Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 10."— Zapis prezentacji:

1 Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 10 grudnia 2007r. I posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

2 Monitorowanie wdrażania PO KL Komitet i Podkomitety Monitorujące PO KL Monitorowanie Monitorowanie służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wdrażania PO KL. Jest ono prowadzone przez Instytucję Zarządzającą PO KL i Komitet Monitorujący PO KL oraz Instytucje Pośredniczące PO KL i Podkomitety Monitorujące PO KL. Komitet Monitorujący PO KL został powoływany na podstawie art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jako organ monitorujący realizację Programu. 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL Komitet Monitorujący PO KL deleguje na poziom regionalny część swoich zadań związanych z prowadzeniem monitoringu wdrażania komponentu regionalnego na danym obszarze. 2

3 Podkomitety Monitorujące w systemie wdrażania i zarządzania PO KL prawne funkcjonowania Komitetu Monitorującego PO Instytucja Zarządzająca PO KL Komitet Monitorujący PO KL InstytucjePośredniczące regionalne PodkomitetyMonitorujące komponent centralny Instytucje Pośredniczące PO KL centralne komponent regionalny 3

4 Podstawa prawna Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego został powołany Uchwałą nr 2 Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego. Decyzja ta została podtrzymana Uchwała nr 1 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia decyzji Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 4

5 Skład Podkomitetu o Przewodniczący – przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL o Drugi przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL o Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO o 3 przedstawicieli gmin i powiatów właściwych dla danego województwa o Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy o Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej o Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO KL o Przedstawiciel Wojewody o Przedstawiciel Kuratorium Oświaty o 4 przedstawicieli organizacji pracowników i organizacji pracodawców reprezentujących ich interesy w regionie o 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu danego województwa o 1 przedstawiciel środowiska akademicko-naukowego z terenu danego województwa o 1 przedstawiciel Regionalnych Ośrodków EFS z terenu danego województwa 8 osób ze strony samorządowej 8 osób ze strony samorządowej : 3 osoby ze strony rządowej 3 osoby ze strony rządowej : 9 osób ze strony partnerów społecznych i gospodarczych : 5

6 Zasada partnerstwa (art. 11 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006) 6

7 Obserwatorzy W posiedzeniach Podkomitetu biorą udział obserwatorzy (bez prawa do głosowania). Zgodnie z Uchwałą Pre-komitetu zapraszani są: przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, inne osoby na zaproszenie Przewodniczącego. 7

8 Do zadań Podkomitetu należy Do zadań Podkomitetu należy: rozpatrywanie i rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu PO KL szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu oraz ewentualnych zmian tych kryteriów, okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach priorytetów, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL, analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji priorytetów, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w ramach priorytetu, analizowanie okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów, 8 Zadania Podkomitetu Monitorującego PO KL

9 przedkładanie Instytucji Pośredniczącej PO KL, Instytucji Zarządzającej PO KL lub Komitetowi Monitorującemu PO KL (w zakresie ich kompetencji) analiz lub propozycji zmian priorytetów ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych w Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 dotyczącym tych funduszy lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego, zapewnienie koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania priorytetów PO KL na terenie danego województwa z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 9

10 Ponadto, Podkomitet realizuje dodatkowe zadania wynikające ze specyfiki PO KL: rekomendowanie rocznych Planów działania przygotowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL komponentu regionalnego, uwzględnianie na poziomie danego województwa rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL dotyczących wdrażania PO KL. Zadania Podkomitetu Monitorującego PO KL

11 Rekomendowanie Planów Działania na lata 2007-2008 W związku z koniecznością przyśpieszenia procedury zatwierdzenia Planów Działania na lata 2007-2008, dokumenty te zostały rozpatrzone i rekomendowane na forum Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (22 listopada 2007 r.) Obowiązek akceptacji Planów Działania przez Podkomitety Monitorujące obowiązywać będzie począwszy od Planów Działania na rok 2009. 11

12 Regulamin Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego Zgodnie z: Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia - Wytycznymi nr 3 dotyczącymi komitetów monitorujących Zasadami powoływania Komitetu oraz Podkomitetów Monitorujących PO KL na lata 2007-2013 Uchwałą Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki powołującą Podkomitet szczegółowy tryb prac Podkomitetu Monitorującego PO KL określa regulamin przyjęty zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu. 12

13 Rola Podkomitetu i kadencja Rola Podkomitetu i kadencja (§2 pkt. 2, 3 i 4 Regulaminu) Podkomitet jest organem monitorującym realizację Priorytetów VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim i jest powołany na czas realizacji Programu. Posiedzenia Posiedzenia (§5 pkt. 1 i 2 Regulaminu) Podkomitet zbiera się co najmniej raz na pół roku z inicjatywy Przewodniczącego. W uzasadnionych przypadkach może zbierać się częściej (na wiosek Przewodniczącego, na wiosek Instytucji Pośredniczącej PO KL lub 1/3 członkó w Podkomitetu). Przewodniczący Przewodniczący (§3 pkt. 2 i 3 Regulaminu) Podkomitetowi przewodniczy przedstawiciel Zarządu Województwa Dolnośląskiego jako Instytucji Pośredniczącej PO KL. Przewodniczący wyznacza swojego zastępcę spośród przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej PO KL. 13 Regulamin Podkomitetu Monitorującego

