Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Katarzyna Uzar-Szcześniak Instytut Pedagogiki KUL T HE SYSTEM OPIEKI I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W P OLSCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Katarzyna Uzar-Szcześniak Instytut Pedagogiki KUL T HE SYSTEM OPIEKI I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W P OLSCE."— Zapis prezentacji:

1 Dr Katarzyna Uzar-Szcześniak Instytut Pedagogiki KUL T HE SYSTEM OPIEKI I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W P OLSCE

2 O SOBY STARSZE W POLSCE – WYNIKI BADAŃ P OL S ENIOR (2007-2011)  Sprawność fizyczna: znacząca niepełnosprawność funkcjonalna mierzona skalami ADL i IADL odpowiednio 4% i 30% osób 65+ 20% osób 85+ ze znaczną niepełnosprawnością, głównie kobiety Dysfunkcje poznawcze: 68% osób 65+ Demencje (od łagodnej do ciężkiej) – 32% osób 65+, zwłaszcza najstarszych i częściej kobiet Częste choroby populacji osób starszych: nadciśnienie (70-80%), cukrzyca (22%), oukładu oddechowego(20%)  Główne źródła dochodu: emerytura, renta, zasiłki Gorsza sytuacja kobiet i seniorów żyjących na wsi  Ocena subiektywna: 2/3 respondentów 65+ deklaruje, że uzyskiwane dochody pozwalają na oszczędne życie  1 i 2-osobowe gospodarstwa, wyposażone stosownie do potrzeb; rosnąca liczba osób starszych mieszkających na wsi  Wzrost samoświadomości i aktywna postawa wobec starości→ socjo- ekonomiczny status osób starszych powoli poprawia się KONDYCJA ZDROWOTNA WARUNKI ŻYCIA STATUS EKONOMICZNY

3 R ODZINNY KONTEKST STARZENIA SIĘ W POLSCE  Osoby starsze żyjące w: rodzinie jednopokoleniowej 50% (zamężni 31%, single 18%) – gospodarstwa jednoosobowe częstsze w miastach w rodzinie dwupokoleniowej – 25% w rodzinie trzypokoleniowej – 20% - częściej na wsi  Mocne, intensywne i częste kontakty  Głównie z dziećmi i wnukami  80% respondentów określa je dobre i bardzo dobre  Starsi dostarczają psychologicznego, finansowego i domowego wsparcia dla najbliższej rodziny  Deklarują również otrzymywanie tego rodzaju wsparcia od rodziny (wzajemna relacja wsparcia) FORMY ŻYCIA RODZINNEGO RELACJE RODZINNE RODZINA JAKO ŹRÓDŁO WSPARCIA

4 S YSTEM OPIEKI - PODSTAWY PRAWNE I ORGANIZACYJNE Placówki opieki dla osób starszych Władzom centralnym i lokalnym Podległe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pomoc społeczna (PS) z wojewódzkimi i powiatowymi centrami Prowadzone Ministerstwo Zdrowia – system opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) oddziały wojewódzkie Jednostki administracji rządowej Organizacje Pozarządowe (NGO): Fundacje Stowarzyszenia Związki wyznaniowe Podmioty prywatne (P)

5 FORMY OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  Opieka nieformalna (rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, wolontariusze)  Domowe/rodzinne/pielęgniarki i opiekunki – kierowane przez pracownika socjalnego (usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze)  Zasiłki, zwroty kosztów, zniżki  Wsparcie niematerialne: posiłki, ubrania, opał itp.. OPIEKA PÓŁOTWARTA  Domy i centra dziennego pobytu  Mieszkania chronione  Kluby seniora OPIEKA INSTYTUCJONALNA  Domy Pomocy Społecznej  Domy Opieki  Rodzinne Domy Opieki  Zakłady Opiekuńczo-Pielęgnacyjne  Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze  Oddziały geriatryczne  Hospicja

6 O PIEKA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  Pomoc w domu (sprzątanie, pranie, przygotowywanie posiłków, zakupy, wizyty u lekarza)  Opieka osobista/usługi pielęgnacyjne (pomoc w higienie osobistej, ubieraniu się, karmienie, w poruszaniu się)  Specjalistyczne usługi opiekuńcze – fizjoterapia, terapia zajęciowa, rehabilitacja, poradnictwo – zazwyczaj z rekomendacji pracownika socjalnego Osoby z najbliższego otoczenia, rodzina, wolontariusze Profesjonaliści – pielęgniarki, opiekunki środowiskowe, terapeuci – usługi płatne z możliwością refundacji

