Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” Czy ekonomia społeczna ma przyszłość? Doświadczenia i impresje w świetle realizacji projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” Czy ekonomia społeczna ma przyszłość? Doświadczenia i impresje w świetle realizacji projektu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” Czy ekonomia społeczna ma przyszłość? Doświadczenia i impresje w świetle realizacji projektu „efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” Magdalena Twardowska magtwardowska@gmail.com Projekt Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cele projektu Wypracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie tworzenia i rozwoju współpracy oraz sposobu funkcjonowania podmiotów z obszaru rynku pracy i integracji społecznej Dostarczenie narzędzia do rozpoznawania trendów i określania tych problemów społecznych, które nie są ujęte w oficjalnych statystykach. W najbardziej ogólnym sensie opracowane narzędzie ma służyć budowaniu WSPÓŁPRACY i wymianie informacji międzyinstytucjonalnej (PES vs JST) oraz w efekcie – ma wzmocnić sektor ekonomii społecznej na poziomie lokalnym. 2

3 Uczestnicy W ramach diagnozy przeprowadzono m.in. badania w 34 instytucjach/podmiotach ekonomii społecznej (studia przypadku) W testowaniu narzędzia wzięło udział 17 instytucji/podmiotów – OPS, UP, OWES, SS, KIS, WTZ, ZAZ, NGO W seminariach i szkoleniach wzięło udział ponad 320 osób – OPS, UP, OWES, SS, KIS, WTZ, ZAZ, NGO 3

4 Co wynikało z diagnozy? Diagnoza przeprowadzona w oparciu o dane zastane, studia przypadku oraz analizę praktyk funkcjonowania PES: brak dostosowania profilu działalności PES do struktury popytu w regionie oraz nasilenia problemów społecznych – stanowiących potencjalnie wspólny obszar działania z JST rutynowy i sformalizowany charakter współpracy między PES a JST; daleki od aktywnego rozwiązywania lokalnych problemów merytorycznych nieprzemyślany sposób zarządzania podmiotami PES, bazujący nierzadko na doświadczeniu i intuicji, niż na analizach dostępnych danych pozwalających na diagnozę realnych potrzeb klientów usług i produktów wytwarzanych przez PES brak spójnych kryteriów i narzędzi do obiektywnej oceny kondycji i rezultatów działania podmiotów ekonomii społecznej stosowanych w administracji samorządowej. Potrzeba upowszechniania wiedzy na temat sektora ekonomii społecznej w jednostkach administracji publicznej, tworzenia narzędzi i rozwiązań wspomagających nawiązywanie współpracy oraz ułatwiających podmiotom ekonomii społecznej identyfikację i analizę głównych problemów społecznych potrzebnych do wyznaczania celów i kierunków działania. 4

5 Co spowodował udział w projekcie? 5 Badani akcentowali przede wszystkim ogólne „poszerzenie wiedzy na temat podmiotów PES” oraz „poznawanie, kontakty z przedstawicielami PES” (gdy chodzi o administrację publiczną) Oczekiwanie na dobre narzędzie, w którym dane pomogą w kreowaniu projektów i pozyskiwaniu na nie środków Dzięki udziałowi w projekcie można ocenić kondycję swojej jednostki i porównać ją z innymi podmiotami Oczekiwane korzyści wskazywane przez respondentów, to: Odnajdywanie informacji na temat konkretnych PES w bazie, co umożliwia kierowanie oferty, projektów do konkretnych organizacji i dobór odpowiednich partnerów przez jednostki administracji publicznej Pozyskiwanie informacji, które umożliwiają podmiotom ekonomii społecznej (np. KISom) kierowanie beneficjentów w „odpowiednie miejsce”, tam gdzie mogą znaleźć realną pomoc

6 Korzyści rzeczywiste W przypadku JST koncentrują się wokół: poszerzenia wiedzy na temat podmiotów PES i stowarzyszeń działających na rzecz lokalnej społeczności kontaktów z ludźmi reprezentującymi inne podmioty PES, co przekłada się na praktyczne wspólne działanie w lokalnym obszarze W przypadku PES pozytywne doświadczenia skupiają się na: pozyskiwaniu nowych, użytecznych informacji o podmiotach JST i PES z baz tele- adresowych nowych kontaktów, znajomości z obszaru ekonomii społecznej i administracji publicznej możliwość wglądu w sytuację, specyfikę innych podmiotów PES możliwość tworzenia zestawień, wykresów, korzystania z funkcjonalności kalkulatora po wprowadzeniu danych 6

7 Co wynika z badań? - wnioski Udział w projekcie nie zmienił faktu, iż uczestnicy mówiąc zarówno o korzyściach oczekiwanych i tych spełnionych w niewielkim stopniu odnoszą się do możliwości wykorzystywania kalkulatora PES i jakichkolwiek wskaźników w nim zawartych. Podkreślany jest głównie aspekt społeczno-informacyjny projektu. Innowacyjny charakter narzędzia, nowość podejścia, nowy język, terminologia Uczestnicy projektu w ograniczonym stopniu wydawali się zainteresowani możliwościami bardziej złożonych analiz – całkowicie wystarczy funkcja informacyjna portalu (bazy tele-adresowe) oraz ewentualnie uogólnione wskaźniki kondycji organizacji PES – ale bez wnikania w to jak się zmieniały w czasie lub, co w ich sytuacji ma największy wpływ na indeksy uśrednione (zbiorcze). 7

8 Wnioski Kluczowa rola ROPS dla wdrażania i upowszechniania narzędzia „Kalkulator kondycji PES” Wskazane byłoby Przekształcenie pasywnego nastawienia do projektu („poczekamy-zobaczymy”), w postawę zaangażowaną gdzie od samego początku uczestnicy czują się współtwórcami ważnych instrumentów kształtujących ekonomię społeczną w regionie, ale również w ich własnych organizacjach Atutem udziału w projekcie jest korzyść społeczna i korzyść „dostępu do informacji” deklarowana tak często przez jego uczestników – wskazane jest używanie tych argumentów przy jego promocji. Pokazanie praktycznych korzyści – przydatności narzędzia jako zbioru informacji do wykorzystania, możliwość porównania się z innymi, samoocena

9 Wnioski Cały projekt „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”, portal i związane z nim narzędzie interaktywne – kalkulator PES wymaga aktywnej promocji – Upowszechnianie informacji o projekcie w formie kampanii społecznych widocznych w instytucjach publicznych, NGO, w mediach interaktywnych i społecznościowych (portal OPS) Duże zainteresowanie słuchaczy/uczestników szkoleń nowym narzędziem. Projekt kończy się tylko formalnie. Teraz zaczyna swoje społeczne życie. Pytania stawiane przez uczestników dotyczące zarządzania narzędziem – kto będzie nim administrował, kto będzie sprawdzał rzetelność danych i dbał o aktualizację zawartych tam informacji, o podtrzymywanie zainteresowania wykorzystywania narzędzia Ukierunkowane warsztaty, które pomogą zarówno pogłębić wiedzę na temat ekonomii społecznej wśród pracowników samorządowych, ale pomogą wypracować bardziej konkretne rozwiązania, procedury, standardy, propozycje współpracy.

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” Czy ekonomia społeczna ma przyszłość? Doświadczenia i impresje w świetle realizacji projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google