Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIT w Europie Podatki w państwach UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIT w Europie Podatki w państwach UE."— Zapis prezentacji:

1 PIT w Europie Podatki w państwach UE

2 Funkcje podatku dochodowego
Funkcje PIT Fiskalna Alimentacja budżetu jak największymi wpływami pieniężnymi Redystrybucyjna Zmniejszanie nierówności społecznych Stymulacyjna Zachęcanie do określonego rodzaju działalności i aktywności Fiskalizm – stopień nadmiernego obciążenia podatkami Klin podatkowy – stosunek obciążenia dochodu podatnika daninami ( podatki, składki) względem dochodu brutto ---- Im większe: fiskalizm i klin podatkowy tym bardziej spada produktywność

3 Znaczenie podatku dochodowego
1 Jest jednym z najważniejszych instrumentów polityki społecznej i gospodarczej każdego państwa 2 Co roku dzięki PIT transferowane są ogromne kwoty pieniędzy. Fiskalizm może być zmniejszony, jeśli wydatki publiczne będą redukowane. I odwrotnie, rozbudowa wydatków socjalnych i inwestycyjnych wymaga zwiększenia obciążeń podatkowych. 3 Podatki dochodowe najlepiej uwzględniają zdolność podatków podatnika, dzięki czemu są elastycznym instrumentem polityki podatkowej

4 Główne różnice w konstrukcji PIT w państwach UE
Alokacja Wyłącznie budżet państwa Budżet państwa i budżety JST (regionalne) Budżet państwa i publiczne fundusze ubezpieczeniowe Preferencje podatkowe Ulgi podatkowe Zwolnienia podatkowe Wspólne rozliczanie Rok podatkowy Alternatywne warianty rozliczenia Dla przedsiębiorców Dla osób duchownych Dla nierezydentów Elementy kalkulacyjne Stawki (liniowe / progresywne) Kwota wolna od podatku Minimum wolne od podatku

5 PIT PL: Alternatywny wariant rozliczenia małżonków
Warunki Wzór 1. Zawarli związek małżeński przed początkiem roku podatkowego ( przed r.) i: Małżeństwo trwało cały rok 2013, Albo: jeden z małżonków zmarł przed końcem roku podatkowego ( r.) Albo: jeden z małżonków zmarł przed terminem składania zeznań podatkowych PIT ( r.) 2. Pozostawali przez czas określony w pkt.1/ w ustroju wspólności majątkowej Żadne z nich nie wybrało liniowego opodatkowania działalności gospodarczej Żadne z nich nie wybrało zryczałtowanego podatku dochodowego ( tj. RPE lub karty podatkowej - z wyjątkiem RPE od przychodów z najmu lub dzierżawy) 5. Status małżonków: a/ rezydenci – zawsze mogą się wspólnie rozliczyć b/ jeśli jeden lub oboje małżonków są nierezydentami z innego kraju UE, EOG, SUI – tylko pod warunkiem, że 75% sumy przychodów osiągnięto w Polsce i posiadają tzw. certyfikat rezydencji dla celów podatkowych Podwójny podatek od połowy sumy swoich dochodów ( z uwzględnieniem ulg) POP m + POP ż PIT w = 2 x [ x stawka ] 2 ….gdzie: PIT w - podatek wspólny POP m – dochód roczny męża po odliczeniu ulg od dochodu POP ż – dochód roczny żony po odliczeniu ulg od dochodu Stawka – jedna z dwóch podanych w tabeli z art. 27 ( tj. 18% lub 32%). [6 ] PIT - podmiot

