x 19 % = 190 j.p. Podatek należny w Polsce - 1000 j.p. x 19 % = 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 250 j.p. = - 60 j.p. Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 250 j.p. = - 60 j.p. Podatnik odliczy tylko 190 j.p., nie otrzyma zwrotu w wysokości 60 j.p. Podatnik odliczy tylko 190 j.p., nie otrzyma zwrotu w wysokości 60 j.p.

107 Metoda kredytu podatkowego Metoda kredytu Podatkowego – Zasada Neutralności Eksportu Kapitału (Capital Export Neutrality – CEN ) Metoda kredytu Podatkowego – Zasada Neutralności Eksportu Kapitału (Capital Export Neutrality – CEN )

108 Zastosowanie metod do dochodu z pracy najemnej Metoda wyłączenia z progresją, np.. : Niemcy, Czechy, Słowacja, Kanada, Belgia, Francja, Włochy, Portugalia, WB, Austria Metoda wyłączenia z progresją, np.. : Niemcy, Czechy, Słowacja, Kanada, Belgia, Francja, Włochy, Portugalia, WB, Austria Metoda kredytu np. : USA, Szwecja, Holandia Metoda kredytu np. : USA, Szwecja, Holandia

109 Metoda kredytu podatkowego Czy limit kredytu jest obliczany oddzielnie dla każdego państwa ( per country limitation) ? Czy limit kredytu jest obliczany oddzielnie dla każdego państwa ( per country limitation) ? Czy limit kredytu jest obliczany przy uwzględnieniu całego dochodu zagranicznego pochodzącego z różnych państw (overall limitation) ? Czy limit kredytu jest obliczany przy uwzględnieniu całego dochodu zagranicznego pochodzącego z różnych państw (overall limitation) ?

110 Metoda kredytu Podatkowego Aspekty czasowe kredytu podatkowego Aspekty czasowe kredytu podatkowego Okres podatkowy, w którym zagraniczny kredyt jest przyznawany w państwie rezydencji zależy od tego, kiedy dochód zagraniczny został osiągnięty przez podatnika zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie rezydencji. Okres podatkowy, w którym zagraniczny kredyt jest przyznawany w państwie rezydencji zależy od tego, kiedy dochód zagraniczny został osiągnięty przez podatnika zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie rezydencji.

111 Metoda kredytu Podatkowego Skutki rozbieżności w czasie pomiędzy zapłatą podatku w państwie źródła a opodatkowaniem dochodu zagranicznego w państwie rezydencji Skutki rozbieżności w czasie pomiędzy zapłatą podatku w państwie źródła a opodatkowaniem dochodu zagranicznego w państwie rezydencji

112 Metoda kredytu Podatkowego Sytuacja szczególna : na skutek wysokich strat poniesionych w kraju, wyrównanie strat krajowych z dochodem zagranicznym nadal daje wynik ujemny. Czy kredyt podatkowy od dochodu zagranicznego przepada, skoro nie ma podatku krajowego ? Sytuacja szczególna : na skutek wysokich strat poniesionych w kraju, wyrównanie strat krajowych z dochodem zagranicznym nadal daje wynik ujemny. Czy kredyt podatkowy od dochodu zagranicznego przepada, skoro nie ma podatku krajowego ?

113 Metoda kredytu podatkowego Czy dochód zagraniczny zwolniony od opodatkowania w państwie rezydencji może zwiększyć limit kredytu podatkowego ? Czy dochód zagraniczny zwolniony od opodatkowania w państwie rezydencji może zwiększyć limit kredytu podatkowego ? Art.23 B ust.2 Art.23 B ust.2

114 Metoda kredytu podatkowego Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu i opodatkowuje go, to państwo rezydencji zwalniając ten dochód zagraniczny uwzględnia go dla ustalenia limitu kredytu. Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu i opodatkowuje go, to państwo rezydencji zwalniając ten dochód zagraniczny uwzględnia go dla ustalenia limitu kredytu.

115 Metoda kredytu podatkowego Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu, lecz zwalnia go - państwo rezydencji uwzględnia ten dochód zagraniczny dla ustalenia limitu. Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu, lecz zwalnia go - państwo rezydencji uwzględnia ten dochód zagraniczny dla ustalenia limitu.

