Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System podatkowy w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System podatkowy w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 System podatkowy w Polsce
Podatek dochodowy w Europie WYKORZYSTANO: MATERIAŁY BIURA ANALIZ SEJMOWYCH NR 14-15, EUROPEAN TAX HANDBOOK,TAXATION GUIDE IN EUROPE, PWC: Podatki i składki w UE System podatkowy w Polsce Podatek dochodowy w Europie

2 PIT: funkcje (cele, zadania) podatku
Fiskalna Dostarczenie jak największych wpływów budżetowi Redystrybucyjna Zmniejszenie nierówności społecznych; korekta podziału dochodu narodowego Stymulacyjna Promocja określonych postaw i zachowań Społeczna Uwzględnienie gorszej sytuacji niektórych podatników Podatek dochodowy w Europie

3 Znaczenie fiskalne polskich podatków
Podatek dochodowy w Europie

4 Podatek dochodowy w Europie
System podatków państwowych (dane za: Analiza wykonania budżetu państwa w roku 2014, NIK) Podatek dochodowy w Europie

5 Podatek dochodowy w Europie
System podatków samorządowych (dane za: Sprawozdanie z wykonania budżetów GMIN za 2014 rok, RIO) Podatek dochodowy w Europie

6 Podatek dochodowy w Europie
Skala i struktura zaległości podatkowych (Dane: NIK, stan na r.) Podatek dochodowy w Europie

7 Główne przyczyny zaległości podatkowych
Obiektywne: - Przyczyny gospodarcze - Nadmierny fiskalizm - Stan prawa podatkowego - Praca organów skarbowych skuteczność egzekucji zaległości = 25% zaległości przedawnione = 1,7 mld zł zaległości > 5 lat = 9,8 mld zł Subiektywne: - Moralność podatkowa - Mentalność podatkowa - Opór antypodatkowy - Szara strefa ( podziemie gospodarcze) Ponad 8000 podatników z zaległościami > 1 mln zł UKS: w 2013 r. wykryto faktur na fikcyjne transakcje o wartości 20 mld zł UKS: w 2014 r. wykryto faktur na fikcyjne transakcje o wartości 33 mld zł Podatek dochodowy w Europie

8 Czy PIT narusza granice fiskalizmu?
Krzywa Laffera Dzień wolności podatkowej (za: en.wikipedia.org) AUS 10 IV USA 22 IV UK 28 V POL 11 VI BEL 6 VIII Podatek dochodowy w Europie

9 Czy PIT jest sprawiedliwy?
Wszystkie podmioty muszą być w jednakowych warunkach traktowane według jednej miary (sprawiedliwość pozioma) Wysokość obciążenia podatkowego powinna być w racjonalnym stosunku do zdolności płatniczej podatnika ( sprawiedliwość pionowa) Cele publiczne, na jakie władze przeznaczają wpływy podatkowe powinny być społecznie aprobowane Równość podatkowa = każdy proporcjonalnie do swoich możliwości płatniczych powinien partycypować w utrzymaniu państwa = brak nadmiernych przywilejów podatkowych Ochrona źródła podatkowego ( leave them as you find them, dosł: zostawcie źródła podatkowe w takim stanie, w jakim je znaleźliście) = pobieranie podatków nie może prowadzić do rezygnacji z opodatkowanej działalności Podatek dochodowy w Europie

10 Główne różnice w konstrukcji PIT w państwach UE
Alokacja Wyłącznie budżet państwa Budżet państwa i budżety JST (regionalne) Budżet państwa i publiczne fundusze ubezpieczeniowe Preferencje podatkowe Ulgi podatkowe Zwolnienia podatkowe Wspólne rozliczanie Rok podatkowy Alternatywne warianty rozliczenia Dla przedsiębiorców Dla osób duchownych Dla nierezydentów Elementy kalkulacyjne Stawki (liniowe / progresywne) Kwota wolna od podatku Dodatkowe obciążenia ( np. podatek solidarnościowy, składki na fundusze) Podatek dochodowy w Europie

