Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - rola podmiotów reintegracyjnych w aktywizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - rola podmiotów reintegracyjnych w aktywizacji."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - rola podmiotów reintegracyjnych w aktywizacji społeczno-zawodowej Elbląg, 9 grudnia 2015 r.

2 Stan ilościowy PES na dzień 31 XII 2014:  Centra Integracji Społecznej (7)  Kluby Integracji Społecznej (47)  Warsztaty Terapii Zajęciowej (35)  Zakłady Aktywności Zawodowej (7)  Spółdzielnie socjalne (76)  Spółdzielnie pracy (24), spółdzielnie inwalidów i niewidomych (19)  Organizacje pozarządowe (5054)  Spółki non-profit (6)

3

4 Spółdzielnie socjalne funkcjonujące na terenie województwa warmińsko mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w ujęciu powiatowym

5 Spółdzielnie socjalne na dzień 31.12.2014 r. – aktywnie działa 76

6 „Zakup prospołeczny” – znak promocyjny podmiotów ekonomii społecznej 1. Spółdzielnia socjalna „ECOSTEAM” 2. Spółdzielnia socjalna „Mixgraf- studio reklamy” 3. Spółdzielnia socjalna „GU-RAL” Kolejne 2 spółdzielnie otrzymały pozytywną rekomendacje Kapituły.

7 2) OWIES w Nidzicy Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 1) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu Stowarzyszenie ESWIP 4) Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Olsztyni, Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Olsztynie Stowarzyszenie WAMA- COOP 3) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku Stowarzyszenie ADELFI 8) Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Ostródzie Stowarzyszenie ESWIP 5) Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie Stowarzyszenie ESWIP 7) Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Lidzbarku Warmińskim Stowarzyszenie ESWIP 6) Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach Stowarzyszenie ESWIP 1 2 3 4 8 5 6 7 10 9 10) Inkubator Ekonomii Społecznej w Mrągowie Stowarzyszenie WAMA-COOP 9) Inkubator Ekonomii Społecznej w Kętrzynie Stowarzyszenie WAMA-COOP Mapa zasięgu OWES i IPS 11-12 Operator Stowarzyszenie ESWIP 13) Operator Działdowska Agencja Rozwoju S.A>

8 CEL GŁÓWNY WPRES: Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej i społecznej grup zagrożonych wykluczeniem

9 PRIORYTETY WPRES Priorytet I Spójny system wsparcia ekonomii społecznej w województwie Priorytet III Poprawa efektywności ekonomicznej podmiotów ekonomii społecznej Priorytet II Wzrost świadomości na temat ekonomii społecznej Priorytet IV Administracja publiczna wspiera rozwój ekonomii społecznej w województwie

10 Okres programowania 2014 - 2020

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne PI 9i: Aktywne włączenie PI 9iv: Ułatwienie dostępu do usług społecznych PI 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej

12 PI 9i – Aktywne włączenie 379 905 882 zł Cel szczegółowy: Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno – zawodowej. Przykładowe działania / typy przedsięwzięć:  aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zindywidualizowną ścieżką rozwoju;  usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

13 PI 9iv – Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych i społecznych 146 117 648 zł USŁUGI ZDROWOTNE: 18 995 294 zł Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Przykładowe działania / typy przedsięwzięć:  opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych;  opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej;  wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnianie interwencji krajowej).

14 USŁUGI SPOŁECZNE: 127 122 354 zł Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przykładowe działania / typy przedsięwzięć:  świadczenie usług eliminujących dysfunkcje osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, m.in.: wsparcie pieczy zastępczej, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, asystenta rodziny, skierowanych do osób w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym;  lokalne działania integracyjne społeczności, sprzyjające włączeniu społecznemu (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji).

15 PI 9v – Wspieranie przedsiębiorczości społecznej 97 411 762 zł Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej Przykładowe działania / typy przedsięwzięć:  świadczenie usług osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych (usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe);  dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia;  dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych;  koordynacja ekonomii społecznej w regionie.

16 Założenia systemu wsparcia ekonomii społecznej na lata 2015 - 2020  funkcjonowanie 4 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczących usługi animacyjne, inkubacyjne oraz wsparcie biznesowe;  kontynuacja systemu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych: dotacje i wsparcie pomostowe itp.;  Utworzenie co najmniej 400 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

17 Tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych- spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą

18 Przedsiębiorstwo społeczne

19

20 W roku 2015 planowane są 4 konkursy ( IV kwartał) w poszczególnych obszarach:

21 W roku 2016 planowane są następujące konkursy w poszczególnych obszarach:

22 Dziękuję za uwagę Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Głowackiego 17; 10-447 Olsztyn czynny: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30 tel.: 89 521 95 00, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - rola podmiotów reintegracyjnych w aktywizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google