Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Zmiany w programie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Paweł Karpiński Departament Usług.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Zmiany w programie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Paweł Karpiński Departament Usług."— Zapis prezentacji:

1 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Zmiany w programie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Paweł Karpiński Departament Usług Agencyjnych Warszawa, 11 grudnia 2015 roku

2 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 833) Zmiana ustawy z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1815) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. z 2015r. poz. 210) Zmiana planowana na luty 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 183, poz. 1432, z późn. zm.) Zmiana planowana na luty 2016 r. PROGRAM „wsparcia budownictwa socjalnego”

3 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 PROGRAM „wsparcia budownictwa socjalnego” WZROST ATRAKCYJNOŚCI PROGRAMU Możliwość zakupu byłych mieszkań zakładowych Złagodzenie obowiązku wydzielania zasobu ekwiwalentnego Wsparcie inwestycji realizowanych przez spółki gminne Podniesienie o 5 pkt proc. poziomu wsparcia

4 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Wsparcie inwestycji realizowanych przez spółki gminne BENEFICJENCI PROGRAMU: gminy i ich związki powiaty organizacje pożytku publicznego spółki gminne spółka gminna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, w której gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałającą w formie towarzystwa budownictwa społecznego.

5 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 PROGRAM „wsparcia budownictwa socjalnego” WZROST ATRAKCYJNOŚCI PROGRAMU Możliwość zakupu byłych mieszkań zakładowych Złagodzenie obowiązku wydzielania zasobu ekwiwalentnego Wsparcie inwestycji realizowanych przez spółki gminne Podniesienie o 5 pkt proc. poziomu wsparcia

6 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Możliwość zakupu byłych mieszkań zakładowych PRZEDMIOT FINANSOWEGO WSPARCIA: lokale socjalne mieszkania chronione lokale komunalne (konieczność utworzenia ekwiwalentu) noclegownie domy dla bezdomnych byłe mieszkania zakładowe byłe mieszkania zakładowe – mieszkania stanowiące przed dniem 7 lutego 2001 r. własność przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

7 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 PROGRAM „wsparcia budownictwa socjalnego” WZROST ATRAKCYJNOŚCI PROGRAMU Możliwość zakupu byłych mieszkań zakładowych Złagodzenie obowiązku wydzielania zasobu ekwiwalentnego Wsparcie inwestycji realizowanych przez spółki gminne Podniesienie o 5 pkt proc. poziomu wsparcia

8 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 BUDŻET PAŃSTWA FUNDUSZ DOPŁAT W BGK Budowa budynku, kupno lokalu/budynku Remont, zmiana sposobu użytkowania lub przebudowa budynku Budowa budynku realizowana przez TBS Remont, zmiana sposobu użyt., przeb. bud. realizowana przez TBS Podniesienie o 5 pkt proc. poziomu wsparcia MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA O JAKĄ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WNIOSKODAWCY LOKALE SOCJALNE, KOMUNALNE I MIESZKANIA CHRONIONE Kupno lokalu/budynku Mieszkania zakładowe

9 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 BUDŻET PAŃSTWA FUNDUSZ DOPŁAT W BGK Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku Remont lub przebudowa budynku lub jego części Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części PROGRAM „wsparcia budownictwa socjalnego” MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA O JAKĄ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WNIOSKODAWCY NOCLEGOWNIE I DOMY DLA BEZDOMNYCH

10 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 PROGRAM „wsparcia budownictwa socjalnego” WZROST ATRAKCYJNOŚCI PROGRAMU Możliwość zakupu byłych mieszkań zakładowych Złagodzenie obowiązku wydzielania zasobu ekwiwalentnego Wsparcie inwestycji realizowanych przez spółki gminne Podniesienie o 5 pkt proc. poziomu wsparcia

11 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Złagodzenie obowiązku wydzielania zasobu ekwiwalentnego byłe mieszkania zakładowe – brak konieczności powiększania zasobu Finansowego wsparcia w przypadku tworzenia lokali komunalnych, udziela się, jeżeli gmina powiększy zasób lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o lokale w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali komunalnych. Finansowego wsparcia w przypadku tworzenia lokali komunalnych, udziela się, jeżeli gmina powiększy zasób lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o lokale w liczbie co najmniej równej liczbie lokali komunalnych lub o lokale o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej łącznej powierzchni użytkowej lokali komunalnych. PRZED ZMIANAMI PO ZMIANACH