11 Typy podatku dochodowego
Unitarny i cedularny Koncepcja: Dual income tax Unitarny = pobierany według jednakowych zasad i stawek od wszystkich dochodów Cedularny = pobierany według skali proporcjonalnej od dochodów sięgających określonego poziomu, a nadwyżka ponad ten próg zostaje opodatkowana stawką progresywną (supertax) Podatek dochodowy w Europie

12 Podatek liniowy (flat tax)
Pro Contra Podatek bezpośredni o jednolitej stawce dla osób fizycznych (czasem również dla osób prawnych). Uproszczenie poboru podatku (PAYE – pay as you earn). Oszczędności dla administracji podatkowej. w UE: EST, LTU, LAT, RUM, BUL, HUN + ISL, MNE, RUS, UKR, CZE (do 2013 r.), SVK ( do 2013 r.) W podatku liniowym nie przewiduje się ulg i zwolnień z wyjątkiem kwoty wolnej od podatku. W związku z tym podatek ten nie może pełnić funkcji pozafiskalnych. Podatek liniowy może doprowadzić do konkurencyjności systemów podatkowych ( co ze wspólnym rynkiem UE?) Podatek dochodowy w Europie

13 Ewolucja stawek podatkowych w „starej UE”
Lata 70-te (w %) Lata 80-te (w %) Lata 90-te (w %) Po roku 2000 (w %) Francja 5 – 60 5 - 65 10 – 54 5.5 – 45 Włochy 10 – 72 23 – 43 Wielka Brytania 35 – 83 20 -40 20 – 40 Niemcy 19-53 19 -56 14 – 45 Średnia UE Max. 65 Max. 62 Max. 50 Max. 45 Podatek dochodowy w Europie

14 Aktualne skale podatkowe w UE ( wybór) (za: „Praca w UE – podatki i składki, PwC, 2015)
Kraj Minimalna stawka PIT Maksymalna stawka PIT Liczba szczebli Cypr 0% 35% 5 Czechy 15% 22% 2 Estonia 20% 1 Łotwa 23% Polska 18% 32% Słowacja 19% 25% Słowenia 16% 50% 4 Węgry Kraj Minimalna stawka PIT Maksymalna stawka PIT Liczba szczebli Belgia 25% 50% 5 Bułgaria 10% 1 Finlandia 6,5% 31,75% Francja 0% 45 % + 3 lub 4% Grecja 22% 42% 3 + składka solidarnościowa od 0,8% do 2,7% - tylko dla najbogatszych podatników (tak samo: Portugalia, Włochy) Hiszpania 20% 47% Holandia 37% 52% 4 Luksemburg 43,6% 19 Podatek dochodowy w Europie

15 Podatek dochodowy w Europie
Minima wolne od podatku (za: uzasadnienie do wyroku TK w sprawie K 21/14) Cypr EUR Finlandia EUR Irlandia EUR Grecja EUR Luksemburg EUR Austria EUR Malta EUR Niemcy EUR Belgia EUR Dania DEK Wielka Brytania GBP Polska PLN Wybrane aspekty w kilku wypadkach kwota wolna przysługuje tylko pracownikom najemnym (np. Łotwa, Rumunia, Włochy, Grecja). w wypadku kilku państw wysokość kwoty wolnej wyznacza relacja do innych parametrów, np. na Słowacji kwota wolna = 19,2 X minimum socjalne, a w Portugalii jest odnoszona do wskaźnika bazowego dla świadczeń socjalnych. w niektórych krajach ustawodawca różnicuje wysokość kwoty wolnej od podatku w zależności od osiągniętego dochodu; możliwe jest również różnicowanie wysokości kwoty wolnej ze względu na inne cechy charakterystyczne, np. wiek. w wielu państwach członkowskich UE kwota wolna od podatku to główny element w konstrukcji ulg podatkowych, do którego dodatkiem są jeszcze inne preferencje podatkowe uwzględniające sytuację osobistą bądź rodzinną podatnika. Podatek dochodowy w Europie

16 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ( sygn. K 21/14)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: (….) po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rady Ministrów, na rozprawie w dniu 20 października 2015 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim ustala w pierwszym przedziale skali podatkowej kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr, z art. 2 i art. 84 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, o r z e k a: I Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. II Przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r. Podatek dochodowy w Europie