14 Udział w posiedzeniach Udział w posiedzeniach (§3 pkt. 6 Regulaminu) Członka i jego stałego zastępcę wyznacza władza podmiotu, który jest reprezentowany w Podkomitecie. Przedstawiciel wyznaczony na członka PKM PO KL WD uczestniczy w pracach Podkomitetu osobiście. W przypadku, gdy nie może być obecny, w posiedzeniu bierze udział jego stały zastępca. Członek Podkomitetu jest zobowiązany zgłosić to za pośrednictwem Sekretariatu Podkomitetu i przekazać swojemu zastępcy wszelkie informacje i materiały dot. posiedzenia. Udział w posiedzeniach członka i jego stałego zastępcy Udział w posiedzeniach członka i jego stałego zastępcy (§3 pkt. 7 Regulaminu) W przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczą i członek Podkomitetu i jego stały zastępca, prawo do głosu ma tylko członek Podkomitetu. Udział w posiedzeniu o bu przedstawicieli należy zgłosić w Sekretariacie Podkomitetu najpóźniej na 5 d ni przed posiedzeniem. W przypadku niepowiadomienia, Przewodniczący może odmówić udziału stałego zastępcy w posiedzeniu Regulamin Podkomitetu Monitorującego

15 Kworum Kworum (§6 pkt. 1 Regulaminu) Podkomitet obraduje w obecności Przewodniczącego lub jego zastępcy oraz co najmniej połowy członków / stałych zastępców członków Podkomitetu upoważnionych do głosowania. Sposób podejmowania decyzji Sposób podejmowania decyzji (§6 pkt. 2 - 6 Regulaminu ) Projekty uchwał są przedmiotem debaty zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podkomitet podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały przyjmowane są poprzez głosowanie – zwykłą większością głosów. Każdy członek Podkomitetu ma jeden głos. 15 Regulamin Podkomitetu Monitorującego

16 Procedura pisemnej akceptacji Procedura pisemnej akceptacji (§7 Regulaminu) W uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Przewodniczącego lub 1/3 członków PKM PO KL WD, Podkomitet może podejmować decyzje w trybie udzielania pisemnej akceptacji. W trybie pisemnej akceptacji nie mogą być: a) rozpatrywane i rekomendowane Komitetowi Monitorującemu szczegółowe kryteria wyboru projektów, b) przedkładane Instytucji Pośredniczącej PO KL, Instytucji Zarządzającej PO KL i Komitetowi Monitorującemu PO KL analizy lub propozycje zmian priorytetów ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych Rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 dotyczących funduszy lub służących usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego, c) rekomendowane roczne Plany Działań przygotowywane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL komponentu regionalnego. 16 Regulamin Podkomitetu Monitorującego

17 Zatwierdzenie protokołu Zatwierdzenie protokołu (§8 pkt. 3 - 9 Regulaminu) Projekt protokołu, wstępnie zaakceptowany przez Przewodniczącego, rozsyłany jest drogą elektroniczną, w celu zatwierdzenia, do wszystkich członków / stałych zastępców, którzy Brali udział w danym posiedzeniu. Eksperci i grupy robocze Eksperci i grupy robocze (§10 i 11 Regulaminu) Na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków PKM PO KL WD, Podkomitet może korzystać z usług ekspertów. Przewodniczący może zlecać opracowanie ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Podkomitetu. Podkomitet może powoływać specjalne grupy i zespoły robocze (z inicjatywy Przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków Podkomitetu). Aparatura utrwalająca Aparatura utrwalająca (§3 pkt. 2 Regulaminu) Przebieg posiedzeń jest utrwalany za pomocą środków elektronicznych. 17 Regulamin Podkomitetu Monitorującego

18 Podstawowe terminy zawiadomień Podstawowe terminy zawiadomień (§3 pkt. 6 i 7, §5 pkt.3 i 4 Regulaminu) Sekretariat PKM PO KL WD zawiadamia członków Podkomitetu Sekretariat PKM PO KL WD zawiadamia członków Podkomitetu: co najmniej 14 dni przed posiedzeniem – informacja o terminie i miejscu posiedzenia; co najmniej 10 dni przed posiedzeniem – przesłanie porządku obrad wraz z dokumentami będącymi przedmiotem obrad; (W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może zwołać posiedzenie lub przesłać materiały bez konieczności zachowania ww. terminów.) Członek Podkomitetu zawiadamia Przewodniczącego za pośrednictwem Sekretariatu PKM PO KL WD: co najmniej 7 dni przed posiedzeniem – informacja o nieobecności członka i obecności stałego zastępcy; co najmniej 5 dni przed posiedzeniem – informacja o udziale członka i stałego zastępcy w posiedzeniu. Droga mailowa – podstawowy sposób przekazywania informacji i materiałów 18 Regulamin Podkomitetu Monitorującego

19 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego sekretariat: tel. 071 776 96 00; faks 071 776 96 02 sekretariat.efs@dolnyslask.plwww.efs.dolnyslask.pl Sekretariat PKM PO KL WD tel. 071 776 96 08, 071 776 96 15 podkomitet.pokl@dolnyslask.pl 19


Pobierz ppt "Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google