Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania projektów podnoszących kompetencje cyfrowe PO WER 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania projektów podnoszących kompetencje cyfrowe PO WER 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania projektów podnoszących kompetencje cyfrowe PO WER 2014-2020

2 1.PO Wiedza Edukacja Rozwój 2.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 3.Regionalne Programy Operacyjne Źródła finansowania

3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4 W ramach PO WER przewiduje się realizację projektów, których celem jest: poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. PO Wiedza Edukacja Rozwój

5 „Zwiększenie kompetencji pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kompetencji kluczowych” W ramach projektu zaplanowano szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły). „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń, przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej, doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno- przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Przykładowe projekty PO WER

6 „Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. „E-podręczniki.pl. Tworzenie cyfrowych podręczników i otwartych zasobów edukacyjnych do kształcenia ogólnego” Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e- podręcznikom, które przyczynią się do zwiększenia wykorzystania TIK w pracy szkół i placówek systemu oświaty. Przykładowe projekty PO WER

7 Liczba przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie określonym w Programie 352611752 Wskaźniki produktu PO WER Liczba pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów objętych wsparciem w zakresie określonym w Programie 23144627 Liczba opracowanych w Programie e- podręczników i dydaktycznych e-materiałów towarzyszących 338013519 Liczba opracowanych i upowszechnionych e- zasobów do kształcenia zawodowego 150 Nazwa wskaźnikaWartość pośrednia 2018Wartość końcowa 2023

8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

9 Projekty mające na celu modernizację sprzętu oraz wyposażenia cyfrowego, dostępnego do użytku publicznego, są możliwe do realizacji w ramach PROW. „Możliwością dla rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności oddalonych od miast, jest rozwój Internetu szerokopasmowego i jego szersze wykorzystanie w prowadzeniu działalności gospodarczej czy pracy na odległość.” (część 4.2.10 PROW) „W celu wyrównywania różnic rozwojowych niezbędne jest wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej (w tym Internetu szerokopasmowego), infrastruktury społecznej, poprawa dostępu do usług publicznych, upowszechnienie wykorzystania TIK na obszarach wiejskich ze środków polityki spójności.” (część 5 PROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 Regionalne Programy Operacyjne

11 Dokumenty programowe: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO (dalej SzOOP) Instytucja Zarządzająca RPO  Zarząd Województwa Regionalne Programy Operacyjne

12 Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 wsparcie RPO na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijania kompetencji informatycznych skierowane jest w szczególności do: publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne; szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, uczniów i słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty; nauczycieli. Regionalne Programy Operacyjne

13 Wsparcie udzielane w ramach RPO może objąć m.in.: wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego; kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń; programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania. Realizacja wsparcia RPO jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek w tym zakresie! Regionalne Programy Operacyjne

14 Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem wynosi: dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów lub słuchaczy – 140 000,00 PLN dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów lub słuchaczy – 200 000,00 PLN Regionalne Programy Operacyjne

15 IZ RPO może zapewnić szkołom lub placówkom systemu oświaty korzystającym ze wsparcia możliwość dodatkowego sfinansowania w ramach RPO utworzenia wewnątrzszkolnych sieci komputerowych lub bezprzewodowych, w tym na: opracowanie projektów technicznych dla każdej ze szkół lub placówek systemu oświaty uczestniczących w projekcie w zakresie instalacji sieci i urządzeń niezbędnych do stworzenia wewnątrzszkolnych sieci komputerowych lub bezprzewodowych; zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej i wykonanie instalacji sieci zgodnie z opracowaną dokumentacją; sfinansowanie usług administrowania zakupionym w ramach projektu sprzętem i urządzeniami przez okres nie dłuższy niż okres trwania projektu. Regionalne Programy Operacyjne

16 Szczegółowy wykaz urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo- usługowej, na zakup których udziela się wsparcia finansowego, został określony przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl. IZ RPO zapewnia zgodność interwencji przewidzianej w ramach RPO z przedmiotowym katalogiem. Nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK powinny być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności. Regionalne Programy Operacyjne

17 Działania dotyczące wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty NIE MOGĄ być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia. Regionalne Programy Operacyjne

18 Należy pamiętać, że działania finansowane ze środków EFS są dodatkowym elementem, uzupełniającym realizowane przez szkołę lub placówkę systemu oświaty programy nauczania i wychowania. IZ RPO zapewnia, że zakupiony sprzęt, a także wiedza przeszkolonych nauczycieli będą wykorzystywane do realizacji obowiązkowych zajęć szkolnych oraz, że ww. działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Regionalne Programy Operacyjne

19 W ramach RPO możliwe jest również prowadzenie działań związanych z rozwijaniem zaawansowanych kompetencji cyfrowych poprzez naukę programowania/kodowania, które będą dotyczyć: podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie programowania/kodowania; realizację nauki programowania wśród uczniów. Regionalne Programy Operacyjne

20 Zakres interwencji w ramach RPO obejmuje m.in.: szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli prowadzone przez trenerów przygotowanych w ramach PO WER; studia podyplomowe; szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych prowadzone przez ekspertów w dziedzinie programowania; szkolenia z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nauczycieli szkół i placówek systemu oświaty, które uczestniczyły w podobnych przedsięwzięciach. Regionalne Programy Operacyjne

21 Wsparcie kształcenia ogólnego będzie prowadzone zwłaszcza przez kontynuację działań realizowanych w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” i rozwijania kompetencji w zakresie stosowania TIK (w modułach e-szkoła i e-nauczyciel). Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym w szczególności przez rozwijanie umiejętności korzystania z nowych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. RPO Województwa Mazowieckiego

22 Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji nauczycieli, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w dydaktyce pozwoli na właściwą realizację procesu indywidualizacji nauczania. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. RPO Województwa Podkarpackiego

23 Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa tel. 22 34 74 881


Pobierz ppt "Źródła finansowania projektów podnoszących kompetencje cyfrowe PO WER 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google