17 PIT – Wielka Brytania 1. Podmiot podatku
Rezydentem jest osoba, która przebywała w Wielkiej Brytanii co najmniej 183 dni w ciągu roku albo przebywała w tym państwie co najmniej 91 dni w każdym z czterech kolejnych lat (nie licząc roku przyjazdu i wyjazdu). Status zwykłego rezydenta nie jest zdefiniowany w ustawodawstwie, ale przyjmuje się, że jest nim osoba, która przybyła do Wielkiej Brytanii z zamiarem dłuższego pobytu. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a o przyznaniu statusu zwykłego rezydenta decyduje wiele czynników, np. wybudowanie lub kupno domu na terenie Wielkiej Brytanii, pobyt z rodziną, czas pobytu. Od 2013 roku: test wystarczających związków z Wielką Brytanią Nierezydentem jest osoba, która nie spełnia powyższych przesłanek. Małżonkowie są opodatkowani odrębnie i każde z nich odpowiada za swoje zobowiązania podatkowe. Podstawowa ulga osobista należy się każdemu z małżonków, podczas gdy odliczenie, do którego mają prawo małżonkowie, jest dzielone między nimi. Podatek dochodowy w Europie

18 PIT – Wielka Brytania 2. Przedmiot podatku
Opodatkowaniu podlegają dochody z następujących źródeł przychodów: z tytułu zatrudnienia, z nieruchomości, z działalności handlowej oraz z tytułu wykonywania wolnego zawodu, z inwestycji, z dywidend, ze źródeł zagranicznych. Z opodatkowania zwolnione są w szczególności: świadczenia alimentacyjne, odsetki od nadpłaconego podatku, dochody z renty dożywotniej, niektóre dochody z oszczędności i inwestycji, np. odsetki z National Savings Certificates, świadczenia socjalne, np. dodatek macierzyński, świadczenia dla niepełnosprawnych, świadczenia na dzieci. Podatek dochodowy w Europie

19 PIT – Wielka Brytania 3. Preferencje podatkowe
Ulgi podstawowe Kwota wolna od podatku (Personal Allowance – ok GBP) Dodatkowa kwota wolna od podatku dla osób niewidomych (Blind Person’s Allowance) Ulga dla osób starszych, pozostających w związku małżeńskim ( Married Couple’s Allowance) Ulgi dodatkowe Z tytułu oszczędzania w programach emerytalnych Darowizny charytatywne Zysk na obligacjach Skarbu Państwa Podatek dochodowy w Europie

20 PIT – Wielka Brytania 4. Stawki podatkowe
Progi podatkowe Stawka podatku od dochodów innych niż oszczędności Stawka podatku od oszczędności Stawka podatku od dywidend Podstawowy, (do GBP) 20% 10% Podwyższony, (od do GBP) 40% 32.5% Dodatkowy, (> GBP) 45% 37,5% Rok budżetowy: 1 kwietnia – 31 marca Rok podatkowy: 6 kwietnia – 5 kwietnia Podatek dochodowy w Europie

21 PIT – Włochy 1. Podmiot podatku
Przepisy włoskie stanowią, że osoba fizyczna jest rezydentem dla celów podatkowych, jeśli przez większą część roku podatkowego : jest zarejestrowana w Rejestrze Rezydentów („Anagrafe”), posiada we Włoszech miejsce zamieszkania lub centrum interesów życiowych Podatnicy pozostający w związku małżeńskim dokonują rozliczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych samodzielnie, aczkolwiek dochody z ich wspólnej własności bądź też dochody ich niepełnoletnich dzieci są dzielone pomiędzy nich po połowie. Włoscy rezydenci podatkowi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości osiągniętych dochodów, podczas gdy nierezydenci płacą podatek wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych na terytorium Włoch. Podatek dochodowy w Europie

