Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 14/15 listopada 2012 r. EFS dla oświaty w województwie lubelskim Agnieszka Pidek-Klepacz Zespół Zarządzania Komponentem Regionalnym PO KL Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 14/15 listopada 2012 r. EFS dla oświaty w województwie lubelskim Agnieszka Pidek-Klepacz Zespół Zarządzania Komponentem Regionalnym PO KL Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 14/15 listopada 2012 r. EFS dla oświaty w województwie lubelskim Agnieszka Pidek-Klepacz Zespół Zarządzania Komponentem Regionalnym PO KL Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

2 Finanse, którymi dysponujemy w latach 2007-2013 Priorytet IX PO KL - 513 339 031,34 zł w tym: edukacja przedszkolna: 118 653 161,75 zł programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne: 169 773 040,19 zł programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe: 110 587 379,74 zł doskonalenia nauczycieli 34 117 557,11 zł

3 Dotychczas wsparciem objęliśmy 267 ośrodków wychowania przedszkolnego i 8 399 dzieci w wieku 3-5 lat 1 184 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych 692 szkół prowadzących kształcenie ogólne, w tym: 253 z obszarów miejskich 439 z obszarów wiejskich 226 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, w tym: 111 szkół współpracowało z przedsiębiorcami 1 603 uczniów ukończyło udział w stażach i praktykach 4 610 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w formach krótkich, w tym: 2 800 z obszarów wiejskich 90 nauczycieli kształcenia zawodowego

4 Plany na rok 2013 tworzenie lub wsparcie przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe staże i praktyki obejmujące praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym także zatrudnionych u pracodawców w doskonaleniu zawodowym w formach krótkich szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych

5 Sukcesy działania, które odpowiadają najtrafniej na potrzeby w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w województwie lubelskim: tworzenia i/lub uruchamianie ośrodków wychowania przedszkolnego organizacja doradztwa i opieki psychologiczno – pedagogicznej rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy

6 Rezultaty stosunkowo dobre wyniki nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych systematyczny wzrost liczby ośrodków wychowania przedszkolnego oraz poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

7 Słabe strony brak trwałości projektów po ich zakończeniu oraz brak pomysłu na ich kontynuację niska ranga i negatywne postrzeganie szkolnictwa zawodowego brak nowoczesnej lub przestarzała baza techniczna i dydaktyczna w większości szkół i placówek oświatowych nieefektywny system nauczania praktycznego słaba korelacja pomiędzy wynikami nauczania a doskonaleniem zawodowym nauczycieli niewystarczające wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym w szczególności uczniów zdolnych i uczniów niepełnosprawnych, zarówno w kontekście oferty edukacyjnej, jak i infrastruktury niewystarczająca dostępność sprawnych systemów opieki przedszkolnej i dla dzieci poniżej trzeciego roku życia

8 Szanse rozwój współpracy szkół zawodowych i ich organów prowadzących z pracodawcami, instytucjami otoczenia biznesu, klastrami i szkołami wyższymi wzrost efektywności kształcenia oraz wzrost dostępności do doradztwa zawodowego oraz wsparcia pedagogiczno-psychologicznego i logopedycznego na każdym etapie edukacji dostosowanie kształcenia zawodowego, tj. oferty edukacyjnej, jak i niezbędnej bazy dydaktycznej do branż strategicznych dla rozwoju województwa oraz do rynku pracy wykorzystanie dobrych praktyk wypracowanych w ramach okresu programowania 2007-2013 wykorzystanie technik ICT w procesie kształcenia umożliwiających uatrakcyjnienie treści i form przekazu

9 ul. Czechowska 19, pok. nr 1 20-072 Lublin tel. (081) 44-16-843 www.efs.lubelskie.pl; efs@lubelskie.pl bezpłatna Infolinia: 0 800 888 337 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, 14/15 listopada 2012 r. EFS dla oświaty w województwie lubelskim Agnieszka Pidek-Klepacz Zespół Zarządzania Komponentem Regionalnym PO KL Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google