Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, Poznań, 10-11 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, Poznań, 10-11 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK
Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, Poznań, kwietnia 2008 r.

2 Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno–gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Dba o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby. Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

3 Struktura finansowania 2007-2013
* Perspektywa finansowa ** zgodnie z ustawą o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej Całkowity koszt projektu: Koszty kwalifikowane (100%) Koszty niekwalifikowane Środki z funduszu strukturalnego 85% (75%)* Wkład własny 15% (25%)* Obligacje, Kredyty, Dotacje rozwojowe, Środki własne, PROW (finansowanie wyprzedzające)** Obligacje, Kredyty, Środki własne Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

4 Kredyty długoterminowe z EBI Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Instrumenty finansowe zarządzane przez BGK wspierające rozwój regionalny i jednostki samorządu terytorialnego Prefinansowanie Kredyty długoterminowe z EBI Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Fundusz Termomodernizacji Fundusz Poręczeń Unijnych Dofinansowanie tworzenia lokali socjalnych Obligacje komunalne Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

5 Wartość zawartych umów pożyczki 9 198,36 mln PLN
Prefinansowanie programów operacyjnych z udziałem BGK: ZPORR, SPO Transport, SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, IW INTERREG III A (stan na 29 lutego 2008 r.) Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów pożyczki ,36 mln PLN Wartość uruchomionych środków pożyczki ,50 mln PLN Wartość spłat środków pożyczki ,48 mln PLN Udział % spłat w uruchomionych środkach ,72% Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

6 Prefinansowanie projektów w ramach Funduszu Spójności
Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz Spójności (Dz. U. Nr 181, poz.1330), - Umowa pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a BGK zlecająca Bankowi obsługę prefinansowania. Kto może ubiegać się o pożyczkę? - Jednostka samorządu terytorialnego na prefinansowanie projektów środowiskowych. Korzyści z pożyczki: - Oprocentowanie pożyczki - 0,75 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, - Bez zabezpieczeń, - Bez prowizji za udzielenie pożyczki, - Bez przetargu, - Maksymalna kwota pożyczki - do wysokości udziału środków UE w projekcie, - Spłata ze środków Funduszu Spójności. Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Podstawa prawna W ustawie z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej jest przewidziany udział BGK w finansowaniu pomostowym z udziałem środków budżetu państwa projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) (Dz. U. Nr 52, poz. 304 z dnia 27 marca 2008 r.) Bank na mocy ww. ustawy może udzielać wsparcia finansowego JST w formie oprocentowanej pożyczki ze środków budżetu państwa do wysokości udziału środków UE. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia tryb i warunki, w tym terminy, udzielania pożyczek z budżetu państwa, na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na finansowanie projektów realizowanych w ramach Działań PROW określonych w ww. ustawie. Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (cd.)
Pożyczka będzie udzielana przez BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych następujących działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ( mln EUR) Odnowa i rozwój wsi ( mln EUR) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (dot. JST) ( mln EUR) Wdrażanie projektów współpracy ( mln EUR) Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja ( mln EUR) Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

9 Kredyty ze środków EBI Przedmiot - inwestycje infrastrukturalne
Beneficjenci - JST, podmioty z udziałem własnościowym JST oraz inne podmioty, jeśli realizują inwestycję, której beneficjentem będzie JST/społeczność lokalna Kwota kredytu Przedsięwzięcia realizowane bez wsparcia UE - do 50% kosztów inwestycji Przedsięwzięcia wspierane środkami UE - do 90% kosztów inwestycji (EBI i UE razem) Maksymalny koszt projektu: 25 mln EUR Okres kredytowania max. 15 lat, karencja w spłacie kredytu – max. 5 lat Oprocentowanie/prowizje Oprocentowanie zmienne (3 miesięczne) obejmuje stawkę EBI oraz marżę BGK Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - 0,5% kwoty kredytu Kredyty EBI w działalności BGK (stan na r.): udzielono 236 kredytów sfinansowano około 300 projektów wartość udzielonych kredytów mln PLN Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

10 Kredyty ze środków EBI (cd.)
Grant Komisji Europejskiej Municipal Infrastructure Facility (MIF) - Instrument Infrastruktury Komunalnej Grant MIF mogą otrzymywać: - gminy i powiaty z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, - inwestycje o wartości max. 5 mln EUR, współfinansowane kredytem EBI (okres kredytowania min 4 lata), z terminem realizacji do r. Grant MIF przyznawany jest w wysokości do 10% kwoty udzielonego kredytu ze środków EBI. Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

11 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Podstawa prawna
Fundusz powołany został ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. Nr 223,poz. 2218) Rozporządzenie wykonawcze Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. Nr 32, poz. 278) Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

12 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (cd.)
Cel Oferowanie preferencyjnych kredytów na przygotowanie projektu inwestycji komunalnych ubiegających się o współfinansowanie z funduszy strukturalnych UE. Podmioty uprawnione do korzystania z kredytu Gminy i ich związki Pochodzenie środków – podstawa prawna Ustawa budżetowa na dany rok, która określa wysokość środków przeznaczonych na zasilenie Funduszu. Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

13 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (cd.)
Środki służą gminom do przygotowywania projektów inwestycji finansowanych następnie z funduszy Unii Europejskiej - ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Warunki kredytu Kwota kredytu: - do 500 tysięcy zł na jeden projekt - do 80% zaplanowanych kosztów netto Okres kredytowania: - do 36 miesięcy - możliwa karencja w spłacie kredytu - do 18 miesięcy Zabezpieczenie: - weksel własny in blanco Oprocentowanie kredytu: - 0,5 stopy redyskonta weksli NBP (stopa redyskonta weksli obecnie – 6.0%) Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