22 PIT – Włochy 2. Przedmiot podatku
Opodatkowaniu podlega całość uzyskanych dochodów, w ramach następujących kategorii: dochód z nieruchomości, dochód z inwestycji, dochód pochodzący z pracy najemnej, dochód z tytułu wykonywania wolnego zawodu, dochód z działalności gospodarczej, pozostałe dochody. Podatek nakłada się na łączną podstawę, uwzględniającą dochody ze wszystkich kategorii. Przy ustalaniu łącznego dochodu podlegającego opodatkowaniu pomija się dochody zwolnione z opodatkowania, natomiast dolicza się min. dodatki do wynagrodzenia za pracę, niektóre diety, pożyczki wolne od odsetek) Opodatkowaniu nie podlegają: niektóre składki wynikające ze stosunku pracy ( obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, składki wpłacane na rzecz instytucji świadczących opiekę medyczną, a także składki na ubezpieczenia na życie i od wypadków, do wysokości limitowanej ( w euro i do 2% rocznego wynagrodzenia brutto) niektóre świadczenia rzeczowe wynikające ze stosunku pracy, niektóre zyski kapitałowe uzyskane z nieruchomości. Podatek dochodowy w Europie

23 PIT – Włochy 3. Preferencje podatkowe
Występują wyłącznie ulgi odpisywane od podatku. Z tytułu małżonka pozostającego na utrzymaniu podatnika Z tytułu wychowania dzieci W związku z każdą spokrewnioną osób będącą na utrzymaniu podatnika Dodatkowa ulga dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci Ponadto od podatku można odliczyć 19% wydatków poniesionych na: operacje i specjalistyczną opiekę medyczną, odsetki od pożyczek mieszkaniowych, składki na prywatne ubezpieczenie na życie i zdrowotne, wynajem mieszkania, nie więcej niż 495,80 euro lub 247,90 euro w zależności od całkowitej wysokości dochodu, odliczenie przysługuje podatnikom, których dochód nie przekracza ,41 euro, kształcenie dzieci w szkole średniej i w szkole wyższej (nie więcej niż wynosi czesne na uczelni państwowej), na remont mieszkania (poniesione koszty nie mogą być wyższe niż euro, kwota odliczenia wynosi 36% poniesionych wydatków, kredyt musi zostać rozliczony w ciągu 5 lub 10 lat). Podatek dochodowy w Europie

24 PIT – Włochy 4. Stawki podatkowe
Podstawa opodatkowania – do: Stawka euro 23% euro 27% euro 38% euro 41% > euro 43% Powyższe stawki podlegają zwiększeniu z tytułu dodatku regionalnego od 0,9% do 1,4%, w zależności od regionu. Ponadto mogą także zostać podwyższone z tytułu dodatku gminnego – od 0% do 0,5%, w zależności od gminy. + contributo de solidarieta: 3% dochodu ponad próg euro Podatek dochodowy w Europie

25 PIT – Szwecja 1. Podmiot podatku
Uwagi ogólne: 1. Podatek nakładany jest zarówno na poziomie centralnym (państwowy podatek dochodowy) jak i lokalnym (komunalny podatek dochodowy). 2. W odmienny sposób opodatkowuje się dochody z pracy i dochody z kapitału. W Szwecji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają rezydenci i nierezydenci. Rezydenci podlegają podatkowi od całości uzyskiwanych dochodów, nierezydenci jedynie od dochodów uzyskiwanych w Szwecji. Rezydentem w Szwecji jest osoba, która posiada główne miejsce zamieszkania w Szwecji lub przebywa w tym kraju nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy, nawet jeżeli nie wykazuje chęci do przebywania w Szwecji na stałe. Ponadto osoby, które posiadały status rezydenta w Szwecji przez co najmniej 10 lat, są postrzegane jako rezydenci przez następne 5 lat od chwili wyjazdu ze Szwecji, chyba że udowodnią, iż nic już ich nie łączy z tym krajem. Podatek dochodowy od zysków kapitałowych może być pobierane do 10 lat po wyjeździe ze Szwecji, chyba że podatnik udowodni utratę statusu rezydenta SWE. Podatek dochodowy w Europie

