Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy kredyt technologiczny - premia technologiczna dla innowacji oraz instrumenty wspierające absorpcję funduszy UE w ofercie BGK Maj 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy kredyt technologiczny - premia technologiczna dla innowacji oraz instrumenty wspierające absorpcję funduszy UE w ofercie BGK Maj 2009."— Zapis prezentacji:

1 Nowy kredyt technologiczny - premia technologiczna dla innowacji oraz instrumenty wspierające absorpcję funduszy UE w ofercie BGK Maj 2009

2 Rola BGK we wdrażaniu funduszy UE
oraz instrumenty BGK wspierające absorpcję środków UE Premia technologiczna na działalność innowacyjną ze środków działania Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata (PO IG) – nowy kredyt technologiczny Fundusze poręczeniowe Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK); Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW); 2

3 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
Premia technologiczna w ramach kredytu technologicznego Instrument wsparcia inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

4 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
Kredyt technologiczny jako element PO IG Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Alokacja na lata ponad 409,8 mln EUR Rachunek Funduszu Kredytu Technologicznego - zasilany będzie środkami PO IG, pochodzącymi z budżetu UE oraz Budżetu Państwa. Cel działania - wsparcie inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii poprzez udzielanie kredytu technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków FKT w formie premii technologicznej. Forma realizacji - BGK (Instytucja Wdrażająca) we współpracy z bankami kredytującymi. Beneficjenci - wyłącznie przedsiębiorcy sektora MŚP. Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

5 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
System wdrażania w ramach PO IG oparty na ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz.730); nabór wniosków ma charakter ciągły (od daty ogłoszenia konkursu); kredyt technologiczny udzielany będzie przez banki kredytujące, które podpiszą umowę o współpracy z BGK; wysokość kredytu nie jest ograniczona; wkład własny przedsiębiorcy nie może być mniejszy niż 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia premią technologiczną; BGK na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z beneficjentem (przedsiębiorcą) dokonywać będzie częściowej spłaty kredytu w formie premii technologicznej. Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

6 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
Inwestycja technologiczna Inwestycja polegająca na: zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług, albo b) wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

7 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
Nowa technologia Technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo – rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

8 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
Premia technologiczna Kwota przyznana przedsiębiorcy ze środków FKT przez BGK na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, w wysokości wynikającej z limitów pomocy publicznej w odniesieniu do wartości udzielonego kredytu ale nie wyższej niż 4 mln PLN. BGK wypłaca premię do banku kredytującego jednorazowo lub w ratach w wysokości odpowiadającej 100% wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym. Rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym może nastąpić po przyznaniu przez BGK promesy premii technologicznej. Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

9 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
Koszty kwalifikowalne zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu; najem, dzierżawę lub leasing: środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu; gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej; rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe; instalację i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe; Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego. Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

10 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
Koszty kwalifikowalne c.d. zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które: są aktywami przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej; zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej; podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

11 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
Intensywność wsparcia Województwa: Przedsiębiorstwa mikro- i małe średnie Kujawsko-Pomorskie 70% 60% Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Dolnośląskie 50% Pomorskie Śląskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Mazowieckie (z wyłączeniem m.st. Warszawy) do r. od r. 40% m. st. Warszawa Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

12 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
Koszty kwalifikowalne c.d. Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych prace przedrealizacyjne, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. – intensywność pomocy - do 50% wartości wydatków Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

13 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
Procedura ubiegania się o przyznanie premii I Przedsiębiorca składa do banku kredytującego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu wstępnej umowy o kredyt technologiczny przedsiębiorca, za pośrednictwem banku kredytującego składa do BGK wniosek o przyznanie premii technologicznej (wniosek o dofinansowanie). II Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku BGK wystawia promesę udzielenia premii, na podstawie której przedsiębiorca zawiera z bankiem kredytującym umowę kredytową. III Po otrzymaniu od banku kredytującego informację o zawarciu lub kopię umowy kredytowej BGK zawiera z przedsiębiorcą umowę o wypłatę premii technologicznej (umowę o dofinansowanie). IV Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