6 PIT PL: Warianty opodatkowania przedsiębiorców
PIT klasyczny PIT liniowy RPE Karta Jaki jest zakres podmiotowy podatku? Wszyscy przedsiębiorcy Przedsiębiorcy o przychodach < euro Wyselekcjonowani przedsiębiorcy + niewielkie rozmiary DG Czy trzeba prowadzić pełną ewidencję? Tak Nie, wystarczy uproszczona Nie, nie trzeba jej prowadzić Czy można potrącić koszty ( nakłady)? Nie Nie, nie liczy się nawet przychodu Jakie są stawki? 18% v 32% 19% Od 3% do 20% Kwotowe Jakie są ulgi? Cały pakiet Tylko ZUS i NFZ Tylko NFZ Co jeszcze wziąć pod uwagę? Traci się prawo wspólnego rozliczania z małżonkiem / dzieckiem samotnie wychowywanym ( nie dotyczy to RPE z najmu / dzierżawy) [8] PIT - ulgi + ryczałty

7 PIT PL: Ryczałt od osób duchownych
PODMIOT: proboszczowie i wikariusze PRZEDMIOT: uzyskiwanie przychodów z działalności duszpasterskiej PODSTAWA: nie ma ( wysokość podatku nie zależy od wielkości przychodów) STAWKI: kwotowe, zależne od: funkcji duszpasterskiej ( proboszcz – wikariusz) wielkości parafii wielkości miejscowości, w której znajduje się parafia WZÓR NA OBLICZANIE PODATKU: Ryczałt = Stawka minus NFZ ZWOLNIENIA: na wniosek duchownego w sytuacji, gdy liczba wiernych „jego parafii” stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców miejscowości [8] PIT - ulgi + ryczałty

8 Typy podatku dochodowego
Unitarny i cedularny Dual income tax Unitarny = pobierany według jednakowych zasad i stawek od wszystkich dochodów Cedularny = pobierany według skali proporcjonalnej od dochodów sięgających określonego poziomu, a nadwyżka ponad ten próg zostaje opodatkowana stawką progresywną (supertax)

9 Podatek liniowy (flat tax)
Pro Contra Podatek bezpośredni o jednolitej stawce dla osób fizycznych (czasem również dla osób prawnych). Uproszczenie poboru podatku (zwłaszcza u źródła – pay as you earn). Oszczędności dla administracji podatkowej. w UE: EST, LTU, LAT, RUM, CZE, BUL, SVK + ISL, MNE, RUS, UKR W podatku liniowym nie przewiduje się ulg i zwolnień z wyjątkiem kwoty wolnej od podatku. W związku z powyższym, podatek ten nie może pełnić funkcji pozafiskalnych. Może doprowadzić do konkurencyjności systemów podatkowych ( co ze wspólnym rynkiem UE?)

10 PIT W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Przegląd WYBRANYCH rozwiązań podatkowych (WYKORZYSTANO: MATERIAŁY BIURA ANALIZ SEJMOWYCH NR 14-15, EUROPEAN TAX HANDBOOK ORAZ TAXATION GUIDE IN EUROPE)

11 Uwagi ogólne 1. Ewolucja stawek podatkowych w „starej UE”
Lata 70-te (w %) Lata 80-te (w %) Lata 90-te (w %) Po roku 2000 (w %) Francja 5 – 60 5 - 65 10 – 54 5.5 – 45 Włochy 10 – 72 23 – 43 Wielka Brytania 35 – 83 20 -40 20 – 40 Niemcy 19-53 19 -56 14 – 45 Średnia UE Max. 65 Max. 62 Max. 50 Max. 45

12 Uwagi ogólne 2. Ewolucja stawek podatkowych w „nowej UE”
Kraj Minimalna stawka PIT (w %) Maksymalna stawka PIT Liczba progów Cypr 20 30 3 Czechy 15 1 Estonia 21 Litwa 24 Polska 18 32 2 Słowacja 19 Słowenia 16 41 Węgry 36

13 Uwagi ogólne 3. Mimima wolne od podatku
Cypr EUR Finlandia EUR Grecja EUR Luksemburg EUR Austria EUR Niemcy 7664 EUR Wielka Brytania 5435 GBP Belgia 6150 EUR Dania DEK Polska 3091 PLN Minimum wolne od podatku: Jest odliczane automatycznie, Najczęściej jest ustalane kwotowe w ustawie, często jest zamrażane, tak jak progi podatkowe Niekiedy wysokość minimum jest waloryzowana w odniesieniu do minimum socjalnego obowiązującego w danym kraju (Słowacja) lub do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (Portugalia) W innych krajach (np. na Węgrzech) wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu zmniejsza się wraz ze wzrostem dochodów

