Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Projekty systemowe i konkursowe, realizowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Projekty systemowe i konkursowe, realizowane."— Zapis prezentacji:

1 Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Projekty systemowe i konkursowe, realizowane w latach 2009-2010 13 października 2009r.

2 Departament Funduszy Strukturalnych Kształcenie ogólne (1): Doskonalenie i wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z wymogami gospodarki opartej na wiedzy (MEN – 3.3.3) Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego (MEN – 3.3.3) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnym z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą (MEN – 3.3.3). Rozwój nauczania on-line skierowanego do dzieci młodzieży polskiej przebywającej za granicą (Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających Za Granicą – 3.3.3) Podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym (MEN – 3.3.3)

3 Departament Funduszy Strukturalnych Kształcenie ogólne (2) Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (MEN 3.3.3) Pilotaż nowych egzaminów maturalnych i eksternistycznych, Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu w klasie VI (CKE – 3.2) Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości (3.3.4 – konkurs) Projekty innowacyjne służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (3.3.4 - konkurs) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (3.3.4 – konkurs)

4 Departament Funduszy Strukturalnych Kształcenie zawodowe (1) Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji (MEN - 3.4.1) orazWdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji oraz krajowego rejestru kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (MEN/IBE – 3.4.1) Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno – zawodowego (KOWEZiU - 3.4.2) Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego (KOWEZiU - 3.3.3) System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego (KOWEZiU - 3.3.3) Modernizacja egzaminu potwierdz. kwalifikacje zawodowe (CKE - 3.2) Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru (MEN – 3.4.2)

5 Departament Funduszy Strukturalnych Kształcenie zawodowe (2) projekty konkursowe: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego ( konkurs 3.4.3 ) Opracowanie narzędzi diagnostycznych materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów ( konkurs 3.4.3) Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych ( konkurs 3.3.2)

6 Departament Funduszy Strukturalnych Zarządzanie oświatą Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły I i II edycja (MEN - 3.1.2) Badania dot. podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych, w tym badania dot. rozwoju metodologii szacowania EWD, Badania uwarunkowań zróżnicowania egzaminów zewnętrznych (CKE - 3.2) Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dot. funkcjonowania systemu oświaty, m.in. poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej (CIE – 3.1.1) Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty (IBE - 3.1.1) Zarządzanie oświatą na poziomie lokalnym i regionalnym (MEN - 3.1.2)

7 Departament Funduszy Strukturalnych Uczenie się przez całe życie Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji (MEN - 3.4.1) Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie (MEN – 3.4.2) Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie (KOWEZiU – 3.4.2) Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno – zawodowego (KOWEZiU - 3.4.2) Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris (CODN – 3.3.3)

8 Departament Funduszy Strukturalnych System doskonalenia i kształcenia nauczycieli: Modernizacja systemu kompleksowego wsparcia szkół, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego – I i II etap (MEN 3.3.1) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ( konkurs 3.4.3) Uruchomienie nowego typu dziennych studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania przedszkolnego ( konkurs 3.3.2) Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych ( konkurs 3.3.2) Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela ( konkurs 3.3.2)

9 Departament Funduszy Strukturalnych Wsparcie czynnych zawodowo nauczycieli Priorytet IX Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (9.4) Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższaniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia (9.4) Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (9.4)

10 Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III oDoskonalenie oraz wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (3.3.2) oPonadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości (3.4.3) Priorytet IX oProgramy rozwojowe szkół, w tym dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematyczno – przyrodniczych (kształcenie ogólne 9.1.2,kształcenie zawodowe 9.2) oProgramy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej (9.1.2)

11 Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III oDoskonalenie podstaw programowych kształcenia zawodowego ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy (3.3.3) oOpracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego (3.4.2) oSystem wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego (3.3.3) Priorytet IX oProgramy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym: modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej potrzeb do lokalnego i regionalnego rynku pracy, współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy (9.2) oEfektywne programy doradztwa edukacyjno- zawodowego (9.2)

12 Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III oOgólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie (3.4.2) (np. spot Rok przedszkolaka emitowany w ramach kampanii społecznej) oModel systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie (3.4.2) Priorytet IX oTworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wsparcie istniejących przedszkoli, przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym (9.1.1) oKampanie informacyjne promujące edukację przedszkolną (9.1.1) oUpowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego (9.3)

13 Departament Funduszy Strukturalnych Dziękuję za uwagę! Kontakt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa Tel. (022) 34 74 881 Fax (022) 34 74 883


Pobierz ppt "Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Projekty systemowe i konkursowe, realizowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google