Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji"— Zapis prezentacji:

1 Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji
Formy współpracy NGO Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji

2 Plan prezentacji Formy organizacyjne współpracy organizacji
Główne cechy wyróżniające, stanowiące o charakterze współpracy Definicje najpopularniejszych form i przykłady Dokumenty regulujące współpracę

3 Formy współpracy NGO Koalicje Fora Grupy branżowe
Partnerstwa projektowe Grupy robocze Związki Grupy partnerskie Federacje Komisje np. dialogu Komitety Społeczne rady Rady pożytku Lokalne grupy działania Partnerstwa lokalne

4 Główne cechy wyróżniające stanowiące o charakterze współpracy
Działania nastawione głównie na do wewnątrz, na rzecz/do członków, wsparcie działania, doradztwo, edukacja, standaryzacja itp. Działania skierowane na zewnątrz, odziaływanie na otoczenie członków, władze, prawo, instytucje , rzecznictwo, lobbing, konsultacje itd. Działania skierowane na zewnątrz do ogółu organizacji spełniających ramy statutowe, ale nie będące członkami Działania skupiające się wokół konkretnej branży organizacji np. kultura, ekologia, edukacja, pomoc społeczna, rynek pracy, zdrowie itd. Działania skupiające się wokół jakiegoś problemu, idei, celu np. wykluczenie cyfrowe, otwarta edukacja, rozwój lokalny, realizacja konkretnego projektu Zasięg geograficzny, region, miasto, gmina, powiat, wieś Forma prawna np. związek organizacji, związek organizacji zrzeszających konkretne grupy osób, związek pracodawców, cywilnoprawne formy współpracy Forma działania współpracujących organizacji np. organizacje zajmujące się poradnictwem, organizacje prowadzące szkoły,

5 Koalicje Najczęściej powstają w konkretnym celu łączącym poszczególnych członków, którzy na co dzień realizują różne czasem rozbieżne działania Cel ten jest spójnikiem, wokół którego się organizują i współdziałają Zazwyczaj działania związane są z rzecznictwem i lobbingiem na rzecz realizacji tego celu Poza organizacjami w koalicjach uczestniczą czasem firmy oraz podmioty publiczne Najczęściej koalicje nie przyjmują osobowości prawnej i prowadzą działalność na podstawie umów, deklaracji i statutów (cywilnoprawne formy współpracy) Członkostwo w koalicji bywa obwarowane pewnymi warunkami, czasem wymaga rekomendacji innych członków Nastawione są raczej na zewnątrz

6 Koalicje przykłady Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ w sieci" Koalicja otwartej edukacji Koalicja dla zwierząt Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

7 fora Forum >rynek miasta w starożytnym Rzymie< >miejsce publicznych wystąpień, spotkanie poświęcone omawianiu spraw z określonej dziedziny; też: grupa ludzi biorących udział w takim spotkaniu< >stowarzyszenie skupiające organizacje na zasadzie dużej autonomii organizacyjnej i odrębności poglądów< Z definicji ciała skupione wokół jakieś tematyki, która jest czymś wspólnym dla organizacji tworzących forum, przy jednoczesnym zachowaniu dużej autonomii poglądów oraz stanowisk w danej sprawie Działania forów nastawione są zazwyczaj do zewnątrz, lecz nie jest to reguła Fora są formą ucierania się poglądów i wypracowywania stanowisk, wymiany wiedzy i informacji Słowo „forum” jest często używane w nazwach organizacji, które nie spełniają jego definicji

8 Fora przykłady Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni http://www.fdc.org.pl/
Forum Dialogu Społecznego Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

9 Federacje Termin wywodzi się z Grecji i oznaczał związek greckich Polis, federalizacja, proces łączenia się państw, narodów, organizacji w federacje. Najpopularniejsza instytucjonalna forma współpracy organizacji Głównym ograniczeniem pola działania federacji jest zazwyczaj zasięg geograficzny Najczęściej kierują działania do swoich członków i reprezentują ich interesy na zewnątrz, prowadzą również działania do organizacji na zewnątrz, ale w ograniczonym zakresie, Federacje kierują swoje działania w zależności od strategii i posiadanych środków Federacje zazwyczaj działają w ramach ustawy Prawo o stowarzyszeniach, jako związek stowarzyszeń

10 Federacje przykłady Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Opolskie Forum Organizacji Socjalnych

11 Grupy branżowe Powstają w ramach różnych form współpracy, w federacjach, w ramach ciał dialogu społecznego, jak grupy konsultacyjne, grupy wymiany wiedzy, fora współpracy i ustalania stanowisk Najczęściej spotykane branże to np. szeroko: pomoc społeczna, edukacja, ekologia, kultura, zdrowie i wąsko: np. ds. niepełnosprawności, nowych technologii, przeciwdziałania narkomanii, dziedzictwa ziemi kieleckiej Ich działania skupiają się na pracy nad celami, problemami, strategiami, konsultacjami dotyczącymi konkretnej branży . Ogromną wartością ich pracy jest wymiana informacji i wiedzy, nawiązywanie kontaktów i siła oddziaływania organizacji wyspecjalizowanych w konkretnej branży, która jest trudna do pominięcia przez władze

12 Rady pożytku publicznego
Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa, może utworzyć Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej „Radą Wojewódzką”. W powiecie lub w gminie może być utworzona odpowiednio Powiatowa lub Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwana dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”. Radę Powiatową lub Radę Gminną może utworzyć organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy.

13 Cele wojewódzkich rad pożytku
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.

14 Cele gminnych i powiatowych rad pożytku
opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

15 Dokumenty regulujące współpracę
Cywilne formy współpracy Prawne formy współpracy Deklaracje współpracy podpisywane przez zainteresowane organizacje Regulaminy przyjmowane przez współpracujące organizacje Listy intencyjne Statuty Umowy wielostronne Statuty Ustawa Prawo stowarzyszeń Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie Programy współpracy Ustawa o organizacji pracodawców

16 Dziękuję za uwagę Bartosz Mioduszewski

17 Formy współpracy NGO Federacje, Mazowia Koalicje, koalicja ON Partnerstwa, projektowe Fora, FDC Komisje, np. dialogu Związki Rady, pożytku ds. np. alko Komitety, np. PO KL Lokalne grupy działania Partnerstwa lokalne Grupa partnerska


Pobierz ppt "Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google