14 UE: Kierunki zmian w opodatkowaniu dochodów osobistych
1 Spłaszczanie skali podatkowej - różnica między maksymalną a minimalną stawką podatków maleje w wyniku redukcji krańcowych stawek opodatkowania. 2 Stopniowe przechodzenie nowych członków Unii Europejskiej na jednolitą stawkę opodatkowania dochodów osobistych z zachowaniem w większości krajów kwoty wolnej od opodatkowania. 3 Upraszczanie systemu opodatkowania dochodów osobistych, które przebiega równocześnie z rozszerzaniem bazy podatkowej, polegającym na zwiększaniu liczby podmiotów objętych obowiązkiem uiszczania podatków. W praktyce polega to m.in. na odchodzeniu od kumulowania dochodów rodziny do celów podatkowych na rzecz rozszerzania zasady opodatkowania dochodów indywidualnych osób.

15 PIT – Wielka Brytania 1. Podmiot podatku
Rezydentem jest osoba, która przebywała w Wielkiej Brytanii co najmniej 183 dni w ciągu roku albo przebywała w tym państwie co najmniej 91 dni w każdym z czterech kolejnych lat (nie licząc roku przyjazdu i wyjazdu). Status zwykłego rezydenta nie jest zdefiniowany w ustawodawstwie, ale przyjmuje się, że jest nim osoba, która przybyła do Wielkiej Brytanii z zamiarem dłuższego pobytu. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a o przyznaniu statusu zwykłego rezydenta decyduje wiele czynników, np. wybudowanie lub kupno domu na terenie Wielkiej Brytanii, pobyt z rodziną, czas pobytu. Nierezydentem jest osoba, która nie spełnia powyższych przesłanek. Małżonkowie są opodatkowani odrębnie i każde z nich odpowiada za swoje zobowiązania podatkowe. Podstawowa ulga osobista należy się każdemu z małżonków, podczas gdy odliczenie, do którego mają prawo małżonkowie, jest dzielone między nimi.

16 PIT – Wielka Brytania 2. Przedmiot podatku
Opodatkowaniu podlegają dochody z następujących źródeł przychodów: z tytułu zatrudnienia, z nieruchomości, z działalności handlowej oraz z tytułu wykonywania wolnego zawodu, z inwestycji, z dywidend, ze źródeł zagranicznych. Z opodatkowania zwolnione są w szczególności: świadczenia alimentacyjne, odsetki od nadpłaconego podatku, dochody z renty dożywotniej, niektóre dochody z oszczędności i inwestycji, np. odsetki z National Savings Certificates, świadczenia socjalne, np. dodatek macierzyński, świadczenia dla niepełnosprawnych, świadczenia na dzieci.

17 PIT – Wielka Brytania 3. Preferencje podatkowe
Ulgi podstawowe Kwota wolna od podatku (Personal Allowance – ok GBP) Dodatkowa kwota wolna od podatku dla osób niewidomych (Blind Person’s Allowance) Ulga dla osób starszych, pozostających w związku małżeńskim ( Married Couple’s Allowance) Ulgi dodatkowe Z tytułu oszczędzania w programach emerytalnych Darowizny charytatywne Zysk na obligacjach Skarbu Państwa

18 PIT – Wielka Brytania 4. Stawki podatkowe
Progi podatkowe Stawka podatku od dochodów innych niż oszczędności Stawka podatku od oszczędności Stawka podatku od dywidend Obniżony, (do GBP) --- 10% Podstawowy, (do GBP) 20% Podwyższony, (do GBP) 40% 32.5% Dodatkowy, (> GBP) 45% 37,5% Rok budżetowy: 1.04 – 31.03 Rok podatkowy: 6.04 – 5.04