26 PIT – Szwecja 2. Przedmiot podatku
Do celów obliczania podatku dochody osobiste ludności zostały podzielone na trzy zasadnicze kategorie: dochód z działalności gospodarczej, dochód z kapitału, dochód z zatrudnienia (+ wszystkie premie udzielane przez pracodawcę np. preferencyjne pożyczki, korzystanie z domków letniskowych, samochód służbowy udostępniony na prywatny użytek pracownika) Do dochodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych w Szwecji zalicza się: przychody z ubezpieczenia na życie, okresowe płatności na utrzymanie, większość stypendiów studenckich oraz dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów, niektóre dywidendy. Podatek dochodowy w Europie

27 PIT – Szwecja 3. Preferencje podatkowe
Ulgi Alimenty Składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne oraz składki na prywatne ubezpieczenie emerytalne – ale tylko do maksymalnej wysokości SEK 50% wydatków na usługi typu sprzątanie, pranie, prasowanie, gotowanie i opieka nad dzieckiem Dla ekspertów i tzw. „pracowników kluczowych” – ulga w wysokości 25% należnego PIT przez pierwsze 3 lata pracy w Szwecji Podatek dochodowy w Europie

28 PIT – Szwecja 4. Stawki podatkowe
PODSTAWA STAWKA Do SEK 0 % państwowego + 32 % komunalnego Od SEK Do SEK 20 % państwowego + 32 % komunalnego > SEK 25 % państwowego + 32 % komunalnego Dochody z pracy i działalności gospodarczej podlegają ponadto podatkowi komunalnemu. Podstawa opodatkowania jest identyczna jak w wypadku podatku państwowego. Podatek komunalny nie podlega odliczeniu do celów podatku państwowego i jest nakładany wg stawki proporcjonalnej, zazwyczaj w wysokości 20 – 30 %, w zależności od regionu. Na przykład w Sztokholmie podatek ten wynosi 30,12%. Dochody z kapitału opodatkowane są wyłącznie proporcjonalnym podatkiem państwowym w wysokości 30%. Podatek dochodowy w Europie

29 PIT – Francja 1. Podmiot podatku
Osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania we Francji, podlegają opodatkowaniu od ogółu dochodów uzyskanych lub osiągniętych we Francji oraz za granicą. Osoby, dla których Francja nie jest miejscem zamieszkania, objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych tylko od tych dochodów, których źródło znajduje się we Francji. Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest opodatkowany zarówno od osobistych dochodów lub zysków, jak i od dochodów swoich dzieci oraz osób pozostających na jego utrzymaniu. Zgodnie bowiem z francuskimi regulacjami opodatkowaniu podlega dochód uzyskany lub osiągnięty przez członków określonego gospodarstwa domowego. Oprócz ogólnego PIT wyróżnia się: Podatek na cele socjalne (stawki od 6% do 8%) Podatek na pokrycie zadłużenia socjalnego (stawka 0,5%) Odpis na cele socjalne (stawka 2,3%) Zwolnione z opodatkowania są: wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dochody studentów poniżej 25. roku życia z tytułu zatrudnienia w określonych limitach, renty dożywotnie w zakresie zależnym od wieku beneficjenta, określone rodzaje zysków kapitałowych. Podatek dochodowy w Europie