14 Fundusz Termomodernizacji
Celem działania Funduszu Termomodernizacji jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wysokość premii – umorzenie 25% kredytu Warunki przyznawania i wypłacania premii termomodernizacyjnej: Kwota kredytu: - do 80% kosztów przedsięwzięcia Warunki kredytu - 10-letnie oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji muszą pokryć spłatę kredytu wraz z odsetkami - przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane w pełnym zakresie opisanym w audycie energetycznym pozytywnie zweryfikowanym przez BGK. Okres spłaty kredytu - nie może być dłuższy niż 120 miesięcy W okresie Bank przyznał: ponad 10 tys. premii termomodernizacyjnych 600 mln PLN wartość premii, w tym 7,9% dla JST Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

15 Wykorzystanie środków Funduszu Poręczeń Unijnych
Finansowanie projektów możliwe jest poprzez udzielenie zaliczki wykonawcy projektu. Stwarza to zagrożenie nadużyć finansowych ze strony niektórych wykonawców a w konsekwencji grozi utratą środków unijnych Celem zapobieżenia tym niebezpieczeństwom można wykorzystać niektóre z produktów Funduszu Poręczeń Unijnych. Są to: - gwarancja realizacji przedsięwzięcia, - gwarancja dobrego wykonania kontraktu Celem działania Funduszu Poręczeń Unijnych jest wspieranie polskich przedsiębiorców, samorządów i ich związków realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

16 Wykorzystanie środków Funduszu Poręczeń Unijnych
Gwarancja realizacji przedsięwzięcia Gwarancja jest wydawana przez BGK wykonawcy przedsięwzięcia jako zabezpieczenie wykonania przedsięwzięcia na rzecz podmiotu podejmującego decyzję o współfinansowaniau przedsięwzięcia ze środków UE. Okres gwarancji – zależny od umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z UE i uzgodniony indywidualnie ze zleceniodawcą Gwarancja obejmuje do 80% wartości przedsięwzięcia i wartość do 5 mln EUR Opłaty : prowizja 0,6% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania. Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

17 Wykorzystanie środków Funduszu Poręczeń Unijnych
Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Wydawana przez bank, który zawarł z BGK umowę o udzielnie gwarancji portfela kontraktów Jest wydawana na zlecenie wykonawcy przedsięwzięcia realizującego umowę (kontrakt), zawartą np. z gminą w celu realizacji przedsięwzięcia wspólfinansowanego z UE. Beneficjentem gwarancji jest podmiot otrzymujący dotację z UE, realizujący przedsięwzięcie, np. gmina. Obejmuje do 80% wartości kontraktu i nie może przekroczyć kwoty euro. Obowiązuje przez uzgodniony okres, wynikający również z kontraktu. Opłata – 1% za każdy rozpoczęty rok obowiązywania. Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

18 Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego obsługiwany przez BGK Program wieloletni (rozpoczęty 2007 rok), Bezzwrotna dotacja na utworzenie zasobów socjalnych pod warunkiem utrzymania przez 10 lat ich socjalnego charakteru, Wnioski przyjmowane dwa razy w roku (od 1 do 30 kwietnia i od 1 do 31 października każdego roku). Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK 18

19 Szczegółowe informacje na: www.bgk.com.pl/fundusze/noclegownie.jsp
Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego obsługiwany przez BGK (cd.) Dotacją objęte jest tworzenie: lokali socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych, mieszkań chronionych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Dotacja udzielana gminom, związkom międzygminnym, powiatom, organizacjom pożytku publicznego, Wysokość dotacji od 20% do 40% kosztów przedsięwzięcia, Brak możliwości finansowania przedsięwzięć rozpoczętych. Szczegółowe informacje na: Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK

20 OBLIGACJE – PODSTAWOWE INFORMACJE
Obligacja – pożyczka w formie papieru wartościowego Przykładowe cele emisji: Infrastruktura komunalna Wodociągi, kanalizacja, budynki użyteczności publicznej, drogi Ochrona środowiska Składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków Inne inwestycje komunalne Obiekty sportowe, hale, pływalnie, boiska, szkoły Współfinansowanie projektów unijnych współfinansowanie projektów dotowanych ze środków Unii Europejskiej poprzez zapewnienie środków na udział własny, umożliwiający absorpcję funduszy unijnych

21 EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH – KORZYŚCI DLA EMITENTA
łatwość i szybkość pozyskania środków – brak procedury Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 3 lit. j) elastyczność umożliwiająca dostosowanie wielkości emisji i terminy spłat dokładnie do potrzeb finansowych Emitenta gwarancja dojścia emisji do skutku i pozyskania środków szeroki zakres celów emisji brak konieczności przygotowania skomplikowanej dokumentacji dla potrzeb emisji brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń możliwość pozyskania środków na długi okres (np. ponad 10 lat) karencja w spłacie kapitału obsługa emisji i rozliczenia prowadzone przez BGK uzyskanie „efektu medialnego”

22 Do lutego 2008 roku BGK zorganizował 85 emisji obligacji
OBLIGACJE: PRZYKŁADY Gmina Wąsewo Miasto Augustów Miasto Ostrów Wielkopolski Miasto i Gmina Krotoszyn Gmina Sędziszów Małopolski Będzin Powiat Elbląski Województwo Opolskie Gmina Sucha Beskidzka Pułtusk Jawor Brzeg Leszno Łącznie w 2007 roku: 137 mln zł na finansowanie inwestycji i budżetów samorządowych Do lutego 2008 roku BGK zorganizował 85 emisji obligacji Kwota finansowanych inwestycji: 630 mln zł 22

23 www.bgk.com.pl Serdecznie zapraszam do współpracy
Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK


Pobierz ppt "Finansowe wspieranie rozwoju regionalnego i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, Poznań, 10-11 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google