19 PIT – Włochy 1. Podmiot podatku
Przepisy włoskie stanowią, że osoba fizyczna jest rezydentem dla celów podatkowych, jeśli przez większą część roku podatkowego: jest zarejestrowana w rejestrze cywilnym, posiada we Włoszech miejsce zamieszkania. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim dokonują rozliczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych samodzielnie, aczkolwiek dochody z ich wspólnej własności bądź też dochody ich niepełnoletnich dzieci są dzielone pomiędzy nich po połowie. Włoscy rezydenci podatkowi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości osiągniętych dochodów, podczas gdy nierezydenci płacą podatek wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych na terytorium Włoch.

20 PIT – Włochy 2. Przedmiot podatku
Opodatkowaniu podlega całość uzyskanych dochodów, w ramach następujących kategorii: dochód z nieruchomości, dochód z inwestycji, dochód pochodzący z pracy najemnej, dochód z tytułu wykonywania wolnego zawodu, dochód z działalności gospodarczej, pozostałe dochody. Podatek nakłada się na łączną podstawę, uwzględniającą dochody ze wszystkich kategorii. Przy ustalaniu łącznego dochodu podlegającego opodatkowaniu pomija się dochody zwolnione z opodatkowania oraz dochody opodatkowane u źródła. Opodatkowaniu nie podlegają: niektóre składki wynikające ze stosunku pracy ( obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, składki wpłacane na rzecz instytucji świadczących opiekę medyczną, a także składki na ubezpieczenia na życie i od wypadków, do wysokości limitowanej ( w euro i do 2% rocznego wynagrodzenia brutto) niektóre świadczenia rzeczowe wynikające ze stosunku pracy, niektóre zyski kapitałowe uzyskane z nieruchomości.

21 PIT – Włochy 3. Preferencje podatkowe
Występują wyłącznie ulgi odpisywane od podatku. W związku z pozostającym na utrzymaniu małżonkiem Z tytułu wychowania dzieci W związku z każdą spokrewnioną osób będącą na utrzymaniu podatnika Dodatkowa ulga dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci Ponadto od podatku można odliczyć 19% wydatków poniesionych na: operacje i specjalistyczną opiekę medyczną, odsetki od pożyczek mieszkaniowych, składki na prywatne ubezpieczenie na życie i zdrowotne, wynajem mieszkania, nie więcej niż 495,80 euro lub 247,90 euro w zależności od całkowitej wysokości dochodu, odliczenie przysługuje podatnikom, których dochód nie przekracza ,41 euro, kształcenie dzieci w szkole średniej i w szkole wyższej (nie więcej niż wynosi czesne na uczelni państwowej), na remont mieszkania (poniesione koszty nie mogą być wyższe niż euro, kwota odliczenia wynosi 36% poniesionych wydatków, kredyt musi zostać rozliczony w ciągu 5 lub 10 lat).

22 PIT – Włochy 4. Stawki podatkowe
Podstawa opodatkowania – do: Stawka euro 23% euro 27% euro 38% euro 41% > euro 43% Powyższe stawki podlegają zwiększeniu z tytułu dodatku regionalnego od 0,9% do 1,4%, w zależności od regionu. Ponadto mogą także zostać podwyższone z tytułu dodatku gminnego – od 0% do 0,5%, w zależności od gminy.

23 PIT – Szwecja 1. Podmiot podatku
Uwagi ogólne: 1. Podatek nakładany jest zarówno na poziomie centralnym (państwowy podatek dochodowy) jak i lokalnym (komunalny podatek dochodowy). 2. W odmienny sposób opodatkowuje się dochody z pracy i dochody z kapitału. W Szwecji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają rezydenci i nierezydenci. Rezydenci podlegają podatkowi od całości uzyskiwanych dochodów, nierezydenci jedynie od dochodów uzyskiwanych w Szwecji. Rezydentem w Szwecji jest osoba, która posiada główne miejsce zamieszkania w Szwecji lub przebywa w tym kraju nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy, nawet jeżeli nie wykazuje chęci do przebywania w Szwecji na stałe. Ponadto osoby, które posiadały status rezydenta w Szwecji przez co najmniej 10 lat, są postrzegane jako rezydenci przez następne 5 lat od chwili wyjazdu ze Szwecji, chyba że udowodnią, iż nic już ich nie łączy z tym krajem.

