Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe Odsetki. ART.11 UM- OECD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Odsetki. ART.11 UM- OECD."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe Odsetki

2 ART.11 UM- OECD

3 Odsetki Pojęcie Odsetki Art.11 ust.3 UM-OECD

4 Odsetki Dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką i zarówno zawierających bądź nie prawo do udziału w zyskach osiąganych przez dłużnika, a w szczególności : Uwaga : jeżeli pożyczka dzieli ryzyko dłużnika odsetki będą traktowane jak dywidendy

5 Odsetki Dochody z państwowych papierów wartościowych, Dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi papierami wartościowymi, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Uwaga : odsetki od obligacji zamiennych na akcje – do momentu konwersji

6 Odsetki Nie są odsetkami kary z tytułu opóźnionej zapłaty

7 Odsetki Definicja odsetek jest wyczerpująca – brak odwołania do ustawodawstwa krajowego

8 Odsetki Jaka jest różnica pomiędzy dywidendami i odsetkami z punktu widzenia traktowania podatkowego ? Niedostateczna kapitalizacja

9 Odsetki Art.11 ust.1 i 2 UM-OECD

10 Odsetki 1.Odsetki, które powstają w umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie

11 Odsetki 2. Jednakże takie odsetki mogą być opodatkowane także w tym umawiającym się państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona (ang.beneficial owner) do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.

12 Odsetki W umowach bilateralnych państwo źródła może zwolnić odsetki od opodatkowania lub niektóre ich rodzaje. Najczęściej : Odsetki wypłacane państwu, jednostkom samorządowym, bankowi centralnemu, Odsetki wypłacane przez państwo, jednostki samorządu, Odsetki wypłacane instytucjom finansowym, Odsetki wypłacane w ramach programu finansowania eksportu

13 Państwo Z Państwo Y Osoba A Osoba B pożyczka Odsetki nie więcej niż 10 %WHT

14 Odsetki Art. 11 ust.4 Odsetki a Zakład

15 Państwo X Państwo Y Spółka A Zakład spółki A (wierzytelność z tytułu odsetek) Spółka B (spółka wypłacająca odsetki)

16 Odsetki Art.11 ust.5 Odsetki powstają w umawiającym się państwie ???

17 Odsetki Art.11 ust.5 Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli płatnikiem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie

18 Odsetki Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, posiada w umawiającym się Państwie zakład, w związku z działalnością którego powstało zobowiązanie, z tytułu którego są wypłacane odsetki i zapłata odsetek jest pokrywana przez ten zakład, to uważa się że odsetki takie powstają w państwie, w którym położony jest zakład

19 Odsetki Państwo X Państwo Y Państwo Z spółka A Pożyczkobiorca spółka B zakład spółki A Płatnik odsetek odsetki pożyczka

20 Odsetki Art.11 ust. 6 Wypłata odsetek pomiędzy podmiotami powiązanymi

21 Odsetki Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek lub powiązań między nimi a osobą trzecią kwota odsetek związana z zadłużeniem, z tytułu którego są wypłacane, przekracza kwotę, która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a osobą uprawnioną, bez tych powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu mają zastosowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad wymienioną poprzednio część podlega opodatkowaniu w każdym Umawiającym się Państwie zgodnie z jego prawem i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej Konwencji.

22 Odsetki Pojęcie beneficial owner w regulacjach dotyczących odsetek

23 Wykorzystanie spółki pośredniczącej – sytuacja wyjściowa Państwo A Państwo B Osoba fizyczna X Spółka Y pożyczka Odsetki 25 %podatek u źródła

24 Planowanie Podatkowe Państwo C (brak podatku u źródła) Państwo A Państwo B Osoba fizyczna X spółka Z – spółka kanałowa Spółka Y odsetki 10 % Podatek u źródła

25 Odsetki Przepisy krajowe Stawka krajowa od odsetek wypłacanych nierezydentom : 20 % (art. 29 pdof, art.21 pdop) Stawka krajowa od odsetek zagranicznych uzyskiwanych przez rezydentów – 19 % (osoby fizyczne i prawne) Uwaga: przepisy implementujące dyrektywy UE

26 Pojęcie odsetek – polskie orzecznictwo Pojęcie odsetek na gruncie UPO – orzecznictwo III SA/Wa 3183/08 Czy pod pojęciem jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank użytym w polsko niemieckiej UPO należy rozumieć oprócz pożyczek w rozumieniu prawa bankowego również kredyty, lokaty bankowe, środki przechowywane na rachunkach bieżących innych banków oraz emisję bankowych papierów wartościowych ?

27 Odsetki Inne orzeczenia : III SA/Wa 1917/07 III SA/Wa 310/09 I SA/Gd 93/11


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Odsetki. ART.11 UM- OECD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google