12 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Złożenie wniosku (marzec, wrzesień) Kwalifikacja (czerwiec, grudzień ) Zawarcie umowy Okres realizacji do 24 miesięcy Utrzymanie zasobów co najmniej 15 lat Złożenie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia wraz z dokumentami, wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 29.07.2009 r. w przypadku tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali komunalnych lub dokumentami o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.10.2009 r. w przypadku tworzenia noclegowni i domów dla bezdomnych. Nabór wniosków następuje w dniach 1-31 marca oraz w dniach 1-30 września. Wnioski mogą być składane bezpośrednio w Banku lub za pośrednictwem operatora publicznego. Dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora publicznego określa data stempla pocztowego. Kwalifikacja wniosków odpowiednio dla edycji wiosennej do dnia 30 czerwca, dla edycji jesiennej do dnia 31 grudnia. Zawarcie umowy pomiędzy BGK a Inwestorem, która określa m. in. cel, na jaki udzielane jest finansowe wsparcie, maksymalną kwotę finansowego wsparcia, termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia oraz terminy uruchomienia i rozliczenia finansowego wsparcia. Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego środkami finansowymi z Funduszu Dopłat. Nie może ona przekroczyć 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Przez zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozumie się sytuację, w której można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków, pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia. PROCES UBIEGANIA SIĘ, WYPŁATY I ROZLICZENIA WSPARCIA Rozliczenie przedsięwzięcia Rozliczenie kosztów przedsięwzięcia w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Zakończenie przedsięwzięcia Rozpoczęcie przedsięwzięcia Przez rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych w rozumieniu art. 41 pkt.1 Prawa budowlanego tj. w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna. Należy pamiętać o tym, aby rozpocząć realizację przedsięwzięcia w trakcie trwania ważności pozwolenia na budowę. Utrzymanie zasobów, pozyskanych przy współudziale środków finansowych z Funduszu Dopłat. Przed upływem 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia nie można zbyć lub zmienić przeznaczenia zasobów, na które zostało udzielone finansowe wsparcie, nie można rozwiązać umowy zawartej przez gminę lub jej związek z towarzystwem budownictwa społecznego oraz nie można zmienić zasad podnajmowania lokali i ustalania wysokości opłat z tytułu używania lokali, na które zostało udzielone finansowe wsparcie za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 21 Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. T PROGRAM „wsparcia budownictwa socjalnego”

13 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 BGK współfinansowanie przedsięwzięć 974 przedsięwzięcia 0,59 mld zł udzielonego wsparcia JST i OPP mieszkania o niskich czynszach, noclegownie i domy dla bezdomnych 1,9 mld zł łączna wartość przedsięwzięć objętych wsparciem Osoby najuboższe 16,5 tys. tworzonych lokali/miejsc 647 tys. m 2 tworzonych powierzchni lokale socjalne mieszkania chronione lokale komunalne noclegownie domy dla bezdomnych PROGRAM „wsparcia budownictwa socjalnego”

14 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIELONYCH DOTACJI PONAD 588 MLN ZŁ ! ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ 1 930,78 MLN ZŁ ! PROGRAM „wsparcia budownictwa socjalnego” wsparcie udzielone w latach 2007-2015

15 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Woj. mazowieckie - zrealizowane przedsięwzięcie Lokale komunalne 228 Warszawa Koszt przedsięwzięcia – 40 mln zł Finansowe wsparcie – 12 mln zł Zakończenie inwestycji: sierpień 2014

16 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Woj. łódzkie - zrealizowane przedsięwzięcie Lokale komunalne 41 Łódź Koszt przedsięwzięcia – 6 mln zł Finansowe wsparcie – 2,4 mln zł Zakończenie inwestycji: czerwiec 2015

17 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Woj. łódzkie - zrealizowane przedsięwzięcie Lokale socjalne 10 Radomsko Koszt przedsięwzięcia – 1,5 mln zł Finansowe wsparcie – 0,6 mln zł Zakończenie inwestycji: lipiec 2015

18 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Woj. podlaskie - zrealizowane przedsięwzięcie Lokale socjalne 54 Suwałki Koszt przedsięwzięcia – 3,7 mln zł Finansowe wsparcie – 1,5 mln zł Zakończenie inwestycji: październik 2011

19 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Woj. lubelskie - zrealizowane przedsięwzięcie Lokale socjalne 8 Włodawa Koszt przedsięwzięcia – 0,75 mln zł Finansowe wsparcie – 0,22 mln zł Zakończenie inwestycji: grudzień 2013

20 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 PROGRAM „wsparcia budownictwa socjalnego” ŚRODKI PRZEZNACZONE NA PROGRAM W RAMACH EDYCJI W ZESTAWIENIU DO FAKTYCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA W TYS. ZŁ

21 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 PROGRAM „wsparcia budownictwa socjalnego” NAJBLIŻSZA EDYCJA PROGRAMU  Najbliższy termin składania wniosków 1 - 31 marca 2016 r. (edycja wiosenna).  Środki przeznaczone w planie finansowym BGK na kwalifikacje wniosków złożonych w edycji wiosennej 2016 r. – 50,3 mln zł.  Ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków do dnia 30 czerwca 2016 r.  Wnioski należy składać na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Usług Agencyjnych Al. Jerozolimskie 7 00 - 955 Warszawa Tel.: (22) 52 29 610


Pobierz ppt "204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Zmiany w programie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Paweł Karpiński Departament Usług."

Podobne prezentacje


Reklamy Google