Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Opolu Narada z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli województwa opolskiego Opole, 12 lutego 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Opolu Narada z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli województwa opolskiego Opole, 12 lutego 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Opolu Narada z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli województwa opolskiego Opole, 12 lutego 2013 r.

2 Kuratorium Oświaty w Opolu Wyniki przeprowadzonej analizy sprawowanego nadzoru w placówkach doskonalenia nauczycieli w szczególności realizacja grantów. Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli, czyli jak zmieniają się zadania ośrodków doskonalenia w zakresie wspomagania szkół. Formy współpracy kuratorium z placówkami doskonalenia nauczycieli. Doświadczenia placówek – dyskusja. Podsumowanie spotkania Program spotkania:

3 Kuratorium Oświaty w Opolu Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli, jak zmienią się zadania w zakresie wspomagania szkół

4 Kuratorium Oświaty w Opolu Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli być blisko szkoły i pracować na potrzeby szkoły (rady pedagogicznej jako całości i szkoły jako instytucji); wykorzystywać potencjał różnych instytucji, które mogą świadczyć na rzecz szkoły, organizować ich współpracę; realizować zadania polegające na wspomaganiu pracy szkół, obejmujące w szczególności: diagnozowanie problemów szkoły, planowanie działań rozwojowych, organizację i realizację zaplanowanych działań, ocenę efektów przeprowadzonych działań; doskonalenie nauczycieli powinno być traktowane jako element wspomagania służącego szkole polegający na motywowaniu nauczycieli do dalszego kształcenia w miejscu pracy, indywidualnie lub w grupie innych nauczycieli, dostarczaniu odpowiedniej oferty szkoleń i ich organizowaniu

5 Kuratorium Oświaty w Opolu Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli Do placówek doskonalenia nauczycieli - w związku z realizacją wspomagania szkół – powinien należeć także obowiązek: organizowania współpracy szkół (np.: tworzenie sieci szkół), polegającej na współdziałaniu dyrektorów i nauczycieli (np.: opiekunów stażu, liderów, przewodniczących zespołów, nauczycieli przedmiotów) tworzenia i prowadzenia bazy zasobów, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez szkoły i placówki (specjaliści, wydawnictwa, inicjatywy) informowania o kierunkach polityki oświatowej państwa, w tym planowanych i wprowadzanych zmianach;

6 Kuratorium Oświaty w Opolu Zmiany w przepisach prawa oświatowego Nowelizacja rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej: w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w sprawie szczegółowych zasad działania bibliotek pedagogicznych w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych w sprawie nadzoru pedagogicznego

7 Kuratorium Oświaty w Opolu Nowe zadania obowiązkowe publicznych placówek doskonalenia Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z: kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, wymagań stawianych szkole lub placówce, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej;

8 Kuratorium Oświaty w Opolu Nowe zadania obowiązkowe publicznych placówek doskonalenia Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: realizacji podstaw programowych, w tym tworzenia programów nauczania diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania przygotowania nauczycieli oraz dyrektorów szkół do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek przy jednoczesnym obowiązku prowadzenia doskonalenia

9 Kuratorium Oświaty w Opolu Zachowane zadania obowiązkowe wojewódzkich placówek doskonalenia prowadzenia wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenia i udostępniania informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli

10 Kuratorium Oświaty w Opolu Nowe formy realizacji zadań obowiązkowych przez publiczne placówek doskonalenia organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach wspomagania we wskazanych przez szkołę lub placówkę zakresach organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek upowszechnianie przykładów dobrej praktyki

11 Kuratorium Oświaty w Opolu Organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach wspomagania Organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach wspomagania we wskazanych przez szkołę lub placówkę zakresach będzie obejmować: pomoc szkole w zakresie diagnozowania potrzeb lub problemów ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub rozwiązania problemów zaplanowanie, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb szkoły oraz jej możliwości, form wspomagania i ich realizacja, wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania FORMA OBOWIĄZKOWA OD 2016 ROKU

12 Kuratorium Oświaty w Opolu Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia W ramach organizowanych i prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół będzie możliwe organizowanie doskonalenia w różnych formach obejmujących: spotkania z udziałem zewnętrznych ekspertów (np. wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe), formy inicjowane przez organizatora i prowadzącego sieć (np. organizowanie lekcji pokazowych, omawianie dobrych praktyk, wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych).

13 Kuratorium Oświaty w Opolu Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia  Sieci współpracy będą mogły mieć charakter: przedmiotowy (np. sieć współpracy matematyków, polonistów czy przyrodników) lub problemowy (np. sieć współpracy dyrektorów szkół, nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym czy też sieć łącząca osoby zainteresowane rozbudzeniem nauczycielskiej kreatywności).  Działania sieci wspierane będą poprzez aktywności podejmowane przez uczestników sieci na platformach internetowych

14 Kuratorium Oświaty w Opolu Planowanie pracy zmieniono okres planowania pracy placówek doskonalenia z roku kalendarzowego na rok szkolny, określono zakres zadań, które powinny być ujęte w planach pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, odnosząc ten zakres do obowiązkowych zadań określonych odpowiednio dla poszczególnych placówek


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Opolu Narada z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli województwa opolskiego Opole, 12 lutego 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google