14 Kredyt technologiczny - premia dla innowacji
Dokumenty BGK rozpatruje zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej (wniosek o dofinansowanie) z przepisami ustawy na podstawie m.in. następujących dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku: 1. Opinia, sporządzona na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo- techniczne o zasięgu ogólnopolskim stwierdzająca, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy. 2. Informacja, sporządzona przez podmiot wystawiający opinię, dotycząca charakterystyki technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej. 3. Biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz wykazem wydatków. Kredyt technologiczny - premia dla innowacji

15 Fundusze poręczeniowe
z udziałem BGK Fundusze poręczeniowe

16 Fundusze poręczeniowe
Działalność poręczeniowo – gwarancyjna BGK wynikająca z Planu Stabilności i Rozwoju Cel: zwiększenie dostępności kredytów dla przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) Udzielanie poręczeń/gwarancji w imieniu własnym w ramach rządowych programów społeczno - gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego (do 10 mln euro) - portfelowa linia poręczeniowa (PLP) - indywidualne poręczenia/gwarancje Udzielanie poręczeń i gwarancji w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa (do 30 mln euro) Organizowanie i wspieranie rozwoju systemu poręczeniowego (wejścia kapitałowe do regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych, reporęczenia dla tych funduszy) Fundusze poręczeniowe

17 Fundusze poręczeniowe
Nowe zasady działania na rynku poręczeń i gwarancji Nowelizacja ustaw* o BGK, o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Rządowy program określający model, standardy i kierunki rozwoju oraz zasady monitoringu działalności poręczeniowej. Umowa pomiędzy Ministrem Finansów i BGK określająca warunki i tryb udzielania poręczeń oraz pobierania prowizji. Dokapitalizowanie BGK Program rządowy „Strategia rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP 2009 – 2013” * Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 65, poz. 545) Fundusze poręczeniowe

18 Fundusze poręczeniowe
Poręczenia i gwarancje udzielane przez BGK w ramach programów rządowych spłaty kredytów i pożyczek wykonania zobowiązań wynikających z obligacji wykonania innych zobowiązań, w szczególności należytego wykonania umowy lub wniesienia wadium obejmujących w szczególności projekty: realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej infrastrukturalne związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw - w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych Szczegółowe warunki i tryb udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych określi umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a BGK. Fundusze poręczeniowe

19 Fundusze poręczeniowe
Rządowy program społeczno-gospodarczy rozwoju systemu poręczeń i gwarancji BGK Instrumenty realizacji programu portfelowa linia poręczeniowa indywidualne poręczenia/gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego poręczenia dla firm faktoringowych linia poręczeniowa dla firm leasingowych reporęcznia Fundusze poręczeniowe

20 Fundusze poręczeniowe
Krajowa Grupa Poręczeniowa 21 - funduszy poręczeniowych (11 regionalnych i 10 lokalnych) 158,4 mln zł - kapitał zakładowy funduszy 37,02 % - średni udział BGK w kapitałach zakładowych funduszy 358,2 mln zł - kapitał poręczeniowy funduszy Fundusze poręczeniowe

21 Fundusze poręczeniowe
Fundusze Krajowej Grupy Poręczeniowej Fundusze poręczeniowe

22 Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Kredyty ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Kredyt FRIK) Kredyt FRIK

23 Przeznaczenie kredytu
Kredyt przeznaczony jest na przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy UE. Fundusz powołany został ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218). Do kosztów przygotowania projektów zalicza się: - koszty opracowania studium wykonalności inwestycji, analizy kosztów i korzyści oraz pozostałej dokumentacji projektowej, ekspertyz, studiów niezbędnych do przygotowania realizacji inwestycji. Podmioty uprawnione do korzystania z kredytu Gminy i ich związki. Gminy, ubiegające się o kredyt z FRIK mogą korzystać z wyjątkowego trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki, bez konieczności przeprowadzania przetargu wśród innych banków. Kredyt FRIK