24 PIT – Szwecja 2. Przedmiot podatku
Do celów obliczania podatku dochody osobiste ludności zostały podzielone na trzy zasadnicze kategorie: dochód z działalności gospodarczej, dochód z kapitału, dochód z zatrudniania. Do dochodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych w Szwecji zalicza się: przychody z ubezpieczenia na życie, okresowe płatności na utrzymanie, większość stypendiów studenckich oraz dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów, niektóre dywidendy.

25 PIT – Szwecja 3. Preferencje podatkowe
Ulgi Alimenty Składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne oraz składki na prywatne ubezpieczenie emerytalne – ale tylko do maksymalnej wysokości SEK 50% wydatków na usługi typu sprzątanie, pranie, prasowanie, gotowanie i opieka nad dzieckiem Ponadto podatnicy mają prawo do ogólnej ulgi podatkowej, polegającej na odliczeniu od dochodów z pracy i działalności gospodarczej kwoty od koron do koron, w zależności od poziomu uzyskiwanego przez nich dochodu.

26 PIT – Szwecja 4. Stawki podatkowe
Państwowy podatek dochodowy od dochodów z pracy i działalności gospodarczej PODSTAWA STAWKA Do SEK 0% Do SEK 7 % + komunalny Do SEK 31% + komunalny > SEK (razem ponad 55%) Dochody z pracy i działalności gospodarczej podlegają ponadto podatkowi komunalnemu. Podstawa opodatkowania jest identyczna jak w wypadku podatku państwowego. Podatek komunalny nie podlega odliczeniu do celów podatku państwowego i jest nakładany wg stawki proporcjonalnej, zazwyczaj w wysokości 20 – 30 %, w zależności od regionu. Na przykład w Sztokholmie podatek ten wynosi 30,12%. Dochody z kapitału opodatkowane są wyłącznie proporcjonalnym podatkiem państwowym w wysokości 30%.

27 PIT – Francja 1. Podmiot podatku
Osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania we Francji, podlegają opodatkowaniu od ogółu dochodów uzyskanych lub osiągniętych we Francji oraz za granicą. Osoby, dla których Francja nie jest miejscem zamieszkania, objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych tylko od tych dochodów, których źródło znajduje się we Francji. Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest opodatkowany zarówno od osobistych dochodów lub zysków, jak i od dochodów swoich dzieci oraz osób pozostających na jego utrzymaniu. Zgodnie bowiem z francuskimi regulacjami opodatkowaniu podlega dochód uzyskany lub osiągnięty przez członków określonego gospodarstwa domowego. Oprócz ogólnego PIT wyróżnia się: Podatek na cele socjalne (stawki od 6% do 8%) Podatek na pokrycie zadłużenia socjalnego (stawka 0,5%) Odpis na cele socjalne (stawka 2,3%) Zwolnione z opodatkowania są: wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dochody studentów poniżej 25. roku życia z tytułu zatrudnienia w określonych limitach, renty dożywotnie w zakresie zależnym od wieku beneficjenta, określone rodzaje zysków kapitałowych.

