Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sołtysi jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sołtysi jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin."— Zapis prezentacji:

1 Sołtysi jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich ” Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015 Razem dla rozwoju Konferencja kończąca 16 grudnia, Warszawa

2 Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich Lokalizacja: województwo lubuskie Partnerzy: -Gmina Czerwieńsk -Gmina Sulechów -Gmina Dąbie -Stowarzyszenie Mieszkańców Lasek -Stowarzyszenie Turystyczno- Motorowodne „Odra Czerwieńsk przedstawiciele biznesu – firma LFC sp. z o.o.

3 GENEZA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ -Lokalizacja wszystkich gmin w dorzeczu Odry, -Wspólne problemy i plany rozwojowe (budowa sieci kanalizacyjnej), - Możliwość wykorzystanie potencjału gospodarczo– turystycznego gmin nadodrzańskich, -brak wspólnej strategii zagospodarowania terenów znajdujących się w dorzeczu Odry, --brak wspólnej polityki przestrzennej, -konieczność efektywnego jego wykorzystania oraz uporządkowanie infrastruktury technicznej,

4 CELE WSPÓŁPRACY

5 - Wypracowanie modelu działania Partnerstwa Nadodrzańskich Gmin, które pozwoli wdrożyć przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego zdefiniowanego obszaru funkcjonalnego oraz wzmocnienia lokalnych więzi społecznych. -Wdrożenie schematu działania, który umożliwi efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie działania Partnerstwa Nadodrzańskich Gmin przy aktywnym udziale partnerów społecznych i prywatnych oraz udziale społeczeństwa

6 ZAPLANOWANE i PODJĘTE DZIAŁANIA (1) - Opracowanie ekofizjografii dla obszaru funkcjonalnego objętego Partnerstwem Nadodrzańskich Gmin, poszerzonej o zwaloryzowanie zasobów naturalnych na terenie obszaru funkcjonalnego szczególnie w odniesieniu do OZE, określenie możliwości wykorzystania turystycznego obszarów chronionych przyrodniczo w tym Natura 2000 oraz zidentyfikowanie zagrożeń i możliwości zagospodarowania na terenach powodziowych -Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym: Czerwieńsk, Będów, Bródki, Nietkowice, Laski, Boryń, Dobrzęcin, Ciemnice, Połupin, Szczawno, Górki Małe, Górzykowo, Cigacice, Leśna Góra, Brody, Pomorsko

7 ZAPLANOWANE i PODJĘTE DZIAŁANIA (2) -Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego - Opracowanie gmin-nej ewidencji zabytków wspólnej dla całego obszaru funkcjonalnego wraz z waloryzacją kulturową poszerzoną o propozycje turystycznego wykorzystania obiektów kulturowych -Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie (wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową). Dokumenty te będą podstawą do przyszłych działań inwestycyjnych Partnerstwa.

8 KOMUNIKACJA PARTNERSTWA Z MIESZKAŃCAMI I INNYMI INTERESARIUSZAMI OF – WDROŻONE ROZWIĄZANIE ZAŁOŻENIE: POTRZEBA OPRACOWANIA WSPÓLNEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ (Ekofizjografia, 16 mpzp, trzy studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego) WYMAGA PONADSTANDARDOWEJ KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI: Dokonano: -przeglądu istniejących kanałów informacji -opracowania zakładki na stronie internetowej -zaplanowania współpracy z lokalną z lokalną i regionalną prasą -wyboru partnerów współpracy w przekazywaniu komunikatów

9 ELEMENTY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI -Świadomość w Partnerstwie wagi efektywnej komunikacji jako klucza do zrozumienia przez mieszkańców potrzeb opracowania wspólnej polityki przestrzennej. -Wpisanie komunikacji z mieszkańcami do Planu Rozwoju Instytucjonalnego Partnerstwa, na początku projektu. -Określenie roli urzędników, radnych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu w promocji zewnętrznej i wewnętrznej projektu. -Uzyskanie zrozumienia i akceptacji dla projektu, szczególnie wśród sołtysów- wspólny, integracyjny rejs po Odrze na początku projektu.

10 SOŁTYSI JAKO PODMIOTY KOMUNIKACJI

11 Dlaczego sołtysi? -Są gospodarzami na swoim terenie, reprezentują najmniejsze jednostki pomocnicze gmin, znają wszystkich mieszkańców, a mieszkańcy mają do nich zaufanie -Utożsamiają się z projektem i są wiarygodni w motywowaniu mieszkańców do, między innymi, składana uwag do dokumentów strategicznych takich jak i mpzp i Studium -Są aktywni, często zaglądają do UG i na bieżąco otrzymują informacje o postępach projektu, które przekazują dalej. -Poprzez realizację projektu zyskają lepszą widzę o możliwości wykorzystania funduszy sołeckich.

12 SOŁTYSI JAKO PODMIOTY KOMUNIKACJI 27.05.2015 Konsultacje społeczne

13 SOŁTYSI JAKO PODMIOTY KOMUNIKACJI 25.05.2015 Konsultacje społeczne

14 SOŁTYSI JAKO PODMIOTY KOMUNIKACJI 26.06.2015 Konsultacje społeczne

15 SOŁTYSI JAKO PODMIOTY KOMUNIKACJI 27.05.2015 Konsultacje społeczne

16 OSIĄGNIĘTE REZULTATY WDRAŻANIA PROJEKTU Wiele dokumentów strategicznych i zadań zostało już zakończonych. Na obecnym etapie współdziałania, poza opisanymi standardami komunikacji z mieszkańcami, Partnerstwo nie ma jeszcze dobrze wykształconych narzędzi współpracy. W trakcie realizacji zadań można jednak zauważyć, że następuje zbliżenie do następujących, rekomendowanych elementów modelu współpracy partnerskiej 1. Skład Partnerstwa dostosowany do celów współpracy (reprezentacja 3 sektorów, planowane poszerzenie o inne gminy nadodrzańskie) 4. Programowanie rozwoju obszaru funkcjonalnego 6. Integracja dokumentów strategicznych / operacyjnych partnerstwa i partnerów ( Strategie, plany miejscowe) 9. Przestrzeń debaty i dialogu między partnerami oraz komunikacja wewnętrzna

17 OSIĄGNIĘTE REZULTATY WDRAŻANIA PROJEKTU Rejs po Odrze 03.10.2014

18 OSIĄGNIĘTE REZULTATY WDRAŻANIA PROJEKTU Flis Odrzański 2015

19 OSIĄGNIĘTE REZULTATY WDRAŻANIA PROJEKTU Flis Odrzański 2015

20 MOŻLIWOŚĆ REPLIKOWALNOŚCI PRZEZ INNE PARTNERSTWA Realizacja projektu pozwoliła na wypracowanie modelu komunikacji i współpracy w Partnerstwie, którego jednym z ważniejszych elementów jest aktywne włączenia sołtysów w proces konsultacji społecznych na każdym etapie realizacji projektu. Rozwiązanie to może być powielane przez inne partnerstwa, szczególnie powstałe w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich (w gminach miejskich sołtysów mogą zastąpić szefowie samorządów pomocniczych ).

21 MOŻLIWOŚĆ REPLIKOWALNOŚCI PRZEZ INNE PARTNERSTWA DZIĘKUJEMY www.czerwiensk.pl www.sulechow.pl www.dabie.pl


Pobierz ppt "Sołtysi jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google