24 Dużą zaletą tego kredytu są korzystne warunki kredytowania:
Wysokość kredytu - do 80% zaplanowanych kosztów netto - do 500 tys. PLN na jeden projekt. Uruchomienie kredytu - jednorazowo lub w ratach - po udokumentowaniu sfinansowania 20% kosztów netto dokumentacji projektowej. Okres kredytowania okres kredytowania – max. do 36 miesięcy. Karencja możliwa karencja w spłacie kredytu do 18 miesięcy. Zabezpieczenie weksel in blanco lub inne zabezpieczenia proponowane przez kredytobiorcę. Oprocentowanie kredytu 0,5 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt FRIK

25 Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW
Wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW) Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW

26 Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW
Podstawa prawna Ustawa z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2006r. Nr 187, poz. 1381, Dz.U. z 2008r. Nr 52, poz. 304); Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2008r. Nr 156, poz. 968); BGK rozpocznie w najbliższym czasie udzielanie pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektów realizowanych ramach PROW. Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW 26

27 Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW
Pożyczkobiorcy Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) oraz Lokalne Grupy Działania (LGD) JST może uzyskać pożyczkę na projekty realizowane w ramach Działań PROW: ▪ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; ▪ Odnowa i Rozwój Wsi; ▪ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. LGD może uzyskać pożyczkę na projekty realizowane w ramach Działań PROW: ▪ Wdrażanie projektów współpracy; ▪ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania. Kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków UE. Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW 27

28 Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW
Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pożyczkę wniosek o udzielenie pożyczki; zatwierdzona przez właściwy organ samorządu województwa lista projektów – w przypadku Działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; pozytywna opinia właściwego organu samorządu województwa o przyznaniu pomocy – w przypadku Działań: Wdrażanie projektów współpracy oraz Funkcjonowanie lokalnej grupy działania. Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW

29 Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW
Oprocentowanie pożyczki pożyczka ze środków budżetu podlega oprocentowaniu, które oparte jest na stawce bazowej, wyliczanej na podstawie stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych, sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale; wysokość oprocentowania wynosi 0,25 stawki bazowej; oprocentowanie ustalone dla transz pożyczki wypłaconych w danym kwartale jest stałe przez cały okres utrzymywania się zadłużenia z tytułu danej transzy. Prowizja Prowizja wynosi 0,1% kwoty udzielonej pożyczki i jest płatna w dniu przekazania pierwszej transzy pożyczki. Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW

30 Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW
Korzyści dla Pożyczkobiorcy nie obowiązuje prawo zamówień publicznych; bez spłaty kapitału ze środków własnych Pożyczkobiorcy; preferencyjne oprocentowanie liczone od zadłużenia; bez badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW

31 Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW
Podstawowe zasady korzystania z pożyczki umiejscowienie rachunku pożyczki do obsługi projektu w BGK; Uruchomienie pożyczki po zawarciu umowy pożyczki; przedstawieniu przez Pożyczkobiorcę w Banku harmonogramu przekazywania transz pożyczki; przedstawieniu przez Pożyczkobiorcę w Banku umowy o przyznaniu pomocy. Przepływ środków pożyczki – wypłata pożyczki BGK przekazuje środki transz pożyczki na rachunek pożyczki otwarty w BGK, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki. Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW

32 Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW
Spłata pożyczki Zwrot pożyczki następuje po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę środków z budżetu UE. Przepływ środków pożyczki – spłata pożyczki Pożyczkobiorca dokonuje spłaty pożyczki wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzystanej pożyczki na rachunek pożyczki prowadzony w BGK. Spłata odsetek Spłata odsetek naliczonych od kwoty wykorzystanej następuje w okresach miesięcznych. Pożyczka na projekty realizowane w ramach PROW

33 Serdecznie zapraszam do współpracy
Nowy kredyt technologiczny – premia dla innowacji oraz instrumenty BGK wspierające absorpcję środków UE 33


Pobierz ppt "Nowy kredyt technologiczny - premia technologiczna dla innowacji oraz instrumenty wspierające absorpcję funduszy UE w ofercie BGK Maj 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google