28 PIT – Francja 2. Przedmiot podatku
Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są podzielone na kilka kategorii: 1. zyski z działalności produkcyjnej i handlowej lub rzemieślniczej prowadzonej w ramach samodzielnej działalności gospodarczej. 2. zyski niehandlowe (dochody osób wykonujących wolne zawody oraz piastujących pewne urzędy, a także dochody z rożnych form działalności, do których nie mają zastosowania pozostałe kategorie dochodów. 3. zyski rolnicze (osiągają je dzierżawcy oraz właściciele prowadzący samodzielną działalność opartą na własnym majątku. Zyski rolnicze mogą podlegać rożnym systemom opodatkowania, w szczególności zyski z małych gospodarstw są ustalane na zasadzie ryczałtu zbiorowego) 4. dochody z nieruchomości ( miejskich i wiejskich, zabudowanych lub niezabudowanych, położonych na terenie Francji lub za granicą. Dochody z nieruchomości opodatkowane są według odrębnych reguł tylko wtedy, gdy wynajem ma charakter prywatny. Jeśli wynajem nieruchomości związany jest z prowadzaną działalnością produkcyjną, handlową, rzemieślniczą, rolniczą lub niehandlową, to osiągane z tego tytułu zyski są rozliczane na zasadach przyjętych dla tych źródeł) 5. uposażenia, płace, emerytury i dożywotnie renty, wynagrodzenia wypłacane osobom kierującym spółkami akcyjnymi 6. dochody z kapitałów ruchomych (przychody z lokat o dochodzie zmiennym, jak i przychody z lokat o dochodzie stałym. Dochody o charakterze zmiennym pochodzą np. z akcji i udziałów w spółkach, natomiast źródłem dochodów o charakterze stałym są m.in. obligacje i bony skarbowe oraz depozyty.

29 PIT Francja 3. Preferencje podatkowe
Alimenty Wydatki poniesione na utrzymanie gospodarstwa domowego Wydatki mieszkaniowe Wydatki na naukę dzieci, na opiekę nad dziećmi i osobami starszymi Darowizny (do 66% darowizny i do 20% rocznego dochodu) Inwestycje w terytoriach zamorskich

30 PIT – Francja 4. Stawki podatkowe
Podstawa opodatkowania (dla gospodarstwa domowego) Stawka podatkowa Do 6011 euro 0% Do euro 5,5% Do euro 14% Do euro 30% Do euro 41% Ponad euro 45% Nadzwyczajny podatek w latach 2013 – 2014 dla dochodów > 1 mln euro 75% Podatek dochodowy od osób fizycznych ustalają organy podatkowe na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatnika. Przy ustalaniu wymiaru podatku uwzględnia się jego sytuację osobistą, przede wszystkim przez zastosowanie mechanizmu ilorazu rodzinnego, jakim rozporządza dane gospodarstwo domowe. Istotą ilorazu rodzinnego jest zmniejszenie podatkowego obciążenia rodziny wraz z postępującym wzrostem liczby dzieci na utrzymaniu. Podatek nie jest tutaj obliczany wprost od podstawy dochodu całkowitego podlegającego opodatkowaniu, ale zależnie od liczby udziałów w dochodach podatkowego gospodarstwa domowego, określanej w powiązaniu z sytuacją rodzinną Podatek jest w tym wypadku określany w trzech etapach. Po pierwsze, dochód podlegający opodatkowaniu jest dzielony przez liczbę udziałów. W następnej kolejności, do tak ustalonej wysokości jednego udziału odnosi się progresywną skalę podatków. A na koniec, na podstawie tak obliczonego świadczenia, określa się podatek należny brutto przez jego arytmetyczne przemnożenie przez liczbę udziałów.