116 Metoda kredytu podatkowego Jeżeli państwo źródła nie ma prawa do opodatkowania dochodu – państwo rezydencji nie uwzględnia tego dochodu zagranicznego dla ustalenia limitu Jeżeli państwo źródła nie ma prawa do opodatkowania dochodu – państwo rezydencji nie uwzględnia tego dochodu zagranicznego dla ustalenia limitu

117 Kazusy Pani Iwona Kowalska po skończeniu studiów podjęła legalną pracę w Wielka Brytania. W Polsce przed wyjazdem nigdzie nie pracowała, nie uzyskała też numeru NIP. Nie posiada także żadnego majątku ( nie osiąga dochodów z lokat, akcji, wynajmu nieruchomości itp.). Jest osobą samotną, a stałym miejscem zamieszkania jest Wielka Brytania. W polsce mieszkają jej rodzice, których odwiedza w okresie świąt i urlopu. W którym państwie Pani Iwona jest rezydentem podatkowym ? Pani Iwona Kowalska po skończeniu studiów podjęła legalną pracę w Wielka Brytania. W Polsce przed wyjazdem nigdzie nie pracowała, nie uzyskała też numeru NIP. Nie posiada także żadnego majątku ( nie osiąga dochodów z lokat, akcji, wynajmu nieruchomości itp.). Jest osobą samotną, a stałym miejscem zamieszkania jest Wielka Brytania. W polsce mieszkają jej rodzice, których odwiedza w okresie świąt i urlopu. W którym państwie Pani Iwona jest rezydentem podatkowym ?

118 Kazusy Pan Jan Kowalski pracuje w Holandii, tam wynajmuje mieszkanie, w Holandii przebywa dłużej niż 183 dni w roku. W Polsce nie ma żadnego majątku i nie osiąga żadnych dochodów. W Polsce mieszkają nadal jego żona i dziecko w domu będącym własnością jego rodziców. W którym państwie Pani Jan jest rezydentem podatkowym ? Pan Jan Kowalski pracuje w Holandii, tam wynajmuje mieszkanie, w Holandii przebywa dłużej niż 183 dni w roku. W Polsce nie ma żadnego majątku i nie osiąga żadnych dochodów. W Polsce mieszkają nadal jego żona i dziecko w domu będącym własnością jego rodziców. W którym państwie Pani Jan jest rezydentem podatkowym ?

119 Kazusy Pan John Porter jest członkiem zarządu w brytyjskiej firmie. Z dniem 1 stycznia zostaje oddelegowany do polskiego oddziału firmy. Oddział ten wypłaca mu wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł miesięcznie. Pan John Porter jest członkiem zarządu w brytyjskiej firmie. Z dniem 1 stycznia zostaje oddelegowany do polskiego oddziału firmy. Oddział ten wypłaca mu wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł miesięcznie. Jak przedstawia się opodatkowanie Pana Portera w okresie do dnia 2 lipca (w tym dniu następuje przekroczenie 183 dni pobytu w Polsce) ? Jak przedstawia się opodatkowanie Pana Portera w okresie do dnia 2 lipca (w tym dniu następuje przekroczenie 183 dni pobytu w Polsce) ? Jak przedstawia się opodatkowanie Pana Portera po dniu 2 lipca ? Jak przedstawia się opodatkowanie Pana Portera po dniu 2 lipca ?

120 Kazusy Pani Grażyna Kowalska mieszka w Wielkiej Brytanii, w Polsce uzyskuje przychody z tytułu nieruchomości. W jaki sposób powinny być te przychody opodatkowane ? Pani Grażyna Kowalska mieszka w Wielkiej Brytanii, w Polsce uzyskuje przychody z tytułu nieruchomości. W jaki sposób powinny być te przychody opodatkowane ?

121 Kazusy Pani Anna Kowalska mieszka i pracuje na stałe w Wielkiej Brytanii. Chciałaby jednak zainwestować w fundusze inwestycyjne w Polsce. Jak byłyby opodatkowane jej przychody uzyskane z tego tytułu ? Pani Anna Kowalska mieszka i pracuje na stałe w Wielkiej Brytanii. Chciałaby jednak zainwestować w fundusze inwestycyjne w Polsce. Jak byłyby opodatkowane jej przychody uzyskane z tego tytułu ?

122 Kazusy Przyszły udziałowiec z Niemiec, spółka GmbH zamierza wnieść do spółki z o.o. aport w postaci maszyn. Czy z tego tytułu osiągnie przychód podatkowy z tytułu objęcia udziałów (art.12 ust.1 pkt 7 ustawy CIT) ? Przyszły udziałowiec z Niemiec, spółka GmbH zamierza wnieść do spółki z o.o. aport w postaci maszyn. Czy z tego tytułu osiągnie przychód podatkowy z tytułu objęcia udziałów (art.12 ust.1 pkt 7 ustawy CIT) ?


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Pojęcie Pojęcie Kontrowersje wokół pojęcia międzynarodowego prawa podatkowego Kontrowersje wokół pojęcia międzynarodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google