30 PIT – Francja 2. Przedmiot podatku
Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są podzielone na kilka kategorii: 1. zyski z działalności produkcyjnej i handlowej lub rzemieślniczej prowadzonej w ramach samodzielnej działalności gospodarczej. 2. zyski niehandlowe (dochody osób wykonujących wolne zawody oraz piastujących pewne urzędy, a także dochody z rożnych form działalności, do których nie mają zastosowania pozostałe kategorie dochodów. 3. zyski rolnicze (osiągają je dzierżawcy oraz właściciele prowadzący samodzielną działalność opartą na własnym majątku. Zyski rolnicze mogą podlegać rożnym systemom opodatkowania, w szczególności zyski z małych gospodarstw są ustalane na zasadzie ryczałtu zbiorowego) 4. dochody z nieruchomości ( miejskich i wiejskich, zabudowanych lub niezabudowanych, położonych na terenie Francji lub za granicą. Dochody z nieruchomości opodatkowane są według odrębnych reguł tylko wtedy, gdy wynajem ma charakter prywatny. Jeśli wynajem nieruchomości związany jest z prowadzaną działalnością produkcyjną, handlową, rzemieślniczą, rolniczą lub niehandlową, to osiągane z tego tytułu zyski są rozliczane na zasadach przyjętych dla tych źródeł) 5. uposażenia, płace, emerytury i dożywotnie renty, wynagrodzenia wypłacane osobom kierującym spółkami akcyjnymi 6. dochody z kapitałów ruchomych (przychody z lokat o dochodzie zmiennym, jak i przychody z lokat o dochodzie stałym. Dochody o charakterze zmiennym pochodzą np. z akcji i udziałów w spółkach, natomiast źródłem dochodów o charakterze stałym są m.in. obligacje i bony skarbowe oraz depozyty. Podatek dochodowy w Europie

31 PIT Francja 3. Preferencje podatkowe
Alimenty Wydatki poniesione na utrzymanie gospodarstwa domowego Stawka liniowa – 30% dla pracowników zagranicznych oddelegowanych do Francji (przez okres 5 lat od przybycia do Francji; nie mogą jednak mieć statusu rezydentów) Wydatki na naukę dzieci, na opiekę nad dziećmi i osobami starszymi Darowizny (do 66% darowizny i do 20% rocznego dochodu) Inwestycje w terytoriach zamorskich Podatek dochodowy w Europie

32 PIT – Francja 4. Stawki podatkowe
Podstawa opodatkowania (dla gospodarstwa domowego) Stawka podatkowa Do 6011 euro 0% Do euro 5,5% Do euro 14% Do euro 30% Do euro 41% Ponad euro 45% Nadzwyczajny podatek w latach 2013 – 2014 dla dochodów > 1 mln euro 75% Od roku 2015: Ponad euro dla singla i ponad euro dla małżeństwa 48% Ponad euro dla singla i ponad euro dla małżeństwa 49% Podatek dochodowy od osób fizycznych ustalają organy podatkowe na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatnika. Przy ustalaniu wymiaru podatku uwzględnia się jego sytuację osobistą, przede wszystkim przez zastosowanie mechanizmu ilorazu rodzinnego, jakim rozporządza dane gospodarstwo domowe. Istotą ilorazu rodzinnego jest zmniejszenie podatkowego obciążenia rodziny wraz z postępującym wzrostem liczby dzieci na utrzymaniu. Podatek nie jest tutaj obliczany wprost od podstawy dochodu całkowitego podlegającego opodatkowaniu, ale zależnie od liczby udziałów w dochodach podatkowego gospodarstwa domowego, określanej w powiązaniu z sytuacją rodzinną Podatek jest w tym wypadku określany w trzech etapach. Po pierwsze, dochód podlegający opodatkowaniu jest dzielony przez liczbę udziałów. W następnej kolejności, do tak ustalonej wysokości jednego udziału odnosi się progresywną skalę podatków. A na koniec, na podstawie tak obliczonego świadczenia, określa się podatek należny brutto przez jego arytmetyczne przemnożenie przez liczbę udziałów. Podatek dochodowy w Europie

