Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami Małopolski Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami Małopolski Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami Małopolski Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański

2 Tematyka 1.Edukacyjna Wartość Dodana w gimnazjach małopolskich. 2.Nowy nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2009/2010. 3.Program Rok Historii Najnowszej.

3 Edukacyjna Wartość Dodana w gimnazjach małopolskich

4 EWD w gimnazjach małopolskich Edukacyjna Wartość Dodana to metoda pozwalająca na zmierzenie wkładu danej szkoły (tu: gimnazjum) w wyniki nauczania. Edukacyjna Wartość Dodana nie obejmuje wszystkich przedmiotów oraz wszystkich obszarów pracy szkoły, zatem jest ważną metodą badawczą, ale dotyczącą tylko analizy wyników egzaminu gimnazjalnego. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w Aktualnościach znajdują się informacje dotyczące EWD w gimnazjach małopolskich.

5 Wyniki EWD w nadzorze pedagogicznym Celem analizy wyników egzaminów gimnazjalnych, z wykorzystaniem Edukacyjnej Wartości Dodanej, jest poprawa jakości pracy szkoły. Wymagania określone w tym zakresie wobec szkół pozwolą na scharakteryzowanie wymagań na odpowiednim poziomie. Obszar wymagań, uwzględniający wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz Edukacyjnej Wartości Dodanej, określony jest na pięciu poziomach.

6 Wyniki EWD w nadzorze pedagogicznym Szkoły neutralne - gimnazja, w których notuje się zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

7 Wyniki EWD w nadzorze pedagogicznym Szczególnym zainteresowaniem w ramach sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego wobec gimnazjów objętych analizą EWD są: szkoły wymagające pomocy - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. szkoły niewykorzystanych możliwości - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

8 Wyniki EWD w nadzorze pedagogicznym W województwie małopolskim mamy w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego: 124 gimnazja wymagające pomocy (20% gimnazjów), 77 gimnazjów niewykorzystanych możliwości (12% gimnazjów), w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego 208 gimnazjów wymagające pomocy (33% gimnazjów) 102 gimnazja niewykorzystanych możliwości (16% gimnazjów)

9 Wyniki EWD w nadzorze pedagogicznym Małopolski Kurator Oświaty w stosunku do gimnazjów wymagających pomocy oraz gimnazjów niewykorzystanych możliwości będzie w pierwszej kolejności podejmował działania wspomagające. Celem działań wspomagających będzie inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach procesów służących poprawie i doskonaleniu pracy szkół, a przede wszystkim ukierunkowanych na rozwój uczniów.

10 Wyniki EWD w nadzorze pedagogicznym Kuratorium oczekuje, że ze strony gimnazjów zostaną podjęte wspólne, zespołowe działania podejmowane przez rady pedagogiczne i nauczycieli ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod pracy, które w rezultacie pozwolą na poprawę efektów kształcenia. Kuratorium Oświaty w Krakowie przewiduje odbycie spotkań wizytatorów z radami pedagogicznymi gimnazjów wymagających pomocy i gimnazjów niewykorzystanych możliwości.

11 Nowy nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2009/2010

12 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2009/2010 Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235 poz. 1703) straciło moc z dniem 24 sierpnia 2009 r. Nowe rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane.

13 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2009/2010 Ostatnia wersja projektu rozporządzenia [przekazana do RCL] pozwala na ogólne określenie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego dzieląc go wyraźnie na: wewnętrzny – sprawowany przez dyrektora szkoły i inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkole, zewnętrzny – sprawowany przez kuratora oświaty oraz wskazuje formy sprawowania nadzoru i określa sprawy związane z jego organizacją. Nowe rozporządzenie nie będzie uwzględniać problematyki oceny pracy nauczyciela.

14 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2009/2010 Do czasu opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz dyrektorzy szkół i placówek sprawują nadzór pedagogiczny w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Aktualnie trwają przygotowania do sprawowania nowego nadzoru pedagogicznego. Grupy wizytatorów uczestniczą w szkoleniach przygotowanych przez Ministra Edukacji Narodowej w dwóch grupach (dla wizytatorów, którzy będą zajmowali się ewaluacją oraz dla wizytatorów zajmujących się kontrolami).

15 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2009/2010 Minister Edukacji Narodowej, działając na podstawie art. 35 ustawy o systemie oświaty przekazał kuratorom oświaty podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2009/2010 oraz priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010. Zadania te zostały omówione na konferencjach sierpniowych z dyrektorami szkół i placówek Małopolski. Kuratorium Oświaty w Krakowie opracowało projekt Planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010, który zostanie opublikowany po ogłoszeniu nowego rozporządzenia.

16 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2009/2010 Kuratorium na bieżąco realizuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, do których należy zaliczyć: 1.Kontrolę realizacji powizytacyjnych zaleceń wydanych dyrektorom szkół i placówek w roku szkolnym 2008/2009. 2.Kontynuowanie kontroli realizacji przez szkoły opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznych. 3.Wspomaganie szkół i placówek, w tym upowszechnianie przykładów dobrych praktyk; materiały zostaną zamieszczone w Biuletynie Infromacyjnym Kuratorium Oświaty w Krakowie.

17 Rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej

18 Rok Historii Najnowszej Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej. Rok Historii Najnowszej znajduje swoje uzasadnienie w podstawie programowej zajęć edukacyjnych z historii, zwłaszcza w IV etapie edukacyjnym (szkoły ponadgimnazjalne). Przypadające w bieżącym roku szkolnym ważne historyczne rocznice należy wykorzystywać w bieżącej pracy z młodzieżą.

19 Rok Historii Najnowszej Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie znajduje się specjalny link poświęcony zagadnieniom związanym z Rokiem Historii Najnowszej. Publikowane są między innymi programy edukacyjne do wykorzystania w pracy bieżącej nauczycieli, a także w pracy wychowawczej. W październiku Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłosi program Małopolskiego Roku Historii Najnowszej.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami Małopolski Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google