7 Z ASIŁKI DLA OSÓB STARSZYCH – ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I NIEZDOLNOŚCI DO PRACY RENTA  Finansowana przez ZUS, KRUS  Możliwe orzeczenia: 1) całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 2) całkowita niezdolność do pracy, 3) częściowa niezdolność do pracy  Stała lub czasowa renta z tytułu niepełnosprawności  Dodatek pielęgnacyjny (powyżej 75 r. ż.) INNE ZASIŁKI  Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności  Możliwe orzeczenia: 1) znaczny, 2) umiarkowany, 3) lekki stopień niepełnosprawności  Rehabilitacja społeczna i zawodowa, zasiłki z pomocy społecznej, zniżki, ulgi podatkowe, sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, usługi środowiskowe  Finansowane przez NFZ, MPiPS lub PEFRON SYSTEM EMERYTALNY I filar– wkłady ze składek emerytalnych w ZUS II filar – OFE, subkonto w ZUS III filar – indywidualne oszczędności emerytalne, IKE, IKZE

8 O PIEKA PÓŁOTWARTA  Ośrodki dzienne dla osób starszych for the elderly dostarczające różnorakich aktywności (kulturalnej, artystycznej, sportowej, wyjścia, czas wolny), interakcji społecznych, rehabilitacji, poradnictwa, posiłków i podstawowej opieki – najczęstsza forma opieki dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera lub Parkinsona  Mieszkania chronione – osoby starsze żyjące samodzielnie pod nadzorem opiekunek i pielęgniarek; umożliwia integrację społeczną  Kluby Seniora – ukierunkowane na aktywne uczestnictwo i zaangażowanie seniorów, działające we współpracy z instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi – domami kultury, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Centrami Aktywizacji

9 O PIEKA INSTYTUCJONALNA DOMY OPIEKIINSTYTUCJE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ HOSPICJA  Stał, 24 h opieka, zawierająca aktywizację i terapię  Cel: „stworzyć dla rezydenta dom z potrzebną opieką”  Rodzinne domy – kilka osób starszych żyjących z rodziną  Prywatne domy – instytucje komercyjne, w całości opłacane przez seniorów i rodziny  Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze i Opiekuńczo- Pielęgnacyjne  Czasowa (4-6 miesięcy), 24 h opieka  Cel: „przygotować pacjenta do powrotu do domu”  Kontynuacja leczenia szpitalnego wymagająca personelu medycznego  Domowa i stacjonarna opieka paliatywna i wsparcie dla osób chorych terminalnie i ich rodzin  Często oparte na wolontariacie OPIEKA SZPITALNA  Oddziały geriatryczne dzienna i całodobowa opieka i leczenie) z poradnictwem geriatrycznym  Oddziały dla przewlekle chorych – czasowa opieka i leczenie (do 30 dni)

10 FORMY WSPARCIA CECHY I RODZAJE WSPARCIA Opieka nieformalnaPielęgniarkaśrodowiskowaOpiekunkaśrodowiskowaOśrodek pomocyspołecznejCentrum aktywizacji,wolontariatKluby SenioraUniwersytet TrzeciegoWiekuDom Dziennego PobytuMieszkanienadzorowaneRodzinny dom pomocyDomy PomocySpołecznejPrywatne placówkiwsparcia całodobowegoZakłady Opiekuńczo-LeczniczeZakład Pielęgnacyjno-OpiekuńczyOddział geriatrycznyHospicjum stacjonarne idomowe Organ prowadzący P OP OZ P PS P PS OP PS OP PS OP PS OP PS P OP OZ OP Dla osób z niesprawnością fizyczną lub psychiczną ++++++++++ Opieka tymczasowa +++++++++ Opieka długoterminowa++++++ Opieka medyczna+++++ Pomoc w czynnościach życia codziennego ++++++++++++ Samopomoc środowiskowa +++++++ Terapia/ wsparcie psychologiczne +++++++++ Informacja/ poradnictwo +++++ Integracja/ edukacja ++++++++++ PS – pomoc społeczna, OZ – opieka zdrowotna, OP – organizacja pozarządowa, P – podmiot prywatny

11 P ROCEDURA KWALIFIKACJI DO USŁUG SOCJALNYCH  Wniosek złożony do odpowiedniego do miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej  Wywiad przeprowadzony z pracownikiem socjalnym (diagnoza warunków materialnych, finansowych, zdrowotnych osoby starszej, jej sytuacji rodzinnej, więzi społecznych i dostępnych źródeł wsparcia)  Plan wsparcia sporządzony przez pracownika socjalnego i aplikanta – rodzaj, czas trwania, liczba godzin, miejsce i opłata za usługi opiekuńcze  Zatwierdzenie planu wsparcia decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych podjęta przez uprawnionego pracownika ośrodka pomocy społecznej 1. Wniosek 2. Wywiad socjalny 3. Plan wsparcia 4. Decyzja o usługach opiekuńczych


Pobierz ppt "Dr Katarzyna Uzar-Szcześniak Instytut Pedagogiki KUL T HE SYSTEM OPIEKI I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W P OLSCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google