Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Projekty systemowe i konkursowe, realizowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Projekty systemowe i konkursowe, realizowane."— Zapis prezentacji:

1 Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Projekty systemowe i konkursowe, realizowane w latach października 2009r.

2 Departament Funduszy Strukturalnych Kształcenie ogólne (1): Doskonalenie i wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z wymogami gospodarki opartej na wiedzy (MEN – 3.3.3) Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego (MEN – 3.3.3) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnym z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą (MEN – 3.3.3). Rozwój nauczania on-line skierowanego do dzieci młodzieży polskiej przebywającej za granicą (Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających Za Granicą – 3.3.3) Podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym (MEN – 3.3.3)

3 Departament Funduszy Strukturalnych Kształcenie ogólne (2) Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (MEN 3.3.3) Pilotaż nowych egzaminów maturalnych i eksternistycznych, Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu w klasie VI (CKE – 3.2) Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości (3.3.4 – konkurs) Projekty innowacyjne służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy ( konkurs) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (3.3.4 – konkurs)

4 Departament Funduszy Strukturalnych Kształcenie zawodowe (1) Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji (MEN ) orazWdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji oraz krajowego rejestru kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (MEN/IBE – 3.4.1) Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno – zawodowego (KOWEZiU ) Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego (KOWEZiU ) System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego (KOWEZiU ) Modernizacja egzaminu potwierdz. kwalifikacje zawodowe (CKE - 3.2) Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru (MEN – 3.4.2)

5 Departament Funduszy Strukturalnych Kształcenie zawodowe (2) projekty konkursowe: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego ( konkurs ) Opracowanie narzędzi diagnostycznych materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów ( konkurs 3.4.3) Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych ( konkurs 3.3.2)

6 Departament Funduszy Strukturalnych Zarządzanie oświatą Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły I i II edycja (MEN ) Badania dot. podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych, w tym badania dot. rozwoju metodologii szacowania EWD, Badania uwarunkowań zróżnicowania egzaminów zewnętrznych (CKE - 3.2) Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dot. funkcjonowania systemu oświaty, m.in. poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej (CIE – 3.1.1) Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty (IBE ) Zarządzanie oświatą na poziomie lokalnym i regionalnym (MEN )

7 Departament Funduszy Strukturalnych Uczenie się przez całe życie Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji (MEN ) Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie (MEN – 3.4.2) Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie (KOWEZiU – 3.4.2) Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno – zawodowego (KOWEZiU ) Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris (CODN – 3.3.3)

8 Departament Funduszy Strukturalnych System doskonalenia i kształcenia nauczycieli: Modernizacja systemu kompleksowego wsparcia szkół, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego – I i II etap (MEN 3.3.1) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ( konkurs 3.4.3) Uruchomienie nowego typu dziennych studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania przedszkolnego ( konkurs 3.3.2) Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych ( konkurs 3.3.2) Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela ( konkurs 3.3.2)

9 Departament Funduszy Strukturalnych Wsparcie czynnych zawodowo nauczycieli Priorytet IX Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (9.4) Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższaniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia (9.4) Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (9.4)

10 Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III oDoskonalenie oraz wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (3.3.2) oPonadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości (3.4.3) Priorytet IX oProgramy rozwojowe szkół, w tym dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematyczno – przyrodniczych (kształcenie ogólne 9.1.2,kształcenie zawodowe 9.2) oProgramy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej (9.1.2)

11 Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III oDoskonalenie podstaw programowych kształcenia zawodowego ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy (3.3.3) oOpracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego (3.4.2) oSystem wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego (3.3.3) Priorytet IX oProgramy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym: modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej potrzeb do lokalnego i regionalnego rynku pracy, współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy (9.2) oEfektywne programy doradztwa edukacyjno- zawodowego (9.2)

12 Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III oOgólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie (3.4.2) (np. spot Rok przedszkolaka emitowany w ramach kampanii społecznej) oModel systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie (3.4.2) Priorytet IX oTworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wsparcie istniejących przedszkoli, przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym (9.1.1) oKampanie informacyjne promujące edukację przedszkolną (9.1.1) oUpowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego (9.3)

13 Departament Funduszy Strukturalnych Dziękuję za uwagę! Kontakt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych Al. Szucha 25, Warszawa Tel. (022) Fax (022)


Pobierz ppt "Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Projekty systemowe i konkursowe, realizowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google