31 PIT – Niemcy 1. Podmiot podatku
Obok ogólnego podatku dochodowego występują: Podatek handlowy (dla osób prowadzących działalność gospodarczą; można go płacić w formie ryczałtu, jeśli podatnik jednocześnie opłaca ogólny podatek dochodowy) Podatek kościelny ( stawki 8-9%) Charakterystyczne dla niemieckiego systemu podatkowego jest wyróżnianie kilku kategorii podatników ze względu na status rodzinny (osoba samotna, samotny rodzic, małżeństwo, w którym tylko jeden małżonek osiąga dochody) Rezydentem jest osoba, której miejscem zamieszkania lub stałego pobytu są Niemcy. Za stały pobyt uznaje się okres obecności w Niemczech dłuższy niż 6 miesięcy (krótkie przerwy w tym okresie nie są brane pod uwagę). Także obecność krótsza niż 6-miesięczna może być traktowana jako zwyczajowe miejsce pobytu, jeśli pobyt nie ma charakteru czasowego. Jeśli obecność podatnika związana jest wyłącznie z leczeniem lub wynika z innych celów prywatnych, wówczas okres stałego pobytu wydłuża się do ok. roku. Nierezydentem jest osoba, której miejscem zamieszkania lub stałego pobytu nie są Niemcy. Nierezydenci, niezależnie od narodowości, mogą wybrać, czy chcą być uznawani za rezydentów dla celów niemieckiego prawa podatkowego, jeśli co najmniej 90% z uzyskanych ogółem przychodów podlega opodatkowaniu na zasadach ustawy o niemieckim podatku dochodowym. Rezydenci opodatkowani są od całości swoich dochodów, łącznie z dochodami z zagranicy, nierezydenci zaś płacą podatek jedynie od dochodów uzyskanych na terytorium Niemiec.

32 PIT – Niemcy 2. Przedmiot podatku
Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlegają dochody rezydentów pochodzące z jednego z następujących źródeł: działalności rolnej i leśnej, pozarolniczej działalności gospodarczej , działalności wykonywanej osobiście (np. z wolnych zawodów, m.in. architekci, inżynierowie, lekarze, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, dziennikarze, tłumacze), zatrudnienia ze stosunku pracy (np. wynagrodzeń, odszkodowań, rekompensat z poprzedniego zatrudnienia), inwestycji kapitałowych (np. dywidend, odsetek od rachunków bieżących i depozytów), najmu i dzierżawy, określonych aktywów materialnych oraz z tantiem, innych źródeł (np. zysków z transakcji prywatnych, alimentów, rent, emerytur, zakupu i sprzedaży nieruchomości przed upływem dziesięciu lat). Następujące dochody są zwolnione z podatku: płatności z ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego i z tytułu inwalidztwa i starości, określone płatności socjalne, płatności ryczałtowe wynikające z obowiązkowego systemu emerytalnego, stypendia na działalność naukową, badawczą czy artystyczną edukację i szkolenia. Podatkowi nie podlegają zyski kapitałowe pochodzące z prywatnych transakcji. Jednakże są one opodatkowane, jeśli całkowite zyski wynoszą co najmniej 512 euro w trakcie roku podatkowego i pochodzą: z dysponowania majątkiem nieruchomym, w okresie 10 lat od nabycia, z dysponowania majątkiem ruchomym, włączając w to akcje i udziały, w okresie roku od daty ich nabycia, z transakcji derywatami, jeśli okres umowy jest roczny lub krótszy,

33 PIT – Niemcy 3. Preferencje podatkowe
Ulgi podatkowe Obciążenia nadzwyczajne Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe Datki (darowizny, składki na partie polityczne, na wyposażenie nowych fundacji) Wydatki edukacyjne Zapłacony podatek kościelny Obciążenia nadzwyczajne mogą być potrącane, jeśli nie można było ich uniknąć i przewyższały wydatki porównywalnej grupy podatników o porównywalnym dochodzie. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z chorobą. Dla pewnych rodzajów wydatków, dotyczących np. zawodowego kształcenia dzieci czy pomocy domowej dla osób starych i chorych, przepisy przewidują stałe potrącenia. Dodatkowo potrącenie jest udzielane rodzicom posiadającym określone kwalifikacje w związku z wychowywaniem dzieci poniżej 14. roku życia lub będącymi inwalidami, zakładając, że koszty przewyższają określony poziom.

34 PIT – Niemcy 4. Stawki podatkowe
Podstawa opodatkowania Stawka Osoby samotne Małżonkowie Do 8000 € Do € 0% Do € Do € 14% Do € Do € 24% Do € Do € 42% Powyżej w/w progów 45% Ponad € Ponad € Dodatkowy podatek solidarnościowy – 5,5%


Pobierz ppt "PIT w Europie Podatki w państwach UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google