33 PIT – Niemcy 1. Podmiot podatku
Obok ogólnego podatku dochodowego występują: Podatek handlowy (dla osób prowadzących działalność gospodarczą; można go płacić w formie ryczałtu, jeśli podatnik jednocześnie opłaca ogólny podatek dochodowy) Podatek kościelny ( stawki 8-9%) Charakterystyczne dla niemieckiego systemu podatkowego jest wyróżnianie kilku kategorii podatników ze względu na status rodzinny (osoba samotna, samotny rodzic, małżeństwo, w którym tylko jeden małżonek osiąga dochody) Rezydentem jest osoba, której miejscem zamieszkania lub stałego pobytu są Niemcy. Za stały pobyt uznaje się okres obecności w Niemczech dłuższy niż 6 miesięcy (krótkie przerwy w tym okresie nie są brane pod uwagę). Także obecność krótsza niż 6-miesięczna może być traktowana jako zwyczajowe miejsce pobytu, jeśli pobyt nie ma charakteru czasowego. Jeśli obecność podatnika związana jest wyłącznie z leczeniem lub wynika z innych celów prywatnych, wówczas okres stałego pobytu wydłuża się do ok. roku. Nierezydentem jest osoba, której miejscem zamieszkania lub stałego pobytu nie są Niemcy. Nierezydenci, niezależnie od narodowości, mogą wybrać, czy chcą być uznawani za rezydentów dla celów niemieckiego prawa podatkowego, jeśli co najmniej 90% z uzyskanych ogółem przychodów podlega opodatkowaniu na zasadach ustawy o niemieckim podatku dochodowym. Rezydenci opodatkowani są od całości swoich dochodów, łącznie z dochodami z zagranicy, nierezydenci zaś płacą podatek jedynie od dochodów uzyskanych na terytorium Niemiec. Podatek dochodowy w Europie

34 PIT – Niemcy 2. Przedmiot podatku
Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlegają dochody rezydentów pochodzące z jednego z następujących źródeł: działalności rolnej i leśnej, pozarolniczej działalności gospodarczej , działalności wykonywanej osobiście (np. z wolnych zawodów, m.in. architekci, inżynierowie, lekarze, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, dziennikarze, tłumacze), zatrudnienia ze stosunku pracy (np. wynagrodzeń, odszkodowań, rekompensat z poprzedniego zatrudnienia), inwestycji kapitałowych (np. dywidend, odsetek od rachunków bieżących i depozytów), najmu i dzierżawy, określonych aktywów materialnych oraz z tantiem, innych źródeł (np. zysków z transakcji prywatnych, alimentów, rent, emerytur, zakupu i sprzedaży nieruchomości przed upływem dziesięciu lat). Następujące dochody są zwolnione z podatku: płatności z ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego i z tytułu inwalidztwa i starości, określone płatności socjalne, płatności ryczałtowe wynikające z obowiązkowego systemu emerytalnego, stypendia na działalność naukową, badawczą czy artystyczną edukację i szkolenia. Podatkowi nie podlegają zyski kapitałowe pochodzące z prywatnych transakcji. Jednakże są one opodatkowane, jeśli całkowite zyski wynoszą co najmniej 512 euro w trakcie roku podatkowego i pochodzą: z dysponowania majątkiem nieruchomym, w okresie 10 lat od nabycia, z dysponowania majątkiem ruchomym, włączając w to akcje i udziały, w okresie roku od daty ich nabycia, z transakcji derywatami, jeśli okres umowy jest roczny lub krótszy, Podatek dochodowy w Europie

35 PIT – Niemcy 3. Preferencje podatkowe
Ulgi podatkowe Obciążenia nadzwyczajne Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe Datki (darowizny, składki na partie polityczne, na wyposażenie nowych fundacji) Wydatki edukacyjne Zapłacony podatek kościelny Obciążenia nadzwyczajne mogą być potrącane, jeśli nie można było ich uniknąć i przewyższały wydatki porównywalnej grupy podatników o porównywalnym dochodzie. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z chorobą. Dla pewnych rodzajów wydatków, dotyczących np. zawodowego kształcenia dzieci czy pomocy domowej dla osób starych i chorych, przepisy przewidują stałe potrącenia. Dodatkowo potrącenie jest udzielane rodzicom posiadającym określone kwalifikacje w związku z wychowywaniem dzieci poniżej 14. roku życia lub będącymi inwalidami, zakładając, że koszty przewyższają określony poziom. Podatek dochodowy w Europie

36 PIT – Niemcy 4. Stawki podatkowe
Podstawa opodatkowania Stawka Osoby samotne Małżonkowie Do 8354 € Do € 0% Do € Do € % Do € Do € 42% Ponad € Ponad € 45% Przekroczenie progu o ponad 972 € Przekroczenie progu o ponad 1944 € Dodatkowy podatek solidarnościowy – max. 5,5% Podatek dochodowy w Europie


Pobierz ppt "System podatkowy w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google